O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Anchuongmd

361 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Anchuongmd

 1. 1. Ch­¬ng Më ®ÇuKh¸i niÖm vÒ kinh tÕ l­îng1. Kinh tÕ l­îng lµ g×2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸cm«n häc kh¸c3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­îng4. §èi t­îng, néi dung cña kinh tÕ l­îng
 2. 2. 1. Kinh tÕ l­îng lµ g× ?• Econometrics• Kinh tÕ l­îng cã nghÜa lµ ®o l­êng kinh tÕ.• Kinh tÕ l­îng lµ sù ph©n tÝch vÒ l­îng c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ hiÖn thùc dùa vµo viÖc vËn dông c¸c lý thuyÕt kinh tÕ, to¸n häc, thèng kª vµ tin häc, nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc nghiªn cøu, dù ®o¸n, dù b¸o vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ.
 3. 3. 2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸c m«n häc kh¸c• Kinh tÕ l­îng lµ sù kÕt hîp c¸c lý thuyÕt kinh tÕ, kinh tÕ to¸n, thèng kª kinh tÕ, thèng kª to¸n, nh÷ng nã vÉn lµ mét m«n häc ®éc lËp.• VÝ dô: Gi¸ hµng ho¸ t¨ng th× l­îng cÇu hµng ho¸ ®ã gi¶m, víi ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng thay ®æi. (D): Q = a – b.P (a, b > 0)
 4. 4. 2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸c m«n häc kh¸c• Lý thuyÕt kinh tÕ ®­a ra c¸c kÕt luËn kh¸i qu¸t dùa trªn c¬ së mét sè gi¶ ®Þnh. Kinh tÕ l­îng cung cÊp c¸c sè liÖu cô thÓ m« t¶ néi hµm thùc tiÔn cña c¸c lý thuyÕt.• To¸n häc chØ diÔn t¶ c¸c lý thuyÕt kinh tÕ b»ng ng«n ng÷ to¸n, d­íi d¹ng c¸c hµm sè. Kinh tÕ l­îng ®­a c¸c sè liÖu thùc tÕ vµ kiÓm ®Þnh tÝnh thùc tiÔn cña chóng.
 5. 5. • Thèng kª chñ yÕu thùc hiÖn viÖc thu thËp, xö lý vµ tr×nh bµy sè liÖu. Kinh tÕ l­îng sö dông nh÷ng sè liÖu nµy ®Ó ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i l­îng kinh tÕ, kiÓm ®Þnh lý thuyÕt kinh tÕ còng nh­ t¹o c¬ së th«ng tin thÝch hîp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ.
 6. 6. • Tin häc ®­îc sö dông lµm c«ng cô tÝnh to¸n, ­íc l­îng, kiÓm ®Þnh trong ph©n tÝch kinh tÕ l­îng, t¨ng kh¶ n¨ng vËn dông kinh tÕ l­îng trong nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thùc tiÔn. Mét sè phÇn mÒm kinh tÕ l­îng chuyªn dông ®· ®­îc x©y dùng vµ sö dông réng r·i nh­: Eviews, Mfit, SPSS, STATA,...
 7. 7. 3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­îng• B­íc 1: Nªu gi¶ thuyÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i l­îng kinh tÕ. VÝ dô: Tiªu dïng cña c¸c hé gia ®×nh t¨ng khi thu nhËp kh¶ dông cña hä t¨ng, vµ tiªu dïng t¨ng chËm h¬n thu nhËp.• B­íc 2: X©y dùng m« h×nh to¸n kinh tÕ m« t¶ mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn sè nµy. Yi = β 1+ β 2Xi
 8. 8. • B­íc 3: X©y dùng m« h×nh kinh tÕ l­îng t­¬ng øng. VÝ dô: Yi = β 1+ β 2Xi + Ui• B­íc 4: Thu thËp, xö lý sè liÖu thèng kª.• B­íc 5: ¦ l­îng c¸c tham sè cña m« h×nh kinh íc tÕ l­îng.• B­íc 6: KiÓm ®Þnh c¸c gi¶ thuyÕt cña m« h×nh.• B­íc 7: Dù ®o¸n, dù b¸o.• B­íc 8: Ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch kinh tÕ.
 9. 9. 4. §èi t­îng, néi dung cña kinh tÕ l­înga. §èi t­îng nghiªn cøu• Mèi quan hÖ vÒ l­îng gi÷a c¸c ®¹i l­îng kinh tÕ• TÝnh quy luËt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña ®¹i l­îng kinh tÕ theo thêi gian.
 10. 10. b. Néi dung cña m«n häc• C¬ së lý luËn x©y dùng m« h×nh kinh tÕ l­ îng.• ¦ l­îng vµ kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt. íc• Ph¸t hiÖn vµ kh¾ c phôc c¸c khuyÕt tËt cña m« h×nh håi quy.• VËn dông m« h×nh kinh tÕ l­îng trong dù ®o¸n, dù b¸o vµ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch kinh tÕ.

×