O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hellän Dynaamista - Tulenkantajat 2015 seminaari by Esa Saarinen, seminaarimuistiinpanot by Camilla Tuominen

1.565 visualizações

Publicada em

Camilla Tuomisen seminaarimuistiinpanot Tulenkantajat 2015 seminarista @Pafos 7.-14.7.2015 by Esa Saarinen.

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Kaunista, järisyttävyys-jatkokiteyttävää, oivaltavaa, kohottavaa, ymmärrysnosteista ja hellän dynaamista. Good, excellent, brilliant job. Välittämis- ja välittävyysvoimaa vapaasti sykkien ja naisenergeettisen universaalisti.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Hellän Dynaamista - Tulenkantajat 2015 seminaari by Esa Saarinen, seminaarimuistiinpanot by Camilla Tuominen

 1. 1.   I   a m   s o   e x c i t e d   t h a t   I   a m     B u b l i n g
 2. 2. O n k o   s i n u l l a   a i k a a   a j a t e l l a   m i t ä   a j a 0 e l e t ?     M i t e n   h y v i n   a j a t u s r a t a s i   p a l v e l e e   s i n u a ?   M i t e n   v o i t   o p p i a   a j a 0 e l e m a a n   e n e m m ä n   n i i n   k u i n   o i k e a s 8   a j a 0 e l e t ?     U s k a l l a t k o   l ö y t ä ä   o i k e a n   a j a 0 e l u s i   k e h ä n   j a   s a n o a   ä ä n e e n   s e n   m i t ä   s i e l t ä   l ö y d ä t ?                  
 3. 3. A j a t t e l u n   3   t a s o a  
 4. 4. L e i f S e g e r s t a m j a   S i b e l i u s    
 5. 5. V i n c e n t V e g a  j a   i t s e ä ä n t u k e v a   k e h ä    
 6. 6. V a p a a     p u l s a t i i v i s u u s   p u l p a u : a a   m u u t o k s e n   i h m i s e s s a  
 7. 7. K e t k ä   p e l a a   1 . K e t j u s s a s i ?   T u n n e t k o   k a i k k i   k e t j u s i ?   P e l u u t a t k o   p e l a a j i a s i   t a s a p u o l i s e s 8 ?   O n k o   h u o l t o   k u n n o s s a ?   A n n a t k o   u u s i l l e   p e l a a j i l l e   m a h d o l l i s u u k s i a ?   Y l i   p e l u u t a t k o   s t a r o j a s i ?   P e l a a t k o   p u o l u s t u s -­‐   v a i   h y ö k k a y s p e l i ä ?   K u k a   o n   v a l m e n t a s i ?   M Y   T E A M     –   S t r e n g t h s   &   s t r a t e g y  
 8. 8. T ä h < t u o : a v u u d e n   n ä k y v i n   t a s o   T ä h < t u o : a v u u d e n   2 .   n ä k y v i n   t a s o     A v a r u u d e l l i n e n ä i t i b r i l j a n s s i t a s o   ” L u o d a   < l a a ,   j o : a   t o i s e t   v o i v a t   l o i s t a a   j a   t e h d ä   u p e a n   m a a l i n   u p e a s t a   s y ö t ö s t ä . ”  
 9. 9. Oma  tyyli.     Omat  sanat.   Omat  kicksit.   Omat  tarinat.     Oma ääni.
 10. 10. M ä   e n   o l e   k a h t e e n   p ä i v ä ä n   a j a t e l l u t .   M ä   o l e n   v a i n   t ä ä l l ä   v a p a a n a .   E n   y r i t ä   m i t ä ä n .   E n   e t s i   r a t k a i s u j a   e n k ä   fi x e j ä .   J o t a i n   s a a 0 a a   l ö y t y ä   t a i   s i 0 e n   e i .     # P A F O S   # D A Y 2   # T U L E N K A N T A J A T 2 0 1 5   # P O W E R P A F O S    
 11. 11. Mitä  nappeja  sinä  painat?  
 12. 12. M e   t a r v i t s e m m e   r a k k a u d e l l i s i a   p l u s   k u u n t e l u p a l v e l u i t a :   t o i s t a   j o k a   k y s y y   o n n i s t u m i s i s t a m m e ,   k e h u u     ” G o o d J o b ” .   P i s t e .       N ä i n   v o i m i s t u m m e ,   v a h v i s t u m m e   s u u r t e n   t u n t e i d e n   m u k a n a ,     M e   t a r v i t s e m m e   r a k k a u d e l l i s i a   m i i n u s   k u u n t e l u p a l v e l u i t a ,   j o 0 a   p i e n e t   ( j a   i s o t )   m i i n u k s e t   m e i d ä n   s i s ä l t ä   v o i   p u r k a u t u a   j a   h a i h t u a   t a i v a a n   t u u l i i n .  
 13. 13. S Y S T E E M I Ä L Y  
 14. 14. R A J A P I S T E   S U U R E M P A A N     R o h k e u t e e n  
 15. 15. M i t ä   u s k o t ?   M i k s i ?   M i k ä   o n   s i n u n   t o t u u s ?   M i k s i ?   M i t ä   s y ö 0 e i t ä   s a a t   l ä h i p i i r i l t ä s i ?   M i t ä   m i e l t ä   o l e t   i s o m m a s t a   s y s t e e m i s t ä ?   O n k o   s i s ä i n e n   m a a i l m a s i   h a r m o n i a s s a   u l k o i s e n   m a a i l m a s i   k a n s s a ?   M i t e n   s i n ä   l u e t   e l ä m ä ä ?   U s k o t k o   e l ä m ä ä n   v a i   o l e t k o   k y y n i n e n ?   M i k ä   o n   s i n u l l e   h o h d o k a s t a ?   P a n o s t a t k o   s i n u l l e   t ä r k e i s i i n   a s i o i h i n ?   E l ä t k ö   a r v o j e s i   m u k a a n ?   U s k a l l a t k o   k a t s o a   t o t u u 0 a   s i l m i i n ?   P u o l u s t a t k o   s i t ä   m i h i n   u s k o t ?   K u i n k a   s i n ä   v o i t   o m a s s a   a r j e s s a s i   t o i m i a   k o h o 0 a v a m m i n ?   A n n a t k o   ” k e p p i h y y p i ö d e n ”   s a m m u 0 a a   t u l e s i ?   U s k o t k o   s i n ä   i h m e i s i i n ?   M i k ä   s a a   s i n u n   ” k i e k k o s i   y l ö s ” ?     (Kysymykset  pulppusi  seminaarin  viimeisen  1h  aikana)  
 16. 16. Elämä  on  täynnä  muutosta,  kiertoa.   Se  ei  mene  loogises<,  ra<onaalises<  tai   järjestelmällises<.  Ei  ole  absoluuPsia  totuuksia,    ei  autuu:a  eikä  täydellisyy:ä.   Samoin  kuin  aja:elu,  elämä  on      j a t k u v a a , m u u t t u v a a , j o u s t a v a a j a t ä y d e n t y v ä ä .       Saa:aa  löytyä  vahvoja  yhteyksiä  mu:a  sieltä  löytyy   myös  paljon  <laa:     t i l a a a j a t e l l a v a p a a s t i , t i l a a y h d i s t e l l ä j a l e i j u a .   Irrota  kuvitelma  hallinnasta.     On  vain  nyt,  virtaus  ja  kohina,  elämän  suonissa.         (piirre:y  &  kirjoite:u  lentokoneessa  paluumatkalla  Pafokselta   14.7.2015)  
 17. 17. K a i k e l l e   e i   o l e   s a n o j a , T e e s i l t i . L U O T A   O M A A N   Ä Ä N E E N .  
 18. 18. K i i t o s i n s p i r a a t i o s t a E s a   S a a r i n e n !   T u l e n k a n t a j a t   2 0 1 5 ! C a m i l l a   T u o m i n e n   c a m i l l a @ e m o 8 o n t r a c k e r . fi    

×