MMooiissééss ee aa TTrraavveessssiiaa ddoo MMaarr 
VVeerrmmeellhhoo 
VVeerrddaaddee oouu ffiiccççããoo?? 
CClliiqquuee ppaa...
PPrriimmeeiirraa ppeerrgguunnttaa:: 
OOss ppeerrssoonnáággeennss bbííbblliiccooss eennvvoollvviiddooss nnoo 
ÊÊxxooddoo,, ...
AAbbrraaããoo tteevvee uumm ffiillhhoo cchhaammaaddoo IIssaaqquuee 
Jacó filho de Isaque cavou um poço próximo a Sychar, on...
11888800 FFoottoo ddoo TTúúmmuulloo ddee RRaaqquueell 
•JJaaccóó ccaassoouu--ssee ccoomm RRaaqquueell.. 
•EEnnttrree oouut...
11886655 FFoottoo:: TTúúmmuulloo ddee JJoosséé nnaa PPaalleessttiinnaa 
JJoosséé oo ffiillhhoo ffaavvoorriittoo ddee JJaac...
TTúúmmuulloo ddee AAmmrrããoo,, oo ppaaii ddee MMooiissééss 
ÊÊxxooddoo 66::2200 ““AAnnrrããoo 
ttoommoouu ppoorr mmuullhhee...
Arão irmão ddee MMooiissééss aajjuuddoouu aa ccoonndduuzziirr 
22--33 mmiillhhõõeess ppeessssooaass ppaarraa ffoorraa ddoo...
GGeeooggrraaffiiaa –– OO MMaarr VVeerrmmeellhhoo! 
GGoollffoo ddee AAqqaabbaa 
TTeerrrraa ddee GGóósseenn
Eles ppaarrttiirraamm ddee GGóósseenn 
aattrraavvééss ddee 
SSuuccoottee 
aattrraavvééss ddeessttaa 
rraavviinnaa 
tteerrm...
PPrraaiiaa ddee 
NNuuwweeiibbaa 
FFoottoo ddee 
SSaattéélliittee ddaa 
rraavviinnaa qquuee 
ccoonndduuzziiaa ppaarraa 
aa ...
Chegando a Praia de Nuweiba
VViissttaa LLaatteerraall
Praia de Nuweiba nnoo ggoollffoo ddee AAqqaabbaa ppoorr oonnddee 
eelleess pprreessuummiivveellmmeennttee aattrraavveessss...
Verificando as medidas ddee pprrooffuunnddiiddaaddee nnoo 
ssoonnaarr,, WWyyaatttt ddeessccoobbrriiuu uummaa ppoonnttee dd...
Deus dividiu o mar com um forte vento oorriieennttaall eexxppoonnddoo eessttaa 
ppoonnttee ddee tteerrrraa ssuubbaaqquuáát...
c De acordo coomm oo qquuee éé ccoonnttaaddoo nnaa BBííbblliiaa aass 
cchhaarrrreetteess ddoo ffaarraaóó tteennttaarraamm ...
Então Wyatt decidiu mergulhar ee oollhhaarr nneessttee llooccaall!! 
AAddvviinnhheemm oo qquuee eellee ddeessccoobbrriiuu…...
As rrooddaass ddaass cchhaarrrreetteess ddoo ffaarraaóó qquuee ffiiccaarraamm 
ssuubbmmeerrssaass qquuaannddoo tteennttaar...
Desde 11998877,, RRoonn WWyyaatttt eennccoonnttrroouu 33 rraaiiooss 
ddee rrooddaass ddee cchhaarrrreettee ddoouurraaddaa....
A roda de charrete eennccrruussttaaddaa ddee ccoorraall,, ffiillmmaaddaa nnaa 
lliinnhhaa ccoosstteeiirraa ssaauuddiittaa,...
Roda e eixo ddee cchhaarrrreettee ccoobbeerrttoo 
ccoomm ccoorraall ee eemm ppéé.. 
ÊÊxxooddoo 1144::2255 ‘‘EE eellee ttrr...
OOssssooss MMiinneerraalliizzaaddooss,, 
uumm ddooss mmuuiittooss 
eennccoonnttrraaddooss nnaa 
ttrraavveessssiiaa tteesst...
CCoolluunnaa MMeemmoorriiaall ddee SSaalloommããoo.. 
QQuuaannddoo RRoonn WWyyaatttt vviissiittoouu ppeellaa pprriimmeeiirr...
Ron Wyatt eennccoonnttrroouu dduuaass ccoolluunnaass ccoollooccaaddaass ppeelloo RReeii 
SSaalloommããoo eemm aammbbaass aa...
EElleess aattrraavveessssaarraamm oo MMaarr 
VVeerrmmeellhhoo ppaarraa aa AArráábbiiaa SSaauuddiittaa 
oonnddee ddee aacco...
IInnssccrriiççõõeess hheebbrraaiiccaass 
eennccoonnttrraaddaass nnaa aarráábbiiaa 
ssaauuddiittaa
Muitas outras evidências ppuuddeerraamm sseerr 
eennccoonnttrraaddaass nnoo llaaddoo ssaauuddiittaa ddoo mmaarr 
iinnccllu...
ppaarr ddee rroocchhaass eemm HHoorreebbee oonnddee aa Bííbblliiaa ddiizz qquuee 
MMooiissééss ffeerriiuu dduuaass vveezze...
É difícil ddiizzeerr mmaass aa tteennddêênncciiaa pprreeddoommiinnaannttee ddaa 
mmííddiiaa aannttii--DDeeuuss éé nnããoo r...
A travessia do mar vermelho
A travessia do mar vermelho
A travessia do mar vermelho
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

A travessia do mar vermelho

260 visualizações

Publicada em

slides que mostram provas arqueologicas sobre a famosa travessia do mar vermelho, feita por Moisés e os hebreus saindo do Egito.

Publicada em: Espiritual
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
260
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
1
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

A travessia do mar vermelho

 1. 1. MMooiissééss ee aa TTrraavveessssiiaa ddoo MMaarr VVeerrmmeellhhoo VVeerrddaaddee oouu ffiiccççããoo?? CClliiqquuee ppaarraa oo pprróóxxiimmoo SSLLIIDDEE A Copyright © 2007 Powerpoint Paradise. Allll RRiigghhttss RReesseerrvveedd NNeeww KKiinngg JJaammeess VVeerrssiioonn
 2. 2. PPrriimmeeiirraa ppeerrgguunnttaa:: OOss ppeerrssoonnáággeennss bbííbblliiccooss eennvvoollvviiddooss nnoo ÊÊxxooddoo,, sseerráá qquuee rreeaallmmeennttee eexxiissttiirraamm ?? VVaammooss oollhhaarr aallgguunnss ddooccuummeennttáárriiooss ee eevviiddêênncciiaass aarrqquueeoollóóggiiccaass!
 3. 3. AAbbrraaããoo tteevvee uumm ffiillhhoo cchhaammaaddoo IIssaaqquuee Jacó filho de Isaque cavou um poço próximo a Sychar, onde Jesus falou a uma mulher de Samaria 1000 anos depois. Beduínos e judeus locais chamam este de Poço de Jacó. Esta foto foi tirada em 1884 DC. EEllee aaiinnddaa eexxiissttee hhoojjee,, ddeennttrroo ddee uumm ccoommpplleexxoo ddee ppaarreeddeess ddee uumm MMoosstteeiirroo OOrrttooddooxxoo GGrreeggoo ..
 4. 4. 11888800 FFoottoo ddoo TTúúmmuulloo ddee RRaaqquueell •JJaaccóó ccaassoouu--ssee ccoomm RRaaqquueell.. •EEnnttrree oouuttrrooss ffiillhhooss eellee ttêêvvee LLeevvíí ee JJoosséé.. •LLeevvíí tteevvee CCooaattee ee eessttee tteevvee AAmmrrããoo
 5. 5. 11886655 FFoottoo:: TTúúmmuulloo ddee JJoosséé nnaa PPaalleessttiinnaa JJoosséé oo ffiillhhoo ffaavvoorriittoo ddee JJaaccóó ffooii vveennddiiddoo ppeellooss sseeuuss iirrmmããooss ccoommoo eessccrraavvoo nnoo EEggiittoo,, mmaass eellee vveeiioo aa sseerr oo vviiccee--FFaarraaóó! DDeeppooiiss ddee 440000 aannooss MMooiissééss,, lleevvoouu ccoonnssiiggoo ooss oossssooss ddee JJoosséé ccuummpprriinnddoo uummaa pprroommeessssaa ffeeiittaa aa eellee ppeellooss iissrraaeelliittaass.((EExx 1133::1199))
 6. 6. TTúúmmuulloo ddee AAmmrrããoo,, oo ppaaii ddee MMooiissééss ÊÊxxooddoo 66::2200 ““AAnnrrããoo ttoommoouu ppoorr mmuullhheerr ssuuaa ttiiaa JJooqquueebbeeddee,, ee eellaa ddeeuu àà lluuzz AArrããoo ee MMooiissééss. AA vviiddaa ddee AAnnrrããoo ffooii ddee cceennttoo ee ttrriinnttaa ee sseettee aannooss. MMooiissééss ddeevvee tteerr aammaaddoo mmuuiittoo oo sseeuu ppaaii! EEssttee éé oo mmaaiiss lloonnggoo ttúúmmuulloo ddoo mmuunnddoo!
 7. 7. Arão irmão ddee MMooiissééss aajjuuddoouu aa ccoonndduuzziirr 22--33 mmiillhhõõeess ppeessssooaass ppaarraa ffoorraa ddoo EEggiittoo. Números 20:28 “Moisés despiu Arão de suas vestes e colocou-as em seu filho Eleazar; e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram.” DDaa mmoonnttaannhhaa qquuee cceerrccaa aa ggrraannddee ttaaççaa ddee PPeeddrraa,, nneennhhuummaa éé mmaaiiss vviissiittaaddaa qquuee JJaabbaall HHaarroouunn,, MMoonnttaannhhaa ddee AArrããoo,, oouu MMoonnttee HHoorr ddaa BBííbblliiaa. CCoomm 11,,335500 mmeettrrooss aacciimmaa ddoo nníívveell ddoo mmaarr éé oo mmaaiiss aallttoo ppiiccoo ddaa áárreeaa;; ee éé uumm llooccaall ssaaggrraaddoo ppaarraa aass ppeessssooaass ddoo lluuggaarr,, ppoorrqquuee eelleess aaccrreeddiittaamm qquuee aallii mmoorrrreeuu ee ffooii eenntteerrrraaddoo oo iirrmmããoo ddee MMooiissééss.
 8. 8. GGeeooggrraaffiiaa –– OO MMaarr VVeerrmmeellhhoo! GGoollffoo ddee AAqqaabbaa TTeerrrraa ddee GGóósseenn
 9. 9. Eles ppaarrttiirraamm ddee GGóósseenn aattrraavvééss ddee SSuuccoottee aattrraavvééss ddeessttaa rraavviinnaa tteerrmmiinnaannddoo nnaa pprraaiiaa ddee NNuuwweeiibbaa
 10. 10. PPrraaiiaa ddee NNuuwweeiibbaa FFoottoo ddee SSaattéélliittee ddaa rraavviinnaa qquuee ccoonndduuzziiaa ppaarraa aa uummaa úúnniiccaa ssaaííddaa:: AA PPrraaiiaa ddee NNuuwweeiibbaa!
 11. 11. Chegando a Praia de Nuweiba
 12. 12. VViissttaa LLaatteerraall
 13. 13. Praia de Nuweiba nnoo ggoollffoo ddee AAqqaabbaa ppoorr oonnddee eelleess pprreessuummiivveellmmeennttee aattrraavveessssaarraamm …… GGrraannddee ee bboonniittaa pprraaiiaa ppaarraa 22 mmiillhhõõeess ddee ppeessssooaass,, nnããoo éé?? EEuu sseemmpprree ffiiccoo mmaarraavviillhhaaddoo ccoommoo uummaa ccoolluunnaa ddee ffooggoo ppooddee ppaarraarr ooss eeggííppcciiooss dduurraannttee aa nnooiittee. BBaassttaavvaa ddaarr aa vvoollttaa! NNããoo sseennhhoorr! AAqquueellaass ccoolliinnaass eerraamm mmuuiittoo íínnggrreemmeess ppaarraa ssuuaass cchhaarrrreetteess
 14. 14. Verificando as medidas ddee pprrooffuunnddiiddaaddee nnoo ssoonnaarr,, WWyyaatttt ddeessccoobbrriiuu uummaa ppoonnttee ddee tteerrrraa ssuubbaaqquuááttiiccaa eexxaattaammeennttee eennttrree aa pprraaiiaa ddee NNuuwweeiibbaa ee oo llaaddoo ssaauuddiittaa.
 15. 15. Deus dividiu o mar com um forte vento oorriieennttaall eexxppoonnddoo eessttaa ppoonnttee ddee tteerrrraa ssuubbaaqquuááttiiccaa ppoorr oonnddee MMooiissééss ee ooss iissrraaeelliittaass ppaassssaarraamm eemm tteerrrraa sseeccaa!! FFooii aassssiimm qquuee 22--33 mmiillhhõõeess ddee ppeessssooaass ppuuddeerraamm ppaassssáá--lloo!! ÊÊxxooddoo 1144::2211--2222 ““EEnnttããoo MMooiissééss eesstteennddeeuu aa mmããoo ssoobbrree oo mmaarr;; ee,, ccoomm uumm ffoorrttee vveennttoo ddoo LLeessttee,, oo SSeennhhoorr ffeezz rreeccuuaarr oo mmaarr ttooddaa aaqquueellaa nnooiittee,, ttoorrnnaannddoo oo mmaarr eemm tteerrrraa sseeccaa.. AAss áágguuaass ssee ddiivviiddiirraamm,, ee ooss iissrraaeelliittaass eennttrraarraamm ppeelloo mmeeiioo ddoo mmaarr eemm tteerrrraa sseeccaa;; ee aass áágguuaass ffiiccaarraamm ccoommoo uumm mmuurroo àà ddiirreeiittaa ee àà eessqquueerrddaa ddeelleess..””
 16. 16. c De acordo coomm oo qquuee éé ccoonnttaaddoo nnaa BBííbblliiaa aass cchhaarrrreetteess ddoo ffaarraaóó tteennttaarraamm ppeerrsseegguuíí--llooss FFiigguurraa oorriiggiinnaall ddaass cchhaarrrreetteess ddoo ffaarraaóó EEXX.. 1144 2233 EE ooss eeggííppcciiooss ooss ppeerrsseegguuiirraamm ee eennttrraarraamm aattrrááss ddeelleess aattéé oo mmeeiioo ddoo mmaarr,, ccoomm ttooddooss ooss ccaavvaallooss,, ooss ccaarrrrooss ee ooss ccaavvaalleeiirrooss ddoo ffaarraaóó.. 2244 NNaa vviiggíílliiaa ddaa mmaannhhãã,, oo SSeennhhoorr ddeessddee aa ccoolluunnaa ddee ffooggoo ee ddee nnuuvveemm,, oollhhoouu ppaarraa oo aaccaammppaammeennttoo ddooss eeggiippcciiooss ee ooss ttuummuullttuuoouu.. 2255 EEllee ttrraavvoouu aass rrooddaass ddooss sseeuuss ccaarrrrooss ppaarraa aannddaarreemm ccoomm ddiiffiiccuullddaaddee.. EEnnttããoo ooss eeggííppcciiooss ddiisssseerraamm:: FFuujjaammooss ddee IIssrraaeell,, ppooiiss oo SSeennhhoorr ccoommbbaattee ppoorr eelleess ccoonnttrraa ooss eeggííppcciiooss.. 2266 EEnnttããoo oo SSeennhhoorr ddiissssee aa MMooiissééss:: EEsstteennddee aa mmããoo ssoobbrree oo mmaarr,, ppaarraa qquuee aass áágguuaass ssee vvoolltteemm ssoobbrree ooss eeggííppcciiooss,, ssoobbrree sseeuuss ccaarrrrooss ee ccaavvaalleeiirrooss.. 2277 EEnnttããoo MMooiisseess eesstteennddeeuu aa mmããoo ssoobbrree oo mmaarr,, ee eessttee rreettoommoouu aa ssuuaa ffoorrççaa aaoo aammaannhheecceerr,, ee ooss eeggííppcciiooss ffuuggiirraamm,, iinnddoo ddee eennccoonnttrroo aaoo mmaarr.. AAssssiimm oo SSeennhhoorr ddeerrrruubboouu ooss eeggííppcciiooss nnoo mmeeiioo ddoo mmaarr.. 2288 AAss áágguuaass vvoollttaarraamm ee ccoobbrriirraamm ooss ccaarrrrooss ee ooss ccaavvaalleeiirrooss ee ttooddoo oo eexxéérrcciittoo ddoo ffaarraaóó,, qquuee hhaavviiaamm eennttrraaddoo nnoo mmaarr aattrrááss ddeelleess.. EE nnããoo rreessttoouu nneemm uumm ddeelleess sseeqquueerr..
 17. 17. Então Wyatt decidiu mergulhar ee oollhhaarr nneessttee llooccaall!! AAddvviinnhheemm oo qquuee eellee ddeessccoobbrriiuu……
 18. 18. As rrooddaass ddaass cchhaarrrreetteess ddoo ffaarraaóó qquuee ffiiccaarraamm ssuubbmmeerrssaass qquuaannddoo tteennttaarraamm ppeerrsseegguuíí--llooss!! OOss aarrtteeffaattooss eennccoonnttrraaddooss iinncclluueemm rrooddaass,, ppaarrtteess ddee cchhaarrrreetteess,, ccoommoo ttaammbbéémm oossssaaddaass hhuummaannaass ee ddee ccaavvaallooss.. VVáárriiooss ffoorraamm eennccoonnttrraaddooss ttaannttoo nnaa lliinnhhaa ccoosstteeiirraa ssaauuddiittaa ccoommoo nnaa ddee NNuuwweeiibbaa ttaammbbéémm..
 19. 19. Desde 11998877,, RRoonn WWyyaatttt eennccoonnttrroouu 33 rraaiiooss ddee rrooddaass ddee cchhaarrrreettee ddoouurraaddaa.. CCoorraaiiss nnããoo ssee ddeesseennvvoollvveemm nnoo oouurroo,, ppoorrttaannttoo ssuuaa ffoorrmmaa oorriiggiinnaall ffooii mmaannttiiddaa,, nnoo eennttaannttoo aa mmaaddeeiirraa qquuee eessttaavvaa ddeennttrroo ddeessttee ffoollhheeaaddoo ddee oouurroo ssee ddeessiinntteeggrroouu ddeeiixxaannddoo--oo mmuuiittoo ffrráággiill ppaarraa ssuuaa rreemmooççããoo.. AA eessppeerraannççaa ddee ffuuttuurraass eexxppeeddiiççõõeess éé eexxpplloorraarr aass áágguuaass pprrooffuunnddaass ccoomm ccââmmeerraass rreemmoottaass mmiinnii--ssuubbmmaarriinnooss..
 20. 20. A roda de charrete eennccrruussttaaddaa ddee ccoorraall,, ffiillmmaaddaa nnaa lliinnhhaa ccoosstteeiirraa ssaauuddiittaa,, ssee ccoommppaarraa ccoomm eessttaa cchhaarrrreettee eennccoonnttrraaddaa nnoo ttúúmmuulloo ddee TTuuttaannccaammoonn..
 21. 21. Roda e eixo ddee cchhaarrrreettee ccoobbeerrttoo ccoomm ccoorraall ee eemm ppéé.. ÊÊxxooddoo 1144::2255 ‘‘EE eellee ttrraavvoouu aass rrooddaass ddooss sseeuuss ccaarrrrooss ppaarraa aannddaarreemm ccoomm ddiiffiiccuullddaaddee......''
 22. 22. OOssssooss MMiinneerraalliizzaaddooss,, uumm ddooss mmuuiittooss eennccoonnttrraaddooss nnaa ttrraavveessssiiaa tteessttaaddooss ppeelloo DDeeppaarrttaammeennttoo ddee OOsstteeoollooggiiaa ddaa UUnniivveerrssiiddaaddee ddee EEssttooccoollmmoo,, uumm ddeelleess ffooii iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoommoo uumm ffeemmuurr hhuummaannoo ddaa ppeerrnnaa ddiirreeiittaa ddee uumm hhoommeemm ddee 116655--117700ccmm ddee eessttaattuurraa.. EEllee eessttáá eesssseenncciiaallmmeennttee ‘‘ffoossssiilliizzaaddoo’’ ee ttoottaallmmeennttee ssuubbssttiittuuiiddoo ppoorr mmiinneerraaiiss ee ccoorraaiiss ppoorrttaannttoo nnããoo ppooddee sseerr ddaattaaddoo ppeelloo mmééttooddoo ddee rraaddiioo ccaarrbboonnoo,, nnoo eennttaannttoo eessttee eessppéécciimmee eerraa mmuuiittoo aannttiiggoo..
 23. 23. CCoolluunnaa MMeemmoorriiaall ddee SSaalloommããoo.. QQuuaannddoo RRoonn WWyyaatttt vviissiittoouu ppeellaa pprriimmeeiirraa vveezz NNuuwweeiibbaa eemm 11997788,, eellee eennccoonnttrroouu uummaa ccoolluunnaa eessttiilloo FFeenníícciioo eennccoossttaaddaa nnaa áágguuaa.. IInnffeelliizzmmeennttee aass iinnssccrriiççõõeess ttiinnhhaamm ssiiddoo ccoorrrrooííddaass ppeellaa eerroossããoo,, ppoorr iissssoo aa iimmppoorrttâânncciiaa ddeessttaa ccoolluunnaa nnããoo ffooii ppeerrcceebbiiddaa aattee 11998844 qquuaannddoo uummaa sseegguunnddaa ccoolluunnaa ddee ggrraanniittoo ffooii eennccoonnttrraaddaa nnoo llaaddoo ooppoossttoo,, nnaa ccoossttaa ssaauuddiittaa –– iiddêênnttiiccaa aa pprriimmeeiirraa,, eexxcceettoo ppeellaass iinnssccrriiççõõeess qquuee eessttaavvaa iinnttááccttaass!!
 24. 24. Ron Wyatt eennccoonnttrroouu dduuaass ccoolluunnaass ccoollooccaaddaass ppeelloo RReeii SSaalloommããoo eemm aammbbaass aass pprraaiiaass ppaarraa ccoommeemmoorraarr aa ttrraavveessssiiaa ddoo MMaarr VVeerrmmeellhhoo!! EEmm lleettrraass FFeenníícciiaass((hheebbrreeuu aarrccááiiccoo)),, eellee ccoonntteemm aass ppaallaavvrraass:: MMiizzrraaiimm ((EEggiittoo ));; SSoolloommããoo;; EEddoomm;; mmoorrttee;; FFaarraaóó;; MMooiissééss;; ee YYaahhwweehh,, iinnddiiccaannddoo qquuee oo RReeii SSaalloommããoo ppôôss eessttaass ccoolluunnaass ccoommoo uumm mmeemmoorriiaall ppeelloo mmiillaaggrree ddaa ttrraavveessssiiaa ddoo mmaarr.. AA AArráábbiiaa SSaauuddiittaa nnããoo aaddmmiittee ttuurriissttaass,, ee ttaallvveezz tteemmeemm vviissiittaanntteess nnããoo aauuttoorriizzaaddooss,, aass aauuttoorriiddaaddeess ssaauuddiittaass eennttããoo rreemmoovveerraamm eessttaass ccoolluunnaass ee ccoollooccaarraamm uummaa bbaannddeeiirraa ppaarraa aassssiinnaallaarr oo llooccaall oonnddee eellaass eessttaavvaamm..
 25. 25. EElleess aattrraavveessssaarraamm oo MMaarr VVeerrmmeellhhoo ppaarraa aa AArráábbiiaa SSaauuddiittaa oonnddee ddee aaccoorrddoo ccoomm ooss aarrqquueeóóllooggooss eessttáá rreeaallmmeennttee oo SSaaggrraaddoo MMoonnttee SSiinnaaii.. DDaaqquuii OOnnddee MMooiissééss rreecceebbeeuu ooss DDeezz MMaannddaammeennttooss
 26. 26. IInnssccrriiççõõeess hheebbrraaiiccaass eennccoonnttrraaddaass nnaa aarráábbiiaa ssaauuddiittaa
 27. 27. Muitas outras evidências ppuuddeerraamm sseerr eennccoonnttrraaddaass nnoo llaaddoo ssaauuddiittaa ddoo mmaarr iinncclluuiinnddoo rreessttooss ddoo bbeezzeerrrroo ddee oouurroo,, ccoolluunnaass ee aallttaarreess
 28. 28. ppaarr ddee rroocchhaass eemm HHoorreebbee oonnddee aa Bííbblliiaa ddiizz qquuee MMooiissééss ffeerriiuu dduuaass vveezzeess ppaarraa ssaaiirr aagguuaa ppaarraa oo ppoovvoo!! AA rroocchhaa ffeennddeeuu ee llooggoo eemm sseegguuiiddaa aa áágguuaa jjoorrrroouu ……
 29. 29. É difícil ddiizzeerr mmaass aa tteennddêênncciiaa pprreeddoommiinnaannttee ddaa mmííddiiaa aannttii--DDeeuuss éé nnããoo rreettrraattaarr eesstteess ffaattooss vveerrddaaddeeiirrooss nnaa lluuzz ddaa fféé.. Preferem ser céticos e duvidar da veracidade de tais provas arqueológicas e a historicidade das narrações bíblicas, um dos livros de história mais acurados do mundo

×