O slideshow foi denunciado.
“Agjun-. mc-nw-wm¡
ma¡ n» Trap-tv. I'
-_~ . quantum-banana
13th t-#ff “'
. ... ... ... ".í? ,$1.. ... ».. ... ""

m, .-

...
o. .. , . . ..mu 'n. ¡.. v,. 5¡ . L. n. .

_. .- --4 . w -. .,. .-. ... ... ... 

 

 

. . mv<l>tc_jí1lrff2án . n.
, .....
.uu-_wwuuçuo-(oçq
¡ÕFPQ/ I-vi-a-¡vvuccqapvht
w-«Ibw-vun- . pm-v . ..q-
aguas. ..
. »Mr-U-
; qua-wo-mwu-n-u-
c_. cn~. q
›...
r . co-n--p-u-p-uv»
4a. ".. . . .-. ... ... m., .
. o-wu-. n-au-np_
a- e-u-e--c---A- qua. .
- --nwmçs-. oaa
. nMn--pn--a-...
'àgugôâü-¡hax c. ' '
nmzmwm-. .n-. Cz

_ _Macaca-w
' , Lqwmp-. ..uw-Í

que¡
uskuqunl' t-AV
oc _ po»
na -a . c b. _ mà

:...
mu. 

. ... ... ._. _.. . _. -.. .
. -. __. __. ._. _.. ..~
. __. .-. _.. .._. .._
. .._. ›.. -._
. ._~. _.. __. ..
. ._....
W

 . ... .n. u.›. ..
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Jaime sandim-Relatos Da chegada em Sertao (Vila Koerich-Colonia Santana)

220 visualizações

Publicada em

Relatos Da chegada em Sertao (Vila Koerich-Colonia Santana)

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jaime sandim-Relatos Da chegada em Sertao (Vila Koerich-Colonia Santana)

 1. 1. “Agjun-. mc-nw-wm¡ ma¡ n» Trap-tv. I' -_~ . quantum-banana 13th t-#ff “' . ... ... ... ".í? ,$1.. ... ».. ... "" m, .- . ,:: I:= -"""°" . ç-; a-. um-uu- . .nn-mwu-_gvw 4 . em-ral- cv. .._›-4 1 . ¡ _ V. . ~ 5 . mn-anu- Annette-s 'vn-vv- re~w~ouwva 'nv a amar. ctàuv-yvwbowia-Ub-à. .. ~_. ... .¡~›-a-, ~vwmr “amarras-anuais 'um --a-S ^ v . > *uva-uai- v › ' 3- fan-yu. - . glande-Quo. n: . _. . . N «ic-An »uma . e-mmwvwxv--arett-¡d-v. '›«›. n¡-nmn: -ruvw'"-"›'›^*¡› 'mysql' v-np v- Jyiñn-. .cn-pçn ; un _msmuonauvvvmmu-ñ . san¡¡›yvax: anb_bl_mmnuÇ -v-Layn-. ..sapcnqwn-. a- . «guita ¡CEYmI-t-'INPIVINÚZ : won't» : :í-bau 'malva-v- . :». _.. ,.. '.unCwAa~. -«AAX:
 2. 2. o. .. , . . ..mu 'n. ¡.. v,. 5¡ . L. n. . _. .- --4 . w -. .,. .-. ... ... ... . . mv<l>tc_jí1lrff2án . n. , ... uv› um". .. . a. . .. . m. . r. _›_. ... ..¡. ... ... .. .4 . ... ]. _4-A-F_. ›V›< _hu_ . --. .4.. ... . . _.. -_. m. ... ... ... ... .. ... _-. ..-. _.. .. ... -.›. ... .-. __ u, ... . _.. -.. ... .- _. .. ... _.
 3. 3. .uu-_wwuuçuo-(oçq ¡ÕFPQ/ I-vi-a-¡vvuccqapvht w-«Ibw-vun- . pm-v . ..q- aguas. .. . »Mr-U- ; qua-wo-mwu-n-u- c_. cn~. q › ~ ' _ cçz-«v-numn-«q-«x- mu? v . tnnnçtmqlúççtí <1& ' _ 4 4a: :- qu. .. -ru-: un- 'qeu --un-q-un-_u-v- ou¡ 'quam-maracan- ; gua mau-nunka. . .E521 . ... "". ›.. . '° . ..vu-anna -. gq-n . .a -uunqJvç-ovmnv _sr--çvt-«uunnn " u. - a . uunu-"FVW-&çtpl a . pagan. an-. . _ nao-agum-n_ ¡4 m-_wu- . nom-nl eo. .. ano-vía- 'z manu-Arma'. .voam-v. úu-n-_d-w-s-In. 'Í' . ~ -›. ..d. ~., -›. n t: : ^ uma_
 4. 4. r . co-n--p-u-p-uv» 4a. ".. . . .-. ... ... m., . . o-wu-. n-au-np_ a- e-u-e--c---A- qua. . - --nwmçs-. oaa . nMn--pn--a-u-uwx ngwuunggv. ..? -c-. nn-. ..y-y-wc-yna mu. .. q¡ muy. .. q. . Anna-v. anavvn. .mamã. . ..wav m. ..” . ,naun-u : chão-oca- -Q-vunc-ü-"IT-n-Iàv-U* rwínawunzánnnnnvv dkuwvs-m-v-vono _ . ..n-. ..n-anu-m-_n_ . nwu-vuçnaa-wu-n __. -vs. .,. .gpnnu. o. LQbAQVT-vvg-d-(tnv «cnntüiwldomuñtsut u-runnm-y--vu-. qoo. . apareçam-canada _ anna-n. - . - _. ... ..__. íúw-dwh
 5. 5. 'àgugôâü-¡hax c. ' ' nmzmwm-. .n-. Cz _ _Macaca-w ' , Lqwmp-. ..uw-Í que¡ uskuqunl' t-AV oc _ po» na -a . c b. _ mà : °': .'. ::. ... tc: ::'. ..*: ;: v** _en. ... ... ... ~n. o- qvà-n-woonu-. avw-vj
 6. 6. mu. . ... ... ._. _.. . _. -.. . . -. __. __. ._. _.. ..~ . __. .-. _.. .._. .._ . .._. ›.. -._ . ._~. _.. __. .. . ._. .._. .._. _ 7.. .. . à.. _.. ... .__u_. . . -.tn-ng . __. ._. .. ._~-. _.. ..›-. ~.. _ . ._. _.. _.-. .. u-p_ . ~-__--_-. ._o. .› _. pq_. _.. .___ *_. ... ___. .-. -.- ~. _.. .c-. __. _.p-. @. _íoí-_m_ -. -_--___ n_ . pc-o. _cu- . ..gx . uu-à. _. _-: _.. . í-_çpçn-_m : :a-ganhoujch-o . as--g-a-n. .." 1 § n. .._. .-›_-: ¡_-. . _-. ._. .-oo ¡ílíãüêâlãjliffíííàííi u nur¡- h _ul- . ..›. ... ›.. .u. u__. u- . ..-. ... ._. ... _._a. . . . . ... -._. ._. ,_. .p . ..__. ... ..-. .g_-_. . . .:. ... . _. ... ..-- _. ..›. __. .p_. ._. .. . ._-__-. ... .~q. _ . _.. _. ... .._-o__ -_. ._ . ..num- . ~. ___ . .no-o -_. - . - . .. -ç- . -. .ç-mg . -«: :._í u. an. .. _ pa. . . _na _. __. ._. .. _ pc-_u una-_uu n-_nu . -.nu : zac-su: na. .. x-_çaç-. .gn-u uma_ m. . . go-
 7. 7. W . ... .n. u.›. ..

×