O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

амараа 03

841 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

амараа 03

  1. 1. нүүр_хуудас Цахим тест БЗД-ийн 14-р сургуульСургууль 14 Багшийн нэр АмарсанааАнги, бүлэг 9а Хичээлийн нэр ФизикСурагчийн нэр Анужин Хичээлийн сэдэв Хувилбар 1 Хувилбар2 Хувилбар3 Хувилбар 1 Хувилбар 2 Хувилбар 3 Хуудас 1
  2. 2. хувилбар_1 Цахим тест Хувилбар1 Ôèçèêèéí õè÷ýýëýýð ìýäëýã øàëãàõ òåñò 8-ð àíãè 1.Äóãóé÷èí 10 ìèíóòàíä 3êì çàì òóóëàâ. Äóãóé÷íû õóðäûã îëíî óó. À. 30ì/ñ Á. 5ì/ñ Â. 0.5ì/ñ Ã. 3ì/ñ Ä. 50ì/ñ Хариулт A 2.Äàðààõ ºã¿¿ëáýð¿¿äýýñ áóðóóã íü îëíî óó. À. Æèãä õºäºë㺺íèé ¿åä áèå èæèë õóãàöààíä òýíö¿¿ çàì òóóëíà. ХариултB Á. Õºäºë㺺í íü äàâøèõ , ýðãýëäýõ, õýëáýëçýõ ãýñýí õýëáýð¿¿äòýé. Â. Õóðäñàõ õºäºë㺺íä ýõíèé õóðä íü ýöñèéí õóðäààñ áàãà áàéíà. Ã. Óäààøðàõ õºäºë㺺íä õóðä-õóãàöààíû ãðàôèê íü õýâòýý òýíõëýãòýé ìîõîî ºíöºã ¿¿ñãýíý. Ä. Õóðäñàõ õºäºë㺺í íü æèãä õºäºë㺺í þì. ХариултC 3. Áèåèéí äóíäàæ õóðäûã îëíî óó. À. 26ì/ñ Á. 2.6ì/ñ Â. 260ì/ñ Ã.3ì/ñ Ä. 2ì/ñ ХариултB 4.Äóá ìîäíû ýçýëõ¿¿í 0.002ì 3 áà 1.6êã ìàññòàé áîë íÿãòûã îëîîðîé.À. 0.032êã/ì3 Á. 0.8 êã/ì3 Â. 125 êã/ì3 Ã. 800 êã/ì3 Ä.1.25 êã/ì3 ХариултA 5. Õî¸ð õ¿¿õýä îëñûã 1êÍ áà1.2êÍ õ¿÷ýýð ýñðýã ÷èãëýëä òàòíà.Îëñîíä òýíö¿¿ ¿éë÷ëýã÷ õ¿÷èéã îë. À. 0.2êÍ Á. 1.1 êÍ Â. 1 êÍ Ã. 2.2 êÍ Ä. 0.1 êÍ ХариултD Хуудас 2
  3. 3. Хувилбар_2 Цахим тест Хувилбар2 1. Ýðãýâ÷èéí ñèñòåì õ¿÷èéã õýä äàõèí õîæèõ âý? À. 2 Á. 3 Â. 4 Ã. 5 Ä. õîæèõã¿é ХариултB 2. Æèãä õºäºëæ áóé àâòîáóñíû õºäºëã¿¿ðèéí ç¿òãýõ õ¿÷ 30êÍ áîë ¿ðýëòèéí õ¿÷èéã îëîîðîé. À. 150êÍ Á. 30êÍ Â. 15êÍ Ã. 12êÍ Ä. 24êÍ ХариултA 3.Øèíãýíèé áàãàíàí äàðàëòûã ÿìàð òîìú¸îãîîð îëîõ âý? À. P=At Á. p=ρgh Â. p=ρgV Ã. P=mg Ä. F=ρgV ХариултB 4.5ñì ºíäºðòýé ìºíãºí óñíû áàãàíûí äàðàëò õýä âý? ̺íãºí óñíû íÿãò 13600êã/ì3 À. 20êÏà Á. 20.6êÏà Â. 6.8êÏà Ã. 4.12ÌÏà ХариултC Ä. 68êÏÀ 5.2í æèíòýé à÷ààã 20ñì ºíäºðòýé íàëóó õàâòãàéãààð òàòàæ ãàðãàõàä 1Í õ¿÷ øààðäàãäàâ. Íàëóó õàâòãàéí óðò 50ñì áîë íàëóó õàâòãàéí À¯Ê-ã îëíî óó.À. 100% Á. 80% Â. 50% Ã. 20% Ä. 40% Хуудас 3
  4. 4. Хувилбар_2 Хуудас 4
  5. 5. хувилбар_3 Цахим тестХувилбар3 ХариултB ХариултA ХариултA 1D 2B Хариулт 3C 4A Хуудас 5
  6. 6. дүн 1 АнализХувилбар 1: Бөглөсөн Асуулт Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Зөв буруу хариулт 1 5 5 B B зөв 2 5 5 C C зөв 3 5 5 B B зөв 2 C = 2 D буруу 4 2 A буруу 2 B буруу 5 5 5 зөвАвах оноо 28Авсан оноо 20Зөв хариултБуруу хариултХувь 71,4Үсгэн үнэлгээ C Хуудас 6

×