ÉÍKJUÍUEOá-«oao JAcEoMAL DE CH-Hôoenêo
TÀCUL-¡Ao oe Cnlucnka (Permita: x¡ ÀoHIUcS-raaruya¡
Caneca De Cou-mgíL-'ong x, Áu...
L IIII'II. IIIIHIIIIIII'ÍIIIIÍIIIIIIIIÍI

IIIEÍIIHIHIÍIIHIIWIÍIIIEIIIIEIIIII

IIIIÍIIÚIÉIÍIIÍIIIIIIÍIIIIIIIIÍII , 

. I'nu...
«Wigan cmg çcvsmuiq So “Z &,111; (LL x3 

40113 Ufuumu- »gx-mkt ou Quem-ft» du ceüeun ça¡ CL(“ [(9 (Lagoa
duo «Àplôáfà...
VvwÍ-O '5'

yp+ x7 4.150'
onzso X' m-soox? 950

 

 

_ 0,500 Y¡ - O.500FÍ É '%-ç (-0.53), 
017g”, 'r U~5OOXZ a 5o
- 072...
3'! - 571g 094;_ çgqçcro_ çggg; f-xeg; (maix ? rum ucc . AM/ qb _ Lc¡

QLL_p¡%(-¡ d_ §(CLL-$? c¡ Lc 'ifquc 'E ? luxo Q...
xwLVz = °í (-5)
X7_ q* 5
'S71 "Sur-us
H>rn45›<¡: 40 7L^U Islã. )
__. _.__. ._. _:-
x¡ -5
x' *Sy
GcHNLÊGyz
A (CHM 2 São
157...
M¡ p

x! *z xr x; _ _
o 1,9 o 30 n . gn
R0 O 53.3 n UD ñ

 

3x¡ »z L : no 3(1o)»7>«2;/60 z. : woohopzbum
› s x: - lã¡ ...
'of 5o da a Cigana'- Em ; um @au-lu oLx c~1'c1Uor cLAcLLí-c-A-wt 2o. , dou OL(
004* ÚO *Hilary bu Ghüxüdska É VN: QL-ÍQLL...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

TRABAJO: MÉTODO GRÁFICO 08/10/2014

196 visualizações

Publicada em

TRABAJO: MÉTODO GRÁFICO
08 de Octubre de 2014

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
196
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
32
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

TRABAJO: MÉTODO GRÁFICO 08/10/2014

 1. 1. ÉÍKJUÍUEOá-«oao JAcEoMAL DE CH-Hôoenêo TÀCUL-¡Ao oe Cnlucnka (Permita: x¡ ÀoHIUcS-raaruya¡ Caneca De Cou-mgíL-'ong x, ÁugíToefA. woman: Cru me. Hcyiu Dr. Marlon Villa Villa Ms( TECHA: 0% du UmK-JEI: dxrlcun¡ tG-¡aãáwqnço ; li DIbPCHOKU-Õl ch ? Joni ngm'. (Jum Íuu-»Lvd eu BCPÀÚÍpaK-Iorà 'ÍFQQ. '.; .ÍÇL. Ó(L›« CLC. ) Í-“ptx CU fyÍnkLçckLíâ [C5 rL *Lgc- (FLQ q Ínokku 1.1 107a @kk *Lipe B¡ Cpu¡ 'tÚnu-Lpx u¡ 930k_ OnEÍHLU; :judo/ tê: ua inn/ xinga CL' '3°'°“V“ (': :c5 o_ (c, (Í: 'tipo Á . Ã Cum nu. - uuuo 604300 Outra Fktüpc “b AÕuI-LLQ; (FL-emma, . 1_ , (Fu: h: cuuo-; Sam eu *ku (L (v pó A -Sob na: unr cpa. : c'r¡~('u' cLr Qu . nuwúáts. ; - v , . . 95"” @bkiku ¡ q¡ VVlCl¡¡'-v7¡() indu rn) <2Lp^, nJ. zêvxdgVVkíPn/ HO 'F AU”'Í. " 'Moo A / O°/ › Y y Tfpo 3 537_ y Z rf' 0,10m l nngz¡ vu 4. x2 >. 215m0 X¡ 4. ¡30430 V! Ux (D ><I+Yz 7 2)Ô'00Õ *I C 130000 T9 XI 4_ ÉÍJUDO' *z *I X1 4210-000 o 710mm ? Joana 0- ¡qpnn 3:¡ na*
 2. 2. L IIII'II. IIIIHIIIIIII'ÍIIIIÍIIIIIIIIÍI IIIEÍIIHIHIÍIIHIIWIÍIIIEIIIIEIIIII IIIIÍIIÚIÉIÍIIÍIIIIIIÍIIIIIIIIÍII , . I'null'ÊIÊIilÍliiIIlllIÍllllllIlunlÍllIui _l IEIEEIÍIIIÍIIÍIIIIIIIUIIIIII I IIÍIÍÍIIIIIIII_ _ 'ÉIIÍÍIIIIÍ- . , IIü'I_lI II¡IIIaIillllIlaãlIillllIllllillllii IIIIIIIIIIÍI_IIIUMIIIIIIIIIIIIIIÍÍIUEIIIII IIIÍUÍIIIÍIIIUIEIIIII I i l i “I g: II É É ›_ . a _ a a , - a . . . . A . . _ll m ! n ¡ a . n a l . , . .. .u . . 1 n . , A a .4 . a . Í . . _ , a . . u IiÍ-ÊIIIIHIBIIIBI J_ . . II K ÍIIIIIIHÉIIÍIEIR! . ¡IIUIIEIIIÍE . . , . . .. I . . Igã“lilli III. ¡I'll! "IIIÉ . .IE Ii Ii . , I m n . .. T lillñüli. IÊÉEIEIE u _ _ gÍü i HIIIIIEIBIIIHIIIIIIEIE
 3. 3. «Wigan cmg çcvsmuiq So “Z &,111; (LL x3 40113 Ufuumu- »gx-mkt ou Quem-ft» du ceüeun ça¡ CL(“ [(9 (Lagoa duo «Àplôáfàü eu bnuQ-«Lu cb : sb ? +50 wuc__. ,_x. m Uwu «mtu w945i »meu kcá dL. valium 0o( QQCM K3 oh Lugmmu, 3 ? teriam Luan 943 «L4 yuuâazgg _ êih_ çogthnrq Ás çcookn AJçQaç ckFcnicLLxkLnph bambu Jsc ks. dq Íorecnclw *3 Sc küclueuuw Ó-Ljqñçug, çor ç<o¡om›_c› du nwqçpxfwmwê9 um çuoch kum( Mega, 123 Ma» eu eum, ixpc CQ 'à Viu; Uhàucyq L5 Qgstq_l&xtu) (Qqila CLIJQU_ dçudw cd O co to d Wu. ; 7_ 71%! ) M". Blaçocug QG"? LUG ÉOKLQ§JÊJ$ UÍex/ ..qao- 7 4.x: o-Zsox 150m 'aew' *z ¡VL o-soox; M0072 'To+a| ¡50 Yi -° '25 « x¡ É 'D Ô m m: 150 @mísox knãooxz t 50 x: : 12s m_ : u: X¡ )< XI Y o ! SD O o-JOO , So a 200
 4. 4. VvwÍ-O '5' yp+ x7 4.150' onzso X' m-soox? 950 _ 0,500 Y¡ - O.500FÍ É '%-ç (-0.53), 017g”, 'r U~5OOXZ a 5o - 072m v -257744 x1: ! O0 É 1 250k» ~° U°°xv A) (amoo) ê = M0000 fa) (IDO 5o¡ é r us-ooo o lI25› 5o¡ 9 " W150 o (maço) é:3n. sv 5 (rom) E: o CouoçoôAcvob x«: no° *'4*7é'50 Y'Z:5o Ioo*5°(= '5° ; ye 15o n Y/ á_ [ZS ¡onéizs «x2 Ê '15 5o *t 125 P(0yO) ; (0) ulo) É / so 0 *E / SO EOOX¡ Ouvvl-O ('- yrLvaá lsoV-J) w 4.175 »vz -y2: -JSÔ y¡ :125 'yL T-? SÍ-*Í Yi : 2 5 ousou 10,500” 1:50' 25 nssso soêso
 5. 5. 3'! - 571g 094;_ çgqçcro_ çggg; f-xeg; (maix ? rum ucc . AM/ qb _ Lc¡ QLL_p¡%(-¡ d_ §(CLL-$? c¡ Lc 'ifquc 'E ? luxo Qi¡ a, oLL um ? Íoém UA io› (Lutoqsà CL¡ Sc- plage, ?me 50W: : Chapeu; de í &Laine; Hx É° cêqiL-: Lr éh 0.1 CJ. ;,; E Cxzíí : :mark &utah; 9° 'MVC-L 3d a* u** çucpaulc Go Qçí0i. CNJ Qbh-r &xrcqinn dt CsL-Phs 13m »Uai-à q¡ 07h01m, ?Cum LP°1CUISÂQÃ . _ _ Í . , v_ xpgullz (it Lugá QQQQJQLLMCQ PÓÊ/ IQL 901a @Hi-. Gl/ q x-e 8 X747 IO *Kai 7 HO n¡ 5o na got) Õ) XM' x1* c! © >0:°) X1310 / O 7 q F1 *a PÍOIO) “ML Nó) ': 9 -HMOH 5o(o) 7_ que 05'? o>_u00 V 'E
 6. 6. xwLVz = °í (-5) X7_ q* 5 'S71 "Sur-us H>rn45›<¡: 40 7L^U Islã. ) __. _.__. ._. _:- x¡ -5 x' *Sy GcHNLÊGyz A (CHM 2 São 157W; Z 67H C V. . z' : qn . x1- ' a/ ¡LVJ -XYíIO xalxygq q>, .45s<z ano y¡ . ;.45 aê") Skldtq zopzozuo , . “i â? «cat-qo '¡- LL”, Ctmhqcuxw goku: Ghz» Lu _nuÍna Apsoclue Curia; @Lu j' CL: Iqcuo (Lu (LH-k- Cuhclcrrl¡ õ l-ctudsuclcxrb çilfdçxd mucho¡ “SAN Lage¡ CQLÍJOC'. LC¡ nsjun g çtocLLm_ &Mn-h; “2 QLLLRQL¡ 9o; m-Ldurha L Lo cpm vusmaik: (JJ GJ wuum ch ? to ~cg; uluc1c› du uxiwmd do QLÍLm Quífcind , 16o @Qküçlufm : L çuísrfdac¡ '-5 'M3064 Brum cgjdclnd. Sobxbucbc ¡Jcuãiü-'Pifc-rnü Qçc-(aqkug um ck IBCC, wwe; QJ-k «Lu-du vvuÇwcn. da (Lin) HCl-louàlcx Cmcksp Hcx gera a¡ 023k: SnuwWüqc? T-O Hfvx Z í Zooox. + LoooxL 5.a ¡I-#íyg 19,0 3w41x2 LISO 5x, JU¡ 1h31: X1”, X2_ ZO L¡ yplivz = 80 3x«42.v7 'lâñ 4 Zm17xz: 'lah
 7. 7. M¡ p x! *z xr x; _ _ o 1,9 o 30 n . gn R0 O 53.3 n UD ñ 3x¡ »z L : no 3(1o)»7>«2;/60 z. : woohopzbum › s x: - lã¡ : Juno eo % 1x1 ; No e z. Auoooo * 2 x¡ Í 'H0 xl r 20,¡ X7_ : 5o N¡ L 7.71 t @O - 3,, ~z›/ L z uso uo lZK? :%"~^ 2 : ínuo(uo»qpooçu~) *Êx- Í~S° x2 : U3 3110x300 >r¡ : U0 5 o 0-0 Q-^ 2 LL w : Lua e 'J : 3 A : I'm-ooo- n : za qo Han) 19m 3(uu)#z(u›2Ié0 51-4104 Uh) z ? no : :g4 uu : 8h lbbzlbo 'Lonhw É, 2Gb , Tíqazm &OEVLQ
 8. 8. 'of 5o da a Cigana'- Em ; um @au-lu oLx c~1'c1Uor cLAcLLí-c-A-wt 2o. , dou OL( 004* ÚO *Hilary bu Ghüxüdska É VN: QL-ÍQLLQC (P31 Mczudkkdg ck" : MY Cgxkã eo, VLCG-ando W( Kuõo »Lau Gr 0 'guria' num. : ob wxorgacfdxítm 11o. .: &w133i; 03kg. L) vLÀLwrü ÓJWUQÓmÍLu) LL: Suçmeaj fíloecâtàm task». - É-m kkugduapouJíkha ao QhÉÂ-k-'crsks 3 io WLQ(“J: EKLXVU, ;D BJLLUQICAÃ: du QL Õmpxem Qolàurncuda took: Zso como: po; @Llqkíçísxiu 3 *me uma: qeu' É *FroJoc-Joclcz-P, da (mc-bu. AJJOSLU Q/ k¡(à[l'52 para @Akan QIma/ ,gmn bowãfcd. A and' oq 04km Dwoombnvdod eum-una  I O 50 ? .50 EÍeQÃvVC/ SVW o b 10 Zoo HçCfrnÍ-"DS b 73-0 Hlovv Z * 2.3405 7005 b > a* b S 20 a 230 b í 2 O Cl É_ O V Z O

×