O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Programma EAM 2012
Programma EAM 2012
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Booosting nieuwsbrief 68 (Aug 2002)

Baixar para ler offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 architectenpresentatie

IN DE PRIJZEN
08 nationale bouwprijs 2002: a+ concept

VERSLAG
03 natuurlijke ventilatie
09 textiele architectuur

NIEUWS
05 productontwikkeling: opmars van de cataloguswoning
07 future materials
13 moooi
14 afstudeerproject bio-dyna-scape-2001
15 passerelle naar babel
16 stripbare coating paw 55

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 architectenpresentatie

IN DE PRIJZEN
08 nationale bouwprijs 2002: a+ concept

VERSLAG
03 natuurlijke ventilatie
09 textiele architectuur

NIEUWS
05 productontwikkeling: opmars van de cataloguswoning
07 future materials
13 moooi
14 afstudeerproject bio-dyna-scape-2001
15 passerelle naar babel
16 stripbare coating paw 55

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Booosting nieuwsbrief 68 (Aug 2002) (20)

Mais de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Booosting nieuwsbrief 68 (Aug 2002)

 1. 1. augustus 2002 jaargang 13 nr. 68 booosting , Aankondigin g va n de Ar chit ectenpresenta t ie op donderdag 26 septembe r 2002 van 15 . 00 tot 19.00 uur in Pé t anquecentrum 'De Goede Worp' te Den Ha ag Architectenpresentatie Een v i jftal aangesloten arc h itectenbureaus zal zic h 26 september aan u voorstellen. ARCONIKO 's miss ie is 'H et met plezier en visie ontwerpen én real iseren van moo ie, dynamische ruimten voo r optimistische mensen'. Om d it te bereiken zoekt men steeds naar vernieuwing, alternatieve oplossingen en andere werkmethoden. H et ontwerp voor het pétanque-centrum ' De Goede W orp' is hier een mooi voorbeeld van. De vereniging wilde een goedkope overdekte ruimte, de gemeente eiste een aantrekkel ijk gebouw. Voor dit klassieke dilemma is met minimale middelen een aa nsprekend gebouw gereal iseerd. H et werk van JMOS is divers en omhelst zowel on twerpwerk als publicaties. Er is sterke interesse voor de maakbaarheid van architectuur; niet alleen met rvs en span kabels, maar ~ ook met berkentriplex en terrazzo. Jeroen Mensink werkt in diverse constellaties met s::: verschi llende bureaus; soms als samenwerkingsverband in de vorm van een 'gel egen- E""'I!!!!!!r.""""~ heidsbureau'; soms ook, als Jonas in de walvis, tijdelijk opgeslokt door een groter bureau. Snelder Vola Petit Architecten is een jong, dynamisch en gedegen bureau met proj ecten V> in heel Nederland. De alnbitie is tniddels een analytische interpretatie van de opgave tot ~ heldere uitgangspu nten voor het ontwerpproces te komen. D eze vormen de basis voor ~ zowel de conceptuele ontwerpfase als voor de uiteindelijke material isering. Essentieel is ~ _ - - - de optimale combi natie van fun ctionele ru imtelijke schakeli ng en esthetische vormgeving. "2 o .tectuur mag geen knellende dwangbu is zijn maar een stim ulerend maatkostu um. !i L 11
 2. 2. @] r Het jonge innovatieve bureau COURAGE is in 2001 gestart. Architect Lars Courage heeft <.0 in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met productontwikkeling, srructural glazing ~ en IFD bij o.a. TUD, Ocratube en Cepezed. Het zwaartepunt van COURAGE ligt op ~ IFD, licht bouwen en werken middels bouwteamcombinaties. De opgaven liggen in de ~ range van kleinschalige productontwikkeling rot stedenbouwkundig~ rotaalopgaven. Met 55 medewerkers is bureau voor architectuur en stedenbouw RPHS een creatief, professioneel en breed georganiseerd bureau, sinds 1972 actief in woning-, utilireits- en stedenbouw. Het werk wordt gekenmerkt door een gelijkwaardige belangstelli ng voor sociale, culturele, technische en economische aspecten. Een goede dienstverlening aan de opdrachtgever en aan de samenleving staan centraal. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A ..., '- o o 15:00 Ontvangst en welkomstwoord door Eduard Böhtlingk, '+- Vl '- architect/bestuurslid Booosting Q) E 15:15 (1e presentatie: Frido van Nieuwamerongen; Arconiko Architecten) « E 15:35 (J.e presentatie: feroen Mensink; JMDS ) e presentatie: foop Petit; Snelder, Vola, Petit Architecten ) '" ..., '- 15:55 (3 <= Q) 16:15 Pauze, bekijken materiaaltafeIs u E Q) 16:45 (4 e presentatie: Lars Courage; COURAGE ) w 17:05 (5e presentatie: Margarette Neep; RPHS architecten ) Zin om kennis met hen te maken? 17:20 Discussietijd Ook zin om eem te Jeu de bouten '? 17:30 Jeu de Boules-spelen & borrelen U bent van harte welkom! 19:00 Einde Del ft Worp , Den Haag ~ Mediagroep, Sittard '" '" kantoor Ve stia Westland, Naaldwijk
 3. 3. • , Verslag bij ee nkom st Natuurlijk e ventil at i e op 19 december 2001 natuurlijk Ideale combinatie van ven til ere n en optimaal binnenklimaat nog niet gevonden Een frisse wind door de architecwur was het onderwerp van deze middag, waarin we te gast waren bij de faculteit TBM (Techniek, Beswur, M anagement) van de TU-Delft. Erik Paardekooper van IAA-architecten te Delft lichtre zijn onrwerp toe, de nieuwbouw van de facu lteit van TBM is tegen een eerd er gerealiseerd gedeelte van Van den Broek en Bakema gebouwd. Duurzaam bouwen vo rmr een belangrijke invalshoek in het werk van IAA- archirecren en ook in dit gebouw is dat merkbaar. H et gebruik van Lariks-hour voor de binnen- kozijnen en rerrassen geefr een warm accenr. De venti larieroosrers boven de raamkozijnen zIJn vraaggestuurd. Een centrale co mpurer bepaalr de sra nd, waarbij 's nachrs, als her gebouw verJaren is, de roosrers worden opengezet om (de beronco nstrucrie van) her gebouw te koelen. Overdag hepalen de weersomstandigheden hoever de individuele roosters open staan. Tijdens de rond leidin g bleek dat windbelasting en temperatuur aanzienlijk variëren rondom een groot gebouw. Mensen hebben ook hun eigen voorkeur hieromtrent. Een aantal roosters is dan ook in de winterperiode afgeplakr. Evert Hasse!&zr heeft veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie in de woningbouw. Z ijn credo: natuurlijk zo lang het kan en mechanisch zo lang het moet. Voor gebo uwen is her belangrijk dat er grote gevelopeningen zijn voor het binnenhalen van ventilatieluchr. Een onthursende conclusie van een van zijn onderzoeken was dat veel venti latiesysteem van n ieuwbouwwoningen na zes jaar nog minder dan de helft van de initiële ventilatiecapaciteit bezitten. Veel woningen zijn dan te vochtig met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Testen met ventilatiesystemen die gebruik maakten van de warmte/koelte van de ondergrond 'bleken te kunnen stranden op geheel andere onbedachte problemen als sterke condensvo rming of een verdwaalde mol d ie in het ondergrondse latleK:anaru terecht kwam. Kortom wees voo rzichtig bij het toepassen van mechanische systemen. Jacques Pepels van bureau Kanters & Partners, gaf als invalshoek dat het er n iet om gaat zo veel mogelijk nll1cties (velwarming, koeling, luchtbevochtiging) in het ventilatiesysteem te combineren. H er gaat er juist om gaat de gescheiden functies zo optimaal mogel ijk in het gebouw te combineren. Meer bouwen met minder techniek is zijn motto. Zo is verwarming het meesr effectief in de vloer en L .J
 4. 4. r , koeling het meest effectief aan het plafond. Door met dergelijke principes rekening te houden bij het ontwerpen van bouwcomponenten en installaties ontstaan flexibele en doelmatige installatiesystemen in gebouwen. Jan Brouwer (XX architecten) gaf afsluitend een korte review van enkele fraaie internationale (klimaat-) geveloplossingen die al of niet gebruik maken van dubbele gevels. Ook prikkelde hij de aanwezigen met zijn laatste gedachten over ldimaat- gevels. Juist in de aanwezige complexiteit van het Ont- werpen van klimaatgevels ligt de uitdagi ng besloten om een optimale oplossing te vinden . Nadat ik de sp rekers en ige vragen stelde over hun invals- hoeken voor het oplossen van het venrilatieprobleem, brak er een levendige discussie los waarin bleek dat er zeker geen universeel geldende oplossingen zijn voor dit probleem. De discussie bewoog zich van combineren van ldim aatfuncties ...., ... .... <:: '" "0 '" :;" in zogenaamde hybride systemen naar het bouwkundig optimaal integreren va n standaard- E '" <:: <0 '" a .... componenten naar projectspecifieke oplossingen als klimaatgevels. '; ';::: Cl:> t:: Al le ruimte voor Booosters dus om hun creativiteit en denkvermogens op los te laten. '" > ;;:; 'IJ ..." '" 0> Hann Boomsma, Directeur Boomsma lnnovations I Algemeen bestuurslid Booosting d< NAAM BEORIJF AORES POSTCOOE WOONPLAATS TELEFOON E- MAIL Booosting o komt op donderdag 26 september naar de Architectenpresentatie te Den Haag Postbus 596 met personen. (zie pag. 01-02) 2600 AN Delft o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. L. ..J
 5. 5. I .••.•.•!• • • 0 n t wik k e 1 n g I G opmars van de cataloguswoning De overheid wil particulier initiatief krachtig stimul eren. P ersoonlijk won en, waa rbij de consum ent (huurder of koper) meer keuzeopties krij gt bij meestal in serie gebouwde produ cten, is een ee rste stap. Veel bouwbedrijven zijn al overstag en bieden zel f een concept aa n of zijn Remkes bedoeld e in fe ite bij een situati e te ko men, waarbij elke co nsument over een stukj e eigen grond zou moeten kunnen beschikken o m daa r zelf een eigen stulpj e te kunnen realiseren. Een nieuwe uitdaging voor de markt zo lijkt het, want co nsumenten blijken massaal geïnteresseerd te zijn in het fenomeen catalogus- woning. D e traditionele gang naar de architect, waarbij echt maarwerk wordt gekneed, zal alleen voor de zeer welgestelden nog zijn weggelegd zo lijkt her. Het lijkt wel op de kledingindustrie waa r de kleermaker ook alleen nog werk heeft van de hogere kasten. D e rest doet het met confectiekleding, waarbij door het overstelpende aanbod toch altijd wel een eigen identiteit uit het aanbod is terug te vinden. Z elfs voor diegenen die daar zeer kritisch op zijn. In de woningbouw neemt het aantal aanbieders van cataloguswoningen toe. In de ons omringende landen (en eigenlijk de rest van de wereld) was dat al decennia lang het geval , omdat daar een hoog marktaandeel vrijstaand wordt gerealiseerd. H et is dus niet zo vreemd wat er gebeurt. Nederland is vol, zo wo rdt geroepen, maar toch is slechts 13% van ons land bebouwd. Nee, wij passen ons gewoon een beetje aan, zo lijkt het. T och is het beeld van het aanbod niet hartvelwarmend en dat zou zorg kunnen baren. H et boerderettegehalte is groOt en ook het beeld van de Dui tse of Belgische kitscherige woningen met porselein en sanseveria's achter de gedrapeerde vitrage en met rolluiken die de panden in bunkers doen veranderen, dringt zich op.
 6. 6. Architecten (met uitzondering van Carel Weeber) maken er zich druk om. En inderdaad blijken sommige woonwijken ten prooi te vallen aan misplaatst classicisme. De vraag is echter of dat onze zaak is. Moeten we er aan de aanbod- zijde niet voor zorgen dat er een gemêleerd aanbod komt, net als in de kledingindustrie. Natuurlijk kiest een meerder-heid voor een doorsnee type, net zoals een meerderheid graag in een spijkerbroek loopt, maar als de anderen nu kunnen kiezen uit een breed aanbod van goed ontworpen industriële woningen is er wein ig aan de hand. Woonwijken worden wel een ver- zameling van introverte bouwsels, maar dat is nu ook al zo. 50 what, het weerspiegelt de huidige maatschappij en het is roch een soort basis recht om je eigen plekje te creëren. Als je dat erkent is het vervolgens de vraag hoe je met dat gegeven slim kunt omspringen. Het zal lei den rot nieuwe steden- bouwkundige experimenten en vooral nieuwe woonproducten. Een in het oogspringend concept werd tij dens de ho utdag beoordeeld door de Jury van de Houtinnovatieprijs. Teha, een hourverwerkende industrie uit Haaksbergen, presenteerde een concept op basis van gestapelde gep refabriceerde 3-D eenheden. De woning is uitbreidbaar en aanpasbaar. Ook worden allerlei opties aangeboden zoals domotica. Bij de assemblage speelt een in elk element ingebo uwde chip met alle informatie over dat element, een centrale rol. Het resultaat was verrassend en prikkelend en een goed voorbeeld van inspelen op de hierboven beschreven markmiche. Het speelt met de geboden flexibiliteit, onderhoudsfilosofie, de hoge veiligheid, en duurzaamheid een sterke troef in handen. Teha won de prijs niet en moest het doen met een eervolle nominatie. Er kon er maar één winnen, maar de aandacht voor Teha (zie afbeeldingen) als aanmoediging voor spreiding in het industriële woningaanbod is terecht. Jos Lichtenberg, I Directeur A + Voorzitter Booosting
 7. 7. De roepassing va n materiaal is de laatste honderd jaar fli n k veranderd. W isten we honderd jaar geleden niet beter of je moest het doen met beton , baksteen, staal, glas en hout: het huidige aa nbod va n material en en technieken is duizelingwekkend. Over het algemeen wordt materiaalonrwikkeling in de bo~w geïnitieerd door een onrwikkeling van buitenaf of gestimuleerd door de overheid. Lichtgewicht cellenberon , kalkzandsteen voor sneller bouwen, isolatie en gecoat glas tijdens de energiecrisis en blan k hout en baksteen tijdens de milieudecennia. Mo menreelleven we in een informatiemaatschappij , waarbij de roegankelijkheid van informatie een enorme kruisbesruiving va n kennis op gang brengr. Daarom is ook alles mogelijk, en ook op materiaalgeb ied hebben we maar te kiezen. De roegankel ijkheid van deze informatie is echter nauwel ij ks gesrrucrureerd of gecategoriseerd. Bij bouwmaterialen denkt men nog voo rnamelijk aan con- structiemateriaal en de rest wordt producten genoemd. Deze tenroonstelling toonr een aanral voorbeelden van projecten die op een bijzondere manier zijn gematerialiseerd, zoals de schuimwanden van O MA voor Prada, een metalen golfjesgevel door middel van Exploform van Dirkjan Postel, betonregels met fotopri nr, roest, fosfor en glasparels van Baukje T renning i.S.m. de ENer, metalicglazuurstenen van T ichelaar M akkum. Tevens liggen er circa zestig materiaal monsters, een kleine selectie uit vier jaar branchevreemd beursbezoek. Folie dat doorzichtig is bij een bepaalde hoek en ondoorzichtig onder een kleinere hoek, (leuk tegen inkijk of als zonwering), thermochrome tegels, metalen brei- en weefsels, dubbelglas met vulling, aluminiumschui m, Technogel, 100% celluloseplaten, polyurethaanregels en nog veel meer om te voelen, ruiken, zien en beleven. En je m ag overal aankomen. Voor de actuele locatie van de expositie van deze rondreizende tenroonstelling 'Future materiaIs for architecture and design' of het bestellen van de catalogus (€ 20) kunr u conract opnemen met de organisaror: Materia. ? info en bestellen catalogus Materia Els Zijlstra T 0 10 2 132333 E info@materia.nl r www.materia.n l L _ _ _ _ _- - - - -.J
 8. 8. __,------------------------------------III------------~--~~--------~------, I , _~J.I.i.W.i,(._'__l_·_n--,d_e--,p,--r_i-"j,-z_e,-n_!--, '~ Nationale 'ViJf Bouwprijs 2002 voor concept De Nati onal e Bouwpri js 2002 i s dit jaar ontvangen door Prefab Limburg voor het A+ concept. Het stalen skelet en de gevels van de A+woning en de INFRA+ vloer, zijn volledig geprefabriceerd. Dit levert een sterk versnelde bouwtijd op. Omdat de gevels het eerst worden geplaatst, verbeteren daardoor ook de arbeids- omstandigheden. De woningscheidende wanden en de separatiewanden zijn van metal stud met gipsplaat. De leidingen kunnen vrijuit op elke positie onder de vloer of via de wand lopen, waardoor grote indelingsvrijheid ontstaat. De woningen zijn aanpasbaar en dus levensloop bestendig. Het concept is inmiddels toegepast in 36 A +woningen te Etten-Leur en 8 te Sittard. Voor de jury al met al genoeg redenen voor het toekennen van de Nationale Bouwprijs 2002. Van harte proficiat!
 9. 9. • , Verslag bijeenkomst Textiele Architectuur, 29 november 2001 'Dè voor- en nadelen van . ~~. ~ ~ t~ ®~i (C ~t constructies f • vlnr Rogier Houtman, Atto Harsta , Els Zijlstra, Florentijn Vleugels De locatie was op deze stormachtige dag de Villa Arena, waar het dak is gemaakt van lichtgewicht ETFE kussens. Florentijn Vleugels van Benthem & Crouwellicht het ontwerp toe. Villa Arena is een luxe overdekte woonboulevard, waarbij de consument zoveel mogelijk dient te worden binnengehouden. Dit gebeurt door het creëren van een buitengevoel met een binnenklimaat. De ETFE kussens in de dakconstructie zijn gekozen om de staalconstructie slank te houden en omdat de knik in de plattegrond en het dak makkelijker te realiseren was met folie dan met glas. De ETFE kussens staan voortdurend onder druk, waarbij de hoofddraagconstructie voor de toevoer van lucht zorgt. De LTA-waarde is 0,4, waarbij de bovenlaag voor 75% is bedrukt met zilverkleurige bolletjes. Het materiaal is relatief kwetsbaar, daarom zijn vogeldraadjes op de profielen aangebracht om vogels af te schrikken. Eventuele schade is echter binnen twee dagen verholpen. Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie in Utrecht heeft een bijzondere relatie met textiel. Zo paste hij opgespannen textiel toe als doorvalbeveiliging bij de renovatie van een voormalig pakhuis. Hij won de Somphy prijsvraag met 'Stretching Screen', een zonweringsconcept waar de elastische schering met divers inslagmateriaal variabele LTA-waarden kan bereiken, al naar gelang de behoefte van het moment. Aldus ontwikkelt, in samenwerking met een industriële metaalweverij, diverse architectonische en esrhetische metaalweefsels, zoals voor Verosol een zon- en daglichtreguleringsdoek, samen met Renkens advies. Onlangs heeft hij een onderzoek voor Ten Cate Technical Fabrics afgerond waarbij textiel toepassingen in de bouw werden onderzocht. L. .J
 10. 10. r , De voordelen van textiel: licht van gewicht, maatongebonden, textiel kan zowel scheiden als doorlaten, is transparant/translucent, textiel heeft goede tactiele eigenschappen; het is warm en zacht, het is industrieel verwerkbaar, kan worden bedrukt en heeft een brede toepassing in kunst, mode en bouwkunst. Rogier Houtman van Tentech in Delft; dit bureau ontwerpt, berekent en tekent uitsluitend tentconstructies voor architecten, po di urn bouwers en zeilmakerijen. Er volgt een indrukwekkend verhaal over vormmogelijkheden, van vlak, enkele kromming en dubbele kromming, anticlastisch en synclastisch (opblaasbaar) en dit alles geïllustreerd met 3D-computermodellen. Voor tentconstructies wordt voornamelijk gebruik gemaakt van polyesterdoek met PVC coating, of glasvezeldoek met Tefloncoating (polytetrafluoretheen) . Hieruit blijkt wel dat textielconstructies een complex specialisme vormen. Na deze aubade over textiel wordt het tijd voor de tegenlezing door ondergetekende. Vooral de veelgehoorde voordelen van lichtgewicht worden kritisch belicht. Waarom moeten statische constructies zo nodig licht van gewicht zijn? Zolang het niet vliegt, rijdt, vaart of beweegt brengt het zelfs alleen maar nadelen. Kijk naar de drie biggetjes en de grote boze wolf: de bescherming, stabiliteit en duurzaamheid komen in gevaar als het licht, snel en makkelijk moet. Nog verder bekeken: men tart zelfs de oerformule waarin de duurzaamheid is gerelateerd aan de energie die het kost om iets te maken. Van kathedralen tot de mens, van eendagsvlieg tot circustent, van olifant tot snel groeiende plantjes; de constante factor is overal aanwezig. De keuze voor textiel dient dus goed overwogen te worden, waarbij het ontwerp nadrukkelijk vraagt om de voordelen van textiel. I Els Zijlstra, Directeur Materia Vice-voorzitter Booosting L .J
 11. 11. • , _~J."'·h"n._L ___ a g e _ d___----, --,,--_n a Activiteiten 2002 donderdag 26 september Architectenpresentatie te Den Haag paf(ma 01 U. '/ donderdag 21 november MODE te Utrecht • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen N ederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. D e voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of • ••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft 0152702770 0152702771 m booosting@ooo.nl hom www.booosting.nl Cont.:( Jolanda Steenhouwer bereil ma en di van 9.00 tot 17.00 uur en op wo van 9.00 tot 13 .00 uur Reda Jolanda Steenhouwer V Patricia Brouwer Design DI Drukkerij Hans T ruijen Lars Courage, Jeroen Mensink, Margarette N eep, Frido van Nieuwamerongen, JooP Petit, Hans Reymers en Eric Scholman .. Voolûtter VIce Vool'Zltter Jos Lichtenberg Els Zijlstra A+ Materia Seuetaris Maarten Willems TU Eindhoven p" In mee tt André Roelofien Neonis Designers Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk lId Harm Boomsma Boomsma Innovations Lid NicoNoort Corus Colors L ..J
 12. 12. • , _Mn.~iiiilt_ parti e i panten I Nieuwe participanten r.OllRAG contactpe r soon : Lars Co urage , a r c hi tect Dit jonge innovatieve arch itectenbureau is augustus 2001 van start gegaan. Arch itect Lars Courage heeft in de Laan der Zeven Linden 149 afgelopen jaren veel etvaring opgedaan op het gebied van 26 45 GV DELFGAUW productontwikkeling, structural glazing en IFD bij o.a. T 015 3805235 TU Delft, Octatube Engineering en Cepezed te Delft. F 015 3805236 COURAGE zet deze koers voort en kan in zijn jonge Epos t@courage. n 1 bestaan terugkijken op enkele successen. H et winnen van co u rag e . n 1 Europan 6, lokatie Apeldoorn; 2 e prijs seizoensprijs-vraag jonge ondernemers Haagse Start; volledige subsidie- toekenning door Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst uit Amsterdam en ook reeds opdrachten in uitvoering. COURAGE's zwaarte punt ligt op IFD, li cht bouwen en werken middels bouwteam-co mbinati es. D e opgaven liggen in de range van kleinschalige productontwikkeling tot stedenbouwkund ige totaalopgaven. Booosting zal voo r COURAGE van toegevoegde waarde zijn, evenals COURAGE voor Booosting zijn bijdrage kan leveren. Lenco Zonwering Arconiko Architecten A + Bureau voor Limburg Kozijnen Bullhorst Architecten en Stedenbouwers Bouwprpduktontwikkeling Limburgia Deuren CEPEZED ABT Adviésbureau voor Bouwtechniek Lime/ight Courage Aldus bouwinnovatie MBI EGM Architecten BDA Groep De Meeuw Oirschot Homan/Osorio Lobato Architecten Boomsma Innovations Octatube Space Structures Hubert-jan Henket Architecten Corsmit Ratuigevend Ingenieursbureau Optifloor jMDS D3BNC.J. Oskomera M UA, Maltrer United Architects dgmr raadgevende ingenieurs PkIstica Pkzat RPHS architecten ing. KLIrel H Dekker Polyblock Snelder Vokz Petit Architecten domerblesgraaf Polynorm Bruynzeel jan Timmers Façade Consulting & Engineering , Poly Products Tlms + Horsting Architecten GeNie Consult en Partners RCSystem Verburg Hoogendijk Architecten Kettlitz Adviezen Reynolds Architectultrsystemen Van Waes, Buro voor Architektuur Leykzndi Consultancy Rockwool XX architecten Materia SAB-Profiel Atelier Zeinstra, van der Pol RGD, Directie Ontwerp & Techniek Saint-Gobain Glass Schoonderbeek & Pariners Advies SBM Nederland Koning Industrial Design H de Wit Consultancy Skzvenburgs' Bouwbedrijven Neonis lrld. Design & Corportlte Graphics Ingenieursbureau Zonneveld Somfj Nederkznd Robin Hood Produkties Trespa Intemational TNO industrie Beamix Ubbink Nederkznd Weil Design Bik Bouwprodukten Unicom Nederkznd BRS Staalwerken VEBO Beton & Staal Aedes, verClliging van woningcorporaties ~ Bruynzeel Keukens en Kasten Wagenbouw Accommodaties Bouwen met Sttlal o BSN Wentzei Centrum Hout V; CVK KLIikumdsteen Ytong Nederkznd ~ Corus Colors ZNS Van Dam Geve/techniek Hogeschool Brabant gJ ' Hoefnagels enjanssen - Wayers Zoomjens Beton Saxion Hogeschool Enschede Hoesch Bouwsystemen Nederkznd TU Delfi, vakgroep Bouwtechnologie Holec Laagspanning Archipel Ontwerpers TU Delfi, Faculteit Lucht- en Holonite Architectenbureau Boesten-van Vliet nlimtevl1/lrttechniek Hunter DougkIs Architectenbureau Böhtlingk TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde Het Architecten Consor! .J
 13. 13. . r---------------~ mijns inziens , . 1S moeoi? .Een mooi gebouw, een mooi e auto, ee n mooi gebaar, een mooi mens? Mooi bestaat bij de gratie van veel gewoon en juist dit gewon e definieert het dagelijkse leven van alle mensen. Mooi zijn daarom voor mij juist die dingen die gewoon mooi zijn, al ledaagse dingen. In de architectuur betekent dit: proj ecten die wars zijn van effectbejag en hun schoonheid ontlenen aan de wij ze waarop ze gemaal<t zij n: profess ioneel, fun ctioneel, duurLaam en met veel ambitie. Een goed voorbeeld van zo' n project is deze Villa Van Wijk langs de 's-G ravenweg te Rotterdam, een oud boerenli nt ten oosten van het centrum. Een woning ontworpen voor het gezin van een tuin- en landschapsarchitect, waarbij de grens van zijn kavel de grens van het huis moest zijn: een huis van glas. Een proj ect waarbij elk ond erdeel voor het proj ect ontworpen is zo nder opdringerig te zijn: de karakteristi eke draagconstru cti e; de eigen houten en stalen kozijndetaill ering; het dubbele glas dat zo voor het eerst in Nederland werd toegepas t; de beto nnen tegel vloer speciaal door een kunstenaar voor het proj ect on tworpen; het geïntegreerde ruinontwerp. Een huis dat, waa r gewenst, intimi teit biedt en tegel ijk extrovert is. Een mooie plek gewoon om langs te gaan of om gewoon te wonen! Eric Scholman, directeur-architect RPHS architecten L .J IJ
 14. 14. • , _~"I.I.W"iI. _ ____ni ___w___-' _ e u _s Afstudeerproject BIO-DYNA-SCAPE 2001 BIO-DYNA-SCAPE -2001 is het nieuwe sport - en sports hop centrum in de Regio Rotterdam. Ineen parkachtige omgeving russen Schi edam en Vlaardingen ligt dit gebo uw op het knooppunt van de A4, de metro en een nieuwe sneltram. D ynascape is vormgegeven als een machinemens en is dus interactief en beweegt. H et gebouw reageert op de mensen die het bezoeken en op het buiten- klimaat, het verbru ikt evenveel energie al s het opwekt. Dynascape is een intelligent gebouw dat sporten, shoppen en transferen samenvoegt in een nieuw type evenementengebouw. H et nieuwste op sportgebied is er te doen en te kopen. Parkeren doe je voor de deur en het is altijd makkelijk te bereiken. N iemand kan de verleid ing weerstaa n om niet regelmatig hi er ee ns heerlijk te gaan relaxen. in fo Jeroen van Nieuwenhuizen I www.moveyou.nu L ~--~------------~--~--------------~
 15. 15. • , Passerelle naar Babel Booosting wil in haar tomeloze expansiedrift over de grens gaan kijken naar Ontwerp, Onderzoek en Ontwikkelingen elders. De vierde 0 (Onderwijs) gaat al langer vreemd. De architectuur-opleidingen van zes Europese universiteiten werken al een tijdje samen onder de noemer. Een van de activiteiten is een jaarlijkse twee weken durende wo rkshop Technologie de l'Architecture, waa rbij een van de aangesloten faculteiten als gastheer voor dit intensieve onderwijsprogramma optreedt. In ap ril van dit jaar bevolkten een veertigtal studenten en docenten uit Luik, Parijs, Karlsruhe, Madrid en Venetië in dit kader de TU Eindhoven. Bij wijze van inleidende vingeroefening werden er in groepjes van drie studenten bruggen ontworpen, gemaakt en getest. U it slechts twee dunne staalplaatjes moest binnen anderhalve dag een overspanning van een meter in elkaar worden gestanst, gevouwen, gezet, gebogen en gelast. De brug die het grootste veelvoud van het eigen gewicht kon torsen alvorens de toegestane doorbuiging te bereiken werd winnaar. Een Spaans-frans-Nederlands bruggetje van amper zeven ons droeg maar liefst 96,6 kilo. Het testen van de stalen bruggetjes De echte workshop volgde daarna. Gevraagd werd een loopbrug (passerelle) te ontwerpen tussen het auditorium en het nieuwe onderkomen voor de faculteit Bouwkunde. Deze door Jan Westra geformuleerde opgave is bepaald niet hypothetisch, want het Bouwkunde-gebouw van Bert Dirrix is op een haar na gereed en t.b.v. het voetgangersverkeer zijn de meeste gebo uwen op de TU-campus reeds met loopbruggen aaneengeregen . De overspanning (ruim honderd meter), de locatie (de voornaamste toegang tot de camp us) en eventueel de combinatie met andere functies maakte de opdracht bijzonder. Er werd grenzeloos geschetst, gediscussieerd, geplakt, gegeten, gesoldeerd, geprint, gezweet en gelachen. De resultaten waren dermate divers en bemoedigend, dat er momenteel aan een boekje wordt gewerkt waarin alle twaalf passerelles worden gepubliceerd. , >' L .J
 16. 16. r , Eindpresentatie En kel e canc l us i es: Communicatie is soms een cruciale drempel. Met Engels als voertaal is voor met name deelnemers ui t francofone landen het bouwen van een bruggetje een bij bels Babel. Het Nederlandse bouwkunde-onderwijs heeft internationaal een goede reputatie. Zowel in materiële outillage (maquerrewerkplaats, laprops) als in geestelijke bagage lopen we bepaald niet achter. Het huwelijk russen techniek en architectuur blijkt toch vaak tobberig, waarin de architectuur in deze internationale exercitie vaak de dominante partij was. Open deuren, maar ze kunnen niet vaak genoeg worden ingetrapt. I ir. Maarten Wil/ems, TUle Bouwkunde secretaris Booosting ------ Stripbare coating PAW 55 I Rc System levert onder de merknaam PAW 55 een stripbare coating. De coating wordt eenvoudig aangebracht met een roller of kwast; dit kan zowel in het werk als na het productieproces. Nadat de coating als een fo lie is verwijderd, blijven er geen losse delen en lijmresten achter. Water kan niet penetreren tussen coating en het behandelde oppervlak, er is dus geen sprake van capillaire werking. De coating beschermt glas, aluminium, houten en kunststof ramen, deuren, kozijnen en gevelelementen tegen agressieve 'stoffen als bijvoorbeeld cementwater, kalk of lichte mechanische beschadiging. Een roepassingsmogelijkheid zou zijn kozijnen en glas te beschermen wanneer voeg- of srucwerk of dekvloeren nog uitgevoerd moeten worden. PAW 55 is een neutraal product op waterbasis, biologisch afbreekbaar en tast rubbers en lakwerk niet aan. H et is UV-bestendig en kan desnoods twee jaar zo nder nadel ige gevolgen op het oppervlak gehecht blijven . • info RC System Hans Reymers T 076-5873400 F 076-5719485 E Hans.Reymers@rcsystem.com I www.rcsystem.com L .J

×