O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Desktop Author 5

59.077 visualizações

Publicada em

คู่มือการสร้าง e-Book ด้วย Desktop Author 5

Publicada em: Educação, Espiritual

Desktop Author 5

 1. 1. สร้างสรรค์ Multimedia e-Book ด้วย Desktop Author บุญเลิศ อรุณพิบูลย ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
 2. 2. คํานํา ความตองการนําเสนอสื่อในรูปแบบ e-Book ไดรับการยอมรับและตองการมากขึน ้ จากเดิมที่มี e-Book ในฟอรแมต PDF ไดพัฒนาใหมีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ใกลเคียง กับการนําเสนอหนังสือจริง ที่เรียกวา 3D Flip e-Book และรองรับสื่อมัลติมีเดียทุกฟอรแมต Desktop Author เปนโปรแกรมหนึ่งที่มความสามารถสูงในการสรางสรรค e-Book ี แบบ 3D-Flip e-Book และรองรับสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย รวมทั้งฟงกชันโตตอบกับผูใช (Interactive) ทําใหสามารถประยุกตสรางสรรคผลงานไดหลายรูปแบบ ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงชาติ จึงไดจดหลักสูตรและคูมืออบรมการการออกแบบสรางสรรค e-Book ใน ั รูปแบบสื่อมัลติมีเดียและสื่อเสมือนจริงที่มีการพลิกหนาแบบ 3 มิติ เพือใหความรูในการพัฒนา ่  สําหรับทานที่สนใจ เนื้อหาที่นําเสนอเนนภาพประกอบตามขั้นตอนทําใหศกษาและทบทวน ึ ดวยตนเองไดงาย ผูเขียนหวังวาคูมือฉบับนี้ จะมีประโยชนสําหรับทุกทานที่สนใจ และทางขออภัยไว ลวงหนา หากมีขอผิดพลาดใดๆ และยินดีรับคําแนะนําจากทุกทาน โดยทานสามารถแนะนํามา ที่ boonlert@nstda.or.th และสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต STKS e-Learning (http://stks.or.th/elearning) บุญเลิศ อรุณพิบูลย 20 เมษายน 2551
 3. 3. สารบัญ e-Book........................................................................................................................................1 เปรียบเทียบ e-Book แตละฟอรแมต.....................................................................................2 รูจักกับ Desktop Author .............................................................................................................3 ความสามารถ Desktop Author 5.0.......................................................................................4 ความตองการระบบ ..............................................................................................................4 ติดตั้ง DNL Reader...............................................................................................................5 เตรียมความพรอมกอนใชงาน.....................................................................................................6 โฟลเดอรและไฟลประกอบ........................................................................................................7 ยอภาพดวย XnView...................................................................................................................8 Album ภาพงายและเร็ว .............................................................................................................10 ทําความรูจักกับสวนประกอบจอภาพ.................................................................................12 เลือกแมแบบหนาเอกสาร ...................................................................................................14 บันทึกแฟมผลงาน ..............................................................................................................15 พิมพขอความ......................................................................................................................16 แทรกรูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย ...........................................................................................17 ทํางานกับหนา e-Book........................................................................................................18 แปลงเอกสาร e-Book .........................................................................................................20 ตกแตง e-Book..........................................................................................................................22 ตกแตงดวยปุมและภาพประกอบ........................................................................................22  กรอบกราฟก .......................................................................................................................22 นําเขา Flash, Audio, Movie................................................................................................24 การสราง Link.....................................................................................................................25 ปก e-Book................................................................................................................................28 ออกแบบ Free style e-Book ดวย GIMP...................................................................................31 การใชงาน...........................................................................................................................33 แบบทดสอบ .............................................................................................................................36 สวนของ Question..............................................................................................................36 สวนของ Answer................................................................................................................37 ปุมสําหรับสงแบบทดสอบ .................................................................................................38 บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 4. 4. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 e-Book e-Book เปนคําหนึ่งในยุคไอซีที (ICT: Information and Communication Technology) ที่ไดยนบอยมาก เปนคําผสมระหวาง e คํายอของ Electronic และ Book จึงหมายถึง หนังสือที่ ิ จัดทําและแสดงผลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส รูปแบบของ e-Book ที่ไดรับการกลาวถึง มานานและไดรับความนิยมมากคือ e-Bookในฟอรแมต PDF ที่สรางดวยโปรแกรม Acrobat Profession หรือ PDF Creator e-Book ในรูปแบบ PDF ยังมีรูปแบบการแสดงผลที่ไมใกลเคียงกับหนังสือปกติ คือ ใช การเลื่อนหนากระดาษขึ้นลงดวยแถบเลื่อนจอภาพ (Scroll Bar) แตดวยพัฒนาการของ คอมพิวเตอรทาใหรูปแบบของ e-Book ไดรับการออกแบบพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความสามารถ ํ และลักษณะทีโดดเดนใกลเคียงกับการแสดงของหนังสือจริงมากขึ้น คือ มีลักษณะการพลิก ่ หนากระดาษเสมือนจริง ที่เรียกวา 3D Flip นั่นเอง นอกจากนี้จดเดนของ e-Book ก็คือ การนําเสนอเนื้อหาที่เปนไดทั้งขอความ ภาพนิ่ง ุ เสียง วีดิทัศน และภาพเคลือนไหวฟอรแมตตางๆ เชน Flash Movie, GIF Animation รวมทั้ง ่ การนําเสนอออนไลนในรูปแบบเอกสารเว็บ จึงมีการเรียก e-Book ดวยชื่อตางๆ ออกไป เชน Multimedia e-Book หรือ Digital Web Book การสราง e-Book ตองอาศัยโปรแกรมเฉพาะ และจําเปนตองติตดั้งโปรแกรมสําหรับ แสดงผลที่เรียกวา Reader หรือ Brower ดังนี้ ฟอรแมต โปรแกรมสราง โปรแกรมแสดงผล .pdf Acrobat Professional, PDF Creator Acrobat Reader .opf FlipAlbum, FlipPublisher FlipViewer http://www.flipalbum.com .dnl Desktop Author DWBReader, DNLReader http://www.desktopauthor.com/ .swf Flash Flip Book Flash Player http://page-flip.com/order.htm บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 5. 5. 2 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author เปรียบเทียบ e-Book แตละฟอรแมต PDF ODF DNL SWF ซอฟตแวร Acrobat FlipAlbum หรือ Desktop Author Flash Flip Book Professional หรือ FlipPublisher PDF Creator หรือ OpenOffice.org ฟรี PDF Creator หรือ OpenOffice.org รูปแบบผลงาน Offline (.exe) Online Screen Saver n/a รูปแบบสื่อนําเขา Text Image เสียง Flash n/a n/a Video Import Text FlipPublisher Security DRM n/a n/a Payment Gateway Quiz/Survey บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 6. 6. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 รูจักกับ Desktop Author Desktop Author โปรแกรมสรางสรรคสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publishing) ในรูปแบบหนาพลิก 3 มิติ (3D Page Turning) ที่เสมือนการเปดหนาหนังสือจริง และกําหนด สวนประกอบไดลักษณะเดียวกับหนังสือทั่วไป คือมีปกหนา สารบัญ เนื้อหาในรูปแบบ ขอความ รูปภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟลภาพยนตร Flash Movie และเสียงบรรยาย ลงไปในหนังสือได โดยผลงานจาก Desktop Author เรียกวา Digital Web Book (DWB) มีจุดเดนคือ 1. ไฟลที่ไดมีขนาดเล็ก 2. ลักษณะคลายกับหนังสือ สามารถสั่งพิมพในแตละหนาหรือทั้งหมดได 3. สามารถเผยแพรผานระบบเครือขายไดงาย หรือสามารถที่จะสงไฟลผานทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail) ได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกตสรางสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ไดหลากหลาย รูปแบบ เชน e-publication including e-brochures, e-books, digital photo albums, e-cards, digital diaries, online resumes, quizzes, exams, tests, forms, surveys รวมทั้ง Shareware E-Books ความสามารถเดนของ Desktop Author คืออนุญาตใหปอนขอความ หรือรูปภาพ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียอืนๆ ไดเพิ่มเติมดวยความสามารถ Editable Text/Image/Multimedia ่ ผลงานเปนไดทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ .exe สื่อออนไลน .html + .dnl ที่มีขนาดเล็ก เหมาะสําหรับการนําเสนอผานเว็บ แตการเรียกดูจําเปนตองติดตั้ง DNL Reader กอนจึงจะ แสดงผลได และ Screen Saver (.scr) สําหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอรดวยสื่อที่ สรางสรรคไดเอง โปรแกรม Desktop Author รุนปจจุบน คือรุน 5.0 โดยจัดจําหนายผานเว็บไซต ั http://www.desktopauthor.com/ รวมทั้ง DNLReader ก็สามารถดาวนโหลดไดจาก เว็บไซตดังกลาว หรือดาวนโหลดจากเว็บไซต http://stks.or.th บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 7. 7. 4 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ความสามารถ Desktop Author 5.0 • ผลงานมีขนาดเล็ก และแสดงผลไดทั้ง Online/Offline • สนับสนุนการนําเขาเนื้อหาไดงาย ดวยความสามารถวางและจัดเนื้อหาให เหมาะสมกับขนาดหนังสืออัตโนมัติ • จัดเลยเอาทเนือหาไดงายดวยเครื่องมือ Text box ้ • ความสามารถในการโอนขอมูลขึ้นเว็บดวยฟงกชัน FTP • สรางสรรคหนังสือไดหลากหลายรูปแบบตามตองการ ไมจําเปนเฉพาะหนังสือ เลมสี่เหลี่ยม • รองรับเทคโนโลยีการปองกันลิขสิทธิ์ดวยเทคโนโลยี DRM (Digital Rights Management) และระบบจายเงินออนไลน (Payment Gateway) • ฟงกชันเติมภาพไดตลอดเวลา (Editable image) ทําใหสามารถสรางสรรค digital photo albums ที่ผูใชสามารถนําเขาภาพไดตามตองการ • รองรับสื่อ Multimedia ทั้งระบบฝงรวมกับ e-Book หรือ stream Video, Flash และ MP3 • ฟงกชัน Image Pop Up ทําใหสรางสื่อเนื้อหาแบบโตตอบกับผูใช • สรางแบบทดสอบ แบบสํารวจไดดวย Eazy Forms tool  • ผนวกเครื่องมือจัดแตงภาพพรอมใชงาน • เชื่อมโยงไปหาเว็บไซต เอกสารเพื่อดาวนโหลด และสงอีเมล • กําหนดคาการแสดงผลหรือพลิกหนาไดตามตองการ ความตองการระบบ • คอมพิวเตอรทติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows98/SE, Windows 2000, Windows ี่ 2003 หรือ Windows XP • CPU Celeron 300 Mhz (ขั้นต่ํา) • หนวยความจํา RAM ไมนอยกวา 128MB • จอภาพ SVGA Card สีไมนอยกวา 16bit colors • พื้นที่วางในฮารดดิสก 120MB บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 8. 8. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ติดตั้ง DNL Reader กอนเรียกดูผลงานที่สรางสรรคดวย Desktop Author จําเปนตองติดตัง DNL Reader ้ ในคอมพิวเตอรกอน โดยไฟล DNL Reader ที่ดาวนโหลดมาคือ dwbreader.exe การติดตั้งทําได งายๆ โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม จะปรากฏจอภาพโปรแกรม DNL Reader ดังนี้ แสดงวาการติดตั้ง DNL Reader เสร็จสมบูรณ ใหคลิกปดหนาตางโปรแกรม สําหรับ การเรียกดูแบบออนไลน เว็บเบราวเซอรสามารถตรวจสอบการติดตั้ง DNL Reader และดาวน โหลดพรอมติดตั้งอัตโนมัติ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 9. 9. 6 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author เตรียมความพรอมกอนใชงาน กอนสรางสรรคผลงานดวย Desktop Author ควรปรับแตงคาการใชงานภาษาไทยของ MS Windows กอน เนื่องจากเปนคาสําคัญในการพิมพหรือสรางสรรค e-Book ภาษาไทยดวย Desktop Author การปรับแตงคาการใชภาษาไทยของ MS Windows ทําไดโดยคลิกปุม Start แลวเลือก  คําสั่ง Control Panel จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอน Regional and Language Options ปรับคา Language และ Location เปน Thai และ Thailand ตามลําดับ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 10. 10. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 โฟลเดอรและไฟลประกอบ ผลงานจาก Desktop Author มักจะประกอบดวยไฟลประกอบหลากหลายประเภท หลากหลายไฟล ดังนั้นเพื่อใหผลงานออกมาโดยถูกตอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับระบบเชื่อมโยง  (Link) และการนําเสนอผานเว็บไซต ควรจัดเตรียมโฟลเดอรสําหรับผลงาน 1 โฟลเดอรตอ 1 ผลงาน และคัดลอกไฟลประกอบตางๆ มาไวรวมกอนสรางผลงาน ตัวอยางตองการสราง Folder ชื่อ e-book01 ไวบน Desktop ของ MS-Windows ทําได โดย 1. คลิกปุมขวาของเมาสที่ Desktop ของ Windows 2. เลือกคําสั่ง New, Folder 3. ตั้งชื่อโฟลเดอร แลวกดปุม <Enter> ไฟลประกอบทุกไฟลควรกําหนดชื่อใหเปนภาษาอังกฤษ หรือผสมตัวเลข หามเวน วรรค และใชไดเฉพาะเครื่องหมาย Dash - หรือ Underscore _ ภาพประกอบควรยอขนาดใหเหมาะสมกอนนําไปใชงาน โดยพิจารณาจากขนาดของ e-Book และกําหนดความละเอียด (Resolution) ของภาพเทากับ 72 dpi ในโหมด RGB เทานั้น ทั้งนี้ฟอรแมตไฟลภาพที่นํามาใชได คือ .jpg, .gif และ .bmp (ภาพ .bmp สําหรับการทําพื้น โปรงใส) บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 11. 11. 8 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ยอภาพดวย XnView XnView เปน Freeware ในกลุมจัดการรูปภาพโดยประกอบดวยความสามารถในการ แสดงภาพ ปรับแตงภาพ และทํางานกับภาพจํานวนมากในลักษณะ Batch Command โปรแกรม นี้สามารถดาวนโหลดไดที่ http://stks.or.th ในหมวดคลังดาวนโหลด เมื่อติดตั้งแลวเรียกโปรแกรม Start, Program, XnView, XnView จะปรากฏจอภาพ โปรแกรมดังนี้ การยอภาพจํานวนมากดวยความสามารถ Batch Command ของ XnView ทําไดโดย • เลือกไดรฟและโฟลเดอรที่เก็บภาพ • กดปุม Ctrl + A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดในโฟลเดอร แลวเลือกคําสัง Tools, ่ Batch Command บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 12. 12. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 • คลิกปุม … ในรายการ Directory เพื่อเลือกไดรฟและโฟลเดอรที่จะใชเก็บภาพ ที่ผานการยอแลว (แนะนําใหเลือกไดรฟและโฟลเดอรใหตางกับโฟลเดอร ภาพตนฉบับ) • คลิกแท็บ Transformation แลวเลือกรายการ Resize จากนั้นคลิกปุม Add> • คลิกเลือกรายการ Resize จากนั้นระบุคาความกวางของภาพที่ตองการยอ เชน 360 pixels • คลิกปุม Go เพื่อเริ่มยอภาพ • นําภาพทียอไปใชงาน ่ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 13. 13. 10 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author Album ภาพงายและเร็ว ผลงานชิ้นแรกที่จะขอแนะนําพรอมๆ กับแนะนําความสามารถของ Desktop Author คือการออกแบบ Album ภาพอยางงาย และรวดเร็ว ดวยความสามารถนําเขาภาพ และสรางหนา หนังสือจากแมแบบ (Template) โดยการเปดใชงาน Desktop Author ที่ติดตั้งแลวทําไดโดยคลิก ที่ปุม Start จากนั้นเลือกคําสั่ง Program ตอดวย DeskTopAuthor และคลิกที่ชอโปรแกรม ื่ DeskTopAuthor จะปรากฏจอภาพโปรแกรม ดังนี้ การสราง e-Book ใหมทําไดโดยคลิกเลือกคําสั่ง File, New หรือคลิกปุม New เพื่อ สราง e-Book บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 14. 14. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11 ปรากฏหนาตางกําหนดรายละเอียด e-Book ดังนี้ กําหนดรายละเอียดของ e-Book ที่ตองการแลวคลิกปุม OK โดยรายละเอียดที่สําคัญ เกี่ยวกับ e-Book ไดแก • คาความกวาง (Width) และความสูง (Height) ของหนังสือ ทั้งนี้มีขอกําหนดดังนี้ o สื่อ Offline สามารถกําหนดคาความกวางและความสูงไดเต็มคา Screen Area ของจอภาพ เชน 800 × 600, 1024 × 768 หรือ 1240 × 800 พิกเซล o สื่อออนไลน ควรกําหนดขนาดใหเล็กกวา Screen Area เชน 700 × 400 พิกเซล สําหรับการนําเสนอบนจอภาพขนาด 800 × 600 เปนตน o ตัวอยางนี้ใหเลือกเปน 700 × 440 พิกเซล • Border Colour เลือกสีของขอบหนังสือ ซึ่งหากตองการใหมีขอบหนังสือจะตอง คลิกยกเลิกตัวเลือก No Border ดวย o ตัวอยางนี้ใหเลือก No Border • Paper Colour เลือกสีของหนากระดาษ e-Book มีขอแมไมเลือกสีเดียวกับ Mask Colour (รหัสสีของ Mask Colour คือ 0, 255, 0) • Background Colour เลือกสีของพื้นหลัง e-Book ซึ่งคูกับการคลิกเลือก Start with background window บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 15. 15. 12 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author • Character Set เลือกเปน Thai กรณีที่สราง e-Book ภาษาไทย • ควรคลิกยกเลิกรายการ Start with tooltip auto update เมื่อคลิกปุม OK จะปรากฏหนาตางสรางผลงาน ดังนี้ การปรับแกไขคากําหนดของ e-Book สามารถทําไดโดยคลิกคําสั่ง File, Book Properties ทําความรูจกกับสวนประกอบจอภาพ ั แถบเครื่องมือ (Toolbar) แถบเครื่องมือหรือ Toolbar ของ Desktop Author จะปรากฏที่ดานบนของจอภาพ โดย ประกอบดวยปุมคําสั่งตางๆ ดังนี้ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 16. 16. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 ปุมจัดการแฟมเอกสาร e-Book ประกอบดวยปุมสราง e-Book ใหม (New) ปุมเปดแฟมเอกสาร e-Book (Open) และปุมบันทึก แฟมเอกสาร e-Book (Save) ตามลําดับ ปุมเตรียมนําเสนอผลงาน หรือ Package ทั้งนี้รายละเอียดจะ นําเสนอในเนือหาที่เกียวของ ้ ่ ตอไป ปุมเครื่องมือสําหรับสรางสรรค ผลงานในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดนี้ โดยกําหนดใหแสดงหรือไมแสดงไดดวย คําสั่ง View, Toolbar, Display all buttons แถบเครื่องมือสรางผลงาน (Tools) การทํางานกับ e-Book และสื่อตางๆ สามารถใชปุมตางๆ ใน Tools ซึ่งปรากฏเปนกลุม เครื่องมือดานขวาของจอภาพ ปุมจัดหนาเอกสาร ปุมนําเขาสื่อ ปุมปรับแตงวัตถุ ปุมปรับเปลี่ยนรูปทรงวัตถุ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 17. 17. 14 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author เลือกแมแบบหนาเอกสาร Desktop Author เตรียมแมแบบเอกสารทังหนาปก หนาเนื้อหา และปกหลังพรอมใช ้ งานหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาดไวที่ปุม Template ซึ่งจะมีตัวเลือกดังนี้ เมื่อคลิกเลือกแมแบบที่ตองการ เชน Photo_Album_Kids จะมีรายการเลือกยอย ดังนี้ สามารถเลื่อน Scroll Bar เพื่อเลือกดูรูปแบบ และขนาดที่ตองการ เมื่อไดรูปแบบที่ ตองการ จึงคลิกปุม Use ตัวอยางเลื่อนมาที่รูปแบบ ดังนี้ แลวคลิกปุม Use เพื่อเลือกใชงาน  บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 18. 18. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 จอภาพทํางาน จะปรากฏภาพแมแบบสําหรับปกหนา ดังนี้ โปรแกรมจะแบงพื้นที่ทํางานเปน 2 สวน ครึ่งดานซายวางดวยกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว (รหัสสี 0, 255, 0) เพื่อทําเปนพื้นที่โปรงใส และครึงดานขวาแสดงดวยรูปภาพทีโปรแกรม ่ ่ ออกแบบให บันทึกแฟมผลงาน การบันทึกแฟมผลงานใหเลือกคําสั่ง File, Save… จากนั้นเลือกไดรฟและโฟลเดอร เดียวกับภาพตนฉบับ (แนะนําใหใชโฟลเดอรเดียวกัน) โดยสวนขยายทีได คือ .dml ่ การบันทึกแฟมผลงานในครั้งถัดไปโปรแกรมจะสรางแฟมสําเนา (Backup) ให อัตโนมัติ 5 แฟม แตปรับเปลี่ยนไดจากคําสั่ง File, Book Properties, Book Backup Files บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 19. 19. 16 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author พิมพขอความ ในหนาแรกนี้ จากแมแบบจะพบกรอบขอความ ซึ่งสามารถดับเบิลคลิกเขาไปแกไข หรือพิมพขอความโดยปรากฏ Text Editor ดังนี้ ลบขอความเดิม แลวพิมพขอความใหม โดยมีหลักการพิมพลักษณะเดียวกับ Word Processor และมีปุมจัดแตงอักษร ดังนี้ ทั้งนี้ฟอนตที่เลือกไดแนะนําเปน MS Sans Serif และ Tahoma และสามารถคัดลอก จาก Word มาวางไดดวยคําสั่ง Copy/Paste เมื่อคลิกปุม OK จะปรากฏกรอบขอความดังนี้ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 20. 20. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 17 กรอบขอความ สามารถยอ/ขยายดวยปุม Handle และยายตําแหนงได การแกไข  ขอความใหดบเบิลคลิกที่กรอบขอความ และใชปุม <Delete> เพื่อลบกรอบขอความ ั แทรกรูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย การแทรกรูปภาพทําไดโดยคลิกปุม Insert Image แลวเลือกภาพที่ตองการ โดย สามารถปรับขนาด ยายตําแหนง และลบภาพดวยวิธีเดียวกับกรอบขอความ ภาพที่นําเขาสามารถใชคําสั่งจากการคลิกปุมขวาปรับแตงได เชน การแกไขภาพ ก็ใหคลิกเลือกคําสั่ง Edit Image ปรากฏหนาตางทํางานดังนี้ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 21. 21. 18 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author สามารถปรับขนาดภาพ (Size) หรือตัดภาพ (Crop) รวมทั้งเลือกฟอรแมตภาพ นอกจากนี้บางภาพสามารถขจัดสีพื้นภาพ (Background Color) ใหเปนภาพพืนโปรงใสไดดวย ้  คําสั่ง Change Transparent โดยเลือกสีที่ตองการใหโปรงใส ทํางานกับหนา e-Book ขณะสรางผลงาน ควรใหสังเกตดานขวามือของ Status bar ในจุด Page เพื่อใหทราบวา กําลังทํางานทีหนากระดาษแผนที่เทาไร จากจํานวนกีหนา ่ ่ การเพิ่มหนา e-Book ทําไดโดยคลิกปุมเครื่องมือ หรือใชคําสั่ง Insert, Page และ สามารถใชปุมเครื่องมือในชุด Page ควบคุมการจัดการหนา e-Book ไดดังนี้ • การเลื่อนหนา e-Book ใชปุม Previous, Next และ Goto ตามลําดับ • การลบหนา e-Book ใชปุม โดยจะลบหนาที่กําลังทํางาน • การคัดลอกหนา e-Book ใชปุม บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 22. 22. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 19 • การยายตําแหนงหนา e-Book ใชปุม เมื่อเพิ่มหนากระดาษใหมแลว ใหคลิกปุม Template เพื่อเลือกแมแบบสําหรับเนื้อหา เชน คลิกที่พื้นที่สีเทา เพื่อยกเลิกการเลือกวัตถุ จากนั้นนําเขาภาพ หรือพิมพขอความและจัด ตําแหนงตามเหมาะสม ทําหนาอื่นๆ ที่เหลือจนครบตามตองการ จึงสรางหนาปกหลัง ดวย แมแบบดังนี้ บันทึกแฟมผลงาน และทดสอบผลงานดวยปุม บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 23. 23. 20 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author แปลงเอกสาร e-Book ขณะสราง e-Book สามารถทดสอบผลโดยคลิกที่ปุม DNL Package เพื่อ แปลงเอกสารทั้งเลม หรือใชปุม Page สําหรับแปลงเอกสารเฉพาะหนาที่ทํางานปจจุบัน โปรแกรมจะนําเสนอผลงานในลักษณะ 3D Flip ที่สามารถคลิกเปดหนาคลายเปดหนาหนังสือ จริง การออกจากโหมดแสดงผลใหคลิกปุมขวาของเมาสที่ e-Book ที่กําลังนําเสนอแลวเลือก คําสั่ง Exit การกําหนดความเร็วของการเปดหนาเอกสาร ทําไดดวยคําสั่ง File, Book Properties, Page Turn Speed นอกจากนี้ e-Book ที่สรางเสร็จแลวสามารถนําไปประยุกตใชไดหลากหลายลักษณะ เชน • e-Book แบบ .exe สําหรับ Offline หรือสงทางอีเมล ใหคลิกปุม EXE Package จะได e-Book ที่มีสวนขยายเปน .exe บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 24. 24. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21 • e-Book แบบ Screen Save ใหคลิกปุม SCR Package โดย e-Book จะ มีสวนขยายเปน .scr การนําไปใชจะตองคัดลอกไปวางที่ C:WindowsSystem32 เมื่อเขาสูคําสั่ง กําหนด Screen Save ของ MS Windows จะปรากฏตัวเลือก ดังนี้ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 25. 25. 22 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ตกแตง e-Book ตกแตงดวยปุมและภาพประกอบ Desktop Author เตรียมภาพปุม สัญลักษณ และเสนสันหนังสือสําหรับชวยออกแบบ ตกแตงโดยคลิกปุม Buttons แลวเลือกหมวดภาพ แลวเลือกภาพจากหมวด จัดตําแหนงและขนาด กรอบกราฟก กรอบกราฟกเปนเครื่องมือกราฟกชิ้นเดียวที่ Desktop Author เตรียมให หากตองการ สรางพื้นสีใหกับกรอบขอความ หรือเสนกราฟก ก็สามารถใช Box มาประยุกตใชได เมื่อคลิกปุม Insert Box จะปรากฏชุดสีสําหรับกรอบ ดังนี้ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 26. 26. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23 โดยกรอบกราฟกดังกลาวสามารถจะตําแหนงและขนาดไดตามตองการ กรอบกราฟกจะประกอบดวยสืพื้น และสีเสนขอบ โดยควบคุมไดจากปุมเครื่องมือ โดยเครื่องมือชุดแรกคือ การกําหนดลักษณะของเสนขอบ และปุมเครื่องมือชุดที่สอง คือลักษณะของสีพื้นกรอบกราฟก คากําหนดของเสนขอบ ประกอบดวย • Border Style ลักษณะของเสนขอบ • Border Width ความหนาของเสนขอบ • Border Color สีของเสนขอบ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 27. 27. 24 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author นําเขา Flash, Audio, Movie การนําเขา Flash Movie, Audio/Sound และ Movie ใน e-Book สามารถคลิกปุม เครื่องมือ Insert Multimedia คลิกเลือกไฟลสื่อจากปุม Select Multimedia โดยเลือกประเภทสื่อเปน Flash สําหรับ นําเขา Flash Movie หรือ Common media สําหรับการนําเขาเสียง .mid, .mp3, .wav และ Video (.avi, .mpg, .mpeg) เมื่อคลิกปุม OK จะปรากฏกรอบวางสื่อที่สามารถปรับขนาดและตําแหนงไดเชนกัน เมื่อ DNL Package จะปรากฏผลดังนี้ กรณีเลือกสื่อที่เปนแฟมวิดโอหรือเสียง จะมีตัวเลือกเพิมเติม ดังนี้ ี ่ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 28. 28. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 25 • Embed file inside book ใหผังสื่อที่เลือกใชกับแฟมเอกสารหรือไม กรณีที่ไม เลือกรายการนี้ จะตองมันใจวาไดคดลอกแฟมสื่อไปพรอมกับแฟมเอกสาร ่ ั ดวยทุกครั้ง แตถาเลือกจะทําใหขนาดของแฟมผลงานโตขึ้น • Start play automatically ใหสื่อที่เลือกทํางานอัตโนมัติหรือไม (แนะนําให เลือกรายการนีทุกครั้ง) ้ • Loop ตองการใหสื่อนําเสนอวนลูปเมื่อนําเสนอจบหรือไม • Show control ตองการแสดงแถบควบคุมสื่อ เชน ปุมปด ปุม นําเสนอ หรือไม (แนะนําใหเลือกรายการนี้ทุกครั้ง) เทคนิคเพิ่มเติม การนําเขาแฟมเสียง สามารถยอขนาดของกรอบสื่อใหเล็กจนมองไมเห็นเพื่อไมแสดง จอภาพได โดยที่เสียงยังคงทํางานไดตามปกติ การสราง Link Desktop Author มีคําสั่งจัดการ Link ไดหลากหลายรูปแบบ ทําใหการสรางสรรค Interactive e-Book เปนเรื่องงาย โดยการคลิกเลือกภาพ หรือกรอบกราฟก หรือขอความ แลวใช คําสั่ง Change Link จะปรากฏตัวเลือกดังนี้ Link Type : Page เชื่อมโยงไปยังหนาอื่นๆ ซึงตองระบุเลขหนา ในชอง Link ่ Target Link Type : Web เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต อีเมล หรือแฟมเอกสาร บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 29. 29. 26 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ตัวอยาง : ตองการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต www.stks.or.th ใหปอน www.stks.or.th ไม ตองใส http:// แตใหเลือกรายการ HTTP:// แทน สําหรับการลิงกไปยังแฟมเอกสารใดๆ ใหเลือกเปน FILE: โดยจะตองคัดลอกแฟม เอกสารดังกลาวมาไวรวมกันในโฟลเดอรทจัดเตรียมไวกอนหนา และตั้งชื่อแฟมเอกสารเปน ี่  ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพเล็ก ผสมตัวเลขได หามเวนวรรค ใชไดเฉพาะเครื่องหมาย – หรือ _ Link Type : CloseWindows ปดหนังสือเลมที่กําลังใชงานอยู Link Type : On/Off MT เปดใชหรือปดการใช Menu Top bar ซึ่งปรากฏตรง ขอบบนของหนังสือ Link Type : Print สั่งพิมพหนังสือออกทางเครื่องพิมพ Link Type : SentMail สื่อสารผานทางอีเมล (เครืองผูใชจะตองสนับสนุน ่ การสงอีเมล) Link Type : On/Off Background เปดหรือปดใชงานพื้นหลัง Link Type : SaveBook บันทึกเปน (ตังชื่อไฟลใหม) ้ Link Type : BookView_Back เปดหนาหนังสือแบบยอนกลับ Link Type : BookView_Foreward เปดหนาหนังสือแบบไปขางหนา Link Type : RightClickMenu_Popup แสดงรายการคําสั่งจากการคลิกเมาสขวา Link Type : GotoPage เลื่อนไปยังหนาที่ระบุ Link Type : MinimizeBook คลิกแลวยอหนังสือเก็บไวที่ Task bar Link Type : Search สืบคนขอมูลในเอกสาร บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 30. 30. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27 Link Type : DNL File คลิกแลวเปดแฟมเอกสาร .dnl ที่ระบุ Link Type : Note ทํางานกับกระดาษบันทึก Link Type : Highlight สรางแถบสีใหกับขอความ รายการเลือกทีเ่ หลือ จะเปนคําสั่งเฉพาะสําหรับการสรางงานเฉพาะ จึงขอแนะนําใน หัวขอที่เกี่ยวของ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 31. 31. 28 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ปก e-Book โดยปกติหนังสือหนาแรกควรแสดงดวยปกหนา และหนาสุดทายคือปกหลัง แต โปรแกรมใหจอภาพแสดงทังดานซายและดานขวา ดังนันการสรางหนาปก กําหนดใหอีกดาน ้ ้ เปนพื้นโปรงใส (ไมตองพื้นที่ทํางาน) e-Book ในสภาวะปกติ จะแสดงพื้นที่ทั้งดานซายและขวา โดยหนาปกควรแสดงเฉพาะ ดานขวาเทานัน ดังภาพ ้ การกําหนดใหพื้นที่ดานใดดานหนึ่งของปกมีลักษณะโปรงใสดังกลาว ทําไดโดยสราง กรอบกราฟกรหัสสี 0, 255, 0 เชนกรณีปกหนาใหวางกรอบกราฟกรหัสสี 0, 255, 0 ไวดานขวา บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 32. 32. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 29 จัดตําแหนงกรอบกราฟก ใชปุมขวา แลวเลือกคําสั่ง Change Position กําหนดคาพิกด และขนาดของกรอบกราฟกได ั จากนั้นกําหนดคาความโปรงใสใหกับปกหนังสือดวยคําสั่ง File, Book Properties, Book Transparency บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 33. 33. 30 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ปรากฏรายการเลือก ดังนี้ คลิกเลือกรายการ Eazy Cover Shape with Transparency กรณีปกหนา และ Eazy Back Cover Shape with Transparency กรณีปกหลัง จากนัน DNL Package เพื่อทดสอบผล ้ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 34. 34. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 31 ออกแบบ Free style e-Book ดวย GIMP Desktop Author อนุญาตใหออกแบบรูปทรงของหนังสือไดอิสระ โดยใช ความสามารถ Transparent ทําใหไดหนังสือที่มีรูปทรงแปลกตา เชน หนังสือรูปหัวใจ รูปตนไม หรือรูปทรงอิสระใดๆ การสรางหนังสือดังกลาว จะตองใชโปรแกรมกราฟก เชน Adobe PhotoShop หรือ GiMP ออกแบบลักษณะของหนาหนังสือกอน ตัวอยางขอแนะนําการออกแบบดวยโปรแกรม GIMP ซึ่งดาวนโหลดไดจากเว็บไซต http://stks.or.th ในหมวดคลังดาวนโหลด 1. เปดโปรแกรม GIMP ดวยคําสั่ง Start, Program, GIMP, GIMP 2 2. ตั้งคาสีโดยใชคา RGB เปน 0, 255, 0 ตามลําดับ บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 35. 35. 32 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author 3. เลือกเมนูคําสั่ง File, New กําหนดขนาด 700 × 440 pixels Resolution เทากับ 72 dpi และเลือกสีพื้นใหตรงกับสีที่กําหนดไวตามขอ 2 4. ออกแบบผลงานดวยรูปทรงที่ตองการ โดยเลือกสีใหตางกับสีพื้น 5. บันทึกโดยเลือกฟอรแมตเปน BMP ดวยคําสั่ง File, Save as… บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 36. 36. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 การใชงาน ภาพที่ออกแบบไวแลว สามารถนําไปสรางสรรคผลงานไดโดยการนําเขาภาพเปนพื้น หลังของหนังสือ แลวกําหนดคา Transparent ใหเหมาะสม บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 37. 37. 34 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ควบคุม Multimedia Desktop Author รองรับการนําเสนอสื่อมัลติมีเดียเกือบทุกฟอรแมต อีกทั้งยังไดเตรียม ฟงกชันควบคุมการนําเสนอสื่อแบบ Interactive เชน การสรางปุมควบคุมการเปดหรือนําเสนอ สื่อ และปดสื่อไดตามตองการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเขาสื่อ กําหนดรหัสอางอิง (ID) และเลือกคาควบคุมการแสดงผลแบบไม แสดงผลทันที ไมแสดง Control 2. คลิกปุมขวาของเมาสที่กรอบวัตถุ แลวเลือกคําสั่ง Change Position กําหนดคา ความกวาง/ความสูงเทากับ 0 เพื่อไมใหปรากฏกรอบแสดงผลในหนาหนังสือ 3. สรางปุมควบคุม หรือขอความควบคุม เชน Play Pause Stop บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 38. 38. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 35 4. เลือกขอความแตละคํา แลวคลิกปุม Link เพื่อสรางคําสั่งควบคุม 5. กรณีนี้เลือกขอความ Play จึงตองเลือกคําสั่งเปน Multimedia_Play และเลือก รหัสสื่อมัลติมีเดียที่ตองการควบคุมจากรายการ Link Target: (กรณีนเี้ ลือกเปน song001) 6. เลือกขอความอื่นและสรางลิงก เชน Pause ใหเลือก Link เปน Multimedia_Pause ขอความ Stop เลือกเปน Multimedia_Stop 7. ทดสอบการนําเสนอดวย DNL Packages บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 39. 39. 36 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author แบบทดสอบ จุดเดนของ Desktop Author อีกประการคือ การสรางแบบทดสอบ หรือแบบสอบถาม ดวยความสามารถของ Eazy Form โดยคลิกเลือก Eazy Form จะมีหนาตาง Add form objects ใหเลือก Add Question ปรากฏหนาตางดังรูป สวนของ Question บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 40. 40. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 37 • Order คําถามขอที่ • Question ID เปนสวนที่โปรแกรมกําหนดเอง ไมตองแกไข • Caption คําอธิบายขอคําถาม (ชื่อเรื่อง) • Text to display เปนสวนของคําถามที่ตองพิมพลงไป • Style ใชในการกําหนดฟอนตและสีของตัวอักษร การ แกไขใหคลิกที่ปุม Style คา Default จะเปน Arial ใหเลือกฟอนตใหมเปน MS Sans Serif สวนของ Answer Type : ชนิดของคําตอบ แบงไดหลายแบบ ตามรูป Input : ตอบคําถามสั้นๆ ไมเกิน 1 บรรทัด Text Area : ตอบคําถามสั้น ๆ เชิงบรรยาย Dropdown List : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด List : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด Checkbox : ใชกับคําถามที่มีคําตอบมากกวา 1 ขอ Radio box : ใชกับคําถามที่มีคําตอบเพียงขอเดียว Number of Answer: จํานวนตัวเลือกของคําตอบ Caption : ขอความที่ตองการแสดงใหเห็นตอนสงแบบทดสอบ Answer : คําตอบที่ตองพิมพลงไป Style : ใชกําหนดฟอนตและสีของตัวอักษร Correct : คําตอบที่ถูกตอง บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 41. 41. 38 สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author Points : คะแนนใหกับคําตอบขอนั้นๆ ผลลัพธที่ปรากฏสามารถปรับตําแหนงและขนาดไดเหมาะสม ปุมสําหรับสงแบบทดสอบ เมื่อจัดทําแบบทดสอบเรียบรอยตามจํานวนที่ตองการแลว ตองสรางปุมเพื่อใชในการ สงแบบทดสอบเพื่อนําไปประมวลผล โดยใชคําสั่ง Add Submit Button เปลี่ยนขอความในชอง Caption โดยขอความนี้จะอยูบนปุมที่เราสรางเพื่อใชสงแบบทดสอบ พรอมทั้งคลิกเลือก View Result เพื่อใหแสดงผลหนาตอไป บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 42. 42. ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 39 Method เปนการเลือกรูปแบบของการสงขอมูลไปประมวลผล Email : เปนการสงขอมูลไปยัง e-Mail ที่กําหนด Get/Post : เปนการสงขอมูลไปยังระบบเว็บโปรแกรมมิ่ง ตองเขียน โปรแกรมควบคุม No Information : ไมตองเลือกฟงกชันพิเศษใดๆ เมื่อกําหนดคาเกี่ยวกับปุมแลว ก็คลิกปุม Edit Result Page ปรากฏแบบฟอรมที่ใชรายงานผลการทําแบบทดสอบ ดังรูป ปรับแตงใหไดรูปแบบตามที่ตองการ โดยเฉพาะการแสดงผลภาษาไทย บุญเลิศ อรุณพิบูลย

×