O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Se304 lec6

 • Entre para ver os comentários

Se304 lec6

 1. 1. SE304 ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН УДИРДАХ СИСТЕМБатлав: ПХТ-ийн эрхлэгч Г.ЭРДЭНЭЧИМЭГ SQL Функц, операторуудтай ажиллах ЛЕКЦ №6ШУТИС-Ñ¿ÒÑ, Ìàãèñòð Ë.Áàòáèëýã (bayanzeerd2002@yahoo.com, +976-88515155)
 2. 2. ХҮСНЭГТ ҮҮСГЭХCREATE TABLE table_name(col1 TYPE1, col2TYPE2, ..., colN TYPEN); ЖИШЭЭCREATE TABLE book(b_nameVARCHAR(50), author VARCHAR(30), yearDATETIME);
 3. 3. ҮР ДҮН:
 4. 4. Table-д өгөгдөл оруулах Table-д өгөгдөл оруулахдаа INSERT INTO коммандыг ашигладаг.> INSERT INTO table_name(col1, col2, ..., colM) VALUES(val1, val2, ..., valM);Энэ Query ажиллахад хүснэгтэнд нэг мөр нэмэгдэх ба уг мөрний col1, col2, ...,colM баганад харгалзах утга нь val1, val2, ..., valM байна.Ж. Өмнөх book table-д өгөгдөл оруулъя.> INSERT INTO book(b_name, author, year) VALUES(‘SQL2008, ‘Bolormaa,2012-01-01);Бүх баганад нь утга оруулах тохиолдолд утга оруулах багануудын нэрийгбичих шаардлагагүй. Жишээлбэл,> INSERT INTO book VALUES(‘Java2, ‘Nambaa, 2012-04-01);
 5. 5. Book_db өгөгдлийн санд байгаа book хүснэгтэнд өгөгдөл нэмж байгаажишээ Үр дүн:
 6. 6. Table-ийн өгөгдлийг харах Table-ийн өгөгдлийг SELECT (+FROM) коммандынтусламжтайгаар харна.> SELECT col1, col2, ..., colM FROM table_name;Үүнд: col1, col2, .., colM: утгыгг нь харах гэж байгаа баганууд. table_name: table-ийн нэр.
 7. 7. Жишээлбэл:SELECT name, author FROM book;
 8. 8. Table-ийг UPDATE хийх (өгөгдлүүдийг өөрчлөх) Table-д оруулсан утга буюу байгаа утгыгзасах(өөрчлөх) тохиолдол олонтаа тохиолддог.Үүнийг UPDATE коммандын тусламжтайгааргүйцэтгэнэ. Формат нь:UPDATE table_nameSET column1=value1, column2=value2,…WHERE some_column=some_value;
 9. 9. Table-ийн бүх өгөгдөл(бүх баганы утга)-ийг харах бол> SELECT * FROM table_name;
 10. 10. Нөхцөл зааж өгөгдлийн утгыг өөрчлөхUPDATE book SET author=‘Sukhbaatar WHERE name=‘Nambaa; ҮР ДҮН:
 11. 11. Нөхцөл зааж өгөгдлийн утгыг өөрчлөх
 12. 12. WHERE НӨХЦЛӨӨР ШҮҮЛТ ХИЙХТодорхой нөхцөлийг хангах мөрүүдийг WHERE нөөцүг(key word)-ийн тусламжтайгаар шүүж харж болно.> SELECT * FROM table_name WHERE condition;эсвэл > SELECT col1, col2, ..., colM FROM table_nameWHERE condition; condition: ямар нэгэн логик нөхцөл. Энгийн байхалбагүй, логик холбоосууд(AND, OR)-аар холбогдсоннийлмэл бүтэцтэй байж болно.
 13. 13. ТОДОРХОЙ НӨХЦЛӨӨР ШҮҮХ
 14. 14. USE [DATABASE]GOSELECT column_name(s)FROM tabel_nameWHERE column_name IN(value1, value2,…)
 15. 15. ДАВХАР НӨХЦӨЛ АШИГЛАН ӨГӨГДЛИЙН ГАРГАЖ АВАХ
 16. 16. ЖИШЭЭ:
 17. 17. Table-ээс өгөгдөл устгахTable-ээс өгөгдөл устгахдаа DELETE коммандыгхэрэглэнэ. Форат нь: DELETE FROM table_name WHERE conditon;Энэ нь table_name нэртэй table-ийн condition нөхцөлийгхангах мөрүүдийг устгана гэсэн үг.
 18. 18. Жишээ:
 19. 19. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×