O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures

951 visualizações

Publicada em

Publicația Jurnal CDIMM se adresează în principal mediului de afaceri și apare lunar, în format electronic și tipărit, 2016 fiind al XXII-lea an apariție neîntreruptă.

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 3/ Martie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Cât de avansată este Uniunea Europeană în domeniul digital? Comisia Europeană a publicat recent rezultatele Indexului privind economia și societatea digitală (Digital Economy and Society Index - DESI) din 2016. Acestea arată că de la publicarea de către Comisie, anul trecut, a Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa, statele membre au înregistrat progrese în domenii cum ar fi conectivitatea și competențele digitale, precum și serviciile publice. Cu toate că rezultatele pun în evidență progresele realizate, acestea arată, de asemenea, că ritmul progreselor a încetinit. Sunt necesare măsuri atât la nivelul UE, cât și la nivel național pentru a elimina obstacolele care împiedică statele membre ale UE să valorifice la maximum oportunitățile oferite de sec- torul digital. Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei și comisar responsabil cu piața unică digitală, a declarat: „Din ce în ce mai multe persoane, întreprinderi și servicii publice trec la tehnologia digitală. Totuși, prea multe dintre acestea continuă să întâmpine probleme precum lipsa accesului la internet de mare viteză sau a serviciilor de guvernare electronică transfrontaliere, precum și dificultăți legate de cumpărarea și vânza- rea dintr-o țară în alta. Trebuie să remediem această situație. Strategia privind piața unică digitală pentru Europa vizează tocmai acest lucru. Primele propuneri din ca- drul strategiei vor stimula comerțul electronic și conectivitatea. Toate propunerile noastre vor fi prezentate în cursul acestui an și încurajez statele membre ale UE să le susțină cât mai rapid posibil. Aceste propuneri vor contribui la îmbunătățirea performanțelor lor în domeniul digital și la impulsionarea economiilor lor”. Principalele consta- tări ale Indexului pri- vind economia și soci- etatea digitală (DESI): * UE face progrese, dar într-un ritm lent: UE în an- sambluaobținutunpunc- taj de 0,52 din 1, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de punctajul de 0,5 obținut anul trecut. Punctajul a crescut pentru toate țările din UE, în afară de Suedia. * Danemarca, Țările de Jos, Suedia și Finlanda continuă să se afle în fruntea clasamentului DESI. * Țările de Jos, Estonia, Germania, Malta, Austria și Portugalia au înregistrat cele mai rapide progrese, câștigând avans. * O conectivitate mai bună, dar insuficientă pe termen lung: 71% din- tre gospodăriile din Europa au acces la bandă largă de mare viteză (cel puțin 30 Mbps), față de un pro- cent de 62% anul trecut. * UE este pe calea cea bună pentru a atinge o acoperire completă până în 2020. Numărul abonamentelor la servicii mobile în bandă largă este în creștere rapidă, trecând de la 64 de abonamente pentru fiecare 100 de per- soane în 2014 la 75 de abonamente în prezent. UE trebuie să fie pregătită să răspundă cererii viitoare și să ofere rețele de comunicații de nouă generație (5G). Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Comisia va prezenta, până la sfârșitul anu- lui, o revizuire a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, care va aborda provocările de natură tehnologică și comercială. * Competențele digitaletrebuieîmbunătățite: În timp ce numărul absolvenților de facultăți din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și ma- tematicii (STIM) a crescut ușor în UE, aproape o jumătate dintre europeni (45%) nu au competențe digitale de bază (utilizarea unei adrese de e-mail sau a aplicațiilor de editare ori instalarea de noi dis- pozitive). Comisia va aborda tema competențelor și a for- mării în domeniul digital în cadrul Agendei UE privind competențele, care va fi lansată în cursul acestui an. * Comerțul electronic, o oportunitate neex- ploatată de către micile întreprinderi: 65% dintre utilizatorii de internet din UE fac cumpărături online, însă numai 16% dintre IMM- uri vând online, iar mai puțin de jumătate dintre acestea vând online la nivel transfrontalier (7,5%). Pe de altă parte, întreprinderile din România ar trebui să exploateze mai bine avantajele oferite de rețelele de socializare, de comerțul online și de aplicațiile de tip cloud. Ponderea utilizatorilor care interacționează cu autoritățile publice a crescut, dar este în continuare cea mai scăzută din UE. Continuare din pag. 1 România face parte din grupul țărilor pe trend ascendent (catching-up), ce înregistrează un ritm de evoluție mai rapid decât media. Cu un punctaj general de 0,35, România ocupă însă ultimul loc între statele membre UE, performanțele sale fiind mai slabe decât cele înregistrate la nivel european. Față de anul trecut, un procent mai important din populație este abonat la rețele în bandă largă și datorită calității ridicate a acestora, însă nive- lul scăzut al competențelor digitale și al încrederii utilizatorilor pare a fi o piedică în calea dezvoltării economiei digitale a țării. Utilizarea internetului a crescut, în principal datori- tă unei mai mari participări în cadrul rețelelor sociale. Pentru a aborda această problemă, Comisia a prezentat în decembrie propuneri privind contrac- tele digitale, în scopul de a proteja mai bine con- sumatorii care fac cumpărături online și de a ajuta întreprinderile să își dezvolte vânzările online. În luna mai, Comisia va prezenta un pachet legislativ care va oferi un nou impuls comerțului electronic. Pachetul va include măsuri care vor combate geoblocarea nejustificată, vor îmbunătăți transparența piețelor de coletărie transfrontaliere și vor asigura o mai bună aplicare a normelor UE în materie de protecție a consumatorilor în context transfrontalier. * Numărul serviciilor publice online a crescut, dar acestea sunt insuficient utilizate: Indicatorii arată că administrațiile publice ofe- ră o gamă mai largă de servicii online (permițând cetățenilor să le comunice prin internet informații privind schimbarea domiciliului, nașterea unui copil sau alte evenimente importante). Cu toate acestea, numărul utilizatorilor de internet care interacționează online cu administrația lor rămâne constant (32%). Cât de digitală este România?
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Comisia Europeană a prezentat măsuri pentru industria siderurgică, pentru a depăși problemele cu care se confruntă Apărarea împotriva practicilor comerciale neloiale: eliminarea așa-numitei reguli a taxei celei mai mici în anumite circumstanțe ar permite impunerea unor taxe antidumping mai ridicate; sistem de supraveghere prealabilă privind produ- sele siderurgice. Abordarea cauzelor capacității excedenta- re mondiale: discuții cu principalii parteneri ai UE (China, Japonia, India, Rusia, Turcia și Statele Uni- te ale Americii), precum și în cadrul organismelor internaționale relevante, precum OCDE și OMC. Investiții în soluții și tehnologii viitoare pentru o industrie mai competitivă: La nivelul UE sunt disponibile diverse fonduri pentru a spri- jini industria siderurgică pe calea modernizării sale. Printre acestea se numără Fondul european pentru investiții strategice, în valoare de 315 mi- liarde de euro (care a sprijinit deja modernizarea unei uzine siderurgice), fondurile structurale și de investiții europene și programul UE de finanțare a cercetării, Orizont 2020. Modernizarea industriei siderurgice prin investiții în oameni: Fondul european de ajustare la globalizare și Fondul social european sunt dispo- nibile pentru a sprijini lucrătorii și comunitățile lo- cale ale acestora, în scopul atenuării consecințelor sociale negative provocate de delocalizare. Politicile direcționate în domenii precum concurența, energia, comercializarea certifica- telor de emisii și economia circulară vor ajuta industria siderurgică să prospere: Propunerea de revizuire a schemei de comercializare a certifica- telor de emisii, care este în prezent dezbătută de că- tre colegiuitori, ar trebui să fie benefică pentru sec- torul siderurgic și să asigure că acesta primește un sprijin adecvat în cadrul distribuirii certificatelor de emisii. Politicile Comisiei din domeniul schimbărilor climatice și al economiei circulare sunt, de aseme- nea, relevante în acest context. • Comisia Europeană a anunțat un pachet supli- mentar de măsuri excepționale pentru fermieri Măsurile utilizează toate instrumentele puse la dispoziție de politica agricolă comună (PAC) și, în același timp, protejează piața internă. Sectoarele vizate sunt: produse lactate, carne de porc, le- gume și fructe. Seria de măsuri prevede o suplimentare a pa- chetului de sprijin din septembrie 2015, în valoare de jumătate de miliard de euro. Măsurile sunt adaptabile, astfel încât state- le membre le pot folosi la capacitate maximă, în funcție de specificul situației naționale. Ele includ: - aplicarea de măsuri voluntare de gestiune: Comisia va activa, pe o perioadă limitată, posibili- tatea ca organizațiile de producători, organizațiile interprofesionale și cooperativele din sectorul pro- duselor lactate să stabilească acorduri voluntare referitoare la producția și oferta lor; - creșterea temporară a ajutoarelor de stat: 15.000 de euro pe agricultor pe an fără aplicarea de plafoane naționale; - dublarea plafonului de intervenție pentru lap- tele pudră smântânit și unt: majorare limitelor cantitative de lapte praf degresat și de unt din sto- cul de intervenție de la 109.000 de tone, respec- tiv 60.000 de tone la 218.000 de tone, respectiv 100.000 de tone; - consolidarea poziției producătorilor în lanțul de aprovizionare; - sprijin pentru sectorul cărnii de porc; - crearea unui Observator al pieței cărnii; - negocieri în domeniul comerțului internațional; - măsuri de promovare a produselor agroali- mentare: în 2016, s-au alocat peste 110 milioane de euro exclusiv pentru a sprijini promovarea pro- duselor agricole din UE atât în interiorul acesteia, cât și în țările terțe. Peste 30 de milioane de euro s-au alocat în mod expres sectoarelor produselor lactate și cărnii de porc, angajament asumat în luna septembrie a anului trecut. Cu ocazia reuni- unii, acestor 30 de milioane de euro li se adaugă o sumă suplimentară, ca urmare a perturbărilor pieței înregistrate în sectoarele respective. - elaborarea de instrumente financiare dedicate împreună cu BEI; - măsuri ca răspuns la embargoul rusesc; - credite pentru export; - măsuri de sprijinire a sectorului de legume și fructe: o prelungire a măsurilor excepționale care se aplică sectorului fructelor și legumelor ca urma- re a interdicției impuse de Rusia care va expira la 30 iunie; - programe de dezvoltare rurală.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Comisia Europeană a lansat o Cerere de propuneri de proiecte, “Europa Creativă” – componenta trans-sectorială, sprijin pen- tru integrarea refugiaților Obiectivul general: sprijinirea proiectelor cul- turale, audiovizuale și transsectoriale care au drept scop facilitarea integrării refugiaților în mediul euro- pean, îmbunătățirea înțelegerii culturale reciproce și încurajarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului față de alte culturi. Buget/suma acordată pe proiect: 1.600.000 €, 80% din totalul costurilor; sprijinul financiar acordat se va încadra între 100.000 € și 200.000 €/ proiect. Beneficiari: operatori culturali sau audiovizuali (cel puțin coordonatorul proiectului și unul dintre parteneri), entități ale sectorului public, instituții de educație, din sectorul social sau al asistenței medicale, etc. Eligibilitate țări/regiuni: state membre, Nor- vegia, Islanda, țări candidate, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Georgia, Ucraina. Informații suplimentare: • Durata maximă de implementare: 24 de luni; • Aplicațiile pot fi depuse în oricare limba oficială a UE. Limba în care este redactată cererea tre- buie să fie înțeleasă de toate organizațiile im- plicate în proiect; • Formularul de cerere și anexele trebuie depuse online; • Inainte să depună cererea electronică, coordona- torul de proiect și partenerii acestuia trebuie să își înregistreze organizația pe Portalul participanților la activități din domeniul educației, audiovizualu- lui, culturii, cetățeniei și voluntariatului; • Consorțiul trebuie să fie alcătuit din minimum 3 parteneri stabiliți în minimum 2 state eligibile. Întrebările specifice pot fi trimise la: EACEA-RE- FUGEE-INTEGRATION-PROJECTS@ec.europa.eu Termen de depunere: 28 aprilie 2016 (ora 12:00 la Bruxelles). Website-ulprogramului:https://eacea.ec.europa. eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sec- toral-refugee-integration-projects-2016_en • Cerere de propuneri de proiecte Erasmus+: “Proiect-pilot privind mobilitatea pe termen lung a ucenicilor” Obiectivul general al acestui apel este de a per- mite tinerilor ucenici să își dezvolte abilitățile și de a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a acestora, consolidând în același timp sentimentul de cetățenie europeană. Activități care ar trebui incluse în proiecte: 1. Pregătirea și organizarea de cursuri de formare de ucenicie pentru cei implicați în VET cu o durată minimă de 6 luni consecutive și maxim de 12 luni; 2. Identificarea candidaților pentru plasament, în conformitate cu nevoile companiilor gazdă și abilitățile deținute de ucenici; 3. Organizarea de sesiuni de bun venit și cur- suri de limbi străine; 4. Proiectarea și dezvoltarea de acorduri de învățare detaliate pentru destinațiile de plasare de muncă ale ucenicilor; 5. Realizarea de activități specifice în vederea facilitării integrării tinerilor în locația gazdă, favo- rizând astfel sentimentul cetățeniei europene; 6. Asigurarea ca o întreprindere sau un grup de întreprinderi (IMM-uri sau altele) sunt pregătite să găzduiască și să instruiască ucenicii; 7. Efectuarea unei evaluări aprofundate în dife- rite etape ale experienței de plasare, care să per- mită identificarea succesului. Bugetul total pentru 2016 este de 1.800.000 €; până la 85% co-finanțare; co-finanțarea solicitată poate fi între 100.000 - 200.000€/ proiect. Aplicația trebuie depusă de cel puțin 2 entități VET, acreditate la nivel național, din cel puțin 2 țări ale UE, beneficiarul este organizația care trimite ucenicii în mobilitate, iar co-beneficiarul organizația gazdă; Termen de depunere: 15 aprilie 2016 Website-ul programului: http://ec.europa.eu/ social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=474 &furtherCalls=yes Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×