Anúncio

Booosting nieuwsbrief #21

Lieneke van Haaren is coördinator at Booosting em Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
8 de Jun de 2010
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Similar a Booosting nieuwsbrief #21(20)

Anúncio

Mais de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Último(20)

Anúncio

Booosting nieuwsbrief #21

 1. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland • böö'o's t Ing nieuwsbrief stichting industrieel bouwen nederland • , L ...I mi
 2. r ., Vervol g ni euwe ontwi kkel i ngen Flexibel te bouwen dak 0 basis her ebruik door Jan van Ham Een lego-bouwsysreemachtig dak zonder gebruik te hoeven maken van stukadoors, metselaars e.d. erend oplegmateriaal door Jan Font Freide Vloeren op balken kunnen stapelen zonder specie te gebruiken. Bestaat er een materiaal dar fabricageroleranries van de balken ophefr? oe assin van aluminium of RVS? door Jan Font heide In verband mer duurzaam bouwen. Waar kun je aluminium nog meer in huis roepassen? Bijvoorbeeld gordingen van houten daken of her ophangen van buirenspouwbladen. ulti Purpose Unit door Tijs Verburg Een unit die voorziet in elementaire voorzieningen als warer, energie, onderdak en hygiëne, bijvoor- beeld toe te passen bij rampen, als oorlog e.d. Lexan Gol laat & constructie door Jos Lobée Gezocht wordt sterke, stijve, dragende constructie voor de plaat bij roepassing bijvoorbeeld als schuurtje of afdak. Booosthuis Een plek om samen re kunnen wel-ken en experimenteren om met de verschillende culturen te kunnen kennismaken en in elkaars keuken re kijken. Een mogelijkheid om de buitenwereld te vragen commentaar te leveren op bepaalde onrwikkelingen of produkten. Mer de Booosting-aangeslotenen zal een echt huis worden gerealiseerd gericht op ontwerpers en ~edrijfsleven. Volgend overleg In september 1994 wordt een volgende produkrontwikkelingsbijeenkomst gehouden. Meer informatie? Als u meer wilt weten over de projecten, de participanten of deelname aan een van de ontwikkelingen overweegt, kunt u contact opnemen met Booosting: 010 - 436 57 41. <J L •
 3. .., _M·J.iii.d'_L-_b _e_e_n_k_o s__---' _,--," _m_ t Je.." Booosting-Bijeenkomst bij Nationale Woningraad 22 maart 1994 In 1913 werd de Vereniging Nationale Woningraad (NWR) opgericht als belangen- behartigingsorganisatie van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. De NWR is uitgegroeid tot een organisatie die voor ruim 740 leden ook advies- en dienstverlening verzorgt op het gehele terrein van bouwen en beheren van woningen. De leden van de NWR beheren samen ruim 1,4 miljoen woningen in de sociale huursector. Dat is ruim 40% van alle huurwoningen en bijna een kwart van de totale woningvoorraad in Nederland. De medewerkers "'Ian de NWR zijn specialisten op uiteenlopende vakgebieden, die vanuit het hoofdkantoor en vijf districtskantoren hun werk verrichten. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en techniek adviseren zij bij meerjaren onderhoudsplanning, stellen zij programma's van eisen op voor nieuwbouw en woningverbetering, beoordelen zij bouwplannen en de kosten hiervan, leiden zij bouw- en verbeteringsprojecten en adviseren zij over specifieke problemen, zoals bodem-verontreiniging, geluidsoverlast, toepassing bouwprodukten, energiebesparing en dergelijke. Er is nog nooit zoveel 'architectuur bedreven' in de woningbouw als vandaag de dag. Ondanks blijmoedige experimenten blijft de bulk van de produktie mistroostig. De vrije sector floreert dankzij de lage rentestand en de gemeentelijke beleidslijnen. Deze hoogste graad van inspraak leidt in de meeste gevallen tot stereotype wijkjes waarin op de oervorm van de woning wordt gepreludeerd. Zo staan ettelijke exemplaren in de nieuwbouwwijk van Almere pal naast de bejubelde filmwijk, waarin op initiatief van de NWR en de gemeente het grote voorbeeld werd gegeven. Maar misschien dat een andere markt het tij weet te keren. Te midden van een relatieve l L ..J 03
 4. r 11 , overvloed aan starters, doorstromers en senelers, dienen zich groepen bewoners aan die op dit moment moeilijk te bedienen zijn: jongeren met een uitkering, gezinnen met bijstand, gehandicapten, immigranten en asielzoekers. Een nieuwe nood in een bekende gedaante. Betekent dat kansen voor SheIl, Fokker, DSM, PolYllorm, Heiwo, of voor de instant housing markt? Of zou het traditionele bouwbedrijf een kans maken omdat het produkt zo lang meegaat? Nu de NWR heeft uitgeroepen dat gemeenten een beroep kunnen doen op de instant housing markt als semipermanente of tijdelijke oplossing, is er kans op een discussie met een déja-vu karakter. Nu is er ee11 Booosting aanhang die graag de uitdaging aanneemt voor experimenten waarin het produkt niet bij voorbaat als pleister op de wonde dient. Instant HOllsing met meerwaarde, betaalbaar zonder stempel of stigma, voor verschillend gebruik aan te passen. Booosting stelt zich voor om hiertoe de tegen lezing de titel 'the parade of the HUSkeys' (Housing Under Stress) te geven. Aan een aantal ontwerpers en architecten van Booosring is gevraagd om voor deze uitdaging een schetsontwerp op de betreffende avond toe te lichten en een indicatie van de bouwkosten te geven. Kan er met industrieel bouwen en met een gerichte samenwerking van alle bouwpartners een antwoord worden geformuleerd? Krijgen we wellicht hier en daar een Booosringwijkje? De NWR organiseert een Booosting-bijeenkomst op 22 maart 1994 om de aspecten die het wonen in de toekomst beïnvloeden aan de orde te stellen. Programma: 16.00 Aankomst/ontvangst 16.15 - 16.30 Introductie G r irJan W'e''ITI7, Voorzitter van her Besl'Ul.lr V~l Booosrillg, oo Docenr prod ukrierechnologie aan de Faculreir Bouwkund e, T U Eindhoven 16.30 - 17.00 'De NWR en een visie op wonen in de toekomst' doo r de heer N. van Velzen, Di recreur va n de NWR 17.00 - 17.30 'De kwaliteit van de woningbouw' door de heel' dJ' il' N. de Ij'ecze, D irecreu r Srimuleringsfo nds voor de Archirecwur in Rotterdam 17.30 - 18.15 Broodje 18.1 5 - 18.45 'Het fescivaI' tegenlezing Diverse ontwerpe rs, architecren, instell ingen 18,45 - 19.00 Discussie 19.00 Einde Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u om het antwoordkaartje achter in deze nieuwsbrief ingevuld aan het Booosting-secretariaat te retourneren. Adres Nationale Woningraad Ma rke nlaan 1 Almere <l L re! 036-539 19 11 fax 036-539 1638 •
 5. , De clou van cladding Booosting-Bijeenkomst bij Plastica Plaat in Waalwijk op 14 december 1993 1 I --.+ ...... ~. , I kunststofplaat bij ontwerp el s i~ d kantoormeubelbranche popula ' r is, t ijna geen betoog. Hierbij e-nlTH< alleen al aan de vele kopie'n van producenten di e het popul ai r-e.-A.h-r- d ~1ehes programma van Fri so ramer opgevolgd. Het materiaal is st~rk,uuurzaam en eenvoudig te ve zagen komt de kantoormeubelbranche -: -teYe bij speciaal Iverk - goed va pas. ct "~,"~r" d. +04 ~,~..t"'4f~"~f i 0 de bau "el '''J'M mi der popul ir.: ~_1 _~1t_j~~1~?mf~~~!::~: ~~J-,:~~~~eh9~e~~ van en m t het In teriaal ~~~ tl'toha9sing vltndeh 0 k architec en de p aat moo i M ar bij ver ticale to 1 ~--OJ.z~_~' S'r' ember st nd de kpn ststofp . . at van Plastica Plaat :u~_t Waah!ijk centraal tlJden een Bpoostlng- lJee omst. tvangs t , on I r ~ i-- - J an srra gooide na een °erymolo ische ~I es hflïwÎ g de knuppel in her hoenderhok mer d :' me laar mee nans, met paar m nae.I'- ens'. Toelichring hierbij: 'mer mans is d eb et mens w rdr de gebruike Jerbe d'. De clou van cladding, de kunsr van he beha .I < er a(JUré z;;~ [zël e laken een pak. HenlJ Niebel ir cteur van l' 'c;l~aa • na ni t geloven dat er bij Booosting bedrijven zijl aangl . Willen samenwerken met ontwerpers in cf bouw. Zijn lidmaatschap is dan ook gevol van zijn ongeloof. Plastica Plaat bv verkoopr oploJffigen veer ender and~ . Belangrijk is dat ze inspelen problemen bij toepassing van het aterraal, binnen en buiren. voor roepassing en meewerken aan net vinden van oplossingen om plaar zo eenvoudig mogelijk re kunnen bewerken. Markrbewerking gebeurr vooral door veel re doen aan scholing; lesgeven over de roepassing. Een nadeel wil hij wel verlJappen en dar is dar de IJeuren na verloop van rijd 'teruglopen'. Her hoofdbesranddeel van de kunsrsrofplaat, Massief geheren bij Plasrica, is impregneerhars en papier. De verwerking gebeurt met benulp van lijmen, wat in de bouw een onderschat probleem is. 'Het is eenvoudig en dat is moeilijk in de bouw', aldus Henk Nieberg. aanzi ch ten in form i ecen t rum Plastica Pl aa t at L .J
 6. r , , v~n het programma van Plastica PI een opmerkelijk gebouw, Het heeft 'mte en voorüchring~centrum van wo,rcll, v()or1tgezeç , herrecenllevan I,cr ge bollw, 111 exterieur I je kon veè~xperi;enreren:c=~.i~r~ " ", I " , " I , 'Liever gri~s', velwoorad"e-$'jef vhn lO'-b-allllJJnJLJ..<:...LUlLUlL'Yt:n zijn ongemak I van d'e'P~aar. Grijs is de goed bij het mar~Witg<1J~ Van Hoof dat hij niee êch r..g~ed ijlchcden van de plaat geïnformeerd n Duigen, dat was , fgaande weken heefr hij zich lang het toch dat het een materiaal is Anneke van Dijk, Coördinator Booosring <J L •
 7. I ~ mijns inziens The Western Morning News Een nieuwe gedaante, een nieuwe rubriek : mODO i , mijns inziens. Onder Wim Crollwel heeft OOit prachtige lezing het motto inspireer de lezer met een gehouden over de mooie lelijkheid van commentaar, een belijdenis haast, Nederland waarin ral van referenties werden waar in mooi de hoofdro l speelt betrokken die de betrekkelijkheid van de uiteraard binnen het kader van het schoonheid als ideaalbeeld onderstreepten. Een aandachtsveld van Booosting. Een inrell ectuele omkering die de toehoorder onbezonnen moment en je zegt ja en aanscherpt op zijn waarneming met berrekking wordt vervolgens in stilte gep ijnigd ror wat mooi is. In het Russisch zijn zo heb ik met de vraag wat echt mooi i s . begrepen de woorden mooi en rood in oorsprong synoniem. Her Rode Plein is dus ook nier rood (het is Grijs met een vaag rode wand als begrenzing van het Kremlin), maar het is vooral mooi. En als je er over nadenkt, zoals Piet Grijs dat enige tijd geleden in zijn column in de Volkskrant deed, dan is er veel voor te zeggen dat de zeggingskracht van kleuren apart en in combinaties kunnen worden betireld als mooi. Stemmig zwart met hier en daar een rood spoor in het grijs bijvoorbeeld. In onze taal blijkt de herkomst niet zo duidelijk. Erymologiscn kan het worden teruggevoerd op het verbasterde latijnse mllndus: rein, zuiver, gewassen. Dus hoewel we het woord re pas en te onpas gebruiken kan het geen kwaad het hier ten behoeve van de column die door de aangeslotenen geschreven gaat worden, de betekenis te verduidelijken. mOOOi is persoonlijk dat maken de begin- en eindletter als afkorting duidelijk. Daarrussen hoort de glimlach dan wel de verbazing omtrenr het onderwerp dat men aansnijdt. De glimlach als gebaar van herkenning: de betekenis van de zaak of het object wordt in zijn volle omvang duidelijk, maar soms misschien pas na verloop van tijd. De verbazing als blijk van -vernllide- bewondering voor de prestatie die in zo'n geval grootser uitvalt dan je voor mogelijk had gehouden. Het concept is waarlijk waar gemaakt. Her concepr waarin het beeld, de uitstraling, de betekenis of hoe we het ook willen noemen, archirecruur wellicht, wordt versterkt en uitgedragen door de techniek. Ik zou dat het technisch concept willen noemen. hoofdingang met daarboven direc t iekamer L .J 07
 8. r m , zij aanzicht The Western Morning News Het technisch concept krijgt naar mijn mening tegenwoordig gestalte in de verrijking van de opgave. De opgave wordt niet langer begrepen als een verlangd antwoord op de eisen en prestaties, ook niet als een stroomlijning van de bouwproduktie, maar de opgave wordt gezien als een complex dat bestaat uit elkaar overlappende veramelingen. Hierin vinden functie, vorm , techn iek, constructie en teken elkaar. Het is die versmelting waarin ik in het begin op doelde die her tegenwoordig technisch concept zo interessant kan maken. De ontwerpers die zich laren inspire ren door de uitdaging hun gedachtengoed op eigen wijze te realiseren, noem ik archineers. Zij onderscheiden zich van de produktarchitecten doordar juist het concept, her beeldend vermogen de achterliggende gedachten thematisch te kunnen definiëren aan het resultaat valt af te lezen. Die ontwerpers hebben van huis uit een sterke binding met de techniek, zoals de smid Jean Prouvé en de meubelmaker Konrad Wachsmann, of bouwen na verloop van tijd een innige relatie met de techniek op zoals Renzo Piano en Norman Foster. Essentieel bij deze categorie ontwerpers is dat nier bij voorbaat de technische graadmeters worden vastgesteld. Zij worden steeds als bij een delicaat gerecht opnieuw geselecteerd. Daarbij is er spral<e van • een eenheid in concept, produktie en gebruik • een roepassing van de tech niek die geselecreerd en geoptimaliseerd is • een plan dat experimenteel is op onderdelen en facetten • een gebouwprodukt met uitstraling naar een meer verbreide toepassing. Als voorbeeld is de huid die het gezicht bepaalt van de The Western Morning News (ontwerp: Nicholas Grimshaw) opgenomen. De afbeelding verraadt de wijze waarop het concept wordt ondervraagd. De gevel neigt tuitelig naar voren, maar wordt in haar val geremd door de ophanging van de dakconstructie. Het is een van de eerste voorbeelden die ik heb gezien van een toepassing van een glazen huid die de ontsnapping aan het gebruikelijke stijl- en regelwerk ten volle demonstreert. Evenzo als bij het gebouw van de Financial Times wordt de ophanging van de glasgevel puntsgewijs ondersteund met boemerangachtige elementen die aan de kolommenkolmmen zijn gesroken. l> • .J
 9. r _ ~ mijns inziens boge n Het proces kan herkend worden op de inregratie russen constructie en produkti e, op de totaalvorm die wordt venaaId als een verzameling knooppunten, maar ook op het bevesrigingsmiddel dat meer bevestigt dan het onderdeel alleen. Het is een illustrarie van crearieF rechnisch omwerpwerk waarin het totale gebouwde produkt wordt begrepen als een vel-tameling bouwprodul<ten die elk voor zich in balans zijn mer Ie grand concept. Dergelijke projecten kunnen als een lichtend voorbeeld worden beschouwd voor ontwikkelingen die later als aanbod op de markt verschijnen. Het is een verschijnsel dat zich in het recente verleden regelmatig heeft voorgedaan. De opgespannen glasconstructies, de glazen liften, individuele klimaatregeling, ruiconstructies, balustrades en zonneluifels, ze zijn na bezongen te zijn in de media uiteindelijk in de catalogus terecht gekomen. Het is een bijzonder soon produktontwikkeling, omdat het produkt niet alleen als vervanging van het gebruikelijke diem, maar in uitwerking en na toepassing een vergaande invloed heeft op de produktie en de kwaliteit van het gebouwprodukr. De techniek lijkt in zulke ontwikkelingen slechts een tijdelijk obstakel. Het concept en de acceptatie daar gaat het om. Voor de smulpapen onder ons: The Arup ]ournaJ, nummer 4. 1993. Her gebouw staat aan de weg tussen Plymouth en T avistock, Zuid Engeland. Her is echt mOOOi' Jan Westra detai l L .J
 10. , _~nm·4i,in,_,-----_--,-p_r_o_g,,----r_a_m_m_a_----1 Bijeenkomsten helft 1994 22 maart NWR in Almere NB. april Alliance & Universiteit in Luik, België Aangesjotenen die hun bedrijf, de april Ontwerpers & architecten presentatie regio Rorrerdam bedrijfsfilosofie, het produktenpakket mei Polyblok in Everdingen en een discussie met 'bouwgenoten' mei Workshop in een Booosting-bijeenkomst willen juni Rewa in Budel presemeren, kunnen hiertoe comact juni Rockwool in Roermond opnemen met Booosting. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukren en gebollwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kum u aangeven of II geïmeresseerd bem in meer informatie over de activiteiten van Booosting. NAAM BEDRIJF I I I IDRES I I roSTeoDE WOONPlAATS I I nLEI'OON LJ I o Komt naar de bijeenkomst bij NWR in Almere op Booosting 22 maart a.s. van 16.00 tot 19.00 uur met . . . personen. postbus 23000 o Wil meer weten over de produktontwikkelingen, te weten: ............................................. . .. 3001 KA Rotterdam o Onrvangt graag informatie over participatie bij Booosring. o Bestelt het boek O'Booosting in bedrijf (1992) O'Tussen traditie en experiment' (1989) Participanten: f 25,00 Niet-parricipanten: f 39,50 L. ..I
 11. . _:J.I.n~i,in._ pa rt i ei panten , Nieuwe participanten 1994 All i ance Ceramic Steel Products Conta ctper soo n de he er Robert Krol ALLIANCE CE~AM'C$T~I~ PAOOUCT9 Alliance Europe is in 1971 opgeridu als zusterond erneming van het Amerikaanse Alliance Xfall. Alliance houdt zich bezig IiI Zuid er rin g 56 met het cominu ema illeren (820°) van coils; een uniek Pos tb us 19 3600 Genk, Be l gië produkrieproces, waarbij hoogwaardig staal aan beide kamen te 1 089 35 65 31 wordt voorzien van een laag glasemail. Bijzonder detail van fax 089 35 65 39 het Alliance ceramicsteel is dat de glas-sraal-srrucruur herrold kan worden. Behalve als schrijfoppervlak wordt ema il sraa i of 'Ceramicsteel' vanwege haar eigenschappen vooral re vinden in stations, luchrhavens, treinen en schepen, de z.g. 'People Movers Sector'. Als go rd ij ngevel of als gevel- of wandbekleding worden de emailstalen panel en zowel binnen als buiten toegepast. In de industriële marlmector vind je het materiaal vooral als bekleding voor tafelbladen, deuren, liften, sanitaire kabines, verwarmingspanelen, al dan niet voorzien van grafische bedrukkingen, waarbij zelfs meerkleurendruk met ema il versmolten kan worden. Ceramic steel is keihard, krasbestendig, kleurvast, dUUl'uam en heeft een opmerkelijke lange levensdu ur. Op het gebied van R&O concemreert Alliance zich op luminiscerende email, velwarming in wanden en fotografi sche reproduktietechnieken. D e ambitieuze toekomstplannen van Alliance richten zich op het uitbreiden van haar technologische leiderspositie. Alliance heeft zich bij Booosting aangesloten om van dichtbij zeer betrold<en te zijn bij ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars in her indu strieel bouwen. H. de Wit Consul tancy Con tac t per soo n de heer Harold de Wit 1l.D.W.CONSULTANCY How Consultancy streeft ernaa r overheden, bedrijven, instellingen en Du nant straat 1405 organisaties re voorzien van know-how die nodig is voor de ontwikkeling 27 13 TT Zo ete rmee r van welzijnsprojecten. Met name projecten die een oplossing bieden voor t el /fax 079 - 1632 12 maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van armoede en/of au t o 06 - 52 78 0451 achterstandssituaties. Booosting is vooi· HDXf Consultancy een onrwikkel-platform waar participanten geïmeresseerd en ingeschakeld kunnen worden voor her samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken die het gevolg zijn van menselijke concentraties in delen van de bebouwde leefomgeving in stedelijke gebieden. Vanuit een weJzijnsperspecrief kijkend naar de gebruikelijke woningbouwprodukten van ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers, moeten we vasrsrellen dat prijzen en kwaliteiten van woningbouwprodukten voor niet koopkrachtige groepen van de bevolking, beneden de maat blijven. Nieuwbouw is te duur, gezien de inkomens van deze groepen en van het na-oorlogse bestand in de grote steden zijn grote delen in een staat van verloedering. Gezien de sociaa l econom ische ontwild<elingen in de stedel ijke gebieden, het gegeven dat overheden bij gebrek aan middelen 'terugtreden' en het sragneren van de arbeidsmarkt, 7..a1 de behoeJÏ:e aan integraal beleid en aanpak van die problemen en aan betaalbare woningbouw voor de onderkant van de markt alleen maar tOenemen. L ..I 11
 12. r 111 , FAÇADE Adviesbureau voor Gevelbouw BV Conta ct per s oon de hee r i r Anton Tappe r I>I~!~~!!~ _ englneenng Façade C&E is een onaR1ankeiijk adviesbureau op het gebied van de hedendaagse gevelbollw. Met deze specifleke know-how worden moderne Beemdstraat 21 gevelconstructies on lwikkeld , beschreven , berekend, getekend, gemeten, 5653 MA Ei ndhoven gecontroleerd en beoordeeld. Het bureau is opgericht in 1987 en heeft te l 040-5 134 00 inmiddels nuttige bijdragen geleverd aan cle omwikkeling (advisering en/of fax 040- 51 2345 engineering) van meer dan 400 nieuwbouw- en renovatieprojekten. Als bouwtearnparrner, in samenwerking met architecten, aannemers en f:1brikanren van gevelconstructies wordt de gevel bouw benaderd vanuit de gevel technologie, welke is gefundeerd op de vakdisciplines: bouwfYsica, bouwtechniek, materiaal kunde en werktuigbouwkunde. Waar mogelijk, wordt een creatieve bijdrage geleverd in de onrwikkeling van gevel-projecten, -systemen en -produkten. In het ontwerpproces wordt bijzondere aandacht gegeven aan de kwaliteit en functionaliteit; wind- en waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, stabiliteit alsmede bouwfYsische eigenschappen. Aspecten, welke hierbij aan de orde komen zijn o.m.: materiaaltoepassingen (profielen, beglazingen, beplatingen, panelen, kunststoffen, natuursteen, keramiek), thermische isolatie, zonwering, comfort, veiligheid, oppervlaktebehandelingen, onderhoud en kosten. Facade C&E is roegerceden tot Booosting, omdat ze zich thuisvoelt tussen vele andere participanten, die een bijdrage willen leveren op het gebied van innovatieve omwikkelingen op het gebied van de gevelbollw. <l
 13. prof ir. Jan Brol/wer, afswdeercoördinator tel 015 -78 1304 praktijkve/'eniging BOUT tel 015 -78 4061 vakgroepblf/'o tel 015 - 78 40 94 TU-Delft Faculteit der Bouwkunde vakgroep BOlIlIJteclmologie Postbus 5043 2600 GA Delft
 14. , Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) De overheid heeft een nieuw (fiscaal) MarktOnderzoek, organisatorische en admi- instrumenr voor het stimuleren van onder Loek nisn'atieve werkzaamheden worden niet be- en ontwiIJ<eling: de Wet Bevordering Speur- en schouwd als S&O-werk. Ontwikkelingswerk (WBSO). De Wet wordt De vermindering van de af te dragen loon- vooralsnog geacht terug te werken tOt 1 januari beJasting/premiehefllng kan gebeuren op basis 1994. )(ferkgevers kunnen voor de loonkosten van een zogenaamde S&O-verklaring die door van werknemers die Speur- & OnrwiIJ<elings- Senter in Zwolle wordt afgegeven, indien werk (S&O) verrichten een reductie krijgen op daanoe althans tijdig een aanvraag is ingediend. de af te dragen loonbelasting en premies Naar nu bekend is, zal de eerste aanvraag vóór volksverzekeringen. De reductie bedraagt 25% 9 maan 1994 moeten worden ingediend. tOt een kostenniveau van f 100.000,- en Omdat de vermindering uiteindelijk gerelateerd daarboven 12,5%. wordt aan het aanral S&O-uren van werknemers, adviseren wij u dringend vanaf Met S&O-w~rk worden werkzaamheden 1 januari 1994 per projecr een urenregisatratie bedoeld, gericht op technisch-wetenschappelijk bij te houden. onderzoek of ontwikl<eling van technisch nieuwe fYsieke produkten of produktieprocessen ? of technisch nieuwe onderdelen daarvan. Nieuw Voor meer infonnatie kunt u contact opnemen betekent hier nieuw voor de betreffende met Pouwer & Schreden subsidie-adviseurs, werkgever. te! 010 - 452 11 22. <I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Booosting van VoUenhovenstraat 150' Postbus 23000 3001 KA Rotterdam 010 4365741 010 4366315 ~.:.:.::~ Anneke vtm Dijk ! Patricia Brouwer Design Drukkerij Hans Truijen Jan Wtstra, Eelke PtnnIIeI'. FIICIIIie. AIJianee. HaroU de Wit ConsrJtllru:y. TU De!ft, FII&fIbei, Btnlwlnnule L .J
 15. , Veel nieuwe ideeên voor Booosting produktontwikkelingen Met 36 Booosting-aangeslotenen heeft in de grote vergaderzaal van de Factulteit Bouwkunde van de TU Delft op 26 januari jongstleden een produktontwikkelingsoverleg plaatsgevonden. Tijdens deze middag. exclusief voor Booosting-aangeslotenen. Ter lering en vermaak wordt door Marcel stond de voortgang van lopende Vroom het omwikkelingsverloop van de Media- ontwikkelingen en het opstarten eenheid vanaf de start in 1988 tot en met het van nieuwe ontwikkelingen realiseren van een demonstratieptoject van de centraal. omwikkeling. produktie en installatie van 10 stuks Meterkast 2000 - een afgeleide van de oorspronkelijke Media-eenheid - in de regio Arnhem toegelicht. Jouke POSt volgt met de omwikkeling van de snelle afbouwsystemen voor de hoogbouw. De aanpak van deze ontwikkeling is zeer pragmatisch. Na een brainstorm-avond met 10 bedrijven en bureaus is de doelstelling geformuleerd om middels het verbeteren van de produkttechniek de afbouwrijd in met name hoge kantoorgebouwen te verkorten. Momenteel wordt een prototype gerealiseerd dat in maart 1994 zal worden getoetst en geëvalueerd. (euzekozïn door Brouwer + Koning De NWR gaat op zoek naar toepassings- mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het model. Hiertoe wordt bij Senter een Technisch Ontwikkelingskrediet aan- gevraagd. Eind februari volgt advies van Senter. anbouwserre door Post ter Avest Er wordt een proefproject gezocht. talen Ramen door Landmark Behoeft uitwerking van deskresearch; er IS interesse getoond door de induw·ie. Gevels door Frank van Waes Modulair systeem waarmee verouderde kantoor- gevels kunnen worden gerenoveerd. Wacht op toepassingsmogelijkheid. L .J 15
 16. r , Ni euwe ontwi kkel i ngen ervicestrook door Henk van Laarhoven Een smalle srrook i n her plafond waar installaries door lopen. armwaterteru innin door Henk van Laarhoven Het terugwinnen van de warmte uit resrwater. Iternatief voor schuttin door Philip T eygeler Uitgangspunr VOrmt een kunststoffolie om roe te passen in allerlei schuuingen, tussen huizen, langs de snelweg en zo meer. rïstaand rït"eshuTs door Jaap de Voogd Idee haakt in op een andere manier van verkavelen en de mogelijke sociale voordelen hiervan. Bitumineuze dakbedekkin met leis la door Jaap de Voogd Een anri-versropafvoerhulpsruk voor hemelwater. Intelligente wonin door Jan Westra Inhakend op inrelligent wonen door de installatie van de woning te verbeteren. De inrelligenrie van de woning verbeteren door aanpassing te zoeken op het gebied van weersgesteldheid, temperatuur, veiligheid, comfort en zo meer. Intelli ente deur door Jan' Westra Een afsluitbaar gar in de wand; het kozijn en datgene war er in draait. Kreten als sponningsloos, volledig afsluitbaar, inbraakvrij, in bepaalde standen ventileren, geen sleutels en bijvoorbeeld groter worden in gesloten stand, staan hier cenrraal. Media wand door Marcel Vroom Herbergen van klimaarunirs in huis. Klimaateenheid door Marcel Vroom Orde in de chaos van de apparaten die het klimaat in huis kunnen regelen . • ...J
Anúncio