O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Khoa lý luận chính trị Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Seja o primeiro a comentar

Khoa lý luận chính trị Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming

  1. 1. Khoa lý luận chính trị, Đh Ngoại Thương Đề thi tham khảo 1C©u1:Tr×nh bµy hoµn c¶nh lÞch sö vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ól·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t×m cho c¸ch m¹ngViÖt Nam mét con ®êng ®óng ®¾n?C©u2:Ph©n tÝch vµ chøng minh r»ng: con ®êng cøu níc cña ViÖt Nam do l·nhtô NguyÔn Ái Quèc lùa chän phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña lÞch sö c¸ch m¹ngViÖt Nam?C©u 3:Tr×nh bµy bèi c¶nh lÞch sö vµ nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ngCéng s¶n ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn sau c¸ch m¹ngth¸ng T¸m n¨m 1945?
  2. 2. Lời GiảiC©u1:Tr×nh bµy hoµn c¶nh lÞch sö vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ól·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t×m cho c¸ch m¹ngViÖt Nam mét con ®êng ®óng ®¾n?1.Hoµn c¶nh lÞch söa.Hoµn c¶nh quèc tÕ-Cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX lµ thêi kú chñ nghÜa t b¶n chuyÓn sang chñnghÜa ®Õ quèc . Cïng víi nh÷ng m©u thuÉn vèn cã gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ ts¶n, cßn xuÊt hiÖn nh÷ng m©u thuÉn míi, trong ®ã cã nh÷ng m©u thuÉn gi÷ac¸c d©n téc thuéc ®Þa víi chñ nghÜa ®Õ quèc .-Giai cÊp c«ng nh©n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®îc trang bÞlý luËn M¸c-Lªnin, ý thøc tæ chøc , chÝnh trÞ vµ gi¸c ngé c¸ch m¹ng kh«ng ngõng®îc n©ng cao, chøng tá lµ mét lùc lîng chÝnh trÞ ®éc lËp cã kh¶ n¨ng tËp hîp,®oµn kÕt nh÷ng ngêi bÞ ¸p bøc, lËt ®æ chñ nghÜa t b¶n, x©y dùng x· héi míi.-Sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga (1917) më ra mét thêi ®¹i míi tronglÞch sö loµi ngêi.-Quèc tÕ céng s¶n ®îc thµnh lËp (1919) ®· ®ãng vai trß to lín ®èi víi phong trµocéng s¶n vµ sù ra ®êi cña hµng lo¹t §¶ng céng s¶n trªn thÕ giíi.a.Hoµn c¶nh trong níc.-Sau thÊt b¹i cña phong trµo yªu níc theo c¸c khuynh híng chÝnh trÞ kh¸c nhau,c¸ch m¹ng níc ta ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®êng lèicøu níc.-Nhu cÇu bøc thiÕt ®Æt ra lóc nµy lµ cÇn ph¶i t×m ra mét ®êng lèi cøu níc®óng ®¾n, ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ phï hîp víixu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. NhiÒu chiÕn sÜ yªu níc vÉn tiÕp tôc ®i t×m ®êngcøu níc. NguyÔn ¸i Quèc lµ mét trong nh÷ng chiÕn sÜ ®ã.2.C¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ó l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜaM¸c-Lªnin.a.YÕu tè d©n téc.-NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi kÕ thõa mét c¸ch xuÊt x¾c nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèngv¨n ho¸ ®Ñp cña d©n téc . §ã lµ truyÒn thèng bÊt khuÊt, cÇn cï lao ®éng , yªuhoµ b×nh, träng ®¹o lý....mµ næi bËt h¬n c¶ lµ truyÒn thèng yªu níc.a.YÕu tè b¶n th©n.-Sinh ra trong mét gia ®×nh nho häc yªu níc, lín lªn trªn quª h¬ng giµu truyÒnthèng ®Êu tranh bÊt khuÊt, l¹i ®îc tiÕp nhËn sù gi¸o dôc cña gia ®×nh theo t t-ëng yªu níc, th¬ng d©n....tÊt c¶ ®· h×nh thµnh cho NguyÔn ¸i Quèc lßng c¨m thïgiÆc Ph¸p x©m lîc vµ phong kiÕn tay sai, th«ng c¶m víi nçi khæ cña nh©n d©n ,ngay tõ thêi niªn thiÕu. Tuy chÞu ¶nh hëng tinh thÇn yªu níc cña cha anh, nhngb»ng suy nghÜ ®éc lËp, trÝ tuÖ thiªn tµi ®· t¹o cho Ngêi mét chÝ híng hoµn toµnkh¸c víi c¸c phong trµo yªu níc ®¬ng thêi. Ngêi sím thÊy nh÷ng h¹n chÕ, sai lÇmcña c¸c nhµ c¸ch m¹ng tiÒn bèi nªn ®· chän híng ®i sang T©y ¢u võa ®Ó t©mxem xÐt t×nh h×nh, nghiªn cøu lý luËn vµ kinh nghiÖm cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng®iÓn h×nh trªn thÕ giíi , võa tham gia lao ®éng vµ ®Êu tranh trong hµng ngò giai
  3. 3. cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c níc ®Ó t×m ®êng cøu níc. §ã lµ sùlùa chän s¸ng suèt, ®óng ®¾n, mang tÇm vãc lÞch sö.-Ngay tõ thêi trÎ Ngêi ®· béc lé nh÷ng phÈm chÊt giµu lßng nh©n ¸i, ham hiÓubiÕt, cã hoµi b·o lín, cã chÝ cøu níc....nh÷ng phÈm chÊt ®ã ®· ®îc rÌn luyÖn vµph¸t huy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Ngêi. Nhê vËy, gi÷a nhiÒu häcthuyÕt, quan ®iÓm kh¸c nhau, Ngêi ®· biÕt t×m hiÓu, ph©n tÝch kÕt hîp lý luËnvíi thùc tiÔn ®Ó t×m ra ch©n lý “Muèn cøu níc vµ gi¶i phãng d©n téc kh«ng cãcon ®êng nµo kh¸c con ®êng c¸ch m¹ng v« s¶n”.a.YÕu tè thêi ®¹i.-NguyÔn ¸i Quèc sinh ra vµ lín lªn trong thêi ®¹i cã nhiÒu chuyÓn biÕn quanträng. Trong hµnh tr×nh ®i t×m ®êng cøu níc, Ngêi ®· cã mÆt ë Ch©u ¢u-trungt©m cña nh÷ng sù kiÖn lÞch sö lµm chÊn ®éng thÕ giíi. §îc tiÕp cËn víi nh÷ngbiÕn cè lín cña thêi ®¹i, trùc tiÕp tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ s«inæi, ®îc nghiªn cøu lý luËn ®· gióp NguyÔn ¸i Quèc dÇn dÇn nhËn thøc ®îc quiluËt ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ ch©n lý cña thêi ®¹i. §Æc biÖt, LuËn c¬ng cñaLªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa ®· më ra c¸nh cöa ®Ó Ngêi ®i®Õn víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ c¸ch m¹ng v« s¶n.-N¨m 1920 t¹i §¹i héi §¶ng X· héi Ph¸p víi viÖc bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp QuèctÕ Céng s¶n vµ thµnh lËp §¶ng céng s¶n Ph¸p, Ngêi kh¼ng ®Þnh sù lùa chändøt kho¸t: §øng h¼n vÒ phÝa Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ quèc tÕ céng s¶n.C©u2:Ph©n tÝch vµ chøng minh r»ng: con ®êng cøu níc cña ViÖt Nam do l·nhtô NguyÔn Ái Quèc lùa chän phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña lÞch sö c¸ch m¹ngViÖt Nam?1.Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i t×m con ®êng cøu níc trong hoµn c¶nh phong trµoyªu níc ViÖt Nam ®ang khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®êng lèi.-Sù x©m lîc vµ thèng trÞ cña ®Õ quèc Ph¸p kh«ng nh÷ng lµm cho d©n téc tamÊt ®éc lËp, chñ quyÒn mµ cßn k×m h·m níc ta trong vßng l¹c hËu.-M©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi ®Õ quèc Ph¸p cµng trë nªn s©u s¾c.-§¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p x©m lîc, giµnh l¹i nÒn ®éc lËp cho níc nhµ lµ mét ®ßihái bøc thiÕt cña d©n téc ta.-Ngay tõ khi thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu x©m lîc níc ta, tuy phong trµo yªu níc chèngPh¸p ®· diÔn ra m¹nh mÏ liªn tôc nhng ®Òu kh«ng giµnh ®îc th¾ng lîi. Mét trongnh÷ng nguyªn nh©n thÊt b¹i lµ nh©n d©n ta cha cã mét ®êng lèi c¸ch m¹ng thÝchhîp víi thêi ®¹i míi cña lÞch sö , thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa vµ c¸ch m¹ng v« s¶n, cha cã mét lùc lîng l·nh ®¹o cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®a c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc®Õn thµnh c«ng.-Sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc cµng l©m vµo cuéc khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®-êng lèi cøu níc. VÊn ®Ò ®Æt ra lóc nµy lµ: CÇn ph¶i t×m mét con ®êng cøu níckh¸c víi con ®êng phong kiÕn vµ con ®êng d©n chñ t s¶n. §ã lµ mét ®ßi hái tÊtyÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX.1.Hå ChÝ Minh ®· t×m thÊy con ®êng cøu níc ®óng ®¾n.-Ngµy 5-6-1911: Hå ChÝ Minh ra ®i t×m ®êng cøu níc cho d©n téc . Ngêi sangPh¸p , híng vÒ n¬i cã nh÷ng t tëng tiÕn bé “Tù do”, “B×nh ®¼ng”, “B¸c ¸i”. Ngêi®i nhiÒu níc Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Ch©u Phi....Ngêi muèn “xem xÐt” hä lµm nhthÕ nµo ®Ó trë vÒ gióp ®ång bµo “cøu níc”.
  4. 4. -Trong thêi gian sèng vµ lao ®éng ë níc ngoµi. Ngêi ®· tham gia vµo c¸c ho¹t®éng chÝnh trÞ vµ phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ lao ®éngc¸c níc, ®îc tiÕp xóc víi nhiÒu sù kiÖn lÞch sö quan träng.-Qua thùc tiÔn ®Êu tranh , qua häc tËp vµ nghiªn cøu c¸c häc thuyÕt c¸ch m¹ngkh¸c nhau. Hå ChÝ Minh ®· sím nhËn thøc ®îc nh÷ng ch©n lý vÒ giai cÊp , d©ntéc vµ thêi ®¹i . Ngêi thÊy râ chñ nghÜa ®Õ quèc , chñ nghÜa thùc d©n lµ nguångèc cña mäi sù ®au khæ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng ëchÝnh quèc còng nh ë thuéc ®Þa. Ngêi kh©m phôc c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ,nhng Ngêi cho r»ng nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng nµy lµ “kh«ng ®Õn n¬i”, v× nã kh«ngthùc sù mang l¹i h¹nh phóc cho nh©n d©n . Vµ quyÕt ®Þnh: C¸ch m¹ng ViÖtNam kh«ng thÓ ®i theo con ®êng nµy.-C¸ch m¹ng th¸ng Mêi th¾ng lîi lµ mét sù kiÖn ®Æc biÖt quan träng. Nã më ramét thêi ®¹i míi trong lÞch sö nh©n lo¹i, thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªnchñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi thÕ giíi.-C¸ch m¹ng th¸ng Mêi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn t tëng chÝnhtrÞ cña Hå ChÝ Minh. Ngêi ®· t×m thÊy ë ®Êy nh÷ng t tëng míi chØ ra con ®ênggi¶i phãng cho c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi.-ViÖc Hå ChÝ Minh bá phiÕu t¸n thµnh quèc tÕ thø III vµ thµnh lËp §¶ng Céngs¶n Ph¸p n¨m 1920 kh¼ng ®Þnh sù lùa chän døt kho¸t cña Ngêi: §øng h¼n vÒphÝa c¸ch m¹ng th¸ng Mêi vµ Quèc tÕ céng s¶n.-Sù lùa chän ®ã còng lµ bíc quan träng , kh¼ng ®Þnh Hå ChÝ Minh ®· t×m thÊycon ®êng cøu níc ®óng ®¾n cho nh©n d©n ta. §ã lµ con ®êng gi¶i phãng d©ntéc theo chñ nghÜa M¸c-Lªnin, kÕt hîp gi¶i phãng d©n téc víi gi¶i phãng giai cÊpc«ng nh©n , nh©n d©n lao ®éng vµ gi¶i phãng toµn x· héi .Cèt lâi cña con ®êngcøu níc cña Hå ChÝ Minh lµ ®éc lËp, tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi -§ã lµcon ®êng cøu níc ®óng ®¾n nhÊt v× nã ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quancña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc ViÖt Nam vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cñalÞch sö .C©u 3:Tr×nh bµy bèi c¶nh lÞch sö vµ nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ngCéng s¶n ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn sau c¸ch m¹ngth¸ng T¸m n¨m 1945?1.Chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng.-§¶ng x¸c ®Þnh:+Cuéc c¸ch m¹ng §«ng D¬ng lóc nµy vÉn lµ cuéc c¸ch m¹ng d©n téc gi¶i phãng,khÈu hiÖu ®Êu tranh vÉn lµ “D©n téc trªn hÕt, Tæ quèc trªn hÕt!”+KÎ thï chÝnh cña c¸ch m¹ng lóc nµy lµ thùc d©n Ph¸p x©m lîc.+NhiÖm vô cña nh©n d©n c¶ níc ta lóc nµy lµ ph¶i cñng cè chÝnh quyÒn ,chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc, bµi trõ néi ph¶n, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n.-§Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ã cÇn ph¶i:+VÒ néi chÝnh: Xóc tiÕn viÖc bÇu cö Quèc héi, thµnh lËp ChÝnh phñ chÝnhthøc, lËp HiÕn ph¸p, trõng trÞ bän ph¶n ®éng chèng ®èi hiÖn hµnh, cñng cèchÝnh quyÒn nh©n d©n .+VÒ qu©n sù: §éng viªn lùc lîng toµn d©n kiªn tr× kh¸ng chiÕn, tæ chøc vµ l·nh®¹o cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi.
  5. 5. +VÒ ngo¹i giao: Kiªn tr× c¸c nguyªn t¾c “b×nh ®¼ng, t¬ng trî” thªm b¹n, bít thï;thùc hiÖn khÈu hiÖu “Hoa-ViÖt th©n thiÖn” ®èi víi qu©n Tëng Giíi Th¹ch vµ chñtr¬ng “®éc lËp vÒ chÝnh trÞ , nh©n nhîng vÒ kinh tÕ” ®èi víi Ph¸p.Nh÷ng chñ tr¬ng nªu trªn cña §¶ng ®· gi¶i quyÕt kÞp thêi nhiÒu vÊn ®Ò quanträng vÒ chØ ®¹o chiÕn lîc vµ s¸ch lîc c¸ch m¹ng trong t×nh thÕ míi v« cïngphøc t¹p vµ khã kh¨n cña níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ võa míi khai sinh.-BiÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn :-VÒ kinh tÕ:+Tæ chøc cøu ®ãi vµ ®Ò phßng n¹n ®ãi cho d©n. Trong phiªn häp ®Çu tiªnngµy 3-9-1945, Héi ®ång ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi ®· bµn vÒ biÖn ph¸pchèng ®ãi. NhiÒu biÖn ph¸p nh tæ chøc l¹c quyªn, lËp “Hò g¹o cøu ®ãi”, tæ chøc“Ngµy ®ång t©m” ®Ó gãp g¹o cøu ®ãi: kh«ng dïng g¹o, ng«, khoai s¾n nÊu rîu...+BiÖn ph¸p c¬ b¶n l©u dµi lµ t¨ng gia s¶n xuÊt. Vµ c¸c phong trµo ®ua tranh t¨nggia s¶n xuÊt dÊy lªn kh¾p ë c¸c ®Þa ph¬ng.+chÝnh phñ c¸ch m¹ng ra S¾c lÖnh sè 11, b·i bá thuÕ th©n vµ c¸c thø thuÕ v«lý kh¸c cña chÕ ®é cò, ra th«ng t gi¶m t« 25%.KÕt qu¶: §· ®Èy lïi ®îc n¹n ®ãi. §êi sèng nh©n d©n , ®Æc biÖt lµ ®êi sèng n«ngd©n ®îc c¶i thiÖn mét bíc.-VÒ tµi chÝnh+ChÝnh phñ ra s¾c lÖnh vÒ “Quü ®éc lËp” vµ “TuÇn lÔ vµng” nh»m ®éng viªntinh thÇn tù nguyÖn ®ãng gãp cña nh©n d©n ®Ó “gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp cñaTæ quèc”.+ChÝnh phñ ra S¾c lÖnh ph¸t hµnh tiÒn ViÖt Nam ®Ó thay thÕ giÊy b¹c §«ngD¬ng. Khã kh¨n vÒ tµi chÝnh dÇn ®îc kh¾c phôc.-VÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc.+Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký S¾c lÖnh thµnh lËp c¬ quan b×nh d©n häc vô, ph¸t®éng phong trµo xo¸ mï ch÷. KÕt qu¶ c¸c trêng tiÓu häc, trung häc ph¸t triÓnm¹nh, bíc ®Çu cã ®æi míi theo tinh thÇn ®éc lËp d©n chñ.+X©y dùng ®¹o ®øc míi víi néi dung “cÇn-kiÖm-liªm-chÝnh” , bµi trõ c¸c tÖ n¹nx· héi cò nh: cê b¹c, rîu chÌ, hñ tôc....ra khái ®êi sèng x· héi.-VÒ chÝnh trÞ-qu©n sù.+Ngµy 8-9-1945, Chñ tÞch ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi níc ViÖt Nam d©nchñ céng hoµ ra S¾c lÖnh vÒ cuéc tæng tuyÓn cö bÇu Quèc héi.+Ngµy 6-1-1946, Tæng quyÓn cö bÇu cö Quèc héi: 89% cö tri c¶ níc h¨ng h¸i ®ibá phiÕu bÇu Quèc héi.+333 ®¹i biÓu ®îc bÇu vµo Quèc héi ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam d©n chñ cénghoµ.+Ngµy 2-3-1946, Quèc héi kho¸ I häp phiªn ®Çu tiªn, th«ng qua danh s¸chChÝnh phñ liªn hiÖp chÝnh thøc do Hå ChÝ Minh lµm Chñ tÞch.+Ngµy 9-11-1946 HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµchÝnh thøc c«ng bè.+ViÖc x©y dùng lùc lîng vò trang nh©n d©n còng ®îc chó träng kh¾p n¬i trªn®Êt níc.-Bµi trõ néi ph¶n: §èi víi tæ chøc ph¶n c¸ch m¹ng dïng khÈu hiÖu “§oµn kÕtchèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc, ph¶n ®èi chia rÏ ®Ó v¹ch mÆt ph¸ ho¹i cñachóng”.
  6. 6. -§Êu tranh chèng ngo¹i x©m: Thùc hiÖn nguyªn t¾c ngo¹i giao “B×nh ®¼ng t¬ngtrî, thªm b¹n, bít thï”. §èi víi qu©n ®éi Tëng thùc hiÖn “Hoa-ViÖt th©n thiÖn”+Tríc ngµy 6-3-1946 §¶ng ta ®· cã s¸ch lîc hoµ ho·n víi Tëng vµ tay sai ë miÒnB¾c ®Ó tËp trung lùc lîng ®¸nh ®uæi Ph¸p ë miÒn Nam. §èi víi Tëng, ta chñ tr-¬ng tr¸nh xung ®ét vò trang, nh©n nhîng chóng mét sè yªu s¸ch vÒ kinh tÕ vµchÝnh trÞ : NhËn cung cÊp mét phÇn l¬ng thùc, thùc phÈm.+§èi víi qu©n Ph¸p ë miÒn Nam: Kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p;c¶ níc ñng hé Nam Bé kh¸ng chiÕn víi c¸c phong trµo “Nam TiÕn”, “ñng hé NamBé kh¸ng chiÕn”.+Ngµy 28-2-1946 Ph¸p vµ Tëng ký hiÖp íc Hoa-Ph¸p, Ph¸p sÏ thay thÕ qu©n T-ëng gi¶i gi¸p qu©n NhËt ë miÒn B¾c nªn ®· ®Æt nh©n d©n ta vµo hai con ®-êng: mét lµ: cÇm vò khÝ chiÕn ®Êu chèng thùc d©n Ph¸p; hai lµ: hoµ ho·n nh©nnhîng Ph¸p ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®èi phã víi nhiÒu kÎ thï mét lóc, ®Èy 20 v¹n qu©nTëng ra khái miÒn B¾c, tranh thñ thêi gian cñng cè lùc lîng c¸ch m¹ng.+ChiÒu 6-3-946, ta ®· ký HiÖp ®Þnh s¬ bé víi Ph¸pQua ®ã, viÖc ký HiÖp ®Þnh s¬ bé lµ mét trñ ch¬ng s¸ch lîc ®óng ®¾n cña§¶ng, ChÝnh phñ vµ Hå ChÝ Minh. Ta ®· lo¹i trõ ®îc mét kÎ thï nguy hiÓm lµqu©n Tëng vµ tay sai cña chóng ra khái níc ta. Tranh thñ thêi gian hoµ b×nh cÇnthiÕt ®Ó cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng , chuÈn bÞ lùc lîng mäi mÆt cho cuéckh¸ng chiÕn l©u dµi chèng thùc d©n Ph¸p vÒ sau.

×