O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Booosting nieuwsbrief 44 (Mrt 1998)

Baixar para ler offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 beraad van jan westra
04 booosting 10 jaar
05 rijksgebouwendienst

IN DE PRIJZEN
0

VERSLAG
07 de actieve facade
09 flashable adaptable

NIEUWS
03 productontwikkeling: inspiratie inbouwen
04 symposium gevel en klimaat
13 moooi he
14 zinkprijs
15 fiscale aftrek voor scholingskosten
16 somfy innovation trophy

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 beraad van jan westra
04 booosting 10 jaar
05 rijksgebouwendienst

IN DE PRIJZEN
0

VERSLAG
07 de actieve facade
09 flashable adaptable

NIEUWS
03 productontwikkeling: inspiratie inbouwen
04 symposium gevel en klimaat
13 moooi he
14 zinkprijs
15 fiscale aftrek voor scholingskosten
16 somfy innovation trophy

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Booosting nieuwsbrief 44 (Mrt 1998) (20)

Mais de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Booosting nieuwsbrief 44 (Mrt 1998)

 1. 1. ~uart 1998 jaargang 9 nr. 44 booosting stichting industrieel bouwen nederland , bijeenkomst van Aankondiging Ie Raad van Advies'sessie op zondag 26 april 1998 van 12.00 tot 14.00 uur in Amsterdam. In 'let kader van raar _0-.' ari ( bE'<;t.:ldr: be ,nt Boooçt 'je een ser'ie b~.'zo'1del"e zi ~tllqe'1 waa"in dE' 1 d n van Cl Raid v " Adv'e<; certrdal.) I I. De vorm is aan de uitverkorene zelf. De gedachte is dat hierdoor de relatie met de achterban wordt versterkt en dat de bij- dragen een impuls vormen voor actie en beraad bij Booosting zelf. Vandaar de suggestie van Jan Westra deze door de Raad van Advies vormgegeven bijeenkomsten 'Beraad' te noemen. Jan Wesrra zal zelf de eerste aftrap verzorgen. Hij zal putten uit prikkelende eigen opnames en videoverzamelingen van architectuur en architecten. Speciaal voor de gelegenheid vervaardigde hij ook een serie slidings die hij zal tonen. Daarnaast iets over zijn eigen muziek in relatie tot constructieve patronen en puzzels en -hoe kan het ook anders- Tati. Jan Westra wordt op de voet gevolgd door een aantal personen die als stimulans en prikkel tussen zijn bedrijven door, zich op zijn boodschap zullen beraden. . '.':~ 01/get lJljf Id da [ L
 2. 2. r , Een boeiender start van de viering van het 10-jarig bestaan van Booosting kunnen we ons haast niet voorstellen. Verder vormen de locatie (Ludwigstichting. Herengracht 47 te Amsterdam) en het tijdstip (12.00 - 14.00 uur) de ideale omstandigheden van een uirje waar u anders niet aan roe zou zijn gekomen. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 12:00 Ontvangst door Jouke Post, voorzitter van Booosting 12:15 Beraad van Jan WeSh'a 13:30 Café & Vm Finesse 14:00 Afsluiting Het maximum aantal deelnemers is 30. U bent van harte welkom. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. ~ a n t w o o r dk a a r 1
 3. 3. • • • • • • • •, • • • 0 n t wik k el n gJ • Inspiratie inbouwen Soms weken bedrijven nieuwe producten vanuit een beeld over een specifieke kansmarkt. Veel vaker komt men tot handelen als een bepaalde bedreiging opdoemt. Om kansen op te sporen kan het heel inspirerend zijn om ook zonder specifiek doel creatieve prikl<els in de normale bedrijfsvoering in te bouwen. Hoe is dat te realiseren? • Door actief die vakbladen bij te houden, die ook door de klanten worden gelezen; • Door gesprekken aan te gaan met marktpanijen zonder een direct verkoopdoel te hebben (bijvoorbeeld net instellen van een kJankbordgroep); • Door de buitendiensrmedewerkers acrief naar bepaalde informarie te laren vragen (ze zitten toch bij de klam): • Hoe denkr u over. ... ? • Hoe losr 1I 'dar en dat' probleem op) • War ziet u als knelpunt? (Oplossen van knelpunren scoort alrijd); • Door her bezoeken van met name buirenlandse beurzen. Andere landen hebben een andere bouwcultuul'. Op Nederlandse beurzen zie je vaal< weinig nieuws, maar van buitenlandse beurzen kom je vaal< enrnousiast terug. JlIist de roevallig voorbij komende ideeën worden onbewust gekoppeld aan eerder geïdenrificeerde kansen en die vonk heer inspiratie. Als voorbeeld hierbij enkele producten, recenr gezien in Parijs en de Verenigde Staten, waardoor wij ons zeer aangesproken voelden. Jos Lichtenberg, directeur Buro A+, bestuurslid Booosring • 'Hot Knive' van Avalon, .Gidsen met ontwerpen van 'American Ophangsysteem, waarmee sleuven, oream'-woningen. Oe plannen zijn te sponningen e,d. in koop. Bijvoorbeeld een 2000 ft 2 (zelf bijvoorbeeld 2 maar 200 m ) varieert tussen $ 510 sandwichpanelen kunnen tot $ 930. En voor een gespiegeld worden gefreesd. ontwerp betaal je $ 15 toeslag n.b. Op vrijdagmiddag 24 april organiseert de Sr. Open Bouwen een productoncwikkelingsmiddag..... Zie pag. 14.
 4. 4. Booosting bestaat dit jaar Dit gaat gevierd worden! Hier alvast een voorproefje: zondag 26 april Ie van de nieuwe reeks 'Raad van Advies-sessies' Beraad van Jan Westra woensdag 3 juni xx. Een bijzondere ontwikkeling van een 'duurzaam' kantoorpand woensdag 14 oktober Symposium over 'de toekomst van de bouw' en opening van een reizende tentoonstelling over productontwikkeling van Booostingleden Booosting Symposium gevel en kli maat Op dinsdag 12 mei 1998 organiseert JUSt Renckens voor de derde maal op de TU Delft een 'gevel en kJimaat-symposium'. Het rhema is dir keer: de moderne actieve façade en binnenklimaat- regulering, waarbij her accent ligt op de interacrie russen façade en k1imaatinsrallatie. Ook worden de toepassingen van nologram-rechnieken en van foto voJta'lc (PV) in de gevel behandeld. Toonaan- gevende sprekers sraan borg voor een boeiende dag. ? Vraag het programma op per fax bij Conny van den Broek, TU Delft F 015-278.41.78. ~'. - -.' " - :-_ ... ~;... :,:,- l; . ~t ~~2.~ '. . 1~ _ .. _ '. • .'~. . NAAM. I~EDRIJF I I ADRES I I POSTCODE VOONPIAATS I I TELEI'OON o Komt p zondag 26 april 1998 naar eraad an Jan Wesrra van 12.00 tot 14.00 llllr in Amsterdam met personen. AVA (zie IIr. 44 pllg. 01-02) Booosting o Komt op donderdag 14 mei 1998 naar de Rijksgebouwendienst-middag van Postbus 10197 12.15/14.30' tot 19.00 lllll' in Maastrichr met personen. AVA ... doorhalen waf niet van toepassing is. (zit' nr. 44 pag. 05-06) o Wil graag aansluiten op hct Internet-netwerk van Booosting 3004 AD Rotterdam (W'W'V'.OOO.NLlBOOOSTING) Dit geldt Alleen voor Aangeslotcllen. o '(fil graag informatie over de realisaric van een internet-pagina. (000 Internet Services neemr contact met u op) o Onrvangt graag informarie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek 'Booosting in bed rijf (1992) (NP".rticipa~I<JI: [25,[°°39 50) 1(t-prJrIlClpmlU'u: , L de: uitgayen 'nooo.stiug in Beeld' el1 'Tussen Traditie en Ex.pcrimcoc' zijn helaas uirverkocht .J
 5. 5. • (AVA) , Aankondiging Rijksgebouwendienst-middag op donderdag 14 mei 1998 van 12.15 I 14.30 tot 19.00 uur in Maastricht. dat rijksdiensten doeltreffend. functioneel en kosten-efficiënt worden gehuisvest. Rijkshuisvesting moet voorbeeldig zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu. verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening. monumenten, beeldende kunst én architectuur. D e Rgd verzorgt de huisvesting voor o.m. departementen, rechtbanken, penitentiaire inrichtingen, musea, paleizen; nieuwe gebouwen, maar ook ruim 60 monumenten. Kennis, val<manschap en vasrgoedbe-tit, circa 6,5 miljoen m' , bevinden zic h in één hand. Binnen de Rgd vormt de Directie Ontwerp & Techniek (DO&T) het cenrrale architecten- en ingenieursbureau, die zorg draagt voor een deel van de realisatie van de bouwprojecten uitvoert. Naast architecren en bouwkundig ingenieurs zijn hierin ook alle overige technische disciplines vertegenwoordigd. Tot de portefeuille behoren zowel nieuwbouw-, renovatie- als restauratieprojecren; veelal vanaf de initiatieffase tot aan het beheer. DO&T heeft zich een half jaar geleden aangesloten bij Booosting met de wens haar 'voorzichtig innovatief' karakter een krachtige impuls te kunnen geven. Op donderdag 14 mei heeft u de gelegenheid kennis te nemen van de werkwijzen van DO&T. De bijeenkomst vindt plaats in één van de projecten: het Rijksarchief Limburg te Maastricht, een grotendeels Middeleeuws complex dat tussen 1987 en 1996 is verbouwd en vernieuwd. Op een steenworp afstand wordt hard gewerkt aan een ander bijzonder Rgd-project, op het Céramique-terrein in Maastricht. Architectenburo H.}. Henket werkt ten tijde van het bezoek aan een andere bestemming voor het voormalig terrein van de keramiekfabriek en bouwt een rijks- verzamel-kantoorgebouw. Het 2 e deel van het programma staat in het teken van dit project. L .J
 6. 6. r , ( Ri jk sa rc hi e f L i mbur g (R ALl. Ma astr icht ) * VOO R PRO G RAM M A VOO R P RO G RAM M A VOO R PRO G RAM M A 12:15 Lunch 13:00 Diapresentatie RAL 13:30 Rondleiding RAL, met toelichting door ir Marc van Roosma/en, architect DO&T en RAL Ontvangst 15:00 Opening door ir f.M. Post, voorzitter Booosting 15:10 Introductie door drs Fred Boeré, Directeur DO&T 15:25 Drie presentaties DO&T: • innovatieve aspecten van diverse DO&T-projecten • innovatieve kantoorconcepten • 'het snelle kantoor' 16:10 Tegenlezing 16:30 Discussie 16:45 Transfer naar Céramique +-' J:: U '- f' +-' '" '" '" :>: ID :::l cr 'E '" '- ,0) w ~ ". ~""!:"I" --- 1 ., ...,., --11 ( Céra mi q u e Ma as t ric h t ) 17:00 'Projectgebonden bouwproductontwikkeling' door Heuk van Laarhoven, ontwerper bij Hubert-Jan Henket Architecten 17:20 Extra toelichting op Céramique door Hubert-Jan Hmket 17:30 Rondleiding Céramique 18:30 Borrel 19:00 Afsluiting * H et voorprogramma-onderdeel is facultatief. W ilt u op de antwoordkaart s.v.p. aangeven op we lk tijdstip u het program ma sca rt? Geïnteresseerd in deelname? Inschrijvin via de antwoordkaart. L ..J
 7. 7. • , Verslag van het bezoek aan 3 voorbeelden van Tweedehuidfaçades in Duitsland op woensdag 10 december 1997. De actieve façade De laatste Booostingmeeting, of liever Konferen~ v~n het jaar 1997 vond wederom p'laats J n Duitsland. Di t keer vroeg ui t de veren voor een bijzonder type gevel, dat in Nederland nog niet veel wordt toegepast: de tweedehuidfaçade ~ Het 20-koppige gezelschap is in de gelukkige aanwezigheid van enkele geveldeskundigen. Op pad met de heren Renekens van Renekens Geveladvies Malden, de peren Ernst, Merkefbach en Mauwen . van Fa. Joseph Gartner (gevelbouwer) en de heer PJ van Ouwerkerk, Nederlands architect en werkzaam bij archirectenburo Ingenhoven, Overruek, Kahlen & Partner uit Düsseldorf en . ontwerper van RWE te Essen. In de bus een stukje gevelgeschiedenis van J ust Renckens. , 7 0 De eerste dubbele gevels ontstaan. Een gesloten geïsoleerde buitengevel, enkelgJas binnengevel, met luchrventilatie en wnwering in de spouw. De spouw is ±20 cm. De spouwluchtaflUiging wrgt voor een aangename binnenbladtemperatuur en bij neergelaten wnwering voor een lage ZTA-waarde (ca. 0.15). ,80 Toepassing van wnreflecterende beglazing. Volledig gesloten gevels. Her klimaat werd binnen m.b.v. airco geregeld. 'De gevel jar de reflectie uit de omgeving'. , 90 Meer steenachtige gevels met beglazing met low E-coarings, doch spoedig gevolgd door een behoefte aan meer transparantie: de gevel als medium en klimaatmembraan. In een verdere ontwikkeling naar een maxi- malisatie van het binnen-buiten-contact ontstond de tveedehuid-façade. Een enkele glazen buitengevel en een 2e dubbele glazen binnengevel mer opengaande ramen. De spouwbreedte varieert van 20 tot 150 cm. De spouw wordt mer buitenlucht geventileerd. Naar de toepassing van de tweedehuidfaçades wordt nog veel onderwek gedaan, met name naar de werking van de spouwen wisseling van lucht- stromen. J uSt Renekens rypeerr de huidige techniek als 'De actieve façade'. De façade wordt ontworpen als deel van de klimaatinstallatie. • innovatieve ventilatietechniek uit de vliegtuigbouw: de verse lucht L stroomt door de zgn 'vissenbek' .J 07
 8. 8. r , 3 Duitse voorbeelden De nieuwsgierige AVA-gangers nemen een kijkje in de Duitse praktij k. We zien dat in de spouw van de Stadttor te Düsseldorfbreed genoeg is om een ommetje te maken, we ervaren forse luchtcirculatie en loven de verfijnde geveldetailleringen. In her V1ctoriahaus (Düsseldorf) is de spouw net voldoende breed voor de glazenwasser. Het 3e project, het RWE in Essen is sinds een jaar in gebruik. De gevel vormr een ontwerpend deel van een 'Bauhauslook-alike'-aanzicht. De spouw is 50 cm. Iedereen verbaast zich over de superdetaillering, men waait bijna van het dak en realiseert zich dat een dergelijk luxe ontwerp nog niet is weggelegd voor de Nederlandse markt. In Engeland wordr de tweedehuidfaçade vooral toegepast vanwege de geluids- isolerende werking. In Duitsland zier men ook de voordelen voor het binnencomfort: .Stadttor • Minder opgesloten gevoel. De opengaande ramen of deuren, individueel bedien baar. • Nagenoeg onbelemmerd contact met de omgeving. • Toetreding daglicht. De kunstlichtregeling is hiervan afhankelijk. Dit werkt positiever en bespaart energie. • Frisse lucht toevoer. In Essen werkt men zoveel mogelijk mer natuurlijke ventilatie, men heeft geen last van de lenzen, geen stijve nekken en wordt zelden meer duf. In Nederland wordt dit gevelrype nog nier veel toegepast, om de eenvoudige reden dat de aanschaf te duur is. (11/2 maal de prijs per vierkante meter van een luxe kantoorpand met een klimaatgevel). We stellen minder hoge kwaliteitseisen, de enkelvoudige iso-gevel, of we houden vast aan de klimaatgevel (luxere kantoor- panden). Het hoofdkantoor van Ohra in Arnhem en de nieuwe bibliotheek van de TU Delft zijn klimaatgevels met een knipoog naar de tweedehuidfaçade: ramen in beide gevels. Het nadeel is dat deze in geopende toestand de klimaatbeheersing vestoren . • Victoriahaus Ontwikkeling Het sysreem is nog volop in ontwikkeling. Er ontstaan onvoorziene problemen zoals de 'weerhond' van het RWE in Essen. Door het venrilatieconcept is er bij hoge wind een continue fluittoon waarneembaar. Men is er al aan gewend. Het nadeel weegt namelijk niet op tegen de voordelen. Het systeem gaat veel meer uit van de gebruikersbehoefte. Renekens schetst dat dit bouwproces een geheel andere organisatievorm vereist voor de gevel: integrale engineering van façade en klimaatinstallatie, waarbij bijvoorbeeld de technische projectarchirecr zijn 'oude' leidende rol weer zou moeten vervullen. Ook nieuwe samenwerkingsvormen zijn nodig. Gevelbouwers als Ganner reageren op deze markrveranderingen, zij hebben een afdeling 'klimaattechnologie' opgericht. . Kortom: de bouwwereld heeft behoefte aan frisse wind. Jo/anda Steenhouwer, Secretariaat Booosting (met hulp van Jv.st Renckem) ... RWE .J
 9. 9. • , Verslag van de bijeenkomst op 15 januari 1998 met Flex building & interior systems en GE Capital Groenendijk Yellowcabin. Flashable Adaptable De centrale vraag van voorzitter Jouke Post is tijdens de le Booosting-bijeenkomst van dit jaar: 'Wat is tijdelijk, wat is eeuwig? Zijn Booosting-baby misschien? Het kamoorpand dat dit jaar uiteindelijk van de grond komt en veevolgens na 20 jaar in elkaar stort?' Hij is een groOt voorstander van het tijdelijke. Je zou dus denken dat hij blij is met het onderwerp van vandaag: tijdelijke ruimten. Niets is minder waar, hij vreest dat de aanpak van Flex én de cabins niet zo niéuw zijn. We horen het aan. ~Arie den Harto[J plammanager van GE Capita! Yellowcabin, schetst als opdrachtgever de situatie. De categorie voor (semi-)permanenre bouw met veel specifieke eisen van klamen, diende verbeterd te worden. Na een gemiddelde huurtermijn van 6 à 7 maanden stortte de wereld elke keer in: 'Dan begon de ellende. Ombouwen en nog eens ombouwen'. De voorraad specifieke unies was veel te hoog en moest omlaag. Na een mislukte eigen onrwikkelingspoging werd Flex ingeschakeld. ~ Harm Boomsma, directeur van Flex building & interior systems, een kortgeleden tot Booosting toegetreden product-innovatiebureau dat specifiek gericht is op de bouw, vervolgt met een algemene uitleg over de strategie van deze productonrwikkeling. De nieuwe unit diende aan de volgende eisen te voldoen: • flexibiliteit, • klimaat, • snel, • makkelijk te verplaatsen, stapelen en schakelen. Er onrstond een dilemma in het ontwerp omdat een standaardproduct bedacht moest worden dat conrinue aanpassing behoeft, maar ook moest rekening gehouden worden met de beleving van klanren. Gebruikers denken in 'ruimte' en niet in units. Plaatsing- en transportkosten blijven bij het nieuwe systeem relatief hoog. De winst was dus te halen uit een meer 'flashabie & adaptable'-systeem, dat wil zeggen besparing op de monragekosten. Het is een industrieel ptoduct met standaardisatie op componenrenniveau geworden. Bouwen wordt veel meer een assemblageproducr. Industrieel bouwen loom! ~ Erik Roscam Abbin[J projectmanager van F1ex building & interior systems, over de uitgangspunren: o Het s tra mie n : De basis van alle units bestaat uit standaardcomponenren. Deze worden op voorraad gehouden. Specifieke voorzieningen worden apart ge(de-)momeerd. ODe s t r u c t u U r : De structuur voor alle units heeft een basis van staal en bestaat uit een zelfde opbouw van een vloer, vier kolommen en een dak. In het plafond bevinden zich de voorzieningen. Zo is, om de ruimte optimaal te benurren, gekozen voor stralingsverwarming in het plafond. E) Dei n v u 1 1 i n g: Te denken valt aan sanitair, binnen- en buitenwanden en andere specifieke onderdelen. In feite is elk type plattegrond en gevel te creëren. o Kop pel ene n sta pel en: Ook hier staan flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid voorop. Wanden en vloeren zijn volledig vlak gekoppeld en in de ruimte bevinden zich geen kolommen. De wandpanelen zijn allen één meter breed. Ramen, deuren en gesloten delen zijn in een handomdraai, om exact te zijn: in tien minuten, uitwisselbaar. Fraai is ook het plat-ovale koppeldetail voor elektrische voorzieningen in het plafond. L ..J I •
 10. 10. r , Een kijkje op het terrein (de eerste Flash-units zijn alweer retour) met een demonstratie van de snelle ombouwmogelijkheid en uitwisselbaarheid van de wandpanelen levert het bewijs. Flexibiliteit ten tOp: ~ Prof Age van Randen houdt een 'na-lezing'. Hij is het niet eens met Boomsma, die over innovaties in de bouw de stelling heeft dat 'innovatie alleen succesvol is als dit voor alle bestaande partijen voordeel oplevert'. Hij grijpt terug op zijn Matura-inbouwsysteem, dat nét als Flash inspeelt op individuele wensen van de klant. Daar is h.ij wel blij mee. Vervolgens legt hij de relatie met de woningmarkt. Tot nog toe zijn de units op de Nederlandse markt in gebruik als tijdelijke ruimtes voor bijvoorbeeld industrie, horeca en onderwijs. Op deze grote markt ligt voor Flex volgens hem een grote kans. Hij doet hen het idee aan de hand om stap voor stap de 'dragers 'op te delen in subsystemen en vervolgens elk subsysteem te verzelfstandigen. Bijvoorbeeld variatie in invul-gevelelementen. Niet nieuw, wel aardig. Tijdens de discussie blijkt dat men niet gelooft dat het onrwerpproces zo vlekkeloos is verlopen als werd geschetst, maar dit wordt helaas niet veel verder toegelicht. Het 'ontketen' is ook nog niet echt gelukt. De reden blijkt gelegen in logistieke eisen die de voorkeur genoten. Verder was men razend nieuwsgierig naar de besparing van kosten. Maar met een commercieel product als dit werd daarover jammer genoeg niet veel uit de doeken gedaan. Voordat de ruim 50 aanwezigen een nieuwjaarsborrel drinken, werpt de voorzitter een korte blik op het afgelopen jaar. Belangrijker is de toekomst, waarin hij voorspelt dat er in de bouw steeds meer sprake zal zijn van een 'symbiotische' productie. Voor Booosting wordt 1998 een speciaal jaar: in augustus bestaat de Stichting Industrieel Bouwen Nederland 10 jaar. Age van Randen zei het al: 'De bouw moet en zal over de kop en elke Booosting-bijeenkomst draagt hieraan een stukje bij'. En met Harm Boomsma zijn we het ook eens: Industrieel bouwen loont. We gaan door! Joumda Steenhouwer, Secretariaat Booosting L .J
 11. 11. • , 1V 998 dinsdag 24 maart Architectenpresentatie Den Haag donderdag 14 mei RGD Directie Ontwerp & Techniek Maastricht (AVA) In het kader van 10 jaar Booosting: zondag 26 april 1e 'Raad van Advies-Sessie' (AVA) woensdag 3 juni Project 'XX' woensdag 14 oktober Symposium 'De toekomst van de bouw' Opening van de tentoonstelling 10 jaar Booosring-productontwikkeling (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslorenen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichdh g Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuir een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamsre doelstelling industrieel van Booosring is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel re vervaardigen bouwptoducten en gebouwdelen, rer verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaarr kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informarie over de activireiten van Booosting. _M.n~iiiilo_L- __c_o_l_o_f_o_n__--' Hoogmadestraar 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam 010 415 63 04 010 41574 09 paarch@pi.net ome http://www.OOO.nl/booosting . Jo/anda Steenhouwer, bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tOt 13.00 uur Jo/anda Steenhouwer Patricia Brouwer Design DI Drukkerij Hans T ruijen Peter Blesgraaf, Jos Lichtenberg, Piete1· de Mos, Jan Peters, Ee/ke Po uwer, Just Renckens, Marc van Roosmalen en Jan Westra .- o ~tt o r fLItter Jouke Post Post Ter Avest Architecten Eric Vreedenbul·g h Archipel Ontwerpers Cl Jan van der Woord TU Delft P Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen Icl Jos Lichtenberg BuroA+ J Henk van Laarhoven Hubert-Jan Henket Architecten cl Jaap Koning Jaap Koning Industrial Design L ..J 11
 12. 12. IJ .., _~J.uu","n. __-,-p_a_r_t_i_c_i-,-p_a_n_t_e_n---.J Nieuwe participanten I Ble gra r JW iI ie Contactpersoon: ir Annemi eke Venemans projectleider onderzoek ~~~ blesgraaf Blesgraafbureau voor bouwen & milieu bv is actief op het gebied waar Treubstraat 15c bouwen & milieu elkaar overlappen. De belangrijkste werkvelden zijn 2288 EG Rijswijk bouwfYsica, akoestiek, energie-efficiency en duu17.aaIT1 bouwen. De T 070- 3906030 advisering heeft bel'l'ekking op alle typen gebouwen, verschillend van F 070-3997775 aard, omvang en huisvestingsfase. Onderzoek richt zich op energie- E BLESGRF@EURONET.NL efficiency, presrariebeheersing en bijzondere gebouwtypen zoals al'riumgebouwen en ondergrondse ruimten. Voorbeelden van de activiteiten op het schaalniveau van producten en bouwdelen zijn de herontwikkeling van het Antisone-paneel van Bruynzeel Multipanel, het adviseren van ATAG omtrent ontwikkelingen in de woningnieuwbouw en R&D-management van duurzame energieproducten in opd racht van Novem. Motivatie voor aansluiting bij Booosting is de uitwisseling van kennis als het gaat om her implementeren van innovatieve technieken en processen in de bouw, waarbij bureau Blesgraaf zich vooral richl' op de milieu-aspecl'en. Tj'int Dtsign Alliana Europ~ Hog~school blSch~de Tuns + Horsting Archiuktm Ballmt Nedam IGB, Utrecht Hogeschool Midden-Brabant Verburg Hoogendijk Archiuktm Bik Bouwproduktm TU D~Ift, vakgroep Bouwtechnologie ir Frank van W=, Bruynu~l Kmkens m KAstm TU Eindhovm, faculteit Bouwkunde Buro voor Archiuktuur Van Campm BtruJings Auliu Zeinstra, van tkr Pol CVK !Vzlkzandstem Ad van Bulo Industrial Dtsign H. Van Dam Fabrük van Pl4atwukm Flo: building & int~rior syStmls A + Bureau voor Enitor Koning Industrial Design Bouwproduktontwikkeling Ho~ch Bouwsystemm Netkrland Landmark Design & T~chnology ABT Adviesbur~au voor Bouwuchniek Hokc Laagspanning TNO Industrie A&c Archiuctm m Consultants Hoogov~ns Gro~p Bur~au Angmmt Hunter Douglas NWR, Nationak Woningraad BksgraafBureau voor Bouwm & milieu Kämmuling B~lux Sb/, Staalbouw Instituut BDA Gro~p JJKr~ St. Aluminium Cmtrum CD20 Bouwsystemm Krup~ Bomatex V7<G, Vumiging van Kunststof Corsmit RAadgevend Ingmieursbureau • De Meeuw Oirschot Gevekkmmtm Fabrikanten D3BNDmHaag Octatub~ Spac~ Structum VNC, Vermiging Netkrlands~ ing. !Vzrel H. Dekku Püterman Hardglas C~enti"dustrü Façade Consulting & Engineering Plastica Pl4at GeNü Consult Polyblock Arcbip~l Ontw~rpm Gondstikker - de Vrüs/ACN Polynorm Architectmbur~au Böhtlingk Ir. A. Hoek CS Bouwkundig lngmieurs RewaButkl Het Architecten Consort Hi~ch Engin~ering Rrynolds Archittctuursystemm Jan Brouwu Associaus !Vzntoor va" de To~komst Rockwool Bullhorst Archiuctm m Sttdebouwm • MateriA, advitsb,~r~au voor Saint-Roch Glas CEPEZED materialen en producten Somfy N~tkrland EGM Archiuctm RGD, Dirtcti~ Ontwerp & Techniek Tmpa International Hubm-Jan Hmk~t Archiuctm T G.M T~chnisch Ubbink N~tkrland Jost Osorio Lobato Gev~lbouwmanag~mt Unicom N~tkrland ir Daan P~urs H. de Wit Consultancy Wolv~ga Pan~kn Post Tu A~st Archiuctm IngmieursburetlU Zonnev~ld L Zoontj~ns Btton Jan Timmm • nieuw aangesloten .J
 13. 13. · ~______________ ~ mijns inziens , mOOOi hè Een aantal jaren geleden werd het Raad-van-Bestuurkantoor van een Verzekeringsmaatschappij in Den Haag verbouwd. De renovatie liep stroef, de bouwkundige dienst wilde bij de Hoge Heren een goede beurt maken en eiste meer dan 'beter-best'. De ingangsparrij werd ook aangepakr: een nieuwe beveiligde tourniquet met aansluitende aJuminium-glaspuien. De laarste hand aan de werkzaamheden werd gelegd door rooie Hent. een uitstekend valunan die gewend was in zijn eentje de 'puntjes op de i' te zetten. Dat moest zo want het gebouw was al in gebruik genomen. Hent was een man van goud: punctueel, betrouwbaar, bescheiden. De in degelijk blauw-en-grijs-kostuum gestoken Heren groetten bij het in en uitgaan de in blauwe overal werkende monteur vriendelijk: 'gaat 't goed?, schiet 't al op?,' en bleven vaak even staan kijken. Goed bedoeld. maar Hent varte het op als een aanmaning, als controle, en gaf steeds weer beleefd uitleg. Hij wist niet wie wie was. De bouwkundige dienst van de Verzekeraar, ook netjes in het pak, uitte wel kritiek: dat profiel is gekrast. die verstekken sluiten niet goed, overmorgen moet het ldaar zijn, die plafondplaat moet velvangen worden. Onze beleefde monteur bleef vriendelijk: 'dat komt in orde mijnheer, ik bestel wel een nieuwe plaat,' en maakte steeds langere dagen. De dag dat hij 'over de rooie' ging had hij zijn zondagse pak aangetrokken, zijn 'kerkkostuum', en was in die kledij al vroeg aan het werk. De negen-uur-Heren keken vreemd op. groetten niet of slechts vluchtig, en haastten zich naar binnen. Toen de bouwkundig opzichter naderde. verbaasd bij hem bleef staan, eens kuchte, stamelde Hent: 'moooi hè. mijnheer,' draaide zich om en liep weg. huiswaarrs! Just Renckens, Renckens Gevel & Advies L ..J
 14. 14. • -, Nieuwe participanten I I .M. Contactpersoon: Jan Peters directeur Technisch Gevelbouw Management T.G.M. is een onafhankelijk gevelbouwmanagement bureau dar zich roelegr op ondersreuning van archirecren en project- Schoolstraat 6 onrwikkelaars tijdens alle aspecren van het gevel bouwproces. Postbus 198 T.G.M. onderscheidr zich van collega's doordat zij zich nier 5720 AD Asten alleen beperkr ror advieswerk en engineering. Zij draagt ook de T 0493 -697060 verantwoordelijkheid voor de rorik uitvoering van her eigen F 0493-698203 advies of ontwerp. Dar wil zeggen ror en met de bouwmonrage. Belangrijk hierbij zijn uireraard: de proceskwaliteit en kwaliteit van her eindproducr, de realisarie van planning binnen de ges relde financiële kaders. De motivatie voor aansluiring bij Booosting is vroegtijdig inzicht re verkrijgen in nieuwe visies en ontwikkelingen op het gebied van gevelbouw(-management). Door her conract met architecten en industrie verwacht T.G.M. in staar te zijn hierop snel en adequaat in re spelen. _M.n~iiiil'_L- ___n_l_·e_u_w_s__---' Zinkprijs'97 ~ Hubert-jan Henket Architecten heeft voor zijn ontwerp van de zinkwerken van de nieuwbouw van het T eylersmuseum te Haarlem, op woensdag 11 februari j.l. de ZINQAward 1997 in ontvangst genomen. De jUly waardeert de toepassing van een zinken felsdal< in de nieuwbouw om haar strakke en lichre uitstraling, maar ook om de duidelijke band die het met de bestaande 18e en 1ge eeuwse bouw van het museum heeft. Perfecte rechnische detailleringen en verwerkingen van de zinkroepassing én een innovatief ontwerp! Voor de uitvoering van bovengenoemde zinkwerken is aan Beek Loodgieters bv uit Amsrerdam ook een ZINQ-Award uitgereikt. Productontwikkelingsmiddag Op vrijdag 24 april organiseert Stichting Open Bouwen een middag in her teken van product- ontwikkeling. De bijeenkomsr wordt gehouden ten huize van Buro A+ in Kelpen (Limburg) van 13.30 rot 16.30 uur. Heeft u belangsrelling? Het programma is te verkrijgen bij het secretariaar van de Stichting Open Bouwen, T 015-256.08.16, F 015-262.71.19. L ___________________________________________________ ~
 15. 15. , _dldi.WWM over ........ . Fiscale voor )~holingskosten Met ingang van 1 januari jJ is een nieuw artikel Welke kosten in de Wet Inkomstenbelasting opgenomen op Tot de scholingskosten worden zowel de kosren grond waarvan een deel van de scholingskosten gerekend van scholing bij een derde als kosten in de vorm van een investering-saftrek (zoals de van scholing die de onderneming zelf verzorgt. gewone investeringsaftrek) in mindering mag Voor de bepaling van de kosren van scholing die worden gebracht op de winst. door derden wordr verzorgd zijn geen nadere Welke scholing en hoeveel scholingsaftrek regels gegeven. De factuurbedragen exclusief In dit kader wordt onder scholing verstaan BTW mogen in de berekening worden op- cursussen, opleidingen of studies voor een genomen. beroep. De scholing moet ten doel hebben de Bij scholing die de ondernemer zelf verzorgt kennis en vaardigheden van werknemers op peil gelden de volgende kosren als scholingskosten: te houden of te vergroten. De berekening van de arbeidskosren van personen die zich bezig- scholingsaftrek is afhankelijk van de omvang van houden met het geven van scholing, de scholingskosten in een jaar en de leeftijd van kosren en lasren van gebouwen of ruimten in de werknemers die geschoold worden. gebouwen die hoofdzakelijk worden gebruikt Indien de scholingskosten van de belasting- voor scholing (afschrijving of huur van plichtige per jaar niet boven f 250.000,- uit- leslokalen) , komen mag over de kosten tOt aan f 60.000,- kosren en lasten van studiemareriaal en 40% als scholingsafrrek berekend worden. Over apparatuur die hoofdzakelijk wordt gebruikt de kosten boven f 60.000,- is het aftrek- voor de scholing (boeken, software, computers, percentage 20% . Wanneer de scholing diaprojectOr e.d.) . betrekking heeft op werk-nemers die ouder zijn Onder de eersre kostencategorie kunnen naast de dan 40 jaar mag ook een hoger percentage loonkosten van personen die in dienst zijn bij de schoJingsaftrek berekend worden, namelij k 40% ondernemer ook de kosten vallen van personen extra. De toerekening van een deel van de tOtale die feitelijk leiding geven aan de scholing en scholingskosten aan oudere werknemers vindt op hiervoor ingehuutd zijn van een opleidings- de volgende wijze plaats. instiruut. Het aantal uren van oudere werknemers Hoe aanvragen bes reed aan scholing wordt gedeeld door het Een verzoek tOr schoJingsafrrek kan gedaan tOtaal aantal uren door werknemers besteed worden mer indiening van de aangifte van de aan scholing. Vennootschapsbelasting 1998. De verwachting is Het verhoudingsgetal dat hier uit voortkomt dat het verzoek de vorm zal hebben van een moet vermenigvuldigd worden mer de tOtale formulier waarop de scholingskosten en de scholingskosten. berekening van de scholingsaftrek gespecificeerd Het bedrag dat dan resulteert vormr de basis worden. Het is dus noodzakelijk om de voor de scholingsaftrek voor oudere werknemers. relevante kosten goed te administreren. Bij een bedrijf dat in een jaar minder scholings- kosren heeft dan f 250 .000 en veel oudere werknemers schoolt kan de scholingsaftrek over Voor meer informatie • een deel van de kosren 80% bedragen. Her kunt u contact opnemen maximale bedrag van de scholingsaftrek bedraagt met Pouwer & Stevers f 5 miljoen. 010 - 45211 22. L .J 15
 16. 16. • lil , Pri j svraag C3 SOMFY Innovation Trophy 1998 In 1989 besloot SOMFY Nederland B.v. te Hoofddorp, leverancier van buismotoren en besturings- systemen voor het elektrisch bedienen van zonwering, rolluiken en raamdecoratie, een architectenprijs in het leven te roepen. Het doel was architecten te srimuleren automatisch bestuurde zonwering op verantwoorde wijze in hun gebouwontwerp te integreren. Met een vervolg in 1990 en 1993 wordt de prijsvraag dit jaar voortgezet onder de naam 'SOMFY Innovation Trophy 1998'. Het thema van 1998 is de 'Dubbele kantoorgevel met zonwering en meerwaarde'. Gevraagd wordt een gevelsysteem te ontwerpen voor de utiliteitsbouw, uitgaande van twee blank glazen gevels waarbij een mechanische daglicht- en zonnewarmteregulering is toegepast. Hierbij is dus zowel een buiten-, binnen- of tussenliggend reguleringsysteem toegestaan. Uitgangspunt hierbij is dat het systeem op vele plaatsen toepasbaar is, zowel in nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Naast techniek is met name ook de verrassing van een artistieke ingreep van belang die de dubbele façade tot Architectuur verheft. De prijsvraag is een open ideeën prijsvraag, gericht op het genereren van ideeën voor het bovengenoemde thema. zonder een directe koppeling naar de praktische uirvoering daarvan. De uitschrijver heeft het voornemen te bevorderen dat de prijswinnende ontwerpen verder ontwikkeld worden en dat de resultaten van de wedstrijd op internationaal niveau worden gepubliceerd. Tot deelname worden uitgenodigd architecten en beroepsbeoefenaars op het gebied van (interieur-) architectuur, industriële vormgeving en kunst, alsmede studenten van HBO of universitaire opleidingen die zich op een carrière in genoemde vakgebieden voorbereiden. Iedereen die aan het deelnemerscriterium voldoet kan meedoen, zowel groepsgewijs als individueel. De vakjury bestaat uit o.a.: Prof. Dr Ir Mick Eekhout, hoogleraar TU Delft, voorzitter; Ir Francine Houben, architecte van Mecanoo te Delft; Ir Bruno Ninaber van Eyben, Industrieel Ontwerper te Delft; Dr Ing. JUSt Renckens, geveldeskundige te Malden. Voor de eerste prijs wordt een bedrag van f 10.000 ter beschikking gesteld. De tweede prijs is een bedrag van f 3.000. tetwijl de derde prijs f 2.000 bedraagt. Inschrijven kan tOt 22 mei 1998. D e jurering vindt plaats in september, de prijsuitreiking en opening van de tentoonstelling van de geselecteerde inzendingen. in november 1998. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Rob Tuimtra, afdeling Markering/PR van SOMFY Nederland B.v., T 023-561.43.44, F 023-561.58.23. L ____________________________________________________ ~

×