Лаборатор-3

B
Объёкт хандалтат програмчлал-Жава I хичээлийн

     Лабораторийн ажил №3
    Улаанбаатар хот    2011-05-05
Хичээлийн нэр: Жава 1
Лаборатори № 3

Сэдэв:  String, Array төрөл, Консолоос өгөгдөл унших,
Зорилго: String, Array төрлийн хувьсагчтай ажиллах, String классын методуудыг
     хэрэглэх, main() функцэд аргумент дамжуулах зэргийг эзэмшүүлэх
Оноо: 0-5
Хугацаа: 7 хоног

Дасгал 1. String төрлийн хувьсагч зарлах, утга оноох, залгах

public class CreateString {

   public static void main(String[] args) {

      String str1;  //зарлах, утга нь null байна
      str1=null;   //утга оноох,
      String str2=""; //хоосон String;
      String str3="Hello World";
      String str4=str3;
      System.out.println("str1="+str1+" str3="+str3+" str4="+str4);
                                  //залгах

       //String-ийн уртыг олох
      int len=str3.length();
      //+ оператороор залгахад int to String хөрвүүлэлт автоматаар хийгдэнэ
      System.out.println("str3 ийн урт="+len);


   }}

Гаралт:
str1=null str3=Hello World str4=Hello World
str3 ийн урт=11

Дасгал 2. Тоон төрлийг String руу хувиргах
Тайлбар: Тоон төрлийн классууд (Integer,Double,Float, Byte, Short...) бүгдэд нь toString()
     гэдэг метод байдаг. Энэ метод нь тохирох эгэл төрлийн утгыг String болгож
     хөрвүүлдэг.

public class ConvertToString {

   public static void main(String[] args) {

       int i=100;
       double d=100.12;
       String s1=Integer.toString(i);2
String s2=Double.toString(d);
       String s3=s1+" "+s2;
       System.out.println(s3);
       }
}

Гаралт:
100 100.12

Дасгал 3. String төрлөөс тоон төрөл руу хувиргах
Тайлбар: Integer классын parseInt() метод нь String төрлийн аргументийг int төрөл рүү
      хувиргаад буцаадаг. Түүнчлэн Double.parseDouble(), Float.parseFloat(),
      Short.parseShort() ...гэх мэтчилэн тоон төрлийн бүх л класст эгэл төрөл рүү
      String-ийг хувиргадаг методууд байна.


public class ConvertFromString {

   public static void main(String[] args) {

    //Команд мөрөөс дамжуулсан утгууд args массивт ирнэ
    //массивын уртыг length талбар нь заана
       int len=args.length;
       if(len<2){
          System.out.println("Аргумент цөөхөн байна");
          System.exit(1); //програмыг дуусгана
          }
  for(int i=0; i<len; i++)
    System.out.println(args[i]); //массивын элементүүдийг давталтаар хэвлэнэ

       int num1=Integer.parseInt(args[0]); //args массивын эхний элемент
       int num2=Integer.parseInt(args[1]); //args массивын 2 дахь элемент
       int sum=num1+num2;
       System.out.println("sum="+sum);

   String s="1234.56";
   double d=Double.parseDouble(s);  //String to double хөрвүүлэлтийг хийж байна
       System.out.println(d);

    }

}

Гаралт:
120
200
sum=320
1234.56
3
Дасгал 4. substring(), charAt() методууд

public class SubCharAtExample {

   public static void main(String[] args) {
      String a = "Java is interesting.";
     System.out.println(a);
     String b = a.substring(5);  // b is interesting."
     System.out.println(b);
     String c = a.substring(5,7);// c is "is"
     System.out.println(c);
     String d = a.substring(5,a.length( ));// d is "is interesting"
     System.out.println(d);

      String str = "Usi School";
      for (int i=0; i < str.length( ); i++)
        System.out.println("Char " + i + " is " + str.charAt(i));

   }
}
Гаралт:
Java is interesting.
is interesting.
is
is interesting.
Char 0 is U
Char 1 is s
Char 2 is i
Char 3 is
Char 4 is S
Char 5 is c
Char 6 is h
Char 7 is o
Char 8 is o
Char 9 is l


Дасгал 5. split(), replaceAll() методууд

public class StringReplaceSplit {

   public static void main(String[] args) {
      String s="foo baa goo";
      String ss=s.replaceAll(" ",":");
      System.out.println(s);
      System.out.println(ss);

       String[] strMass=ss.split(":");
4
for(String str: strMass){
          System.out.println(str);
       }
   }
}

Гаралт:
foo baa goo
foo:baa:goo
foo
baa
goo


Дасгал 6. Консолын оролт гаралт

import java.util.*;

public class ConsoleTest {

   public static void main(String[] args) {
  Scanner in=new Scanner(System.in);
  System.out.println("What is your name: ");
  String name=in.nextLine();
  System.out.println("How old are you:");
  int age=in.nextInt();
  System.out.println("Hello "+name+". Next year you will be "+(age+1));
}
}

Гаралт:
What is your name:
test
How old are you:
23
Hello test. Next year you will be 24

Дасгал 7. Массив үүсгэх

public class Array1 {

   public static void main(String[] args) {
     String[] names;
     names=new String[3];

       names[0]="usi";
       names[1]="school";
       names[2]="company";

       for(String s: names)5
System.out.println(s);
   }
}
Гаралт:
usi
school
company

Дасгал 8. Массив нь объёкт бөгөөд, Массив төрлийн хувьсагч нь санах ой дахь хаяг
     заадаг

public class Array2 {

   public static void main(String[] args) {
      int[] a={10,20,30,40};
      System.out.println("a[0]="+a[0]);

       int[] b;
       b=a;
       b[0]=1000;

       System.out.println("a[0]="+a[0]);
   }
}

Гаралт:
a[0]=10
a[0]=1000

Дасгал 9. Массив харьцуулах

import java.util.Arrays;

public class CompareArray {

   public static void main(String[] args) {
      int[] arr1=new int[]{25,100,45};
      int[] arr2=new int[]{25,100,45};
      boolean result=Arrays.equals(arr1, arr2);
      System.out.println(result);
   }
}

Дасгал 10. Массив хуулах
import java.util.Arrays;

public class ArrayReallocationDemo {

     public static void main(String[] args) {6
int[] data1 = new int[] { 1, 3, 5, 7, 9 };

       printArray(data1);
       int[] data2 = Arrays.copyOf(data1, 6);
       data2[5] = 11;
       printArray(data2);

       int[] data3 = Arrays.copyOfRange(data1, 2, 10);
       printArray(data3);
     }

     // print array elements
     private static void printArray(int[] data) {
      StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("[");
      for (int i = 0; i < data.length; i++) {
       stringBuilder.append(data[i]);
       if (i < data.length - 1)
        stringBuilder.append(", ");
      }
      stringBuilder.append("]");
      System.out.println(stringBuilder);
     }
   }

Гаралт:
[1, 3, 5, 7, 9]
[1, 3, 5, 7, 9, 11]
[5, 7, 9, 0, 0, 0, 0, 0]
Бие дааж гүйцэтгэх ажил:
Тайлбар: Random класс ашиглаж санамсаргүй тоо үүсгэдэг.
Жишээ
import java.util.Random;
...
Random generator = new Random(50); // 0-оос 50 хүртэлх тоон утга санамсаргүй байдлаар
                     //гаргаж авах обьект үүсгэж байна.
int randomInt = generator.nextInt(); // санамсаргүй тоо гарган авч байна.Дасгал 1.
   -Гараас өгсөн үгээс эгшиг үсэг тоолдог програм бичнэ
Дасгал 2.
   -Гараас өгсөн үгийг урвуулж хэвлэдэг програм бичнэ
Дасгал 3.


7
-Команд мөрөөс дамжуулсан String-ээс заасан индексээр тасдаад шинэ String
   үүсгэдэг програм бичнэ.
   Жишээ:
   java MySubString ThisisAlongString 2 5
   Гаралт
   Sub
Дасгал 4.
   -Команд мөрөөс хоосон зайгаар тусгаарлаж өгсөн үгүүдийг нийлүүлж нэг String
   болгодог програм бичнэ
Дасгал 5.
   -Команд мөрөөс таслалаар тусгаарлаж өгсөн String-ээс таслалаар тасдаж Массив
   үүсгээд хэвлэж харуулна.
Дасгал 6.
   -Команд мөрөөс дамжуулсан String-ийн заасан тэмдэгтийг , өгсөн тэмдэгтээр
   солидог програм бичнэ.
   Жишээ
   java MyReplace ThisisAlongString g T
   Гаралт
   ThisisAlonTStrinT
Дасгал 7.
   -Консолоос өгөгдлөө авдаг хялбар тооны машин хийнэ

Дасгал 8.
   -Гараас 5 ширхэг тоо аваад дундажийг нь хэвлэдэг програм бичнэ
Дасгал 9.
   -Гараас 10 ширхэг тоо аваад оруулсан дарааллаар нь дугаарлаж хэвлэдэг програм
   бичнэ
Дасгал 10.Санамсаргүйгээр 50 элементтэй массив үүсгээд:
   -Хамгийн ихийг олж хэвлэнэ
   -Эрэмбэлэж хэвлнэ

Дасгал 11. Адилхан хэмжээтэй 2 хэмжээст массив 2 ийг үүсгэнэ. Элементүүдийг нь
      санамсаргүйгээр үүсгэнэ.
   -3 дах массивыг өмнөх 2 массивын харгалзсан элементүүдийг нэмж
   үүсгэнэ
   -2 массивын элементүүдийн давхцсан элементүүдээс 1 хэмжээст массив үүсгэнэ
   -2 массивын элементүүдийн давхцаагүй элементүүдээс 1 хэмжээст массив үүсгэнэ
Дасгал 12.
   -Tic Tac Toe тоглоомыг 2 хэмжээст массив ашиглаж хийнэ
8

Recomendados

lab8lab8
lab8bsuren_bn
437 visualizações6 slides
Video lab1-webVideo lab1-web
Video lab1-webbsuren_bn
467 visualizações9 slides
Лекц-3Лекц-3
Лекц-3bsuren_bn
5.5K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pl lecture8Pl lecture8
Pl lecture8ganzorigb
435 visualizações55 slides
203lec2203lec2
203lec2BPurev
360 visualizações18 slides
Лекц №9Лекц №9
Лекц №9Amarsaikhan Tuvshinbayar
280 visualizações24 slides

Mais procurados(19)

Өгөгдлийн бүтэц 11Өгөгдлийн бүтэц 11
Өгөгдлийн бүтэц 11
International Ulaanbaatar University591 visualizações
Pl lecture8Pl lecture8
Pl lecture8
ganzorigb435 visualizações
Cs203 lecture13 compositionCs203 lecture13 composition
Cs203 lecture13 composition
Jargalsaikhan Alyeksandr1.8K visualizações
203lec2203lec2
203lec2
BPurev360 visualizações
Лекц №9Лекц №9
Лекц №9
Amarsaikhan Tuvshinbayar280 visualizações
Өгөгдлийн бүтэц 12Өгөгдлийн бүтэц 12
Өгөгдлийн бүтэц 12
International Ulaanbaatar University487 visualizações
Лекц №13Лекц №13
Лекц №13
Amarsaikhan Tuvshinbayar191 visualizações
Java lecture5Java lecture5
Java lecture5
Onobold Odgerel2.8K visualizações
Өгөгдлийн бүтэц 13Өгөгдлийн бүтэц 13
Өгөгдлийн бүтэц 13
International Ulaanbaatar University468 visualizações
Java lecture3Java lecture3
Java lecture3
Onobold Odgerel2.5K visualizações
Pl lecture6Pl lecture6
Pl lecture6
ganzorigb967 visualizações
Sw203 Lecture10 PolymorphismSw203 Lecture10 Polymorphism
Sw203 Lecture10 Polymorphism
Jargalsaikhan Alyeksandr3.3K visualizações
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4
Onobold Odgerel3.3K visualizações
Cs203 lecture 14 reflectionCs203 lecture 14 reflection
Cs203 lecture 14 reflection
Jargalsaikhan Alyeksandr846 visualizações
Лекц №16Лекц №16
Лекц №16
Amarsaikhan Tuvshinbayar166 visualizações
Dsi lec6,7Dsi lec6,7
Dsi lec6,7
ggmo862.5K visualizações
Өгөгдлийн бүтэц 8,9Өгөгдлийн бүтэц 8,9
Өгөгдлийн бүтэц 8,9
International Ulaanbaatar University964 visualizações
Pl lecture7Pl lecture7
Pl lecture7
ganzorigb896 visualizações
Лекц №14Лекц №14
Лекц №14
Amarsaikhan Tuvshinbayar73 visualizações

Destaque

CS202 Lab2CS202 Lab2
CS202 Lab2Д. Сүх-Очир
1.2K visualizações10 slides
hunsnii ayulgui baidalhunsnii ayulgui baidal
hunsnii ayulgui baidalAltangerel Chinbaatar
5K visualizações10 slides
Lab 12Lab 12
Lab 12Nergui Batjargal
550 visualizações3 slides
Laboratory 14Laboratory 14
Laboratory 14Nergui Batjargal
667 visualizações3 slides
Sw203lab5Sw203lab5
Sw203lab5Jargalsaikhan Alyeksandr
707 visualizações7 slides

Destaque(20)

CS202 Lab2CS202 Lab2
CS202 Lab2
Д. Сүх-Очир1.2K visualizações
hunsnii ayulgui baidalhunsnii ayulgui baidal
hunsnii ayulgui baidal
Altangerel Chinbaatar5K visualizações
Програм ба зүйрлэлПрограм ба зүйрлэл
Програм ба зүйрлэл
Золбаяр Баярсайхан287 visualizações
Lab 12Lab 12
Lab 12
Nergui Batjargal550 visualizações
Laboratory 14Laboratory 14
Laboratory 14
Nergui Batjargal667 visualizações
Sw203lab5Sw203lab5
Sw203lab5
Jargalsaikhan Alyeksandr707 visualizações
Lab10 11Lab10 11
Lab10 11
Nergui Batjargal2K visualizações
SW203 Lab10SW203 Lab10
SW203 Lab10
Jargalsaikhan Alyeksandr603 visualizações
Lab5Lab5
Lab5
Nergui Batjargal502 visualizações
Sw203 Lab7Sw203 Lab7
Sw203 Lab7
Jargalsaikhan Alyeksandr767 visualizações
Lab6 dbLab6 db
Lab6 db
Nergui Batjargal756 visualizações
Sw203 Lecture12 CompositionSw203 Lecture12 Composition
Sw203 Lecture12 Composition
Jargalsaikhan Alyeksandr822 visualizações
Lab7Lab7
Lab7
Nergui Batjargal1.1K visualizações
Sw203lab6Sw203lab6
Sw203lab6
Jargalsaikhan Alyeksandr841 visualizações
Cs203 lab8Cs203 lab8
Cs203 lab8
Jargalsaikhan Alyeksandr774 visualizações
S W203 Lecture8 InterfaceS W203 Lecture8 Interface
S W203 Lecture8 Interface
Jargalsaikhan Alyeksandr525 visualizações
Sw203lab8Sw203lab8
Sw203lab8
Jargalsaikhan Alyeksandr608 visualizações
It101-lab9It101-lab9
It101-lab9
Nergui Batjargal990 visualizações
Sw203 Lecture9 EncapsulationSw203 Lecture9 Encapsulation
Sw203 Lecture9 Encapsulation
Jargalsaikhan Alyeksandr1K visualizações
Sw203 Lecture3 Advanced Java ProgramSw203 Lecture3 Advanced Java Program
Sw203 Lecture3 Advanced Java Program
Jargalsaikhan Alyeksandr604 visualizações

Similar a Лаборатор-3

Android json parsingAndroid json parsing
Android json parsingЭнхтамир Ш
450 visualizações37 slides
visual programming lecture 2visual programming lecture 2
visual programming lecture 2Donald G-hub
241 visualizações35 slides
visual programming lecture 2visual programming lecture 2
visual programming lecture 2Donald G-hub
349 visualizações35 slides
visual programming lecture 2visual programming lecture 2
visual programming lecture 2Donald G-hub
179 visualizações35 slides
22
2International Ulaanbaatar University
405 visualizações35 slides
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4Onobold Odgerel
528 visualizações41 slides

Similar a Лаборатор-3(20)

Android json parsingAndroid json parsing
Android json parsing
Энхтамир Ш450 visualizações
visual programming lecture 2visual programming lecture 2
visual programming lecture 2
Donald G-hub241 visualizações
visual programming lecture 2visual programming lecture 2
visual programming lecture 2
Donald G-hub349 visualizações
visual programming lecture 2visual programming lecture 2
visual programming lecture 2
Donald G-hub179 visualizações
22
2
International Ulaanbaatar University405 visualizações
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4
Onobold Odgerel528 visualizações
LectureLecture
Lecture
Lucy Mep493 visualizações
U.cs101 laborator 9U.cs101 laborator 9
U.cs101 laborator 9
Ganbaatar ch745 visualizações
Day 3  php working with string, numberDay 3  php working with string, number
Day 3 php working with string, number
ETC1.1K visualizações
Lekts 6Lekts 6
Lekts 6
Bayaraa Purevdorj1.3K visualizações
Lecture3Lecture3
Lecture3
orgil434 visualizações
Лекц №10Лекц №10
Лекц №10
Amarsaikhan Tuvshinbayar282 visualizações
001cclass 120926194905-phpapp02001cclass 120926194905-phpapp02
001cclass 120926194905-phpapp02
Алдарболд Э.271 visualizações
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxMathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Altansukh Mainbayar11 visualizações
баяраа сургалтбаяраа сургалт
баяраа сургалт
Natsag Oyungerel564 visualizações
Лекц №11Лекц №11
Лекц №11
Amarsaikhan Tuvshinbayar534 visualizações
Pp Lect9 10 1Pp Lect9 10 1
Pp Lect9 10 1
ulziibaatar689 visualizações
Pl lecture8Pl lecture8
Pl lecture8
ganzorigb455 visualizações
U.cs101 лаборатори 8U.cs101 лаборатори 8
U.cs101 лаборатори 8
Ganbaatar ch164 visualizações
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
Muuluu2.5K visualizações

Лаборатор-3

 • 1. Объёкт хандалтат програмчлал-Жава I хичээлийн Лабораторийн ажил №3 Улаанбаатар хот 2011-05-05
 • 2. Хичээлийн нэр: Жава 1 Лаборатори № 3 Сэдэв: String, Array төрөл, Консолоос өгөгдөл унших, Зорилго: String, Array төрлийн хувьсагчтай ажиллах, String классын методуудыг хэрэглэх, main() функцэд аргумент дамжуулах зэргийг эзэмшүүлэх Оноо: 0-5 Хугацаа: 7 хоног Дасгал 1. String төрлийн хувьсагч зарлах, утга оноох, залгах public class CreateString { public static void main(String[] args) { String str1; //зарлах, утга нь null байна str1=null; //утга оноох, String str2=""; //хоосон String; String str3="Hello World"; String str4=str3; System.out.println("str1="+str1+" str3="+str3+" str4="+str4); //залгах //String-ийн уртыг олох int len=str3.length(); //+ оператороор залгахад int to String хөрвүүлэлт автоматаар хийгдэнэ System.out.println("str3 ийн урт="+len); }} Гаралт: str1=null str3=Hello World str4=Hello World str3 ийн урт=11 Дасгал 2. Тоон төрлийг String руу хувиргах Тайлбар: Тоон төрлийн классууд (Integer,Double,Float, Byte, Short...) бүгдэд нь toString() гэдэг метод байдаг. Энэ метод нь тохирох эгэл төрлийн утгыг String болгож хөрвүүлдэг. public class ConvertToString { public static void main(String[] args) { int i=100; double d=100.12; String s1=Integer.toString(i); 2
 • 3. String s2=Double.toString(d); String s3=s1+" "+s2; System.out.println(s3); } } Гаралт: 100 100.12 Дасгал 3. String төрлөөс тоон төрөл руу хувиргах Тайлбар: Integer классын parseInt() метод нь String төрлийн аргументийг int төрөл рүү хувиргаад буцаадаг. Түүнчлэн Double.parseDouble(), Float.parseFloat(), Short.parseShort() ...гэх мэтчилэн тоон төрлийн бүх л класст эгэл төрөл рүү String-ийг хувиргадаг методууд байна. public class ConvertFromString { public static void main(String[] args) { //Команд мөрөөс дамжуулсан утгууд args массивт ирнэ //массивын уртыг length талбар нь заана int len=args.length; if(len<2){ System.out.println("Аргумент цөөхөн байна"); System.exit(1); //програмыг дуусгана } for(int i=0; i<len; i++) System.out.println(args[i]); //массивын элементүүдийг давталтаар хэвлэнэ int num1=Integer.parseInt(args[0]); //args массивын эхний элемент int num2=Integer.parseInt(args[1]); //args массивын 2 дахь элемент int sum=num1+num2; System.out.println("sum="+sum); String s="1234.56"; double d=Double.parseDouble(s); //String to double хөрвүүлэлтийг хийж байна System.out.println(d); } } Гаралт: 120 200 sum=320 1234.56 3
 • 4. Дасгал 4. substring(), charAt() методууд public class SubCharAtExample { public static void main(String[] args) { String a = "Java is interesting."; System.out.println(a); String b = a.substring(5); // b is interesting." System.out.println(b); String c = a.substring(5,7);// c is "is" System.out.println(c); String d = a.substring(5,a.length( ));// d is "is interesting" System.out.println(d); String str = "Usi School"; for (int i=0; i < str.length( ); i++) System.out.println("Char " + i + " is " + str.charAt(i)); } } Гаралт: Java is interesting. is interesting. is is interesting. Char 0 is U Char 1 is s Char 2 is i Char 3 is Char 4 is S Char 5 is c Char 6 is h Char 7 is o Char 8 is o Char 9 is l Дасгал 5. split(), replaceAll() методууд public class StringReplaceSplit { public static void main(String[] args) { String s="foo baa goo"; String ss=s.replaceAll(" ",":"); System.out.println(s); System.out.println(ss); String[] strMass=ss.split(":"); 4
 • 5. for(String str: strMass){ System.out.println(str); } } } Гаралт: foo baa goo foo:baa:goo foo baa goo Дасгал 6. Консолын оролт гаралт import java.util.*; public class ConsoleTest { public static void main(String[] args) { Scanner in=new Scanner(System.in); System.out.println("What is your name: "); String name=in.nextLine(); System.out.println("How old are you:"); int age=in.nextInt(); System.out.println("Hello "+name+". Next year you will be "+(age+1)); } } Гаралт: What is your name: test How old are you: 23 Hello test. Next year you will be 24 Дасгал 7. Массив үүсгэх public class Array1 { public static void main(String[] args) { String[] names; names=new String[3]; names[0]="usi"; names[1]="school"; names[2]="company"; for(String s: names) 5
 • 6. System.out.println(s); } } Гаралт: usi school company Дасгал 8. Массив нь объёкт бөгөөд, Массив төрлийн хувьсагч нь санах ой дахь хаяг заадаг public class Array2 { public static void main(String[] args) { int[] a={10,20,30,40}; System.out.println("a[0]="+a[0]); int[] b; b=a; b[0]=1000; System.out.println("a[0]="+a[0]); } } Гаралт: a[0]=10 a[0]=1000 Дасгал 9. Массив харьцуулах import java.util.Arrays; public class CompareArray { public static void main(String[] args) { int[] arr1=new int[]{25,100,45}; int[] arr2=new int[]{25,100,45}; boolean result=Arrays.equals(arr1, arr2); System.out.println(result); } } Дасгал 10. Массив хуулах import java.util.Arrays; public class ArrayReallocationDemo { public static void main(String[] args) { 6
 • 7. int[] data1 = new int[] { 1, 3, 5, 7, 9 }; printArray(data1); int[] data2 = Arrays.copyOf(data1, 6); data2[5] = 11; printArray(data2); int[] data3 = Arrays.copyOfRange(data1, 2, 10); printArray(data3); } // print array elements private static void printArray(int[] data) { StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("["); for (int i = 0; i < data.length; i++) { stringBuilder.append(data[i]); if (i < data.length - 1) stringBuilder.append(", "); } stringBuilder.append("]"); System.out.println(stringBuilder); } } Гаралт: [1, 3, 5, 7, 9] [1, 3, 5, 7, 9, 11] [5, 7, 9, 0, 0, 0, 0, 0] Бие дааж гүйцэтгэх ажил: Тайлбар: Random класс ашиглаж санамсаргүй тоо үүсгэдэг. Жишээ import java.util.Random; ... Random generator = new Random(50); // 0-оос 50 хүртэлх тоон утга санамсаргүй байдлаар //гаргаж авах обьект үүсгэж байна. int randomInt = generator.nextInt(); // санамсаргүй тоо гарган авч байна. Дасгал 1. -Гараас өгсөн үгээс эгшиг үсэг тоолдог програм бичнэ Дасгал 2. -Гараас өгсөн үгийг урвуулж хэвлэдэг програм бичнэ Дасгал 3. 7
 • 8. -Команд мөрөөс дамжуулсан String-ээс заасан индексээр тасдаад шинэ String үүсгэдэг програм бичнэ. Жишээ: java MySubString ThisisAlongString 2 5 Гаралт Sub Дасгал 4. -Команд мөрөөс хоосон зайгаар тусгаарлаж өгсөн үгүүдийг нийлүүлж нэг String болгодог програм бичнэ Дасгал 5. -Команд мөрөөс таслалаар тусгаарлаж өгсөн String-ээс таслалаар тасдаж Массив үүсгээд хэвлэж харуулна. Дасгал 6. -Команд мөрөөс дамжуулсан String-ийн заасан тэмдэгтийг , өгсөн тэмдэгтээр солидог програм бичнэ. Жишээ java MyReplace ThisisAlongString g T Гаралт ThisisAlonTStrinT Дасгал 7. -Консолоос өгөгдлөө авдаг хялбар тооны машин хийнэ Дасгал 8. -Гараас 5 ширхэг тоо аваад дундажийг нь хэвлэдэг програм бичнэ Дасгал 9. -Гараас 10 ширхэг тоо аваад оруулсан дарааллаар нь дугаарлаж хэвлэдэг програм бичнэ Дасгал 10.Санамсаргүйгээр 50 элементтэй массив үүсгээд: -Хамгийн ихийг олж хэвлэнэ -Эрэмбэлэж хэвлнэ Дасгал 11. Адилхан хэмжээтэй 2 хэмжээст массив 2 ийг үүсгэнэ. Элементүүдийг нь санамсаргүйгээр үүсгэнэ. -3 дах массивыг өмнөх 2 массивын харгалзсан элементүүдийг нэмж үүсгэнэ -2 массивын элементүүдийн давхцсан элементүүдээс 1 хэмжээст массив үүсгэнэ -2 массивын элементүүдийн давхцаагүй элементүүдээс 1 хэмжээст массив үүсгэнэ Дасгал 12. -Tic Tac Toe тоглоомыг 2 хэмжээст массив ашиглаж хийнэ 8