O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
C1. VĐ cơ bảnQLHCC      Buì Văn Quyết BM QLKT
Giíi thiÖu Ch­¬ng tr×nh m«n häc QLHCC• Ch­¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ QLHCC• Ch­¬ng 2. QLHCC vÒ kinh tÕ• Ch­¬ng 3. QLHC...
Ch­¬ng 1. nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n       lÝ hµnh chÝnh c«ng1.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng       ...
Ph© n c hia q uy Ò n lùc nhµ n­íc          Quèc héi QuyÒn       QuyÒn         QuyÒn lËp ph¸p  ...
1.1.2. K i niÖm vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh    h¸  c«ng• Hà nh c hÝnh là : - Ho¹t ®éng tæ chøc, qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh; - ...
Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng   Cã c¸c c¸ch tiÕp cËn:    - QLHCC lµ ho¹t ®éng tæ chøc nh»m thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch ph...
Tãm l¹i: QLHCC lµ:  Sù t¸c ®éng cã tæ chøc vµ ®iÒu chØnhb»ng quyÒn lùc NN ®èi víi:    - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH    ...
1.1.3. Chủ thể & khách thể QLHCC• Chủ thể:   - Cơ quan hành chính NN   - Các nhà chức trách   - Các cá nhân & tổ chứ...
§Æc ®iÓm cña chñ thÓ QLHCC: - Lu«n g¾n víi thÈm quyÒn ph¸p lÝ - LÜnh vùc ho¹t ®éng réng - Qu¶n lÝ chñ yÕu th«ng qua c¸c qu...
C¬ quan HCNNlµ: c¬ quan qu¶n lÝ chung hay tõng mÆt c«ng  t¸c, cã nhiÖm vô chÊp hµnh ph¸p luËt vµ chØ  ®¹o thùc hiÖn chñ ...
Ph©n lo¹i c¬ quan HCNNC¬ quan HCNN thÈm       C¬ quan HCNN thÈm quyÒn chung          quyÒn riªngCã chøc ...
Công chức lãnh đạo và QLHCC     • Bầu    • Bổ nhiệm• Kết hợp bầu & bổ nhiệm C1. VĐ cơ bản QLHCC      Buì Vă...
Kh¸ch thÓ qu¶n lÝ HCC   - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH;   - C¸c hµnh vi cña con ng­êi;   - Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi...
1.1.4. B¶n chÊt cña QLHCC* TÝnh ®éc quyÒn.* Ýt quan t©m ®Õn lîi nhuËn* Ph¶i xö lÝ b×nh ®¼ng víi mäi c«ng d©n  theo ph¸p ...
1.2. ThÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng   Kh¸i niÖm vÒ thÓ chÕ  ThÓ c hÕ lµ to µ n bé c ¸ c q ui ® Þnh, luËt lÖc ña m é t c hÕ ® ...
Kh¸i niÖm thÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng ThÓ chÕ HCC lµ:  - HÖ thèng c¸c c¬ quan HC NN  - C¸c luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt   ...
ThÓ chÕ HCC bao gåm c¸c hÖ thèng:1) C¬ quan hµnh ph¸p tõ TW ®Õn c¬ së.2) V¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn KT - X...
Ph©n biÖt thÓ chÕ NN vµ thÓ chÕ       HCC   • ThÓ chÕ NN        • ThÓ chÕ HCC - Gåm tÊt c¶ c¸c c¬    -...
1.3. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña QLHCC    1.3.1. TÝnh lÖ thuéc vµo chÝnh trÞ- Nhµ n­íc nãi chung, hÖ thèng HCC nãi riªng cã h...
1.3.2. TÝnh ph¸p quyÒn1) §¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tu©n thñ PL;2) Bé m¸y lµ c«ng cô qu¶n lÝ chñ yÕu cña NN; duy...
1.3.3. TÝnh liªn tôc, t­¬ng ®èi æn ®Þnh &thÝch øng 1) Ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC diÔn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc, ®¶m b¶o...
1.3.4. TÝnh chuyªn m«n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp cao1) Lµ mét ho¹t ®éng ®Æc biÖt vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Æc biÖt.2) §ßi hái ph...
1.3.5. TÝnh hÖ thèng, thø bËc chÆt chÏ1- HCC bao gåm hÖ thèng ®Þnh chÕ theo thø bËc chÆt chÏ (tõ TW tíi c¸c ®Þa ph­¬ng)2-...
1.3.6. TÝnh kh«ng vô lîi1- Ho¹t ®éng phôc vô lîi Ých chung, ph¸t triÓncña XH (kh«ng theo ®uæi môc tiªu doanh lîi). 2- Ph¶i...
1.3.7. TÝnh nh©n ®¹o 1- T«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîpph¸p cña c«ng d©n. Kh«ng ®­îc quan liªu, cöaquyÒn, h¸ch dÞ...
1.4. Chøc n¨ng QLHCC        Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh- Dù b¸o, dù ®o¸n, m« h×nh hãa- X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu, tèc ®é...
-  XD bộ máy gọn nhẹ, có hiệu quả-  Chỉ đạo vận hành bộ máy-  Hiệp đồng trong, ngoài khi triển khai nhiệm vụ-  Liên kế...
- Sắp xếp cán bộ theo chức danh    - Tiêu chuẩn hóa cán bộ    - Tổ chức hệ thống công việcC1. VĐ cơ bảnQLHCC   ...
Chức năng quyết định và thực hiện QĐ        • Tập hợp đủ thông tin        • Đề ra, thẩm định, lựa     ...
Chức năng phối hợp thực hiện        • XD cơ chế         phối hợp        • Chỉ đạo liên      ...
Chức năng tài chính      • XD, ban hành & tổ chức       thực hiện chính sách tài       chính     ...
Chức năng kiểm tra đánh giá   • Phát hiện những sai sát,    vướng mắc   • Tìm kiếm cơ hội đạt mục    tiêu   • ...
1.4. C¸c nguyªn t¾c QLHCC    1.4.1. QLHCC d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ  sù tham gia, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nh©n d©n...
* N n d © n tha m g ia , kiÓ m tra , g i¸ m s ¸ t  h©QLHCC             Trùc tiÕp: - Tham gia biÓu quyÕt khi ...
1.4.2. Nguyªn t¾ c tËp trung d©nchñ    Quan hÖ: C¬ quan NN víi d©n; thñ tr­ ëng víi cÊp d­íi; vµ c¬ quan cÊp trªn víi c...
1.4.3. QLHCC b»ng ph¸p luËt       vµ t¨ng c­êng ph¸p chÕ- C¸ c q uy Õ t ® Þnh ® ­îc ba n hµ nh p h¶         ...
1.4.4. KÕt hîp QLHCC theo ngµnh vµ         theo l·nh thæ - KÕt hîp theo ngµnh vµ theo vïng l·nh thælµ hai mÆt g¾n ...
1.4.5. Nguyªn t¾ c c«ng khai  - Nh»m phôc vô lîi Ých quèc gia vµ lîiÝch hîp ph¸p cña c«ng d©n => cÇn ph¶ic«ng khai ho¸. ...
1.5. H×nh thøc, c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸pQLHCC     1.5.1. H×nh thøc QLHCC      1.5.1.1. H×nh thøc ph¸p lݧ­îc qui ®Þ...
H×nh thøc ph¸p lÝ1) Ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹m PL (lµ h×nh thøc quan träng nhÊt):    - Qui ®Þnh nh÷ng qui t¾c xö sù chu...
H×nh thøc kh«ng ph¸p lÝChñ thÓ cã thÈm quyÒn ®­îc lùa chän h×nhthøc ho¹t ®éng trong ph¹m vi chøc n¨ng, thÈmquyÒn ®Ó ®¶m b¶...
1.5.2. C«ng cô qu¶n lÝ hµnh chÝnhc«ng      C¸ c v¨n b¶ PL vµ q uy Õ t ® Þnh QLHC           n    Lµ sù ...
1.5.3. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng 1.5.3.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi ph­¬ng ph¸p QLHCC1. Ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o t¸c ®...
1.5.3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p QLHCCN m 1 : Dùa trªn p h­¬ ng p h¸ p c ña c ¸ c hã kho a hä c kh¸ c ® Ó t¸ c ® é ng ® Õ n ® è i ...
N m 2 : T¸ c ® é ng trùc tiÕ p ® Õ n ® è i t­îng hã  QL  1- Gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øcLµ ph­¬ng ph¸p hµng ®Ç...
C1. VĐ cơ bảnQLHCC      Buì Văn Quyết BM QLKT
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

C1 moi qlhcc

369 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

C1 moi qlhcc

 1. 1. C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 2. 2. Giíi thiÖu Ch­¬ng tr×nh m«n häc QLHCC• Ch­¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ QLHCC• Ch­¬ng 2. QLHCC vÒ kinh tÕ• Ch­¬ng 3. QLHCC vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ• Ch­¬ng 4. C«ng nghÖ hµnh chÝnh• Ch­¬ng 5. C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ngC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 3. 3. Ch­¬ng 1. nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng1.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng 1.1.1. QuyÒn lùc NN& quyÒn hµnh ph¸ p trong hÖ thèng quyÒn lùc NN C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 4. 4. Ph© n c hia q uy Ò n lùc nhµ n­íc Quèc héi QuyÒn QuyÒn QuyÒn lËp ph¸p hµnh ph¸p t­ ph¸p Hµnh chÝnh LËp qui ®iÒu hµnh ChÝnh phñ ChÝnh quyÒnC1. VĐ cơ bản ®Þa ph­¬ngQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 5. 5. 1.1.2. K i niÖm vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh h¸ c«ng• Hà nh c hÝnh là : - Ho¹t ®éng tæ chøc, qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh; - TiÕn hµnh trªn c¬ së nh÷ng qui t¾c nhÊt ®Þnh - Cã môc ®Ých phôc vô lîi Ých chung; C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 6. 6. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng Cã c¸c c¸ch tiÕp cËn: - QLHCC lµ ho¹t ®éng tæ chøc nh»m thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña Nhµ n­íc . - QLHCC lµ ho¹t ®éng cña nh÷ng c¬ quan ®­îc thµnh lËp theo luËt vµ cã chøc n¨ng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p. - QLHCC lµ ho¹t ®éng hµnh chÝnh cña c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh ph¸p nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Þnh cña Nhµ n­íc.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 7. 7. Tãm l¹i: QLHCC lµ: Sù t¸c ®éng cã tæ chøc vµ ®iÒu chØnhb»ng quyÒn lùc NN ®èi víi: - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH - Hµnh vi ho¹t ®éng cña c«ng d©ndo c¸c c¬ quan trong hÖ thèng hµnh ph¸p tiÕn hµnh,trªn c¬ së c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, nh»m thùc hiÖnchøc n¨ng, nhiÖm vô cña NN, ph¸t triÓn c¸c mèi quanhÖ KT - XH vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu hîp ph¸p cñac«ng d©n. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 8. 8. 1.1.3. Chủ thể & khách thể QLHCC• Chủ thể: - Cơ quan hành chính NN - Các nhà chức trách - Các cá nhân & tổ chức được ủy quyền C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 9. 9. §Æc ®iÓm cña chñ thÓ QLHCC: - Lu«n g¾n víi thÈm quyÒn ph¸p lÝ - LÜnh vùc ho¹t ®éng réng - Qu¶n lÝ chñ yÕu th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh HCC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 10. 10. C¬ quan HCNNlµ: c¬ quan qu¶n lÝ chung hay tõng mÆt c«ng t¸c, cã nhiÖm vô chÊp hµnh ph¸p luËt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc. §Æc ®iÓm- Cã chøc n¨ng qu¶n lÝ HCNN trªn l·nh thæ & trªn c¸c lÜnh vùc- Lµ mét hÖ thèng rÊt phøc t¹p tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së, sè l­îng nhiÒu- §Òu thuéc c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc- Mçi c¬ quan HCNN cã thÈm quyÒn vµ giíi C1. VĐ cơ bản QLHCC ho¹t ®éngBuì Văn Quyết BM QLKT h¹n nhÊt ®Þnh
 11. 11. Ph©n lo¹i c¬ quan HCNNC¬ quan HCNN thÈm C¬ quan HCNN thÈm quyÒn chung quyÒn riªngCã chøc n¨ng qu¶n lÝ Cã chøc n¨ng qu¶n lÝ HCNN theo l·nh thæ ®èi víi tõng ngµnh,C¸n bé l·nh ®¹o ®­îc lÜnh vùc riªng bÇu ra, hoÆc kÕt hîp gi÷a bÇu víi bæ C¸n bé l·nh ®¹o theo c¬ nhiÖm chÕ bæ nhiÖm (trõPh­¬ng thøc l·nh ®¹o vµ bé tr­ëng) qu¶n lÝ hµnh chÝnh Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o vµ theo chÕ ®é tËp thÓ qu¶n lÝ theo chÕ ®é thñ tr­ëng C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 12. 12. Công chức lãnh đạo và QLHCC • Bầu • Bổ nhiệm• Kết hợp bầu & bổ nhiệm C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 13. 13. Kh¸ch thÓ qu¶n lÝ HCC - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH; - C¸c hµnh vi cña con ng­êi; - Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ §Æc ®iÓm cña kh¸ch thÓ QLHCC - TÝnh ®a d¹ng cña hµnh vi - Kh¸ch thÓ vµ chñ thÓ qu¶n lÝ ®­îc t¸ch biÖt t­¬ng ®èiC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 14. 14. 1.1.4. B¶n chÊt cña QLHCC* TÝnh ®éc quyÒn.* Ýt quan t©m ®Õn lîi nhuËn* Ph¶i xö lÝ b×nh ®¼ng víi mäi c«ng d©n theo ph¸p luËt.* TÝnh v« nh©n x­ng* Ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC ®­îc ®¶m b¶o b»ng nh÷ng c«ng cô cô thÓ* Th«ng tin c«ng khai cho d©n c­* Qui mô của tổ chức lớn* §¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 15. 15. 1.2. ThÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng Kh¸i niÖm vÒ thÓ chÕ ThÓ c hÕ lµ to µ n bé c ¸ c q ui ® Þnh, luËt lÖc ña m é t c hÕ ® é XH, bué c m ä i ng ­ê i p h¶tu© n ithe o . §ã lµ hÖ thèng qui ®Þnh do NN x¸c lËp, ®­îc NN sö dông ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quanhÖ trong x· héi (gi÷a NN víi c«ng d©n, NN víic¸c tæ chøc…), nh»m thiÕt lËp trËt tù kØ c­¬ngVĐ cơ bản C1. cña XH. QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 16. 16. Kh¸i niÖm thÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng ThÓ chÕ HCC lµ: - HÖ thèng c¸c c¬ quan HC NN - C¸c luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt T¹o khu«n khæ ph¸p lÝ cho c¸c c¬quan HC NN thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ,®iÒu hµnh mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng XH, t¹oc¬ së cho mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n sèng vµ lµmviÖc theo ph¸p luËt.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 17. 17. ThÓ chÕ HCC bao gåm c¸c hÖ thèng:1) C¬ quan hµnh ph¸p tõ TW ®Õn c¬ së.2) V¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn KT - XH trªn mäi ph­¬ng diÖn, ®¶m b¶o XH ph¸t triÓn æn ®Þnh, an toµn, bÒn v÷ng.3) V¨n b¶n ph¸p luËt qui ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan thuéc bé m¸y HC NN tõ TW ®Õn c¬ së.4) V¨n b¶n qui ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng vô vµ qui chÕ c«ng chøc.5) ChÕ ®Þnh vÒ tµi ph¸n hµnh chÝnh.6) HÖ thèng thñ tôc HC nh»m gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ C1. VĐ cơ bản trong néi bé c¬ quan NN, BM QLKT nhµ n­íc víi c«ng QLHCC Buì Văn Quyết gi÷a CQ
 18. 18. Ph©n biÖt thÓ chÕ NN vµ thÓ chÕ HCC • ThÓ chÕ NN • ThÓ chÕ HCC - Gåm tÊt c¶ c¸c c¬ - Gåm hÖ thèng c¸c c¬ quan thuéc bé m¸y quan HCNN. NN (lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p ). - C¸c qui ®Þnh mang - TÊt c¶ c¸c qui ®Þnh tÝnh ph¸p luËt, qui mang tÝnh ph¸p luËt t¾c, qui chÕ vËn ®Ó c¸c c¬ quan thùc hµnh cña c¸c c¬ quan hiÖn chøc n¨ng qu¶n HCNN. lÝ NN.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 19. 19. 1.3. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña QLHCC 1.3.1. TÝnh lÖ thuéc vµo chÝnh trÞ- Nhµ n­íc nãi chung, hÖ thèng HCC nãi riªng cã hai chøc n¨ng: Thø nhÊt, duy tr× trËt tù, lîi Ých chung cña XH; Thø ha i, b¶o vÖ quyÒn lîi cña giai cÊp cÇm quyÒn.- HCC ë n­íc ta có §CS VN l·nh ®¹o. C¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi cã vai trß tham gia vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 20. 20. 1.3.2. TÝnh ph¸p quyÒn1) §¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tu©n thñ PL;2) Bé m¸y lµ c«ng cô qu¶n lÝ chñ yÕu cña NN; duy tr× vµ ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña XH.3) §¶m b¶o tÝnh chÝnh qui, hiÖn ®¹i cña mét bé m¸y HCC cã kØ luËt, kØ c­¬ng.4) C¸c c¬ quan hµnh ph¸p n¾m quyÒn lùc vµ sö dông quyÒn lùc khi thùc thi c«ng vô.5) KÕt hîp quyÒn lùc vµ uy tÝn, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 21. 21. 1.3.3. TÝnh liªn tôc, t­¬ng ®èi æn ®Þnh &thÝch øng 1) Ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC diÔn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc, ®¶m b¶o duy tr× mäi ho¹t®éng th­êng xuyªn cña XH.2) §¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn KT- XH.3) §¶m b¶o sù thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®æicña XH trong tõng thêi k×. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 22. 22. 1.3.4. TÝnh chuyªn m«n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp cao1) Lµ mét ho¹t ®éng ®Æc biÖt vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Æc biÖt.2) §ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghÒ nghiÖp cao3) Tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng chøc cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn uy tÝn vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 23. 23. 1.3.5. TÝnh hÖ thèng, thø bËc chÆt chÏ1- HCC bao gåm hÖ thèng ®Þnh chÕ theo thø bËc chÆt chÏ (tõ TW tíi c¸c ®Þa ph­¬ng)2- Bé m¸y ®­îc cÊu thµnh vµ vËn hµnh theo c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt.3- Tæ chøc bé m¸y ®­îc thÓ hiÖn ë sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan HCC.4- Ho¹t ®éng cÇn ph¶i cã sù chñ ®éng, s¸ng t¹o cña mçi cÊp, mçi c¬ quan vµ mçi c«ng chøc => ®¶m b¶o sù ph©n c«ng, ph©n cÊp ®óng thÈm quyÒn. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 24. 24. 1.3.6. TÝnh kh«ng vô lîi1- Ho¹t ®éng phôc vô lîi Ých chung, ph¸t triÓncña XH (kh«ng theo ®uæi môc tiªu doanh lîi). 2- Ph¶i x©y dùng mét nÒn hành chính c«ngt©m, trong s¹ch, kh«ng ®ßi hái ng­êi ®­îc phôcvô ph¶i tr¶ thï lao. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 25. 25. 1.3.7. TÝnh nh©n ®¹o 1- T«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîpph¸p cña c«ng d©n. Kh«ng ®­îc quan liªu, cöaquyÒn, h¸ch dÞch, g©y phiÒn hµ cho d©n khithi hµnh c«ng vô 2- Ph¶i t«n träng con ng­êi, phôc vô nh©n d©nvµ lÊy môc tiªu ph¸t triÓn cña x· héi lµm ®énglùc.3- §¶m b¶o ®èi xö b×nh ®¼ng. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 26. 26. 1.4. Chøc n¨ng QLHCC Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh- Dù b¸o, dù ®o¸n, m« h×nh hãa- X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu, tèc ®é PT, c¬ cÊu & c©n ®èi lín- XD chiÕn l­îc, qui ho¹ch PT; ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ngµnh, vïng, lÜnh vùc; kÕ ho¹ch 5 n¨m, hµng n¨m- §Ò ra chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ph¸t triÓnC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 27. 27. - XD bộ máy gọn nhẹ, có hiệu quả- Chỉ đạo vận hành bộ máy- Hiệp đồng trong, ngoài khi triển khai nhiệm vụ- Liên kết công việc, tổ chức & con người- Quản lí chặt chẽ các hoạt động- Quản lí sự thay đổi của tổ chứcC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 28. 28. - Sắp xếp cán bộ theo chức danh - Tiêu chuẩn hóa cán bộ - Tổ chức hệ thống công việcC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 29. 29. Chức năng quyết định và thực hiện QĐ • Tập hợp đủ thông tin • Đề ra, thẩm định, lựa chọn phương án • Thông qua quyết định • Ban hành quyết địnhC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 30. 30. Chức năng phối hợp thực hiện • XD cơ chế phối hợp • Chỉ đạo liên kết phối hợp dọc, ngangC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 31. 31. Chức năng tài chính • XD, ban hành & tổ chức thực hiện chính sách tài chính • SD đúng chế độ, tiết kiệm & hiệu quả NS • Quản lý chặt chẽ công sảnC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 32. 32. Chức năng kiểm tra đánh giá • Phát hiện những sai sát, vướng mắc • Tìm kiếm cơ hội đạt mục tiêu • Làm rõ các việc đã và chưa làm được, khen thưởng & xử lí kịp thờiC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 33. 33. 1.4. C¸c nguyªn t¾c QLHCC 1.4.1. QLHCC d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù tham gia, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nh©n d©n * § ¶ l· nh ® ¹ o QLHCC: ng- §Ò ra ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch PT KT - XH.- §Þnh h­íng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng.- Tæ chøc vµ ®µo t¹o, lùa chän c¸n bé cho c¬ quan QLNN.- L«i cuèn nh©n d©n tham gia thùc hiÖn c¸c C1. VĐ cơ bản nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ n­íc QLKT QLHCC Buì Văn Quyết BM
 34. 34. * N n d © n tha m g ia , kiÓ m tra , g i¸ m s ¸ t h©QLHCC Trùc tiÕp: - Tham gia biÓu quyÕt khi NN tr­ng cÇu d©n ý. - Th¶o luËn gãp ý kiÕn x©y dùng nh÷ng ®¹o luËt, c¸c quyÕt ®Þnh quan träng kh¸c cña NN hoÆc cña ®Þa ph­¬ng. - KiÓm tra c¸c c¬ quan QLNN. - Thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m. ph¸p luËt trong QL NN. Gi¸n tiÕp: - Th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i biÓu do d©n bÇ ra. C1. VĐ cơ bản -QLHCC qua c¸cBuì Văn Quyết BM QLKT Th«ng tæ chøc XH.
 35. 35. 1.4.2. Nguyªn t¾ c tËp trung d©nchñ Quan hÖ: C¬ quan NN víi d©n; thñ tr­ ëng víi cÊp d­íi; vµ c¬ quan cÊp trªn víi c¬ quan cÊp d­íi; CÊp TW gi÷ quyÒn thèng nhÊt QL nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n; thùc hiÖn ph©n cÊp QL giao quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cho cÊp d­ íi; C¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh trong tæ chøc QL ®iÒu hµnh ph¶i thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. Kh«ng ®­îc: C¬ quan cÊp trªn lµm thay & c¬ quan cÊp d­íi Quyết BM QLKTC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn û l¹i.
 36. 36. 1.4.3. QLHCC b»ng ph¸p luËt vµ t¨ng c­êng ph¸p chÕ- C¸ c q uy Õ t ® Þnh ® ­îc ba n hµ nh p h¶ i:+ Phï hîp víi néi dung vµ môc ®Ých cña luËt;+ жm b¶o mäi ng­êi ®Òu ®­îc b×nh ®¼ng tr­íc PL.- N i d ung c ¬ b¶ c ña ng uy ªn t¾ c lµ : é n+ X©y dùng vµ hoµn chØnh hÖ thèng PL.+ Tæ chøc thùc hiÖn tèt PL ®· ban hµnh.+ Xö lÝ nghiªm mäi hµnh vi vi ph¹m PL.+ T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc PL cho mäi ng­êiC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 37. 37. 1.4.4. KÕt hîp QLHCC theo ngµnh vµ theo l·nh thæ - KÕt hîp theo ngµnh vµ theo vïng l·nh thælµ hai mÆt g¾n liÒn nhau. - Tæ chøc tèt sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cñac¸c ngµnh vµ c¸c tæ chøc KT, v¨n ho¸, XH,an ninh, quèc phßng… trªn tõng ®Þa ph­¬ng, vïng l·nh thæ nh»m ®¹t ®­îc c¸c môctiªu chung.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 38. 38. 1.4.5. Nguyªn t¾ c c«ng khai - Nh»m phôc vô lîi Ých quèc gia vµ lîiÝch hîp ph¸p cña c«ng d©n => cÇn ph¶ic«ng khai ho¸. Thùc hiÖn ®óng chñ tr­¬ng “d©n biÕt,d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”. - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó quÇn chóng nh©nd©n tham gia kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éngcña bé m¸y.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 39. 39. 1.5. H×nh thøc, c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸pQLHCC 1.5.1. H×nh thøc QLHCC 1.5.1.1. H×nh thøc ph¸p lݧ­îc qui ®Þnh vÒ néi dung, tr×nh tù, thñ tôc. H×nh thøc c¬ b¶n lµ ban hµnh v¨n b¶n QLHCC (®­îc nªu cô thÓ sau) 1.5.1.2. H×nh thøc kh«ng ph¸p lݧ­îc qui ®Þnh b»ng nh÷ng nguyªn t¾c, khu«n khæ chung ®Ó chñ thÓ cã quyÒn chñ ®éng lùa chänC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 40. 40. H×nh thøc ph¸p lÝ1) Ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹m PL (lµ h×nh thøc quan träng nhÊt): - Qui ®Þnh nh÷ng qui t¾c xö sù chung trong lÜnh vùc qu¶n lÝ - Qui ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia2) Ban hµnh v¨n b¶n ¸p dông PL (lµ h×nh thøc ¸p dông chñ yÕu cña c¸c c¬ quan HCNN): ¸p dông mét hay nhiÒu qui ph¹m PL vµo mét tr­êng hîp cô thÓ3) C¸c ho¹t ®éng mang tÝnh ph¸p lÝ kh¸c (kiÓm tra, ®¨ng kÝ, c«ng chøng…)C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 41. 41. H×nh thøc kh«ng ph¸p lÝChñ thÓ cã thÈm quyÒn ®­îc lùa chän h×nhthøc ho¹t ®éng trong ph¹m vi chøc n¨ng, thÈmquyÒn ®Ó ®¶m b¶o ®¹t hiÖu qu¶. Ch¼ng h¹n: Héi nghÞ ë c¬ quan nhµ n­íc thÈm quyÒn riªng; các đơn thư, ý kiến đónggóp…C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 42. 42. 1.5.2. C«ng cô qu¶n lÝ hµnh chÝnhc«ng C¸ c v¨n b¶ PL vµ q uy Õ t ® Þnh QLHC n Lµ sù biÓu hiÖn ý chÝ cña NN; Lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p mang tÝnh mÖnh lÖnh NN. C« ng s ë Lµ trô së c¬ quan, n¬i thùc thi c«ng vô, ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. C« ng s ¶ n Vèn vµ c¸c ®iÒu kiÖn, ph­¬ng tiÖn ho¹t C1. VĐ cơ bản QLHCC ®éng Buì Văn Quyết BM QLKT
 43. 43. 1.5.3. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng 1.5.3.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi ph­¬ng ph¸p QLHCC1. Ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o t¸c ®éng lªn lÜnh vùc chñ yÕu2. Ph¶i ®a d¹ng & thÝch hîp ®Ó t¸c ®éng lªn nh÷ng ®èi t­îng kh¸c nhau3. Ph¶i cã tÝnh kh¶ thi4. Ph¶i cã kh¶ n¨ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao5. Ph¶i mÒm dÎo, linh ho¹t6. Ph¶i cã tÝnh s¸ng t¹o7. Ph¶i phï hîp víi PL, víi c¬ chÕ hiÖn hµnh cña NN C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 44. 44. 1.5.3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p QLHCCN m 1 : Dùa trªn p h­¬ ng p h¸ p c ña c ¸ c hã kho a hä c kh¸ c ® Ó t¸ c ® é ng ® Õ n ® è i t­ îng QL: 1- Ph­¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ 2- Ph­¬ng ph¸p thèng kª 3- Ph­¬ng ph¸p to¸n häc 4- Ph­¬ng ph¸p t©m lÝ x· héi 5- Ph­¬ng ph¸p sinh lÝ häc C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 45. 45. N m 2 : T¸ c ® é ng trùc tiÕ p ® Õ n ® è i t­îng hã QL 1- Gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øcLµ ph­¬ng ph¸p hµng ®Çu, ph¶i th­êng xuyªn, liªn tôc & nghiªm tóc 2- Ph­¬ng ph¸p tæ chøcLµ ph­¬ng ph¸p rÊt quan träng, cã tÝnh khÈn cÊp 3- Ph­¬ng ph¸p kinh tÕLµ ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n, ®éng lùcthóc ®Èy mäi ho¹t ®éng qu¶n lÝ nhµ n­íc 4- Ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh C1. VĐ cơ bảnLµ ph­¬ng ph¸p rÊt cÇn thiÕt, nh­ng ph¶i ®­îc sö dôngQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT ®óng ®¾n
 46. 46. C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT

×