O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)

Baixar para ler offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 fluid vehicle

IN DE PRIJZEN
14 ifd demonstratieprojecten 2003

VERSLAG
05 wat wil de architect

NIEUWS
04 bestuurswisseling
08 productontwikkeling: slim bouwen
09 uiverbrug
13 moooi: in verwarring
15 innovatie in de wereld van de dakrand
16 ifdays

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 fluid vehicle

IN DE PRIJZEN
14 ifd demonstratieprojecten 2003

VERSLAG
05 wat wil de architect

NIEUWS
04 bestuurswisseling
08 productontwikkeling: slim bouwen
09 uiverbrug
13 moooi: in verwarring
15 innovatie in de wereld van de dakrand
16 ifdays

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (7)

Anúncio

Semelhante a Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003) (20)

Mais de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)

 1. 1. r , PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 15:00 Ontvangst 15:15 Welkomstwoord door Jos Lü:htenberg. voorzitter Booosting 15:20 De opdrachtomschrijving door E. HllIlnJriJmum 15:30 Het ontwerp door Maurice Nio, Nio architecten 15:45 De bouw door Atulré Lont, Ooms Bouwmaatschappij 16:00 Kracbtswerking in de blob door Jan van der WinJt, Ingenieursbureau Zonneveld 16:15 pauze 16:30 Presentatie freesmodellen door Jan tie Boer, Marin (Maritiem Research Instituut NL 16:45 PreSeiltatÎe montage, constructie, kunststofwerken door Jan Sc/J".IItJu, ·Po)v Prod,uctsl 17:00 Film over de bouw van de Zwerfkei 17:15 Bezoek aan het busstation 18:15 Tegeniezing 18:30 D.isc:ussie 19:00 Borrel 20:00 Afsluiting locatie Informariecentrum De Groene Golf re Cruquis, Hoofddorp zie ook hrrp://www.nio.nl. en hrrp://www.zuidrangent.nl en pagina 03 van deze nieuwsbrief Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart of e-~~ - a n t W oor d k a a r t~ ~ -- - - --
 2. 2. • vervolg van pagina 01 en 02, aankondiging van het bezoek op 20 maart 2003 aan Fluid Vehicle. , Fl ui d vehi cl e: ee n bu ss tation van polystyreen en polyester Het station bestaat uit drie delen: de onderbouwen een linker- en rechterdakhelft. Het is gemaakt uit polystyreenschuim, populair gezegd uit piepschuim. Dit materiaal is niet alleen gekozen omdat het het enige materiaal was dat in het budget paste, maar ook om de vormmogelijkheden, haar isolatievermogen en de vormvastheid van de constructie. De vorm is niet traditioneel via een mal gemaakt, maar industrieel gefreesd. M et een vij fass ige freesmachine zijn de blokken van 4 x 1,25 x 1,25 meter exact op maat en vorm gefreesd. Hieruit is het vijftig meter lange, tien meter brede en vijf meter hoge gebouw samengesteld dat een vrij e over- spanning van zo'n veertig meter heeft. De unieke schuimblokken verhuisden naar de bouwplaats, waar ze aan elkaar zijn gelijmd. Ze dienden in feite als 'o mgekeerde mal' voor de kunsthars, die er als een lam inaatplaat va,n matte, naturelkleurige polyesterhars omheen is gespoten. De omstandigheden zijn geschapen om op de defi nitieve locatie de polyester te verwerken. Om ervoor te zorgen dat de locatie droog en minimaal 12° C werd een tent neergezet met licht en verwarm ing. Door middel van spuittechniek werden glas en hars tegelijk aangebracht. Het lamineren is bepalend voor de visuele uitstraling. De glasvezelversterkte polyester maakt de vorm stabiel en stijf, hij klemt in feite het polystyreen op de fundering. En de aansluitende naden van de schuimblokken zijn zo gelijkertijd netjes weggewerkt. Ter plaatse van de overgangen va n horizontale naar verticale del en is de constructie versterkt om momenrvast verbindingen te maken: de glasvezel verstekre laag is hier 8 mm dik in plaats van 5 mmo D e polyester vloeit mooi over de banken, bij de overkapping e.d. Kritiek in de realisatie van het project was h e~ hij sen en verbinden van de rwee dal<delen. L .J
 3. 3. _-----------------------111----------------------_ Bestuurswisseling Begin december 2002 zijn Thijs Verburg en Prido van Nieuwamerongen toegetreden tot het bestuur, nadat Els Zijlstra en _ Eduard Böhtiingk hun functie ter beschikking hadden gesteld. Th ijs heeft samen met Rob Hoogendijk het architectenbureau Verburg Hoogendijk architecten te Amsterdam. Frido werkt samen met Jan Koelink voor het door hen opgerichte architectenbureau Arco niko dat gevestigd is in Rotterdam. T hijs en Frido zijn beiden architect en vanuit dit vakgebied vertegenwoordigen zij de categorie architectenbureaus. NAAM BEDRIJF I I I ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON E- MAIL Booosting o komt op donderdag 20 maart naar Hoofddorp voor het bezoek aan Fluid Vehicle, Postbus 596 het vloeibare busstation van 15 .00 tot 19.30 uur met perso nen. (zie pag. 01-03) 2600 AN Delft o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. L .J
 4. 4. • , Verslag van de architectenpresentatie op 26 september 2002 Wat wil de architect? Het is al weer vijf jaar ge l eden dat zich een aanta l nieuw aangesloten architecten presenteerde. Nu een nieuwe ronde met in de hoofdrollen: Frido van Nieuwamerongen(R) Arconiko ziet zichzelf als ruimtemaker. Jan Koelink(L) van Arconiko T egenstrijdige eisen vormgeven in een architecten, Rotterdam ruimtelijk gebouw. Ook Arconiko maakt in de dagelijkse praktijk de spanning mee dat er architectuur gemaakt dient te worden terwijl daarvoor eigenlijk geen mogelijkheden voor zijn. Veel ambities, geen geld. D etailleren met standaarddetails of details weglaten. D e Pétanquehal D e Goede Worp, waa r we vandaag te gast zijn, is daarvan een goed voorbeeld. Een simpele opzet met veel daglicht en mooie houtconstructies. Voorts is communicatie een belangrijk begrip in de diverse samenwerkingen; Jan en Prido vinden een gelijk belang van alle partij en in het bouwproces heel belangrijk. Indien een opgave aanvullende specifieke kennis vergt, dan kan het tea m aangevuld worden met andere bedrijven. Voor producront- wikkeling: E]OK design, voor bouwinnovatie: Aldus Innovatie. Enkele projecten: Atelier Almere, Pakhuis Almelo, KISS, Hof Zoudenbalch Utrecht, Modomus. M et een computercompilatie wordt de presentatie beëindigd. Een link naar de reclamewereld ' ...free to be... '. Zie verder arconiko.com. L ..J
 5. 5. • , Jeroen Mensink van Eenmanszaak JMDS, van en JMDS, Amsterdam door Jeroen Mensink is een ontwerp- en onderzoeksbureau. D e jonge architect 'moet toegeven dat hij af en toe een beetj e aan het prutsen is.' H ij zoekt nu samenwerking met andere architecten- bureaus en werkt vier dagen per week bij Zwarts & Jansma. D e projecten die worden getoond zijn o.a. een boekenkast, het Bagijnhof in Delft, zijn afstudeerproj ect op AA Schiphol. H et onderzoek van Jetoen loopt uiteen van cadcam-mogelijkheden tot de oorsprong van de moderne archi tectuur, waarvoor hij regelmatig monotours onderneemt. Een actieve lezer, schrijver, filosoof én jonge architect. .J Joop Petit van Snel der D e lusten en de lasten van productontwikkeling staan Vola Petit Architecten, voor Joo Petit, van Snelder Vola Petit architecten P vestiging Maastricht vandaag centraal. SVP is een landel ijk opererend bureau met 34 werknemers. Na enkele voorbeelden van grote en kleine projecten wordt ingezoomd op de dagelijkse problematiek van de architect: orga niseren! Vanuit zijn eigen frustratie over het grote aantal fouten dat zich in een bouwproces voordoet, heeft JooP een integraal informatie-organisatiesysteem ontwikkeld. Tijd, geld en kwaliteit zijn randvoolwaarden, met als doel beter samen te werken, een duidelijk beheersbaar budget per bouwdeel en verlaging van de totale bouwtijd te real iseren. Resultaat is de internetapplicatie: AnyWare. Een E-businessplatform met een reeks softwareproducten en -diensten die de mogel ijkheid bieden om succesvol samen te werken. H et publiek is één en al oor, eidnelijk een mogelijkheid voor accurate en persoonlijke informatie. Zie ook Booosting nieuwsbrief 70 pagina 14 en www.myqps.com. Lars Courage van Q Lars'Courage is precies één jaar geleden ges tart met zijn eigen COURAGE, Delfgauw architectenbureau COURAGE. Lars is in 1995 afgestudeerd aan de T U Delft en heeft werkervaring opgedaan bij Plan architecten, O ctatube en Cepezed. Hij hecht belang aan een grote interactie met de opdrachtgever aan en heeft een vast sam~nwerki ngsverband met een 'bouwtea mman' die de conventionele aannemer ve rvangt. Speerpunten zijn IFD (Licht versus zwaar) en productontwikkel ing. In dit kader stipt de TUD-gastdocent nog even de gebrekkige afstemm ing van theorie en praktijk aan. Er is een paral lel met het denken van JooP Petit, 'beheersing van het bouwproces teneinde als architect je ideeën beter uitgevoerd te krij gen'. C ourage heeft bij Europan 6 de eerste prijs onrvangen voor een Apeldoorns Project. Voor een uitgebreide portfolio van deze innovatieve ondernemer: www.courage. nl. L. .J
 6. 6. , Margarette Neep van En dan de enige vrouwelijke RPHS architecten, presentator, Margarette Neep Voorburg van RPHS architecten te Voorburg. Een groot bureau met vier partner-architecten en tachtig medewerkers werkzaam op twee vestigingen. Men ontwerpt vooral traditionele, grote woning- en winkelcentra. Veel stedelijke herontwikkelingsprojecten, bank- gebouwen, allemaal complexe opgaven. De innovatie zit hem vooral 'in het leren van eenvoudige dingetjes'. Als doelstelling schetst Neep het realiseren van nieuwe producten vanuit een integrale samenwerking met de opdrachtgever; gebouwen mooier en gedetailleerder willen maken. Aan het eind van lezingen ontstaat er een discussie, ingezet door de spreekstalmeester van deze middag Eduard Böhtlingk, over de rol van de architecr. Centraal rhema is communicatie, in zeer brede zin des wom·ds. Is de architect nog wel baas in het bouwproces of zal hij verworden tot een verkoper bij wie een klant een huis uit zijn voorbeeldenboekje bestelt? De aanwezige producenten zien die ontwikkeling al in de praktijk. De aanwezige architecten moeten daar niets van weten. Zij zien zich juist steeds meer specialist worden bij de toename van de complexiteit van de opgaven. Essentie blijft dat de architect zijn/haar nek moet blijven uitsteken, niet bang moet zijn, zijn taak in het ingewikkelde bouwproces moet zoeken en open moet staan voor samenwerking met verschillende disciplines. De informatieve middag werd afgesloten in de mooie hal van Arconiko architecten met een potje jeu- de-boulen onder leiding van een aantal enthousiaste clubleden. Eduard Böhtlingk, Böhtlingk architectenbureau Ijolanda Steenhouwer, secretariaat Booosting P.S. U zou, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, allen toch nog eens het proefschrift van dr Mieke Oostra, over Component ontwerpen moeten lezen. ' ... door de heersende opvatting dat voornamelijk roeleveranciers product-innovaties initiëren, blijven mogelijkheden tot componentontwerpen onderbenut.' In haar publicatie over de rol van de architect in productinnovatie wordt aangegeven hoe daarin verandering is aan te brengen! L •
 7. 7. I .••.•.•!• • • 0 n t wik k e 1 n 9 I . , Slim bouwen ( I ) Een bijdrage in twee delen. Nu de probleemstelling, volgende keer een oplossingsrichting. Innovatie in de bouw is eerder evolutionair dan revolutionair. Stap voor stap wordt in de marge geoptimaliseerd. In de structuur is ~r door de eeuwen heen weinig veranderd. Productontwikkeling gaat meestal over verbeteringen van, of toevoegingen aan wat er al was. In de basis is er, wellicht met uitzondering van de skelet hoogbouw (rond 1900), nooit sprake van echte revolutie geweest. Ja, het is verleidelijk om kritiekloos aan te nemen dat wat we al eeuwen doen, ook automatisch goed is. Maar de omgeving is natuurlijk wel veranderd. Thema's als DUBO, ARBO, efficiëntie, faalkosten, flexibiliteit en persoonlijk wonen, zijn van déze tijd en met een kritische blik rijzen al snel vragen als: • Hebben we al die bouwmassa (circa 1000 kg. per m' vloeroppervlak) wel nodig? • Is het niet merkwaardig dat een klant ruimte koopt, waarvan ongeveer 25% aan constructies en loze ruimtes verloren gaat? • Is het niet opmerkelijk, dat bij elk gebouw de installatietechniek en bouwkundige detaillering weer opnieuw het licht moet zien? • Hoe acceptabel is het dat 10-15 % (wie.weet het precies?) verloren gaat aan faalkosten? • Is het niet vreemd dat grondschaarste en -kosten de woningprijzen domineren en dat bezuinigingen op bouwkosten dit moeten compenseren? De bouwpraktijk is dat er veel leveranciers van halffabrikaten en componenten en aanzienlijk minder producenten van complete bouwdelen zijn. Dit gegeven creëert ook de kloof tussen ontwerpers en industrie waarin Booosting is ontsprongen. Eén van de remmende factoren daarbij vormen de leidingen die met alle andere bouwdelen zijn vervlochten. Als je een röntgenfoto van een willekeurig gebouw maakt, zie je dat alle bouwdelen zijn doorwoekerd met draden en buizen. In her hellend dak is dit nog het minste het geval. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat juist hier de industrialisatie- graad relatief hoog is. Bedrijven als Opstalan en Unidek zijn hierin groot geworden. Hetzelfde geldt voor de fundering. Innovaties vinden dus meer op componentniveau dan op bouwdeel niveau plaats en worden geïnitieerd door bedrijven, die alleen binnen hun eigen gebied(je) actief zijn. Innovaties die invloed hebben op andere bouwdelen of processen worden angsrvallig vermeden. Die worden als risicovol beoordeeld. De meeste toeleveranciers hebben immers een 'schoenmaker blijfbij je leest'-markrvisie. Omdat de leidingen dus met alle bouwdelen zijn vervlochten, lopen ontwikkelingen op bouwdeel- niveau al gauw vast op dit fenomeen. Dat verklaart ook waarom de bouw vol zit met 'innovation by addition'. Het oude in stand houden en steeds maar weer toevoegen. Eén van de strategieën die kan leiden tot een vernieuwende en concurrerende aanpak is 'slimbouwen.nl'. Volgende keer ga ik daar nader op in. Nu blijft het bij wat stof tot nadenken. Voor wie de nieuwsgierigheid niet kan bedwingen is er de gelijknamige site nog. Jos Lichtenberg, directeur A+ I Voorzitter Booosting
 8. 8. • E <0 "0 '- Q) +' V) E """ Q) +' s::: Q) > <0 .<: '- Q) -'" Q) oe Q) "0 s::: 0> ~ '- .0 '- Q) > ::::> Q) Cl .... Her laarsre decennium is her mareriaal ook populair bij bruggenbouwers. Er is in ons land reeds een aanral bruggen in aluminium gerealiseerd. Ik herinner ook nogmaals aan her prijswinnende onrwerp van XX archirecren voor de Vinexlocarie re Leidschendam. Overigens is de uireindelijke keuze gevallen op een prefab beron brug, ook een onrwerp van XX archirecren. Een onderzoekersgroep onder leiding van TNO Bouw, waarin archirecren, consrrucreurs en verregenwoordigers uir de aluminium indusrrie zirring hebben, heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden mer de diverse aspecren van de roepassing van aluminium in de bruggenbouw. Vooral naar de problemen rond de vermoeiing van aluminium consrrucries is veel onderzoek gedaan. Her resulraar wordr roegepasr in een aanral roekomsrige projecren. XX archirecren heeft samen mer her Ingenieursbureau Amsrerdam (IBA) een onrwerp gemaakr voor de Uiverbrug in de Riekerhaven in Amsrerdam. Her is de eersre klapbrug uirgevoerd in aluminium. De brug wordr aangedreven door een hydraulisch sysreem, dus nier via een conrragewichr of iers dergelijks. De posirie van de brug is een bijzondere in verband mer de aanwezigheid van een andere klapbrug mer opbouw. We hebben gekozen voor een eenvoudig vormconcepr om de concurrenrie mer de besraande klapbrug re vermijden. De besraande brug heeft aanlandingen in merselwerk, de brug en de opbouw inclusief her conrragewichr is van sraal. Om de verschillen russen beide bruggen uir re drukken is de filosofie als volgr. De besraande roure heefr een beweegbare brug die meesral dichr is, de nieuwe brug is eigenlijk een weg die af en roe opensraar. Her is een gesrrekre vorm geworden die vooral de conrinuïreir van de weg ondersrreepr. L .J
 9. 9. r , ;<h"';;?' ... Bovenaanzi cht van de Ri ekerhaven bi j op transport ... '" producent Bayards Aluminium Cpnstructies ~d /' ,j De brug is zelf een doosconsrrucrie samengesreld uir aluminium plaren mer een dek van geëxrru- deerde, kokerachrige profielen. Er zijn leuningelemenren in gebogen vorm aan roegevoegd die doorgezer ~ijn op de landhoofden om her eerder genoemde gesrrekre karakrer re versrerken. Her aluminium van de klapbrug zelf hoefr nier re worden behandeld en heefr geen onderhoud nodig. De leuningelemenren zijn geanodiseerd om de esrherische kwalireir van aluminium zoveel mogelijk re ondersreunen. De aanlandingen zijI1 gemaakr in gewapend beron en bekleed in een anrhracier kleurige beronsreen. De brug is inmiddels geplaarsr. Op dir momenr worden de roegangswegen aangelegd. Her is de bedoeling om de brug begin maan re openen. Ontwerp: XX archirecren (Jan Brouwer en Aart van der Meulen) i.s.m. IBA (Pieter van Lierop) Producenr: Bayards Aluminium Comtructies ? info XX archirecren Jan Brouwer I Aart van der Meulen L. T 0152702700
 10. 10. Activiteiten donderdag 20 maarr Fluid Vehicle, bezoek aan het vloeibare busstation in Hoofddorp (zie pagina 01-03) eind mei Test van de Drijvende Weg in Hedel (zie volgende nieuwsbrief) Booosting · •••••••••••• bo0 0 5 t In9 Op 31 augustus 1988 is Booosting opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezen lijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van. Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activérende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke posirie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Booosting colofon ~:I.I.I.BllDn Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152629033 telefax 0152629034 e-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl contactpersoon Jolanda Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17.00 uur en op wo van 9.00 tot 13.00 uur redactie Jolanda Steenhouwer vormgeving Patricia Brouwer Design druk Drukkerij Hans Truijen met dank aan Herbert van Arke~ Constantin Blank, Harry Kooien, Maurice Nio, Menno Rubbens, Jan van Strijp, Simone Verm.eulen, Linda de Vries, Hans Vos ~'!IBtI!I!1I voorzitter · Jos Lichtenberg A+ secretaris Maarten Willems TU Eindhoven penningmeester André Roelofien Neonis Designers lid Thijs Verburg Verburg Hoogendijk architecten lid Harm Boomsma Boomsma Innovations lid Nico Noort Corus Colors lid Frido v. Nieuwamerongen Arconiko Architecten L .J
 11. 11. • IJ , _M"·W'iil._ participanten I Nieuwe participant ) MAT afbouw contactpersoon: J.J.A. van Strijp . directeur MAT A MAT (Moderne Afbouw Technieken) houdt zich sinds haa r oprichting in 1980, bezig met de hoogwaardige afbouwen inwendige afbouw V verbouw van woningen en kantoren. Z ij werkt voornamelijk voor hoofdaannemers en projectonrwikkelaars. MAT maakt gebruik van onder andere het metal studsysteem voor wanden en plafonds en een Schimminck 16 systeem van staalskeletbouw voor hoogwaardige dragende wanden en Postbus 2035 vloeren. Dit gebeurt zowel in nieuwbouw als renovatieprojecten. 5300 CA Zaltbommel MAT heeft vier vestigingen in N ederland met zo' n 230 zeer betrokken T 0418 587 070 medewerkers. F 0418 587 060 M otivatie om aan te sluiten bij Booosting, is om het systeemdenken in E info@mat.jajo . com fl exibele constructies, sa men met andere aangeslotenen nog meer vorm I www . matafbouw.nl te geven. ,t , : • . Limbuwa Deuren jan Brouwer A + Bureau voor Limelight Bu/lhorst Architecten en Stedenbouwers Bouwproduktontwikkeüng MatAJbouw 'CEPEZED ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek MBI COURAGE Aldus bouwinnovatie De Meeuw Oirschot EGM Arrhitecten BDA Groep Octatube Space Structures Hubert-Jan Henket Architecten Boomsma Innovations Optifloor jMDS Corsmit RAadgevend Ingenieursbureau Oskomera MUA, Maurer United Architects D3BNCI Plastica Plaat • Piode dgmr raadgeveruk ingenieurs Platinox Specitd Products RPHS arrhitecten ing. Karel H. Dekker Polyblock Snelder Vola Petit Arrhitecten dOrsserblesgraaf Polynonn Bruynzeel jan Timmers Fl1fade Consulting 6- Engineering Poly Products Tuns + Horsting Arrhitecten GeNie Consult en Partners RCSystem Verburg Hoogeiu/ijk Architecten Kettütz Adviezen Reynolds Arrhitectuursystemen Van Waes, Buro voor Arrhitektuur Leylandi Consultancy Rockwool XX arrhitecten en bouwmana 'Ctne7/t Materia SAB-Profiel I m'IDmIllllil!ImIi'J RGD, Directie Ontwerp 6- Techniek Saint-Gobain Glass Friso Kramer Schoorukrbeek 6- Partners Advies SBM Nederland jaap Koning H. de Wit Consultancy Slavenburgs Bouwbedrijven Neonis Ind. Design &- Corporate Graphics In ieursbureau Zonneveld Somfj Nederland Robin Hood Protlukties 11" .t : I' Trespa International TNO Industrie Beamix Ubbink Nederland Marrel Vroom BRS Staalwerken VEBO Beton 6- Staal ". , Bruynzeel Keukens en Kasten Wagenbouw Accommodaties Aedes, vereniging van woningcorporaties BSN Wentzei Bouwen met Staal j CVK Kalkzandsteen ZNS Van Dam Geve/uchniek Centrum Hout P. Corus Cokm , I ~ Hobone Archipel Ontwerpers Hogeschool Brabant ~ Hoetnagels en ja~en - Wayers Arrhitectenbureau Boesten-van Vüet Saxion Hogeschool Enschede ~ Ho/ec Laagpanntng Het Arrhitecten Consort TU Delft. vakgroep Bouwtechnologie 'ë Holonite Arroniko Arrhitecten TV Delft, Faculteit Lucht- en • Hunter Douglas •Atelier PRO ruimtevaarttechniek Lmco Zonwering Atelier Zeinstra, van der Pol TU Eindhoven, facu/uit Bouwkuruk .J L Limburg Kozijnen Böhtüngk architectenbureau
 12. 12. • , Mooi . ln . verwarrlng Middeleeuws kasteel. Frankrijk Architect: onbekend AUTO Sedan. jaren veertig - vijfti g Rena'ul t Espace Ontwerper : onbekend Ontwerper: Renaul t Frankri j k Geachte lezer, Bovenstaande beelden velWarren, inrrigeren, verrassen, bevreemden of zenen je op je verkeerde been zonder dat je precies begrijpt waarom. Nostalgie versus moderniteit en andersom. Wij zijn nieuwsgierig naar uw reactie op de beelden. Wij verzoeken u deze vóó r 15 maan aanstaande en onder vermelding van 'mooi in velWarring' te sturen naar het secretariaat van Boooosting: booosting@ooo.nl. In de eersrvolgende nieuwsbrief zullen alle reacties worden opgenomen. Thijs Verburg, Verburg H oogendijk architecten I bestuurslid Booosting L .J 11
 13. 13. .t._ ~ _:nI.i.W •• in de pr i jzen! IFD Demonstratieprojecten 2003 Tijdens het derde IFD-congres dat op 12 december 2002 werd georganiseerd, zijn 22 de demonstratieprojecten bekend gemaakt die uit de 108 inzendingen zijn gekozen. Wij richten ons in deze berichtgeving al leen op de Booosting-aangeslotenen die zich, als ééll van de projectdeelnemers, onder de prijswinnaars bevinden. De Booosting-aangeslotenen zijn in vet weergegeven. Allen van harte proficiat! TITEL Flexibele doorbraak - celsgewijze aanpak DEELNEMERS Het Oosten Woningbouwcorporatie, PIODE, BDA- Groep, architecten- adviesbureau Van Straalen. TITEL Innovatief Bouwen Erasmus MC DEELNEMERS EGM architecten, Aronsohn R.I., Raadgevend Technisch Buro Van Heugten, Grootint, Valstar Simonis R.I., Imtech Projects. TITEL Zorg voor de toekomst/De Eglantier wordt nieuw DEELNEMERS St. Groenhuysen, XX architecten, Gemeente Roosendaal, TU Eindhoven faculteit Bouwkunde. TITEL Smart I steel DEELNEMERS Architectenbureau Cepezed, I.D.CS. , Adviesbureau Verhoef, Bouwteam General Contractors, I. C Cs. TITEL Flexibele doorbraak proefProject W. Ripperdastraat DEEI,NEMERS Het Oosten Woningbouwcorporatie, TU Eindhoven faculteit Bouwkunde, St. Bouwresearch, Woningcorporatie HaagWonen, Far West. TITEL Slimdek-building, Grote Polder DEELNEMERS Prince Vastgoed, Gemeente Zoeterwoude, Archipel ontwerpers. TITEL RSC Oostpoort DEELNEMERS Building Systems the Netherumds (BSN), Ockenburgh Projectbureau, Senior Cad·Systems, H2H, BBB Beheer, Runshopping Centre Consultancy, Jmtech Projects, Jsobouw Systems, Hendriks Groep, Van Oudenallen, Ooms Avenhorn, Eijkelenburg Dura Bouw, Middelhoven Beheer, . Bartels Jngenieursburo, Electron, Pantos. TITEL De Rode Haan van Delft DEELNEMERS Moes bouwbedrijf, Spring Architecten, Oosthoek-Kemper, Prefab Limburg, A+. TITEL AirEduct DEELNEMERS Ministerie van Vrom/Rij·ksgebouwendienst, Ministerie van Vrom/Rijksgebouwen- dienst Directie Ontwerp 6- Techniek, Projectorganisatie Raad voor de Rechtspraak, Jnbo, Van der Laar, Ingenieursbureau Nelissen, Adviesbureau Peutz, PRC Bouwkostenmanagement. ? info SEV Hans Vos T 010 282 5099 E ifd@sev.nl
 14. 14. Innovatie in de wereld van de dakrand Booosting heeft als doel het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen, door de dialoog tussen de industrie, industrieel ontwerpers en architecten te faciliteren. In 2001 is in dat kader aan een groep architecten, aangesloten bij Booosting, gevraagd welke bouwproducten wel eens irritaties oproepen. Irritaties vragen om oplossingen en bieden kansen voor innovatie. Als eerste onderwerp voor een innovatieve product- ontwikkeling is de daktrim gekozen. Omdat Syntem de partner bij uitstek is voor mkb bedrijven die professioneel willen innoveren, heeft: Booosting Syntens . gevraagd dit innovatietraject te begeleiden; opzoek naar innovatieve oplossingen voor de dakrand! In het begin van 2002 is gestart met een creativiteitsessie, waarin de eerste oplossingsrichtingen voor een innovatieve dakrand zijn geschetst. Zo'n creatieve sessie begint met een verdieping in de mogelijke problemen, de personen en marktpartijen die met dakranden te maken hebben en de verschillende deelfuncties van de dakrand. Vervolgens is met een brainstorm geïnventariseerd hoe een dakrand minder beschadiginggevoelig en uirvoeringsgevoelig gemaakt kan worden en hoe je er voor zorgt dat er wel vocht uit maar geen vocht in de bouwkundige constructie komt. Tijdens diezelfde sessie is in een brainwriting het associatievermogen en de tekenvaardigheid van de deelnemers getest. Het ging er om elkaar te inspireren bij het creëren van oplossingsrichtingen voor de uirvoeringsgevoeligheid, beschadiginggevoeligheid en het vocht dilemma. De tekeningen laten spontane ideeën zien, zoals als een 'buI]1pertrim', een trim met kreukelzone, een alles vervangende transparante dakrand coating, een dakrand met het conservenblikprincipe, de klaptrim en de trim op basis van schubben. Daarna kwam het er op aan de ideale dakrand te bedenken, door de verschillende ideeën te integreren, rekeninghoudend met alle functies van dakrand. Door het onvermoeibare enthousiasme leverde de eerste creatieve middag acht veelbelovende concepten op. De uitgangspunten voor een geanimeerd vervolgtraject. In de tweede meeting zijn de resultaten van de eerste sessie geclusterd tot principeoplossingen. Een toetsing aan vastgestelde criteria leverde een selectie van drie oplossingen op. Deze zijn vervolgens uitgewerkt waarbij ook de mogelijke fabricage-, montagewijze en de materiaalkeuze zijn meegenomen. In verschillende vervolgmeetings zijn de deelnemers in kleine groepen aan de slag gegaan met de drie concepten.
 15. 15. Er is aandacht besteed de voortgang in de technische uitwerking, de eventuele octrooieerbaarheid en de commerciële haalbaarheid. Want behalve de techniek moet ook de marktintroductie van een product worden ontwikkeld, daarbij is inzicht in de markromgeving en het marktvolume essentieel. Nu, een klein jaar na de eerste creatieve sessie heeft dit innovatietraject twee octrooien opgeleverd. We kunnen dus spreken van een geslaagd resultaat. De nog deelnemende personen gaan zelfstandig verder met de productoptimalisatie en het overdragen van het octrooi aan geïnteresseerde marktpartijen. Het gaat daarbij om het commitment, want het doel van de groep is dat er echt geprobeerd wordt het concept in de markt te zetten. Want pas bij een marktintroductie zijn de innovaties echt gerealiseerd. Concluderend kan gezegd worden dat het bundelen van kennis, vaardigheden en enthousiasme leidt tot innovatieve ideeën. Het traject heeft zich gekenmerkt door een creatieve inslag gevolgd door een meer zakelijke vervolg bij het optimaliseren van de concepten. Kortom, een leerzaam traject voor iedereen, met een onvetwacht realistisch resultaat. Wellicht dat een geheel ander product bij u irritaties opwekt. Mogelijk dat een dergelijk innovatietraject de oplossing kan brengen. Aan u het initiatieB ? info Syntens Rotterdam Simone Venneulen T 010 424 6000 E STV@syntens.nl IFDays In de geest van het slim bouwen, heeft een aantal bedrijven in 2001 de krachten gebundeld om gezamenlijk een totaalvisie aan de bouw te kunnen presenteren. Het doel is om een zo breed mogelijk publiek te laten zien wat er vandaag de dag praktisch te realiseren is met IFD. Vandaar de naam IFDays. Onder de deelnemers de Booostingaangeslotene MAT Afbouw (Starframe en metal stud binnenafbouw) en het door A + geïnitieerde PFL (Infra+). Voorts Opstalan (daken), Heembeton (Casco's), VDM Meerbouw, Faay Vianen (binnenwanden) en Arnomij (leidingsystemen). Verspreid door het land wordt een serie presentaties georganiseerd. De eerste bijeenkomst was het symposium op de Internationale Bouwbeurs 2003 in Utrecht. Van andere data houden wij u op de hoogte. ? info www.IFDays.nl

×