O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

L'Educació no té un únic objectiu y propòsit

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Carta de l
Carta de l
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a L'Educació no té un únic objectiu y propòsit (20)

Mais de Caxton College (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

L'Educació no té un únic objectiu y propòsit

  1. 1. Elbenestarpsicològic,l'es- tat d'ànim, les relacions amb igualsiprofessorsiambelspa- resesrelacioneninversament amblaciberagresió. És a dir, quanta més cibe- ragresions reporta patir un participant, pitjors són les seues puntuacions en les di- mensionsdescrites. PeraJoaquínGonzález-Ca- brera, investigador principal del grup de Ciberpsicologia d'UNIR,larellevànciad'aquest estudi ve donada per les espe- cificitatsdelciberassetjament. Diferents investigacions han mostrat que aquest tipus deviolènciageneramésestrès quel'assetjamentescolarcon- vencional. “Ara també tenim evidències empíriques que la qualitat de vida percebuda es veu minvada quan els adoles- centsestanrelacionatsambla cibervictimització”. Unestudirealitzatperinvesti- gadors de la Universitat Inter- nacional de La Rioja (UNIR) ambalumnesdeValència,As- túriesiMadridrevelaqueelci- berassetjament disminueix la qualitat de vida percebuda en perfilsdecibervíctimaencom- paraciódelsrolsdeciberagre- soriparticipantsaliensalasi- tuació. La UNIR ha detallat que la qualitat de vida relacionada amblasalut–queimplicaqües- tions físiques, psicològiques i socials-hasigutmoltanalitza- da en relació amb múltiples problemes socials i de violèn- cia, incloent l'assetjament es- colar, però encara no s'havia estudiatelseuimpactesobreel ciberassetjament. L'estudi, desenvolupada per investigadors del Grup de Ciberpsicologia de la UNIR, es va desenvolupar durant cinc mesosenelsqualsesvanarre- plegar dues avaluacions d'a- lumnes d'entre els 11 i els 18 anysd'institutsd'EducacióSe- cundària d'Astúries, Madrid i València. Les dades mostren que les conductesdeciberassetjament redueix significativament la qualitat de vida percebuda en perfilsrelacionatsamblacon- dició de cibervíctima en com- paraciódeciberagresors,cibe- robservadors i participants que es declaren aliens a la si- tuació, independentment del gènereielrangd'edat. CONVIVÈNCIA Un estudi realitzat amb alumnes de València, Astúries i Madrid Redacció València valencia@magisnet.com El ciberassetjament redueix la qualitat de vida de les víctimes, segons un estudi Les conductes de ciberassetjament redueix la qualitat de vida percebuda. MAGISTERIO COOCV engega una campanya de salut visual pateixalteracionsvisualscom a miopia, hipermetropia i am- bliopia o ull vague. En aquest sentit,elPresidentdelCOOCV, AndrésGenérecordaque“per- què els escolars puguen acon- seguirunasatisfactòriaevolu- cióacadèmicaésnecessarique desenvolupen correctament unesboneshabilitatsvisuals”. De fet, s'estima que un 30% delscasosdefracàsescolares- tan associats a problemes vi- suals no detectats com a pro- blemesoculomotores,acomo- datiusobinocularstanimpor- tants per a un correcte apre- nentatge. Perquè aquestes disfun- cions visuals no passen des- apercebudes en les escoles, el COOCV ha desenvolupat un programa específic en el qual participen 150 òptics optome- tristes, que permetrà formar alsprofessorsiequipsd'orien- taciódelscentreseducatiusde primària de la Comunitat Va- lenciana perquè siguen capa- ces de detectar als alumnes quepresentensímptomes. SALUT ESCOLAR La campanya Visió i Aprenentatge vol contribuir a reduir el fracàs escolar Campanya del Col·legi d’Òptics Optometristes. MAGISTERIO nn PayaSOSpital ha fet una crida per cinquè any conse- cutiu als col·legis de la Comu- nitatValenciana perquè s'u- nisquen a la campanya de recollida de donatius a tra- vés de la distribució del calendari solidari de l'ONG. Aquesta iniciativa perse- gueix un doble objectiu: recaptar fons i sensibilitzar als més xicotets de la labor que realitza l'associació amb els xiquets ingressats en els serveis de pediatria. Els esco- lars valencians es compro- meten així amb PayaSOSpi- tal i la seua labor amb els xicotets hospitalitzats. Per a açò, els centres escolars soli- daris, a través dels seus docents i associacions de pares, s'implicaran en la recollida dels tres euros de donatiu per cada calendari, detalla l'organització en un comunicat. Paral·lelament, els col·legis es comprometen a distribuir més de 200 uni- tats i PayaSOSpital realitzarà a canvi una actuació per als escolars en el seu propi cen- tre, ha desgranat el director artístic i fundador de l'ONG, Sergio Claramunt. Després de les vacances de Nadal, una parella d'artistes realit- zarà una actuació per als alumnes de cada centre soli- dari, amb la qual l'associació vol posar en valor l'ajuda dels col·legis. Campanya escolar de PayaSOSpital ElCol·legid'ÒpticsOptometris- tesdelaComunitatValenciana (COOCV)vaaengegarlaCam- panyaVisióiAprenentatgeque técomaobjectiumillorarlasa- lut visual dels alumnes de pri- mària de la Comunitat Valen- ciana i contribuir a reduir els altsíndexsdefracàsescolar. Enl'actualitat,diferentses- tudiscoincideixenaassenyalar queundecadaquatreescolars L'Educaciónotéunúnic objectiuipropòsit S i preguntem a algú perlafinalitatdel'E- ducació, rebrem respostes ben pre- dictibles.Moltsestu- diants ens respondran que “l'Educacióéselqueelspermet aprovar exàmens, traure's un títoliaconseguiruntreballde- cent”. Els professors, per la seua banda, qualificaran l'E- ducaciócoml'einaqueelsper- met “impartir coneixement”. No obstant açò, l'Educació té centenars de propòsits: prote- geixalsxiquetsdel'explotació infantil, els ajuda a fer nous amics i a entendre que uns al- tres es perdran pel camí, a or- ganitzar-se, a aprendre dife- rents disciplines esportives, a tocar un instrument, a conèi- xer fets rellevants, a decidir comvolenqueelsvegenelsal- tres, a descobrir allò que els motiva i il·lusiona i també allò quenoelsagradaoqueelsavo- rreix. Podríem seguir enume- rant molts més exemples. Al capialafi,preguntar-nosquin és la finalitat de l'Educació és com preguntar-nos quin és l'objectiudelasocietat. Una distinció molt útil que podemferesbasaadiferenciar la “teleologia” de la “teleono- mia”, terme encunyat en els anys cinquanta pel biòleg bri- tànicColinPittendrigh.Alguna cosa és teleològic quan s'ha creatambunobjectiuconcret, mentrequealgunacosateleo- nòmic, a simple vista pot sem- blarquetéunpropòsit,peròno resulta possible afirmar que hajasigutcreatperalafiquese liatribueix.Ambbastantsegu- retat,podríemdescriureal'E- ducaciócomunconceptetele- onòmico,inoteleològic,jaque novanàixerambunclarobjec- tiu, sinó que ha anat creixent comaresultatd'innombrables factors,iquealseutorn,hage- nerat noves expectatives que han anat sorgint de forma na- tural. Resulta comprensible que hi haja persones que es resis- tisquenaladescripcióteleonò- micadel'Educaciójaque,sise- gonsaquesta,notéunclarob- jectiu,comdeterminemllavors sihoestemfentbenono?Com podem saber si s'està educant bé als alumnes? Com triem el propòsit educatiu més relle- vantd'entreelsmoltsqueexis- teixen? Qüestionar-se tots aquestsfactorssuposaometre un aspecte crucial de la natu- ralesadequalsevolobjectiu:la majoria de les finalitats són mitjansperapoderaconseguir altres finalitats encara més ambiciosos. Aixídoncs,quinésenreali- tat l'objectiu final de l'Educa- ció? Podríem debatre sobre si rebre Educació en l'escola té com a objectiu aconseguir el certificat de l'ESO para poste- riorment poder cursar Batxi- llerat,osifinalitzarBatxillerat amb èxit té com a objectiu po- der estudiar una carrera uni- versitària, o si graduar-se en TRIBUNA laUniversitattécomaobjectiu aconseguiruntreballdecent,o siteniruntreballdecenttécom a objectiu guanyar diners, o si guanyardinerstécomaobjec- tiuviurebé,osiviurebé… L'objectiudeviurebéésviu- rebé.Ésunafiensimateixino tindria sentit algun que ens qüestionàrem quin és la seua finalitat.D'igualmanera,quan aconseguim els nostres objec- tius,resultaabsurdpreguntar- nosquineraelmotiuprincipal per a aconseguir-los. En lloc d'açò,hemdecentrar-nosace- lebrar la consecució dels ma- teixos. Elsimplefetquel’Educació no tinga un únic objectiu no hauria de ser motiu de preo- cupació, sinó de celebració. Quanjutgemelconceptedel'E- ducació d'acord amb estàn- dards externs, perdem de vis- ta “la celebració” perquè tota lanostraatenciósecentraava- lorar la seua utilitat en comp- tes d'en els assoliments acon- seguits. LafilòsofafrancesaSimone Weil descriu l'Educació com “aprendre a parar atenció”. Amb aquesta definició, no es referia a asseure's i a escoltar en silenci al professor, sinó a “suspendre el nostre pensa- ment,adesconnectar-ho”.Per aWeil,pararesmentsuposafer un “esforç negatiu”. Quan aprenem a parar esment, dei- xem d'imposar els nostres ju- dicis (i prejudicis) sobre allò quepercebem.Noobstantaçò, quanúnicamentenscentrema conèixer la utilitat d'alguna cosa, amb prou faenes apre- ciemelseuvalorenconjunt.Els nostres propis judicis i idees preconcebudes ennuvolen la percepcióquetenimdelesco- ses, igual que ocorreria si ob- servàremalmónatravésd'un filtre de color. És possible que aquests filtres de color simpli- ficarenelmónihoferenmésfà- cildedigeririd'entendre,però alhoraredueixensignificativa- menttotelqueensenvolta. L'objectiu final de l'Educa- ciónoéscercar,sinóobservar; no és un instrument, és la me- lodia. No és un pas més en el camí cap a la meta, és la cele- bracióunavegadahemarribat a ella. És comprensible que molts dels meus alumnes es preocupenperlesseuesquali- ficacions durant l'etapa esco- lar i com a docent, tinc la res- ponsabilitat d'ajudar-los a aconseguirallòquedesitgen. Bernard Andrews Professor“CaxtonCollege” “Siprioritzemun undelsobjectius, perdemallòquela favaluosa” “L’Educacióté centenarsde propòsitsidiversos objectius Suplement Professional DIMECRES,17D’OCTUBREDE201814Magisterio ComunitatValenciana

×