O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

01 ข้อมูลและสารสนเทศ

234 visualizações

Publicada em

ข้อมูลและสารสนเทศ

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

01 ข้อมูลและสารสนเทศ

  1. 1. ข้อมูลและสารสนเทศ เรียบเรียงโดย ชายดาคอมพิวเตอร์
  2. 2. ข้อมูล  ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลดิบ หรือข้อเท็จจริงของบุคคล สถานที่ สิ่งของต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หรือเงินเดือนของ พนักงาน เป็นต้น ในอดีตเรามักนิยมเก็บข้อมูลในรูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลข แต่ ในปัจจุบันเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ข้อมูลเสียง จากไมโครโฟน ข้อมูลเพลงจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ เป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตัล ภาพวิดีโอจากกล้องถ่ายวิดีโอ เป็นต้น
  3. 3. สารสนเทศ  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลเปรียบเทียบหรือได้เรียงลาดับมาแล้ว เช่น กรณีการป้อนข้อมูลของนักศึกษาจานวนหนึ่ง เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อเขียน คาสั่งให้นับจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ป้อนว่ามีจานวนเท่าไร คาตอบที่ได้จากการประมวลผล ของคาสั่งนั้น เรียกว่า สารสนเทศ หรือกรณีที่ป้อนวันเดือนปีเกิด แล้วเขียนคาสั่งให้ คอมพิวเตอร์แสดงผลของอายุออกมา ซึ่งเป็นการประมวลผล โดยให้คอมพิวเตอร์เอาข้อมูล วันเดือนปีปัจจุบันจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวตั้งและลบด้วยข้อมูลวันเดือนปีเกิดจากการ ป้อน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอายุ ตัวเลขของอายุที่ได้นั้นจัดเป็นสารสนเทศ บางครั้งสารสนเทศที่ ได้ กลับไปใช้เป็นข้อมูลนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้ สารสนเทศที่ได้มักนิยมนาไปใช้ ในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร
  4. 4. ภาพที่ 1.1 แสดงสารสนเทศจานวนอาจารย์และพนักงานที่ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ

×