O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Sta je preduzetnistvo
Sta je preduzetnistvo
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 47 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa (20)

Mais de bsckragujevac (20)

Anúncio

Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

 1. 1. Dobro došli Modul 1 Preduzetni švo i pokretanje sopstvenog biznisa Tr e ner: Ivan Mihailovi ć
 2. 2. Vaš trener : Ivan Mihailovi ć <ul><li>B iografski podaci : </li></ul><ul><li>Direktor Centra za Preduzetništvo. </li></ul><ul><li>Trener/konsultant u međunarodnim programima. </li></ul><ul><li>Iskustvo u privatnom sektoru: </li></ul><ul><li>ABC </li></ul><ul><li>Svet mašte </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul>
 3. 3. Modul -ciljevi <ul><li>Trening će obuhvatiti sl.aspekte poslovanja : </li></ul><ul><li>potrebe i trendov e na tržištu </li></ul><ul><li>i straživanje mogućnosti štampa, magazini, internet </li></ul><ul><li>ideje i procena poslovnih mogućnosti </li></ul><ul><li>sopstvene snage i slabosti </li></ul><ul><li>zakonski okviri </li></ul><ul><li>konkurentska prednost </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Program rada – dnevna tema : </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponedeljak , 05 Maj 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Preduzetništvo </li></ul></ul><ul><ul><li>i </li></ul></ul><ul><ul><li>samoprocena preduzetničkih sposobnosti </li></ul></ul>
 5. 5. Ko je preduzetnik ? <ul><li>Osoba koja ima idej e , iste pretvara u konkretne akcije koji će mu doneti korist, odnosno profit. </li></ul><ul><li>Preduzetnik je taj koji u svemu vidi priliku! </li></ul>
 6. 6. Karakteristike preduzetnika <ul><li>Orijentisani ka budućnosti </li></ul><ul><li>Uvereni u sopstvene sposobnosti i uspeh </li></ul><ul><li>Odgovorni </li></ul><ul><li>Spremni na rizik </li></ul><ul><li>Jako dinamične osobe </li></ul><ul><li>Vešti u organizaciji i motivaciji ljudi </li></ul><ul><li>Dokazivanje sopstvene vrednosti putem zarade </li></ul>
 7. 7. Sopstveni biznis nasuprot Ugovoru o zaposlenju ? ? ?
 8. 8. Prednosti samostalnog poslovanja <ul><li>Radim ono sto volim i uživam u tome, i imam kontrolu nad svojim životom i sudbinom </li></ul><ul><li>Razlikovanje od drugih </li></ul><ul><li>Ostvarivanje sopstvenog punog potencijala i neograničenih profita </li></ul><ul><li>Doprinos društvu i priznanje na osnovu uloženog truda </li></ul>
 9. 9. Mane samostalnog poslovanja <ul><li>Dugi radni sati i naporan rad </li></ul><ul><li>Nesigurni prihodi </li></ul><ul><li>Ri zik gubitka investiranog kapitala </li></ul><ul><li>Lošiji kvalitet života do uspostavljanja biznisa </li></ul><ul><li>Dosta stresa </li></ul><ul><li>Potpuna odgovornost </li></ul>
 10. 10. Ispitivanje preduzetničkih sposobnosti <ul><li>Upitnik o uspehu u malom biznisu </li></ul><ul><li>Analiza rezultata </li></ul><ul><li>Ne brinite, ako ne uspete u malom pokušajte u velikom biznisu! </li></ul>
 11. 11. Generisanje novih ideja Brainstorming Nema loših ideja!
 12. 12. Modul 1/ Dan 2 Odredjivanje i izbor poslovne ideje Trener: Ivan Mih ailović
 13. 13. Program rada <ul><ul><li>Agenda – tema dana: </li></ul></ul><ul><ul><li>Utorak – 06 Maj 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Izbor poslovne ideje </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Brainstorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Izbor najboljih biznis ideja </li></ul></ul>
 14. 14. A. B azi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija <ul><li>Biznis treba da: </li></ul><ul><li>odra ž ava li č nost i interese preduzetnika </li></ul><ul><li>“ ponuditi ono sto kupci vole” - oslu š kivanje tr ž i š ta </li></ul>
 15. 15. B. R elevantni faktori u analizi biznis opcija <ul><li>VREME (posve ć enost biznisu, balansiranje obaveza prema biznisu i porodici, vreme potrebno da biznis po č ne da proizvodi profit i da se osvoji pozicija na tr ž i š tu) </li></ul><ul><li>NOVAC - limitiraju ć i faktor (razmotriti biznis opcije, obezbe đ enje potr e bne radne snage, o stali operativni tro š kov i , dodatni izvori finansiranja ) </li></ul>
 16. 16. C. Koraci u analizi poslovnih opcija resursi procena rizika finansijska analiza biznis ideja poslovn a šansa
 17. 17. D . Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija <ul><li>Kupovina postojećeg biznisa </li></ul><ul><li>Novi biznis </li></ul><ul><li>Franšiza </li></ul>
 18. 18. E. Forme vlasni š tva <ul><li>Samostalni biznis ( radnja , doo, ...) </li></ul><ul><li>Partnerstvo </li></ul>
 19. 19. F. Kako do novca? <ul><li>Li č na sredstva </li></ul><ul><li>Porodica i prijatelji </li></ul><ul><li>Partneri u biznisu </li></ul><ul><li>Bankarski krediti </li></ul><ul><li>Fondovi za razvoj malog biznisa </li></ul><ul><li>Krediti dobavlja č a </li></ul>
 20. 20. Kako zapo ceti sopstveni biznis ? Sagledajte biznis iz različitih uglova!   Trener: Ivan Mihailov ić
 21. 21. Program rada <ul><ul><li>Agenda: </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentacija </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Primer </li></ul></ul>
 22. 22. Elementi uspeha
 23. 23. Proces od ideje do biznisa ideja Razvijen biznis start i rast plan
 24. 24. Novac? <ul><li>Da li imate ušteđevinu koju želite da investirate u biznis? </li></ul><ul><li>Da li znate koliko novca je potrebno? </li></ul><ul><li>Da li je poznat iznos kredita? </li></ul><ul><li>Iz kojih izvora se pokrivaju nedostajuća sredstva? </li></ul><ul><li>Da li znate koliki će biti godišnji profit biznisa i vaša zarada? </li></ul><ul><li>Da li možete da živite sa manjom platom? </li></ul><ul><li>Da li ste kontaktirali vašu banku? </li></ul>
 25. 25. Partner? <ul><li>Da li imate u vidu nekog potencijalnog part n era? </li></ul><ul><li>Da li znate argumente “za” i “protiv” solo i partnerskog biznisa? </li></ul><ul><li>Da li ste razgovarali sa advokatom o vašim poslovnim planovima? </li></ul>
 26. 26. Kupci? <ul><li>Da li ste identifikovali segmente tržišta? </li></ul><ul><li>Da li postoji potreba za vašim proizvodom? </li></ul><ul><li>Ko su vaši kupci? </li></ul><ul><li>Da li razumete njihove potrebe? </li></ul><ul><li>Da li će vaš proizvod biti konkurentan? </li></ul><ul><li>Da li ste izabrali lokaciju biznisa koja odgovara kupcima? </li></ul>
 27. 27. Konkurencija? <ul><li>Ko su glavni konkurenti? </li></ul><ul><li>Da li ste uradili SWOT analizu? </li></ul><ul><li>Na koji način da pobedite konkurenciju? </li></ul>
 28. 28. Poslovni objekat? <ul><li>Da li je identifikovan? </li></ul><ul><li>Koliki su troškovi uređenja poslovnog objekta? </li></ul><ul><li>Da li poseduje ostale prateće pogodnosti? </li></ul><ul><li>Da li ste konsultovali pravnika po pitanju ugovora o kupovini ili zakupu objekta? </li></ul><ul><li>Da li ste uporedili iznos finansija koji je potreban za kupovniu i zakup? </li></ul>
 29. 29. Oprema i mašine? <ul><li>Da li ste identifikovali opremu koja je potrebna za početak biznisa? </li></ul><ul><li>Da li ste kontaktirali nekog tehnologa? </li></ul><ul><li>Da li su moguće značajnije uštede ukoliko se kupi polovna oprema? </li></ul><ul><li>Da li ste uporedili iznose investicija ukoliko se oprema kupuje i ukoliko se računa sa zakupom? </li></ul>
 30. 30. Dobavljači? <ul><li>Koje nabavke su potrebne za uspešno funkcionisanje biznisa? </li></ul><ul><li>Kolike zalihe su potrebne u trenutku startovanja biznisa? </li></ul><ul><li>Da li ste identifikovali dobavljače? </li></ul><ul><li>Da li ste uporedili cene različitih dobavljača? </li></ul>
 31. 31. Finansijski izveštaji? <ul><li>Da li znate kako da kalkulišete prihode i troškove? </li></ul><ul><li>Da li znate iznos vašeg kapitala i vaših obaveza? </li></ul><ul><li>Da li znate da utvrdite poreze? </li></ul><ul><li>Koje finansijske izveštaje trebate da pripremite? </li></ul>
 32. 32. Zakonodavna regulativa? <ul><li>Da li znate koje su vam dozvole za rad potrebne? </li></ul><ul><li>Koji su zakoni za vaš biznis važni? </li></ul><ul><li>Da li su vam jasni poreski zakoni? </li></ul><ul><li>Da li poznajete advokate koji mogu da vam pomognu korisnim savetima? </li></ul><ul><li>Da li ste se opredelili za osiguravajuću kompaniju? </li></ul>
 33. 33. Prodaja? <ul><li>Da li ste ovladali osnovnim tehnikama prodaje? </li></ul><ul><li>Da li ste vešti u procesu ubeđivanja kupaca? </li></ul><ul><li>Da li znate koristi koje vaš proizvod ima za potencijalnog kupca? </li></ul><ul><li>Da li dobro poznajete proizvod koji prodajete? </li></ul>
 34. 34. Cene? <ul><li>Da li znate da izračunate cenu vašeg proizvoda? </li></ul><ul><li>Da li znate da utvrdite svoje ukupne troškove? </li></ul><ul><li>Koju cenovnu strategiju pokušavate da primenite na tržištu? </li></ul>
 35. 35. Reklamiranje? <ul><li>Kako da reklamirate proizvod (novine, časopisi, direktna prodaja, radio, tv, web prezentacije) </li></ul><ul><li>Da li znate ko može da vam pomogne oko definisanja reklamne kampanje? </li></ul><ul><li>Da li ste analizirali reklamne kampanje većih konkurenata? </li></ul>
 36. 36. Nabavke? <ul><li>Da li ste izabrali dobavljače? </li></ul><ul><li>Da li imate plan zaliha koji vam sugeriše kada da nabavljate i koliko? </li></ul><ul><li>Da li razmatrate mogućnost kreditiranja od strane dobavljača? </li></ul>
 37. 37. O zaposlenim radnicima? <ul><li>Da li znate da radite sa ljudima? </li></ul><ul><li>Ako želite nekoga za zaposleite, da li znate gde i kako možete da pronađete odgovarajuću osobu? </li></ul><ul><li>Da li znate kakvu osobu tražite? </li></ul><ul><li>Da li znate koliko trebate da je platite? </li></ul><ul><li>Da li imate u vidu plan treninga za zaposlene? </li></ul>
 38. 38. SWOT analiza S trengths, W eaknesses, O pportunities, T hreats Snage Unutrašnji resursi (know-how, motivacija, tehnologija, finansije, poslovne veze) Ključna pitanja: U čemu smo dobri? Koji su naši resursi? INTERNA ANALIZA
 39. 39. SWOT – analiza Slabosti Interni deficiti u organizaciji Ključna pitanja: Šta loše radimo? Šta najviše uzmemirava naše potrošače? INTERNA ANALIZA
 40. 40. SWOT – analiza Šanse Eksterne okolnosti ili trend koji favorizuje tražnju za određenom strategijskom kompetencijom organizacije Ključna pitanja: Koje promene u tražnji očekuje u narenih nekoliko godina? EKSTERNA ANALIZA
 41. 41. SWOT - analiza Pretnje Eksterne okolnosti ili trend koji smanjuje tražnju za organizacionim kompetencijama. Ključna pitanja: Šta drugi rade, a mi ne? Kako će buduće promene uticati na našu organizaciju EKSTERNA ANALIZA
 42. 42. Modul 1/ Dan 5 Rast biznisa i stvaranje konkurentske prednosti Trener: Ivan Mihailovic
 43. 43. Program rada <ul><ul><li>Agenda – tema dana: </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurentska prednost – Prezentacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Uspesan biznis - Gost </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksija </li></ul></ul>
 44. 44. Opstanak – dodavanje vrednosti <ul><ul><li>Št a je vrednost izlaza? </li></ul></ul><ul><ul><li>Št a su troškovi ulaza? </li></ul></ul>Dodata vrednost: Razlika između vrednosti IZLAZA (proizvod/usluga organizacije) i troškova ULAZA (korišćenih resursa) <ul><li>Važni elementi u dodavanju vrednosti su: </li></ul><ul><li>Razumevanje i izgradnja dobrih odnosa sa kupcima </li></ul><ul><li>Predanost kvalitetu </li></ul><ul><li>Visoki nivo celokupne usluge </li></ul><ul><li>Brze reakcije na konkurentske prilike i pretnje </li></ul><ul><li>Inovacije </li></ul>
 45. 45. Konkurentska prednost <ul><li>Dizajn </li></ul><ul><li>Pakovanje </li></ul><ul><li>Distribucija / dostava </li></ul><ul><li>Usluge </li></ul>
 46. 46. Konkurentska prednost <ul><li>Dobra strategija je ona koja omog uć ava </li></ul><ul><li>bolji pol ožaj u odnosu na konkurenciju uz prihvatljivi vlastiti trošak : </li></ul><ul><li>Prona ć i podru č je u kojem preduze ć e ima relativnu superiornost (tehnologija, prodajna mre ž a) </li></ul><ul><li>Inovativnost </li></ul>
 47. 47. Konkurentska prednost <ul><li>Izvori konkurentske prednosti: </li></ul>1. nacionalna strast I talijani: Obuća, odeća 2. specijalno znanje H olanđani: Proizvodnja cveća 3. slabosti i nedostatke pretvoriti: U prednosti !!!

Notas do Editor

×