A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx

A
Antonia Muletprofe em I.E.S. Clot de l'Illot
 

 

 

Comença el segle XX amb el desig de canvi i de modernitzarla societat. Els artistas en general 
se’n fan ressò , des de diferents pressupòsits estètics o ideològics, i dipositen en el nou segle 
els anhels de la renovaciò. 

 


  • CONTEXT HISTÒRIC 
Les tres primeres dècades del segle XX configuren un período convuls en la historia d’Espanya . 
Aquestes tensions desembocaren en una guerra civil i en l’inici d’una llarga dictadura. 

Herència del segle anterior, la monarquía d’Alfons XII continua la línea de l’alternança entre el 
partit conservador i el partit liberal; posaren en relleu la força revindicativa de la burguesía 
catalana. A quest sector social dinàmices va organitzar políticament en la liga  Regionalista de 
Prat de la Riba i va dominar la vida del principat fins a la dictadura de primo de Ribera. A 
questa força social va alarmar les clases dirigents a Madrid , que enviaren el republicà 
Alejandro Lerroux per a combatre les revindiccions autonomistes i el moviment obrer. 

Per a contrarestar l’efecte del lerrouxisme , es fundà la Soliraditat Catalana  ( 1906), que 
aglutinava els partits catalans principals, i es creà el sindicat anarquista CNT (1911). Com a 
conseqüència d’aquesta resistència, es va reconéixer la Mancomunitat de Catalunya ( 1914‐
1925). a les illes Balears, la influència del conservador Antoni Maura dificultà  també el 
moviment autonomista. 

Per a anul.lar fermesa del moviment obrer, la burgesia catalana dóna suport al colp d'estat de 
primo de ribera, que conduí  a la primera dictadura del segle XX (1923‐1930), suprimí la 
mancomunitat i  va perseguir al catalanisme polìtic i l'ús públic del català;  però la crisi
econòmica del 1929 va fer caure el poder del dictador primo de ribera. D'aquesta
manera el 14 d'abril de 1931, es proclamá a Madrid la II República Espanyola.

Mentrestant,Frances Maclà , líder de d’esquerra republicana de catalunya, declarà la
república catalana integrada en la federació ibèrica. Tanmateix, per la pressió de
Madrid, aquesta república es va transformar en la generalitat de catalunya, i l'any
següent, el 1932, es va aprovar l'estatut d'autonomia de catalunya.Tania Tornero Marín             1º batxiller A 
• EL MODERNISME

És un moviment de renovació artística, apareguda a Europa a finals del segle XIX. En el
nostre cas va tenir una incidència especial a catalunya, on el moviment, a més d'una
renovació artística, va representar una transformació i modernització de la cultura i de la
societat.
Així, era una actitud vital de renovació, de canvi. Els modernistes plantejaren que les
normes socials i culturals limitaven l'artista, i que la missió que tenia era la recerca de
l'art total, el qual superava l'encotillament en què es trobava la societat i l'art..

            ETAPES DEL MODERNISME

Es diferencien dos: La primera (1890-1900) gira al voltant de la revistaL'avenç.
En esta etapa els autors són mes porós als moviments estètics europeus. En
este moviment es perfilen les actituds modernistes mes importants: l'ideal
regeneracionista, de transformació de la societat i la corrent esteticista o
decadentista, segons la qual l'art entés com una religió,salvaria la societat
d'una vulgaritat.La revita l'avenç va iniciar esta Taverna que va continuar la
publicació en catalonia, la qual va impulsar alhora unes idees nacionalistes.
La segona etapa (1900-1911) perd l'agressivitat de la dècada anterior i s'inicia
amb l'aparició de la revistaJoventut (1900-1906), que també defén el
nacionalisme, valora l'individualisme de l'artista i brama els ideals de la
burgesia.
 


  •  LA POESIA: JOAN MARAGALL 
  La poesia modernista es caracteritza per la introducció del simbolisme i pel
  rebuig de l'artificiositat que coartava la inspiració.Tania Tornero Marín           1º batxiller A 
Un dels exponents d'esta concepció messlánica de l'art és Joan Maragall
  (1860-1911), teòric, assagistay poeta, és una de les figures literàriament i
  socialment mes influentes del període , tant que la seua mort significa el fi
  del modernisme. Segons la seua teoria de la paraula viva, la poesia ha de
  ser esponteneitat, energia vital, i l'oeta ha d'expressar allò que la inspiració li
  proporciona en estat de gràcia.
  • LA NOVEL.LA:RURALISME, COSTUMISME I
   DECADENTISME
  Dins de la novel·la modernista distingim tres corrents:
  La novel·la decadentista: pesimistay amb un llenguatge sovint carregat de
  símbols i subjectivitat,sotàs d'este grup Josafat (1906), etc.
  .La novel·la d'inspiració costumista: sovint no aliena la crítica social. Del
  costumisme , però d'adopta l'estructura de cuadrode costums, mes que no
  el contingut.Pertanyen a este grup l'auca del senyor Esteve (1907), etc.
  .La novel·la rualista: és estes novel·les , la natura no és només un escenari,
  sinó que a mes simbolitza una força que aclapara a l'individu.A este grup
  pertany Raimon casellas, amb Els sots feréstecs (1901)


  • EL NOUCENTISME

  És un moviment polític i cultural que va conjuminar els interessos
  hegemònics de la burgesia catalana amb els dels intel·lectuals i artistes que
  s'apartaven d'algunes manifestacions importants del modernisme. Fruit
  d'este matrimoni d'interés va anar la creació i la consolidació d'unes
  infraestructures culturals que es fan realitat des d'institucions com la
  mancomunitat de Catalunya.
  Especialment important va anar la creació de l'istituto d'estudis catalans
  (1907)que des de la seua funció filològica dugué a terme la normativicaciò
  de la llengua. Si Prat de la Riba, va anar el president de la mancomunitat, va
  anar el polític del moviment,l'ideòleg va anar Eugeni d'Ors, i el poeta Josep
  Carner.


Tania Tornero Marín         1º batxiller A 
l'eclosiò del moviment es va produir l'any (1906) amb l'inico de la publicació
  del glossari d'Eugeni d'Ors.
  L'any 1993 es liquida cn el colp d'estat del Primo de Rivera un revés polític
  que va evidenciar el fracàs del seu projecte civilista i d'hemogénea social.
  A estos conceptes cal afegir l'imperialisme , l'albitralisme , el classicisme.
  Este ideari s'acollia perfectament al gènere poètic i, que es rebutjava des
  dels pressupostos nocentinistas..
  • LA POESIA NOUCENTISTA: JOSEP CARNER
    La poesia noucentista propugna la volta del classicisme. Això comporta
    un llenguatge exquisit , carregat de metàfores , amb un vocabulari
    escollit i selecte.En este sentit treballen els poetes de l'escola
    mallorquina, definida per alguns estudiosos com el procedent del
    noucentisme .Josep Carns és un dels poetes mes important del segle
    XX, la seua obra descansa sobre el classicisme en el sentit que s'allunya
    del romanticisme.
    Així el seu estil ve definit per la norma , la mesura , l'enginy i la ironia. La
    seua obra ,malgrat haver viscut fora del país prop de cinquanta anys, és
    una prova d'afecte i de fidelitat.


  • L’ESCOLA MALLORQUINA
  Encapçalada per Miquel Costa i Llobera (1854-1922), que anticipa l'estètica
  noucentista, ja que conjuga els elements romàntics i modernistes amb el
  gust per l'harmonia clàssica i el concepte culte i elaborat de la poesia.

  • L’AVANTGUARDISME 
    La crisi següent a la  Primera Guerra Mundial ( 1914‐1918) fa que els artistes europeus 
    s'oposen als pilars tradicionals de la societat burgesa, i per tant, a l'expressió artística 
    vigent. Al marge de la burgesia que en aquell moment apadrinava l'art va aparéixer 
    tota una sèrie de moviments iconoclastes i  heterodoxos, coneguts genèricament com 
    avanguardisme, que actuen en tots els camps de l'art, però que són mes revolucionaris 
    i innovadors en les arts plàstiques. 

Tania Tornero Marín            1º batxiller A 
Questionan els valors culturals i ideològics vigents i llavors critiquen el
    sistema social. En contraposició , potencien valors nous com la
    irracionalitat , l'absurd, la incoherència, o descomposició.
    Estos moviments es caracteritzen per:
       a) concebre a l'art com abstracció, experimentació i recerca
       Constant.
       b) Valorar tot allò nou i original: les màquines, la tècnica, el
       Esport.
       c)Publicar les seues idees en manifestos subversius.
       d) Concedir una gran importància a l'absurd i al món oníric.

  • EL NOSTRE AVANTGUARDISME
  Les tendències avantguardistes van ser conegudes en les nostres terres
  gràcies als contactes que es manteníen per Europa, sobretot per França. En
  un primer moment el moviment va connectar amb autors procedents del
  modernisme.
  De fet els nostres escriptors no podien renunciar d'una manera fulminant a la
  mateixa addicció cultural que reivindicaven per arribar a la normalitat,encara
  que se sentien atrets des del principi per aquells plantejaments
  revolucionaris.
  Inicialment, trobem autors com: J.M.Junoy,J.V.Foix i Salvat-papasseit.

  • JOAN SALVAT-PAPASSEIT
    El representant principal de l'avanguarda en la nostra literatura es Joan
    Salvat-papasseit (1894-1924) intel.lectual autodidacta que el mateix es
    declara entusiasta , vital i sincer. Es decanta pel futurisme, en llibres
    com: poemes en ondes hertzianes (1919) o l'irradiador del port i les
    gavines (1921).

  •  EL PRIMER TEXT DEL SEGLE xx A VALÈNCIA
  El modernisme literari valencià de la mateixa manera que el valencianosme
  polític i cultural, va ser tardà , superficial i va durar poc.
  Els poetes modernistes valencians formen part de la generació de 1909 que
  es va identificar per trets següents:renovació de temes, vocabulari i mètrica.
  El poeta mes representatiu del modernisme valencià és Miguel Duren de
  valència (1883-1947), la poesia del qual es caracteritza per fer servir un
  llenguatge fluid per la pressió espontània i emotiva, recollida de Maragall .
  Daniel Martinez Ferrando (1887-1953) pel seu costat representa la
  decadència del moviment cantant l'aïllament de l'artista. Altres poetes sotàs:
  Josep María Bayarri, Jacint María Seme'ls i Maximilià Alloza.


  • ERNEST MARTINEZ FERRANDO
  Ernest Martinez Ferrando ( València 1891-1965) va superar circustancies
  que van impedir el desnvolupament normal d'una prosa valenciana perquèTania Tornero Marín         1º batxiller A 
vivia a Barcelona, entre altres obres té : els llunyanies suggestives (1918),
  primavera inquieta (1927) i la novell.La " una dóna s'atura en el camí" (1935).
  La seua prosa és mes intimista i cosmopólica.

  • LA GENERACIÓ DEL 1930
  La maduresa del món literari valencià va arribar amb els components de
  l'anomenada generació del 1930, els mas significatius de la qual foren: Enric
  Navarro Borràs, Carles Salvador, Maximilià Thous, Francesc Almela i Vivesi
  Bernat Artola.
  La revista Taula de Lletres Valencianes servix de plataforma i eix
  vertebrador del moviment, que tenia unes aspiracions comunes:la creació
  d'una infraestructura cultural sòlida, pareguda a la que havien aconseguit els
  noucentistes catalans.

  • CARLES SALVADOR
    Al llarg de la seua vida, Carles Salvador ( Valeéncia ,1893-1955)
    diversifica'l seu activisme incessant entre la poesia, la narració, alguna
    peça teatral, les col·laboracions en la premsa periòdica, les
    conferències, la divulgació gramatical de l'obra fabriana.. etc.
    Durant els primers temps fou un seguidor fervorós de Joan Salvat-
    papasseit, fins al punt de ser considerat l'avantguardista valencià mes
    important. La seua producció inicial- Plástic (1923), Vermell en to major
    (1929)o Els bes als llavis (1934)- conjuga la sensualitat de Salvat-
    papasseit amb un lèxic futurista abundant, mentres que els llibres finals-
    El fang i l'esperit(1952) i Dins l'aire net (1955)- presenten una reflexió
    més íntima sobre l'home i l'amor.
 
Tania Tornero Marín         1º batxiller A 

Recomendados

Modernisme por
Modernisme Modernisme
Modernisme BiannyIbaezRodrguez
156 visualizações26 slides
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda por
Modernisme, Noucentisme I AvantguardaModernisme, Noucentisme I Avantguarda
Modernisme, Noucentisme I AvantguardaFrancesc March
7.8K visualizações10 slides
El noucentisme por
El noucentismeEl noucentisme
El noucentismesandramr_78
20.2K visualizações25 slides
Modernisme i noucentisme por
Modernisme i noucentismeModernisme i noucentisme
Modernisme i noucentismeJosep Miquel
1.5K visualizações11 slides
El modernisme i_el_noucentisme (1) por
El modernisme i_el_noucentisme (1)El modernisme i_el_noucentisme (1)
El modernisme i_el_noucentisme (1)Joan Mata
479 visualizações9 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.6K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

El modernisme i noucentisme por
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme Pilar Gobierno
17.8K visualizações49 slides
VALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerra por
VALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerraVALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerra
VALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerraAntonioRamosWard
692 visualizações11 slides
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista por
Unitat 3 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 La Poesia Modernista I NoucentistaFàtima
11.9K visualizações11 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
1.8K visualizações17 slides
El Segle Xx Noucentisme I Avantguardisme por
El Segle Xx Noucentisme I AvantguardismeEl Segle Xx Noucentisme I Avantguardisme
El Segle Xx Noucentisme I AvantguardismeIES Esteve Terradas i Illa
5.4K visualizações28 slides
El Modernisme por
El ModernismeEl Modernisme
El ModernismeHelena Castella
1.2K visualizações9 slides

Mais procurados(17)

El modernisme i noucentisme por Pilar Gobierno
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme
Pilar Gobierno17.8K visualizações
VALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerra por AntonioRamosWard
VALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerraVALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerra
VALENCIÀ: Noucentisme, vanguardies i postguerra
AntonioRamosWard692 visualizações
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista por Fàtima
Unitat 3 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Fàtima11.9K visualizações
El Modernisme por Helena Castella
El ModernismeEl Modernisme
El Modernisme
Helena Castella1.2K visualizações
El noucentisme i la novel·la por pererossellobover
El noucentisme i la novel·laEl noucentisme i la novel·la
El noucentisme i la novel·la
pererossellobover3.1K visualizações
Unitat 5 por npintu
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5
npintu13.5K visualizações
Segle XIX Català por angema
Segle XIX CatalàSegle XIX Català
Segle XIX Català
angema4K visualizações
El modernisme.ppt por sandramr_78
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.ppt
sandramr_7812.7K visualizações
El Modernisme a Catalunya por Assumpta Riera Ubach
El Modernisme a CatalunyaEl Modernisme a Catalunya
El Modernisme a Catalunya
Assumpta Riera Ubach8.7K visualizações
El modernisme por adriacelma
El modernismeEl modernisme
El modernisme
adriacelma940 visualizações
El Modernisme a Catalunya por Muntsa Tortós
El Modernisme a CatalunyaEl Modernisme a Catalunya
El Modernisme a Catalunya
Muntsa Tortós241 visualizações
El modernisme català por Montse Torrescasana
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme català
Montse Torrescasana22.9K visualizações
El modernisme por Jaumebasela
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Jaumebasela570 visualizações
El avantguardisme por Giorgi Tsiklauri
El avantguardismeEl avantguardisme
El avantguardisme
Giorgi Tsiklauri613 visualizações

Destaque

Pasdf 2009 por
Pasdf 2009Pasdf 2009
Pasdf 2009guestd93c58
1K visualizações114 slides
Empúries por
EmpúriesEmpúries
EmpúriesBaix
375 visualizações16 slides
Bondia Lleida 20062011 por
Bondia Lleida 20062011Bondia Lleida 20062011
Bondia Lleida 20062011Bondia Lleida Sl
479 visualizações16 slides
H1N1 tájékoztató por
H1N1 tájékoztatóH1N1 tájékoztató
H1N1 tájékoztatóELTE TÓK
456 visualizações18 slides
Επεξεργασία κειμένου (2) por
Επεξεργασία κειμένου (2)Επεξεργασία κειμένου (2)
Επεξεργασία κειμένου (2)palaichori
215 visualizações2 slides
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual por
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional DualMesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional DualAjuntament de Barcelona
756 visualizações8 slides

Destaque(9)

Pasdf 2009 por guestd93c58
Pasdf 2009Pasdf 2009
Pasdf 2009
guestd93c581K visualizações
Empúries por Baix
EmpúriesEmpúries
Empúries
Baix375 visualizações
Bondia Lleida 20062011 por Bondia Lleida Sl
Bondia Lleida 20062011Bondia Lleida 20062011
Bondia Lleida 20062011
Bondia Lleida Sl479 visualizações
H1N1 tájékoztató por ELTE TÓK
H1N1 tájékoztatóH1N1 tájékoztató
H1N1 tájékoztató
ELTE TÓK456 visualizações
Επεξεργασία κειμένου (2) por palaichori
Επεξεργασία κειμένου (2)Επεξεργασία κειμένου (2)
Επεξεργασία κειμένου (2)
palaichori215 visualizações
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual por Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional DualMesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
Ajuntament de Barcelona756 visualizações
média szerepe a gyermekek fejlődésében 1 por Ofella Katalin
média szerepe a gyermekek fejlődésében 1média szerepe a gyermekek fejlődésében 1
média szerepe a gyermekek fejlődésében 1
Ofella Katalin1.4K visualizações
Iuliu Bodola . por karesz57
Iuliu Bodola .Iuliu Bodola .
Iuliu Bodola .
karesz57788 visualizações

Similar a A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx

Avantguardisme por
AvantguardismeAvantguardisme
Avantguardismechechpique
398 visualizações7 slides
El Romanticisme i la Reinaixença por
El Romanticisme i la Reinaixença El Romanticisme i la Reinaixença
El Romanticisme i la Reinaixença irenitaa13tl
656 visualizações18 slides
Modernisme01 (1) por
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)sarab9914
92 visualizações9 slides
Modernisme01 (1) por
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)sarab9914
110 visualizações9 slides
Modernisme por
ModernismeModernisme
Modernismealbertarragona
209 visualizações9 slides
Modernisme01 por
Modernisme01Modernisme01
Modernisme01lauraalija
168 visualizações9 slides

Similar a A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx(20)

Avantguardisme por chechpique
AvantguardismeAvantguardisme
Avantguardisme
chechpique398 visualizações
El Romanticisme i la Reinaixença por irenitaa13tl
El Romanticisme i la Reinaixença El Romanticisme i la Reinaixença
El Romanticisme i la Reinaixença
irenitaa13tl656 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab991492 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab9914110 visualizações
Modernisme por albertarragona
ModernismeModernisme
Modernisme
albertarragona209 visualizações
Modernisme01 por lauraalija
Modernisme01Modernisme01
Modernisme01
lauraalija168 visualizações
L’avantguardisme 4eso por montse.ciberta
L’avantguardisme 4esoL’avantguardisme 4eso
L’avantguardisme 4eso
montse.ciberta55.2K visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima400 visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima4.1K visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima274 visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima311 visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima239 visualizações
El Romanticisme por guestd9183
El RomanticismeEl Romanticisme
El Romanticisme
guestd91832.3K visualizações
Modernisme i noucentisme por Josep Miquel
Modernisme i noucentismeModernisme i noucentisme
Modernisme i noucentisme
Josep Miquel2.3K visualizações
Modernisme por Montse Jane
ModernismeModernisme
Modernisme
Montse Jane6.3K visualizações
Cronologia por ctorrijo
CronologiaCronologia
Cronologia
ctorrijo18.6K visualizações
Esquema de la història de la literatura por lurdessaavedra
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
lurdessaavedra3.8K visualizações
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista por Fàtima
Unitat 3 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Fàtima1.2K visualizações
Unitat 3 Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista por Fàtima
Unitat 3  Versió 1 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3  Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista
Fàtima278 visualizações

Mais de Antonia Mulet

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc por
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Antonia Mulet
1.9K visualizações4 slides
Lo neutre por
Lo neutreLo neutre
Lo neutreAntonia Mulet
919 visualizações2 slides
Preguntes Freqüents por
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsAntonia Mulet
277 visualizações2 slides
La Metrica Catalana por
La Metrica CatalanaLa Metrica Catalana
La Metrica CatalanaAntonia Mulet
2.5K visualizações6 slides
Dos Redaccions Sociolinguistica09 por
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Antonia Mulet
3.3K visualizações3 slides
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia por
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala ValenciaEnric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal Catala ValenciaAntonia Mulet
42.3K visualizações128 slides

Mais de Antonia Mulet(20)

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc por Antonia Mulet
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Antonia Mulet1.9K visualizações
Lo neutre por Antonia Mulet
Lo neutreLo neutre
Lo neutre
Antonia Mulet919 visualizações
Preguntes Freqüents por Antonia Mulet
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes Freqüents
Antonia Mulet277 visualizações
La Metrica Catalana por Antonia Mulet
La Metrica CatalanaLa Metrica Catalana
La Metrica Catalana
Antonia Mulet2.5K visualizações
Dos Redaccions Sociolinguistica09 por Antonia Mulet
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Antonia Mulet3.3K visualizações
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia por Antonia Mulet
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala ValenciaEnric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
Antonia Mulet42.3K visualizações
Les Consonants Palatals por Antonia Mulet
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants Palatals
Antonia Mulet10.1K visualizações
La Comunicació por Antonia Mulet
La ComunicacióLa Comunicació
La Comunicació
Antonia Mulet219 visualizações
Varietat GeogràFica por Antonia Mulet
Varietat GeogràFicaVarietat GeogràFica
Varietat GeogràFica
Antonia Mulet415 visualizações
Quadre Tipologia Textua Registres por Antonia Mulet
Quadre Tipologia Textua RegistresQuadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua Registres
Antonia Mulet772 visualizações
ese sorda i sonora por Antonia Mulet
ese sorda i sonoraese sorda i sonora
ese sorda i sonora
Antonia Mulet7.1K visualizações
quadre tipus text i característiques por Antonia Mulet
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiques
Antonia Mulet3.3K visualizações
Resum Lliteratura Dictadura por Antonia Mulet
Resum Lliteratura DictaduraResum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura Dictadura
Antonia Mulet258 visualizações
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau por Antonia Mulet
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauBases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Antonia Mulet470 visualizações
Apost01 por Antonia Mulet
Apost01Apost01
Apost01
Antonia Mulet1.5K visualizações
Accent I Sistema Vocàlic por Antonia Mulet
Accent I Sistema VocàlicAccent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema Vocàlic
Antonia Mulet334 visualizações
AssumiràS La Veu D’Un Poble por Antonia Mulet
AssumiràS La Veu D’Un PobleAssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un Poble
Antonia Mulet329 visualizações
Els Amants V.A EstelléS por Antonia Mulet
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléS
Antonia Mulet333 visualizações
Perifrasis Verbals por Antonia Mulet
Perifrasis VerbalsPerifrasis Verbals
Perifrasis Verbals
Antonia Mulet3.2K visualizações
Lo Neutre por Antonia Mulet
Lo NeutreLo Neutre
Lo Neutre
Antonia Mulet802 visualizações

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 visualizações5 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 visualizações22 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides

Último(7)

RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin916 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA95 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações

A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx

 • 1.       Comença el segle XX amb el desig de canvi i de modernitzarla societat. Els artistas en general  se’n fan ressò , des de diferents pressupòsits estètics o ideològics, i dipositen en el nou segle  els anhels de la renovaciò.    • CONTEXT HISTÒRIC  Les tres primeres dècades del segle XX configuren un período convuls en la historia d’Espanya .  Aquestes tensions desembocaren en una guerra civil i en l’inici d’una llarga dictadura.  Herència del segle anterior, la monarquía d’Alfons XII continua la línea de l’alternança entre el  partit conservador i el partit liberal; posaren en relleu la força revindicativa de la burguesía  catalana. A quest sector social dinàmices va organitzar políticament en la liga  Regionalista de  Prat de la Riba i va dominar la vida del principat fins a la dictadura de primo de Ribera. A  questa força social va alarmar les clases dirigents a Madrid , que enviaren el republicà  Alejandro Lerroux per a combatre les revindiccions autonomistes i el moviment obrer.  Per a contrarestar l’efecte del lerrouxisme , es fundà la Soliraditat Catalana  ( 1906), que  aglutinava els partits catalans principals, i es creà el sindicat anarquista CNT (1911). Com a  conseqüència d’aquesta resistència, es va reconéixer la Mancomunitat de Catalunya ( 1914‐ 1925). a les illes Balears, la influència del conservador Antoni Maura dificultà  també el  moviment autonomista.  Per a anul.lar fermesa del moviment obrer, la burgesia catalana dóna suport al colp d'estat de  primo de ribera, que conduí  a la primera dictadura del segle XX (1923‐1930), suprimí la  mancomunitat i  va perseguir al catalanisme polìtic i l'ús públic del català;  però la crisi econòmica del 1929 va fer caure el poder del dictador primo de ribera. D'aquesta manera el 14 d'abril de 1931, es proclamá a Madrid la II República Espanyola. Mentrestant,Frances Maclà , líder de d’esquerra republicana de catalunya, declarà la república catalana integrada en la federació ibèrica. Tanmateix, per la pressió de Madrid, aquesta república es va transformar en la generalitat de catalunya, i l'any següent, el 1932, es va aprovar l'estatut d'autonomia de catalunya. Tania Tornero Marín  1º batxiller A 
 • 2. • EL MODERNISME És un moviment de renovació artística, apareguda a Europa a finals del segle XIX. En el nostre cas va tenir una incidència especial a catalunya, on el moviment, a més d'una renovació artística, va representar una transformació i modernització de la cultura i de la societat. Així, era una actitud vital de renovació, de canvi. Els modernistes plantejaren que les normes socials i culturals limitaven l'artista, i que la missió que tenia era la recerca de l'art total, el qual superava l'encotillament en què es trobava la societat i l'art.. ETAPES DEL MODERNISME Es diferencien dos: La primera (1890-1900) gira al voltant de la revistaL'avenç. En esta etapa els autors són mes porós als moviments estètics europeus. En este moviment es perfilen les actituds modernistes mes importants: l'ideal regeneracionista, de transformació de la societat i la corrent esteticista o decadentista, segons la qual l'art entés com una religió,salvaria la societat d'una vulgaritat.La revita l'avenç va iniciar esta Taverna que va continuar la publicació en catalonia, la qual va impulsar alhora unes idees nacionalistes. La segona etapa (1900-1911) perd l'agressivitat de la dècada anterior i s'inicia amb l'aparició de la revistaJoventut (1900-1906), que també defén el nacionalisme, valora l'individualisme de l'artista i brama els ideals de la burgesia.   •  LA POESIA: JOAN MARAGALL  La poesia modernista es caracteritza per la introducció del simbolisme i pel rebuig de l'artificiositat que coartava la inspiració. Tania Tornero Marín  1º batxiller A 
 • 3. Un dels exponents d'esta concepció messlánica de l'art és Joan Maragall (1860-1911), teòric, assagistay poeta, és una de les figures literàriament i socialment mes influentes del període , tant que la seua mort significa el fi del modernisme. Segons la seua teoria de la paraula viva, la poesia ha de ser esponteneitat, energia vital, i l'oeta ha d'expressar allò que la inspiració li proporciona en estat de gràcia. • LA NOVEL.LA:RURALISME, COSTUMISME I DECADENTISME Dins de la novel·la modernista distingim tres corrents: La novel·la decadentista: pesimistay amb un llenguatge sovint carregat de símbols i subjectivitat,sotàs d'este grup Josafat (1906), etc. .La novel·la d'inspiració costumista: sovint no aliena la crítica social. Del costumisme , però d'adopta l'estructura de cuadrode costums, mes que no el contingut.Pertanyen a este grup l'auca del senyor Esteve (1907), etc. .La novel·la rualista: és estes novel·les , la natura no és només un escenari, sinó que a mes simbolitza una força que aclapara a l'individu.A este grup pertany Raimon casellas, amb Els sots feréstecs (1901) • EL NOUCENTISME És un moviment polític i cultural que va conjuminar els interessos hegemònics de la burgesia catalana amb els dels intel·lectuals i artistes que s'apartaven d'algunes manifestacions importants del modernisme. Fruit d'este matrimoni d'interés va anar la creació i la consolidació d'unes infraestructures culturals que es fan realitat des d'institucions com la mancomunitat de Catalunya. Especialment important va anar la creació de l'istituto d'estudis catalans (1907)que des de la seua funció filològica dugué a terme la normativicaciò de la llengua. Si Prat de la Riba, va anar el president de la mancomunitat, va anar el polític del moviment,l'ideòleg va anar Eugeni d'Ors, i el poeta Josep Carner. Tania Tornero Marín  1º batxiller A 
 • 4. l'eclosiò del moviment es va produir l'any (1906) amb l'inico de la publicació del glossari d'Eugeni d'Ors. L'any 1993 es liquida cn el colp d'estat del Primo de Rivera un revés polític que va evidenciar el fracàs del seu projecte civilista i d'hemogénea social. A estos conceptes cal afegir l'imperialisme , l'albitralisme , el classicisme. Este ideari s'acollia perfectament al gènere poètic i, que es rebutjava des dels pressupostos nocentinistas.. • LA POESIA NOUCENTISTA: JOSEP CARNER La poesia noucentista propugna la volta del classicisme. Això comporta un llenguatge exquisit , carregat de metàfores , amb un vocabulari escollit i selecte.En este sentit treballen els poetes de l'escola mallorquina, definida per alguns estudiosos com el procedent del noucentisme .Josep Carns és un dels poetes mes important del segle XX, la seua obra descansa sobre el classicisme en el sentit que s'allunya del romanticisme. Així el seu estil ve definit per la norma , la mesura , l'enginy i la ironia. La seua obra ,malgrat haver viscut fora del país prop de cinquanta anys, és una prova d'afecte i de fidelitat. • L’ESCOLA MALLORQUINA Encapçalada per Miquel Costa i Llobera (1854-1922), que anticipa l'estètica noucentista, ja que conjuga els elements romàntics i modernistes amb el gust per l'harmonia clàssica i el concepte culte i elaborat de la poesia. • L’AVANTGUARDISME  La crisi següent a la  Primera Guerra Mundial ( 1914‐1918) fa que els artistes europeus  s'oposen als pilars tradicionals de la societat burgesa, i per tant, a l'expressió artística  vigent. Al marge de la burgesia que en aquell moment apadrinava l'art va aparéixer  tota una sèrie de moviments iconoclastes i  heterodoxos, coneguts genèricament com  avanguardisme, que actuen en tots els camps de l'art, però que són mes revolucionaris  i innovadors en les arts plàstiques.  Tania Tornero Marín  1º batxiller A 
 • 5. Questionan els valors culturals i ideològics vigents i llavors critiquen el sistema social. En contraposició , potencien valors nous com la irracionalitat , l'absurd, la incoherència, o descomposició. Estos moviments es caracteritzen per: a) concebre a l'art com abstracció, experimentació i recerca Constant. b) Valorar tot allò nou i original: les màquines, la tècnica, el Esport. c)Publicar les seues idees en manifestos subversius. d) Concedir una gran importància a l'absurd i al món oníric. • EL NOSTRE AVANTGUARDISME Les tendències avantguardistes van ser conegudes en les nostres terres gràcies als contactes que es manteníen per Europa, sobretot per França. En un primer moment el moviment va connectar amb autors procedents del modernisme. De fet els nostres escriptors no podien renunciar d'una manera fulminant a la mateixa addicció cultural que reivindicaven per arribar a la normalitat,encara que se sentien atrets des del principi per aquells plantejaments revolucionaris. Inicialment, trobem autors com: J.M.Junoy,J.V.Foix i Salvat-papasseit. • JOAN SALVAT-PAPASSEIT El representant principal de l'avanguarda en la nostra literatura es Joan Salvat-papasseit (1894-1924) intel.lectual autodidacta que el mateix es declara entusiasta , vital i sincer. Es decanta pel futurisme, en llibres com: poemes en ondes hertzianes (1919) o l'irradiador del port i les gavines (1921). • EL PRIMER TEXT DEL SEGLE xx A VALÈNCIA El modernisme literari valencià de la mateixa manera que el valencianosme polític i cultural, va ser tardà , superficial i va durar poc. Els poetes modernistes valencians formen part de la generació de 1909 que es va identificar per trets següents:renovació de temes, vocabulari i mètrica. El poeta mes representatiu del modernisme valencià és Miguel Duren de valència (1883-1947), la poesia del qual es caracteritza per fer servir un llenguatge fluid per la pressió espontània i emotiva, recollida de Maragall . Daniel Martinez Ferrando (1887-1953) pel seu costat representa la decadència del moviment cantant l'aïllament de l'artista. Altres poetes sotàs: Josep María Bayarri, Jacint María Seme'ls i Maximilià Alloza. • ERNEST MARTINEZ FERRANDO Ernest Martinez Ferrando ( València 1891-1965) va superar circustancies que van impedir el desnvolupament normal d'una prosa valenciana perquè Tania Tornero Marín  1º batxiller A 
 • 6. vivia a Barcelona, entre altres obres té : els llunyanies suggestives (1918), primavera inquieta (1927) i la novell.La " una dóna s'atura en el camí" (1935). La seua prosa és mes intimista i cosmopólica. • LA GENERACIÓ DEL 1930 La maduresa del món literari valencià va arribar amb els components de l'anomenada generació del 1930, els mas significatius de la qual foren: Enric Navarro Borràs, Carles Salvador, Maximilià Thous, Francesc Almela i Vivesi Bernat Artola. La revista Taula de Lletres Valencianes servix de plataforma i eix vertebrador del moviment, que tenia unes aspiracions comunes:la creació d'una infraestructura cultural sòlida, pareguda a la que havien aconseguit els noucentistes catalans. • CARLES SALVADOR Al llarg de la seua vida, Carles Salvador ( Valeéncia ,1893-1955) diversifica'l seu activisme incessant entre la poesia, la narració, alguna peça teatral, les col·laboracions en la premsa periòdica, les conferències, la divulgació gramatical de l'obra fabriana.. etc. Durant els primers temps fou un seguidor fervorós de Joan Salvat- papasseit, fins al punt de ser considerat l'avantguardista valencià mes important. La seua producció inicial- Plástic (1923), Vermell en to major (1929)o Els bes als llavis (1934)- conjuga la sensualitat de Salvat- papasseit amb un lèxic futurista abundant, mentres que els llibres finals- El fang i l'esperit(1952) i Dins l'aire net (1955)- presenten una reflexió més íntima sobre l'home i l'amor.   Tania Tornero Marín  1º batxiller A