O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

An toan laser

572 visualizações

Publicada em

An toan laser

Publicada em: Saúde
 • Entre para ver os comentários

An toan laser

 1. 1. NhNh÷÷ng vÊnng vÊn ®®Ò An toÒ An toµµnn trongtrong ®®iÒu trÞ biÒu trÞ b»»ng tia laserng tia laser BS. CBS. CÇÇm Bm B¸¸ ThThøøcc
 2. 2. 1. B1. B¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t vt vµµ mm«« cc¬¬ ththÓÓ  TÊt cTÊt c¶¶ cc¸¸c loc lo¹¹i Laseri Laser ®®Òu khÒu kh««ngng ®­î®­îcc chiÕu vchiÕu vµµo mo m¾¾t;t;  §§èèi vi vííi laser COi laser CO22 khkh««ngng ®­î®­îc chiÕu vc chiÕu vµµoo bÊt cbÊt cøø vvïïng nng nµµo (ngoo (ngoµµi vi vïïng cng cÇÇnn ®®iÒu trÞ);iÒu trÞ);  CCÇÇn phn ph¶¶ii ®®eo kÝnh beo kÝnh b¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t:t: + Th+ ThÇÇy thuy thuèèc: loc: lo¹¹i khÝnh OD (opticali khÝnh OD (optical density), vdensity), vííi OD = 5i OD = 5--6 s6 sÏÏ gigi¶¶m cm c««ng xuÊtng xuÊt ®®i 10i 1055 llÇÇnn + B+ BÖÖnh nhnh nh©©n: chôp mn: chôp m¾¾t, giÊy bt, giÊy b¹¹cc…………
 3. 3. 1. B1. B¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t vt vµµ mm«« cc¬¬ ththÓÓ  PhPhßßng tia thng tia thøø:: + Dông cô y tÕ b+ Dông cô y tÕ b»»ng kim long kim lo¹¹i cã mi cã mÇÇu tru tr¾¾ngng phph¶¶n quang mn quang m¹¹nh, tia phnh, tia ph¶¶n quang sn quang sÏÏ vvµµoo mm¾¾tt………….; n.; nªªn dn dïïng dông cô kim long dông cô kim lo¹¹i mi mÇÇu.u. + G+ G¹¹ch lch l¸¸t nÒn còng gt nÒn còng g©©y phy ph¶¶n tia mn tia m¹¹nhnh Tãm lTãm l¹¹i tia thi tia thøø còng gcòng g©©y hy h¹¹i, ci, cÇÇn phn phßßng trng tr¸¸nhnh
 4. 4. 2. An to2. An toµµn vÒn vÒ ®®iiÖÖnn  §§èèi vi vííi laser Hei laser He--Ne nNe nééi mi m¹¹ch,ch, ®®iiÖÖnn ¸¸p nup nu««ii llµµ 88--10KV; t10KV; t­¬­¬ngng ®­¬®­¬ng vng vííi mi méét trt tr¹¹m biÕnm biÕn ¸¸p 10KVp 10KV  §§èèi vi vííi laser COi laser CO22 llµµ 16KV; t16KV; t­¬­¬ngng ®­¬®­¬ng vng vííii trtr¹¹m biÕnm biÕn ¸¸p 20KV.p 20KV.  ChChóó ý:ý: + Kh+ Kh««ng thng th¸¸o lo l¾¾p vp váá mm¸¸y khi cãy khi cã ®®iiÖÖnn + Ph+ Phßßng mng mææ phph¶¶i khi kh«« rr¸¸oo + T+ T¾¾t mt m¸¸y khi cã dy khi cã dßß rrØØ nn­í­íc lc lµµm lm l¹¹nhnh + Ch+ ChØØ ngng­­êiêi ®­î®­îcc ®µ®µo to t¹¹o mo mííii ®­î®­îc sc sööa ma m¸¸y.y.
 5. 5. 3.3. §§Ò phÒ phßßngng «« nhiÔm khnhiÔm kh««ng khÝng khÝ  Môn cãc, sMôn cãc, sïïi mi mµµo go gµµ llµµ nhnh÷÷ng mng mÇÇm bm bÖÖnhnh mang virus, thmang virus, thËËm chÝ cm chÝ c¶¶ HIVHIV  MM¸¸u bu bÖÖnh nhnh nh©©n ln lµµ ngunguåån ln l©©y (nÕu ly (nÕu lµµ ngng­­êiêi cã HIV); vcã HIV); v×× phph¶¶i gi g©©y ty tªª,, ®è®èt bt bèèc bay lc bay lªªn;n;  MMïïi khÐt ci khÐt cñña ta tææ chchøøc chc ch¸¸y rÊt khã chÞu;y rÊt khã chÞu;  Vi nVi nææ: trong tÕ b: trong tÕ bµµo cã no cã n­í­íc, khic, khi ®è®èt (tt (t¸¸cc dông nhidông nhiÖÖt) nt) n­í­íc nc nëë nhanh gnhanh g©©y vy vìì tÕ btÕ bµµoo ®é®ét ngt ngéét lt lµµm lan tom lan to¶¶n mn mÇÇm bm bÖÖnh.nh.  NNªªn: Phn: Ph¶¶i cã mi cã m¸¸y hy hóót khãi, vt khãi, vííi bi bÖÖnh nhnh nh©©nn cã nguy ccã nguy c¬¬ cao phcao ph¶¶i di dïïng xung ngng xung ng¾¾nn…………
 6. 6. 4.4. §§Ò phÒ phßßngng «« nhiÔm honhiÔm ho¸¸ chÊtchÊt  DDßß rrØØ hoho¸¸ chÊt khi laser hochÊt khi laser ho¹¹tt ®é®éngng  PhPhßßng trng tr¸¸nh: hnh: hóót khÝ tht khÝ th­­êng xuyêng xuyªªnn
 7. 7. 5.5. §§Ò phÒ phßßng hong ho¶¶ hoho¹¹nn  ChCh¸¸y nhy nhµµ  ChCh¸¸y by bÖÖnh nhnh nh©©n:n:  NguyNguyªªn nhn nh©©n ln lµµ:: + C+ Cåån sn s¸¸t trt trïïng trng trªªn da bn da bÖÖnh nhnh nh©©n chn ch­­a kha kh««,, thuthuèèc tc tªª,, + Thu+ Thuèèc mc mªª rÔ brÔ b¾¾t lt lööa;a; + C+ C¸¸cc èèng dng dÉÉn oxy bn oxy b»»ng chÊt dng chÊt dÎÎo;o; + KhÝ Metal tho+ KhÝ Metal tho¸¸t ra tõt ra tõ ®¹®¹i tri trµµng bng bÖÖnh nhnh nh©©nn
 8. 8. 5.5. §§Ò phÒ phßßng hong ho¶¶ hoho¹¹nn PhPhßßng trng tr¸¸nhnh  Chê khChê kh«« ccåånn  Che chChe ch¾¾n bn bÖÖnh nhnh nh©©n vn vµµ cc¸¸c phc phÇÇnn ®®ÔÔ chch¸¸y by b»»ng gng g¹¹cc ­í­ít, che cht, che ch¾¾n quanhn quanh phphÉÉu tru tr­­êng bêng b»»ng gng g¹¹cc ­í­ít;t;  Cã phCã ph­¬­¬ng ting tiÖÖn cn cøøu hou ho¶¶ chuychuyªªn dôngn dông
 9. 9. 6.6. §§Ò phÒ phßßng tng tææn thn th­¬­¬ng mng m«« llµµnhnh NguyNguyªªn nhn nh©©nn  LLÖÖch tia dch tia dÉÉnn ®­®­êng:êng: ®®Ò phÒ phßßng bng b»»ng cng c¸¸chch kikiÓÓm tra sm tra sùù ®å®ång trôc thng trôc th­­êng xuyêng xuyªªnn  §§¹¹p nhp nhÇÇm cm c««ng tng t¾¾c:c: ®®Ò phÒ phßßng bng b»»ng sng s¾¾pp xÕp cxÕp c¸¸c cc c««ng tng t¾¾c hc hîîp lýp lý  NgNg­­êi khêi kh¸¸cc ®¹®¹p vp vµµo: cho: chØØ cã phcã phÉÉu thuu thuËËtt viviªªn mn mííii ®­î®­îcc ®®iÒu khiiÒu khiÓÓn laser; khin laser; khi khkh««ng sng söö dông phdông ph¶¶ii ®­®­a ma m¸¸y vÒ try vÒ tr¹¹ngng thth¸¸i chê (Stand by)i chê (Stand by)
 10. 10. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

×