O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures

852 visualizações

Publicada em

Publicatie gratuita, destinata mediului de afaceri; informatii europene

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 11/ Noiembrie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ PREVIZIUNILE ECONOMICE DIN TOAMNA ANULUI 2016 O creștere modestă, într-o perioadă dificilă Potrivit previziunilor economice de toamnă publicate pe 9 noiembrie de Comisia Europeană, pe ansamblul Uniunii Europene se estimează că ritmul creșterii economice va rămâne moderat. Consumul privat ar urma să rămână principalul motor al creșterii până în 2018, susținut de o rată pozitivă de ocupare a forței de muncă și salarii pe trend ascendent. Costurile îndatorării rămân favorabile creșterii economice, în contextul unei orientări flexibile a politicii monetare. Deficitul bugetar agregat al zonei euro va continua să scadă, orientarea bugetară va rămâne nerestrictivă, nivelul investițiilor va continua să crească. PIB-ul va crește în zona euro cu 1,7% în 2016, cu 1,5% în 2017 și cu 1,7% în 2018 (previziunile de primăvară arătau o creștere de 1,6% în 2016 și de 1,8% în 2017). În ceea ce privește PIB-ul total al UE, valorile au o traiectorie similară, creșterea fiind estimată la 1,8% în acest an, la 1,6% în 2017 și la 1,8% în 2018 (previziunile de primăvară arătau o creștere de 1,8% în 2016 și de 1,9% în 2017). Perspectivele de creștere sunt însă limitate de incertitudinile politice, de creșterea economică lentă în țările din afara UE și de încetinirea comerțului mondial. Există încă riscul ca performanțele slabe ale economiei din ultimii ani să frâneze creșterea economică, iar persistența unei conjuncturi econo- mice slăbite indică posibilitatea unei creșteri economice mai rapide fără presiuni inflaționiste nejustificate. În plus, în anii următori, economia europeană nu va mai putea să se bazeze pe sprijinul excepțional de care a beneficiat datorită unor factori externi, precum scăderea prețului petrolului și deprecierea valutelor. Potrivit acestei prognoze economice de toamnă 2016, în România creșterea PIB-ului real este printre cele mai rapide din Europa și se pre- conizează că va rămâne astfel în orizontul de monitorizare. Valul de creștere este favorizat de creșterea con- sumului ca rezultat al reducerii TVA, măririi salarii- lor și ratelor scăzute ale dobânzilor. Se previzionează totodată creșterea inflației pe măsură ce PIB-ul real îl depășește pe cel potențial, iar efectul reducerilor prece- dente de taxe se es- tompează. De asemenea, de- ficituldecontcurentîn România, se așteaptă să se dubleze anul acesta comparativ cu 2015. Estimările arată că deficitul bugetar se va mări considerabil, ca urmare a scăderii taxelor și creșterilor salariale în sectorul public. Context Previziunile se bazează pe o serie de ipoteze re- feritoare la elemente externe, cum ar fi cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile produselor de bază, elaborate la data de 24 octombrie 2016. Cifrele utilizate reflectă așteptările pieței, determinate pornind de la cea a instrumentelor de- rivate, la momentul realizării previziunilor. Toate celelalte date integrate, inclu- siv ipotezele privind politicile guverna- mentale, sunt cele disponibile până la data de 31 octombrie 2016, inclusiv.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Îi puteţi cere Comisiei Europene să propună un act legislativ într-un domeniu care vă interesează, prin in- termediul ICE. Pentru a face dovada sprijinului de care se bucură, iniţiativa trebuie să fie semnată de un milion de cetăţeni europeni, provenind din cel puţin un sfert din statele membre (7 din 28). Vă prezentăm inițiativele active: 1. Mai mult decât educație - formarea unor cetățeni activi și responsabili Obiect: Un set de măsuri de încurajare, inclusiv sprijin și monitorizare, pentru a dezvolta educația civică în programul de studii la toate nivelurile de învățământ formal din Europa, menite să formeze cetățeni cu vederi democratice. Site: http://morethaneducation.eu/ Termen limită de colectare: 06/10/2017 2. People4Soil: Iniţiativa cetățenească pentru a salva solurile din Europa! Obiective: Recunoașterea solului ca patrimoniu comun care are nevoie de protecție la nivelul UE, în- trucât el asigură beneficii esențiale legate de bunăs- tarea populației și reziliența mediului; stabilirea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a preveni principalele riscuri ce ameninţă solurile: eroziunea, impermeabilizarea, degradarea materiei organice, pierderea biodiversității și contaminarea; integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în materie de soluri în politicile UE; contabiliza- rea corectă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol și forestier. Site: www.people4soil.eu Termen limită de colectare: 12/09/2017 3. Let’sfly2Europe: Permiterea accesului legal și sigur al refugiaților în Europa! Obiective principale: Refugiații nu pot lua avi- onul, întrucât în cazul respingerii cererii de azil, în conformitate cu Directiva 2001/51/CE și cu articolul 26 aliniatele (2) și (3) din acquis-ul Schengen, com- paniile de transport sunt sancționate cu amenzi de peste 1 000 EUR. Aceste dispoziții constituie o mă- sură dureroasă împotriva accesului solicitanților de azil din țări terțe, în măsura în care li se refuză sau li se îngreunează posibilitatea de a călători către Europa, în pofida faptului că sunt urmăriți politic. Se solicită eliminarea ambelor prevederi. Site: http://www.letsfly2europe.eu/ Termen limită de colectare: 02/09/2017 4. Mama, tatăl și copiii — Inițiativa cetățenească europeană pentru protejarea căsătoriei și a familiei Obiective principale: Fragmentarea tot mai mare a conceptelor de „familie” și „căsătorie” re- prezintă o problemă pentru UE. Legislația UE se referă la ambii termeni, însă accepția lor este din ce în ce mai neclară, și există definiții divergente în diferite directive ale UE. Această inițiativă își propune să remedieze această situație, prin adop- tarea unei definiții la nivelul UE a ambilor termeni care să fie compatibilă cu legislația tuturor sta- telor membre. În conformitate cu articolul 9 din Carta drepturilor fundamentale, aceasta respectă pe deplin competențele fiecărui stat membru de a legifera cu privire la căsătorie și familie. Site: www.mumdadandkids.eu Termen limită de colectare: 11/12/2016 SPUNEŢI-VĂ PĂREREA DESPRE POLITICILE UE Doriţi să contribuiţi la elaborarea politicilor europene? Aveţi mai multe opţiuni: iniţiativa cetăţenească europeană, consultări publice, petiţii către parlamentul european, registrul de transparenţă, notificări și registrul de transparență, plângeri oficiale: https://europa.eu/european-union/law/have- your-say_ro • Iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) • Consultări publice active • Impozitare: Consultare publică privind accize aplicate tutunului prelucrat. Perioadă: 17.11.2016 – 16.02.2017 • Impozitare: Măsuri disuasive pentru con- silieri și intermediari în ceea ce privește sistemele de planificare fiscală potențial agresivă. Perioadă: 10.11.2016 – 16.02.2017 • Comerţ, Sănătate publică, Mediu, Întreprinderi, Combaterea schimbărilor climatice, Agricultură şi dezvoltare rurală, Piaţa internă, Siguranţă ali- mentară: Consultare publică privind opțiunile de politică pentru stabilirea unor cerințe minime de calitate aplicabile în cazul ape- lor reutilizate din Uniunea Europeană. Perioadă: 28.10.2016 – 27.01.2017
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Sănătate publică, Mediu, Întreprinderi, Piaţa internă: Consultare publică legată de evalu- area Regulamentului REACH în contextul programului REFIT. Perioadă: 28.10.2016 – 28.01.2017 • Vamă: Consultare publică privind regulile re- feritoare la importul de bunuri culturale. Perioadă: 28.10.2016 – 23.01.2017 • Sănătate publică: Consultare publică referitoare la consolidarea cooperării europene în domeniul evaluării tehnologiei medicale. Perioadă: 21.10.2016 – 13.01.2017 • Cercetare şi tehnologie: Consultare publică a părților interesate – Evaluarea intermediară a progra- mului Orizont 2020. Perioadă: 20.10.2016 – 15.01.2017 • Cercetare şi tehnologie: Consultarea publică a părților interesate cu privire la Programul Cadru Euratom pentru activitățile de cer- cetare și formare. Perioadă: 20.10.2016 – 15.01.2017 • Egalitate de şanse: Consultare publică privind evaluarea intermediară a Programului Uni- unii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI). Perioadă: 12.10.2016 – 11.01.2017 • Concurenţă: Evaluarea aspectelor proce- durale și jurisdicționale privind controlul concentrărilor economice în UE. Perioadă: 07.10.2016 – 13.01.2017 • Transport: Consultare publică privind adecva- rea legislației UE în materie de siguranță și eficiență a transportului maritim. Perioadă: 07.10.2016 – 08.01.2017 • Întreprinderi, Piaţa internă: Consultare publică privind evaluarea Directivei 75/324/CEE referitoare la generatoarele de aerosoli. Perioadă: 30.09.2016 – 15.01.2017 • Întreprinderi, Piaţa internă: Consultare publică pentru evaluarea directivei 2006/42/CE privind echipamentele tehnice. Perioadă: 22.09.2016 – 16.12.2016 • Mediu: Consultare publică desfășurată în cadrul evaluării REFIT a Directivei privind grădi- nile zoologice (Directiva 1999/22/CE a Consiliului privind animalele sălbatice din grădini zoologice). Perioadă: 15.09.2016 – 08.12.2016 • Transport: Consultare publică privind con- solidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier. Perioadă: 05.09.2016 – 11.12.2016 • Piaţa internă: Punct unic de acces on-line. Perioadă: 26.07.2016 – 28.11.2016 • Egalitate de şanse, Afaceri Economice şi Financiare: Consultare privind pilonul european al dreptu- rilor sociale. Perioadă: 08.03.2016 – 31.12.2016 Acces la consultările publice în curs, pe site-ul „Vocea ta în Europa”: http://ec.europa.eu/your- voice/consultations/index_ro.htm • Petiţii către Parlamentul European Unul dintre drepturile fundamentale ale cetă- ţenilor europeni: Orice cetăţean, în mod indi- vidual sau în asociere cu alte persoane, îşi poate exercita oricând dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, în conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Orice cetăţean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are dreptul, în mod individu- al sau în asociere cu alte persoane, să adreseze petiţii Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl priveşte în mod direct. De asemenea, orice societate, organizaţie sau asociaţie cu sediul în Uniunea Europeană îşi poate exercita dreptul de a adresa petiţii, acesta fiind garantat prin Tratat. Petiţia poate fi redactată sub formă de plângere sau de cerere şi poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat. Petiţia poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o sesizare referitoare la aplica- rea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European pentru a lua poziţie într-o anumită chestiune. Astfel de petiţii îi oferă Parlamentului European posibilitatea de a atrage atenţia asupra oricărei încălcări a drepturilor unui cetăţean european de către un stat membru, de către autorităţile locale sau orice altă instituţie. Comisia pentru petiţii este compusă din 34 de mem- bri şi este condusă de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi. Portalul pentru petiții: https://petiport.secure. europarl.europa.eu//petitions/ro/main
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Sprijin pentru măsurile de informare pri- vind politica agricolă comună (PAC) pentru anul 2017 Această cerere de propuneri se referă la finanțarea unor acțiuni de informare care au ca scop, în special, să ajute la explicarea, punerea în aplicare și dezvoltarea PAC, să sensibilizeze publi- cul în privința conținutului și obiectivelor acesteia, să informeze fermierii și alte părți interesate care își desfășoară activitatea în zonele rurale și să pro- moveze modelul european de agricultură, precum și să-i ajute pe cetățeni să îl ințeleagă. Publicul-țintă este reprezentat de publicul larg (în special tinerii din zonele urbane) și/sau de fermierii și de părțile interesate care activează în zonele rurale. Solicitantul (și entitățile sale afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie o entitate juridică cu sediul într- un stat membru al UE: — organizații nonprofit (private sau publice); — autorități publice (naționale, regionale, locale); — asociații europene; — universități; — instituții de învățământ; — centre de cercetare; — societăți (de exemplu, societăți din domeniul comunicării mass-media). Activități eligibile: A. Măsuri de informare derulate: — la nivel multiregional sau național; — la nivel european (cu impact în mai multe state membre). B. Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități și instrumente cu ca- racter inovator în scopul de a atinge obiectivele, de a trata temele și de a ajunge la publicul-țintă. Cuantumul total al bugetului alocat pentru cofinanțarea activităților este estimat la 3.500.000 EUR. Finanțarea mixtă este formată din: — rambursarea în proporție de 60% a cos- turilor eligibile suportate efectiv; — o contribuție forfetară echivalentă cu 7% din costurile directe eligibile pentru aco- perirea costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile măsurii de informare. Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetară pentru costurile indirecte) va fi de minimum 70.000 EUR și de maximum 500.000 EUR. Termen de depunere: 15 decembrie 2016 Website-ul programului: http://ec.europa. eu/agriculture/grants-for-information-measures/ • PNDR: Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” A fost lansată prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pă- durilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crea- rea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020. Schema este implementată de Ministerul Agri- culturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Mana- gement pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală DGDR - AMPNDR, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Sesiunea de depunere de proiecte se desfășoară în perioada 21 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2017. Alocarea financiară a sesiunii este de 50.000.000 EUR. Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asoci- ative ale acestora pentru realizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie. Website: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1 Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/ Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2016

×