O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Handout ch.10 chinh sach xk-full (090512) bookbooming

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Handout ch.10 chinh sach xk-full (090512) bookbooming

 1. 1. Ch−¬ng Ch−¬ng X −¬ khÈ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu Néi dung chÝnh cña Ch−¬ng: Ch−¬ng: I. Vai trß cña XK ®èi víi ph¸t triÓn KT II. Môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch v ph−¬ng h−íng XK III. Nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh v hç trî XK IV. Qu¶n lý v thñ tôc XK Vai trß 1: t¹o nguån vèn chñ yÕu cho trß nguå chñ NhË khÈ NhËp khÈu, phôc vô CNH ®Êt n−íc −íc Vai trß 2: XK gióp chuyÓn dÞch c¬ cÊu trß gió chuyÓ Kinh tÕ, thóc ®Èy SX ph¸t triÓn tÕ, thó ph¸ triÓ Vai trß 3: t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i trß viÖ thiÖ thiÖn ®êi sèng nh©n d©n nh© Vai trß 4: c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy trß thó c¸c quan hÖ KT§N kh¸c KT§ kh¸ II. Môc tiªu, nhiÖm vô vµ ph−¬ng h−íng tiª nhiÖ ph−¬ −¬ng −íng khÈ XuÊt khÈu Kim ng ch XK và T c đ tăng60,000 4050,000 3040,000 2030,000 1020,000 010,000 -10 0 -20 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Xu t kh u T c đ tăng XK
 2. 2. T l XK đáp ng NK qua các năm (% ) 70,000 100.0 90.0 60,000 80.0 50,000 70.0 60.0 40,000 50.0 30,000 40.0 20,000 30.0 20.0 10,000 10.0 0 0.0 1990 1995 2000 2005 2006 2007Nh p kh u 2,752 8,155 15,637 36,881 44,410 62,682Xu t kh u 2,404 5,449 14,450 32,233 39,605 48,561Nh p siêu 348 2,707 1,187 4,648 4,805 14,121XK/NK 87.3 66.8 92.4 87.4 89.2 77.5 Nguån: Tæng hîp 1.2. C¬ cÊu hµng XK: 5 nhãm chÝnh: • Nguyªn-nhiªn liÖu: • N«ng-l©m-thuû s¶n: • Hµng chÕ biÕn vµ chÕ t¹o: • SP cã hµm l−îng c«ng nghÖ vµ chÊt x¸m cao: • Nhãm hµng kh¸c:2. Môc tiªu cña XuÊt khÈu:- §èi víi 1 doanh nghiÖp:- §èi víi 1 quèc gia:3. NhiÖm vô XuÊt khÈu:- Khai th¸c cã hiÖu qu¶ Nguån lùc cña ®Êt n−íc;- N©ng cao n¨ng lùc SX h ng XK;- T¹o ra nh÷ng nhãm h ng XK chñ lùc cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao.
 3. 3. 4. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn XuÊt khÈu 4.1. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ph−¬ng h−íng XK Nguån lùc trong n−íc Nhu cÇu v sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng XK C¨n cø v o hiÖu qu¶/LTSS cña mÆt h ng XK 4.2. Ph−¬ng h−íng XK • T¨ng nhanh v v÷ng ch¾c tæng kim ng¹ch XK h ng hãa v dÞch vô; • ChuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu SX, XK, ®¶m b¶o c¸n c©n TM ë møc hîp lý; • Më réng, ®a d¹ng hãa thÞ tr−êng v ph−¬ng thøc KD, héi nhËp KT khu vùc v thÕ giíi; • §a d¹ng, n©ng cao chÊt l−îng v gi¸ trÞ gia t¨ng c¸c mÆt h ng XK.III. chÝnh s¸ch ph¸t triÓn xuÊt khÈu 1. ChÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu XK - Ph¸t triÓn vïng SX h ng XK - Ph¸t triÓn ng nh h ng SX v XK (CN-NN-DV) - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm XK (5 nhãm) 2. ChÝnh s¸ch v ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng XK: - Th trư ng 5 ch©u, v c¸c n−íc, khu vùc cô thÓ 3. ChÝnh s¸ch v biÖn ph¸p hç trî XK - Tæ chøc nguån h ng, c¶i biÕn c¬ cÊu XK - ChÝnh s¸ch v biÖn ph¸p t i chÝnh - ChÝnh s¸ch v biÖn ph¸p liªn quan ®Õn thÓ chÕ-XTXK 1. ChÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu XuÊt khÈu: chuyÓ khÈ 1.1. ChÝnh s¸ch h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c vïng SX hµng XK: (1) §ång b»ng s«ng Hång v vïng KT träng ®iÓm; (2) MiÒn §«ng Nam Bé v vïng KT träng ®iÓm; (3) B¾c Trung Bé, Duyªn h¶i Trung Bé v vïng KT träng ®iÓm miÒn Trung; (4) Trung du v miÒn nói B¾c Bé (T©y B¾c v §«ng B¾c); (5) T©y Nguyªn; (6) §ång B»ng S«ng Cöu Long.
 4. 4. 2. ChÝnh s¸ch thÞ tr−êng XuÊt khÈu: tr− khÈ 2.1. Khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng: - ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, H n Quèc, § i Loan 2.2. Khu vùc Ch©u ¢u: - EU, §«ng ¢u v SNG 2.3. Khu vùc B¾c Mü - Mü v Canada 2.4. Khu vùc Ch©u §¹i D−¬ng - óc v Niu Dil©n 2.5. Ch©u Phi, Nam ¸, Trung cËn §«ng, Mü Latinh 3. ChÝnh s¸ch, biÖn ph¸p hç trî XuÊt khÈu: ch, biÖ ph¸ trî khÈ Gåm 3 nhãm chÝnh: 3.1. Nhãm chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p T¹o nguån hµng vµ C¶i biÕn c¬ cÊu XK. 3.2. Nhãm chÝnh s¸ch biÖn ph¸p Tµi chÝnh 3.3. Nhãm chÝnh s¸ch biÖn ph¸p liªn quan ®Õn ThÓ chÕ vµ Xóc tiÕn XK3.1. Nhãm biÖn ph¸p t¹o nguån h ng v c¶ibiÕn c¬ cÊu XK 3.1.1. X©y dùng c¸c mÆt h ng XK chñ lùc chñ a. Kh¸i niÖm MHXKCL: Hµng XKCL lµ lo¹i mÆt hµng cã thÞ tr−êng XK t−¬ng ®èi æn ®Þnh, cã ®iÒu kiÖn SX trong n−íc thuËn lîi, chiÕm tû träng lín vµ gi÷ vÞ trÝ quyÕt ®Þnh trong tæng kim ng¹ch XK. b. §iÒu kiÖn cña MHXKCL: - §iÒu kiÖn vÒ CÇu: - §iÒu kiÖn vÒ Cung: - §iÒu kiÖn vÒ kim ng¹ch:
 5. 5. c. ý nghÜa cña viÖc x©y dùng MHXKCL: • Gióp më réng qui m« SX trong n−íc • Gióp t¨ng nhanh kim ng¹ch XK. • Gióp gi÷ v÷ng, æn ®Þnh thÞ tr−êng XK v NK. • T¹o tiÒn ®Ò ®Ó më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c KT, KHKT víi n−íc ngo i.3.1.2 Gia c«ng XK:a. Kh¸i niÖm:L ho¹t ®éng m bªn §Æt gia c«ng giao NVL, cã khi c¶ MMTB bÞ v chuyªn gia cho bªn NhËn gia c«ng ®Ó SX ra mét mÆt h ng míi theo yªu cÇu cña m×nh. KÕt thóc SX, bªn §Æt nhËn s¶n phÈm v tr¶ tiÒn c«ng cho bªn NhËn.Khi ho¹t ®éng n y v−ît ra khái ph¹m vi biªn giíi quèc gia th× gäi l Gia c«ng XK. b. Quan hÖ gia c«ng quèc tÕ: Ch−a cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u: Cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u: c. C¸c h×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu: C¨n cø v o lÜnh vùc KT: C¨n cø v o møc ®é chuyÓn giao NVL: d. Lîi Ých cña gia c«ng XK: §èi víi bªn NhËn gia c«ng: §èi víi bªn §Æt gia c«ng: e. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn gia c«ng XK:
 6. 6. 3.1.3. §Çu t− liªn quan tíi nguån h ng XK: liª nguå a. Lý do cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− cho XK. b. Nguån vèn ®Çu t− cho SX h ng XK Vèn trong n−íc: NSNN v T− nh©n Vèn n−íc ngoµi: ODA, FDI, FPI. c. §Þnh h−íng cña chÝnh s¸ch ®Çu t− cho XK • ¦u tiªn cho c¸c ng nh SX h ng XK. • §èi víi n«ng s¶n: ®Çu t− ®æi míi gièng c©y trång, ®æi míi c«ng nghÖ tr−íc v sau thu ho¹ch. • Chó träng ®Çu t− cho CSHT phôc vô cho ho¹t ®éng XK. • T¹o m«i tr−êng thuËn lîi thu hót m¹nh vèn §TNN cho XK. 3.1.4. X©y dùng c¸c Khu Kinh tÕ mëa. Khu/Kho b¶o thuÕ:- Khu vùc kho, b·i dïng ®Ó l−u gi÷ h ng NK cña n−íc ngo i sau ®ã t¸i XK, ë ®ã kh«ng ¸p dông chÕ ®é thuÕ quan thu phÝ.b. C¶ng tù do:- Cho phÐp t u thuyÒn n−íc ngo i ra v o tù do, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ- Cung cÊp c¸c DV:c. Khu mËu dÞch tù do (FTZ):- Khu vùc ®Þa lý riªng biÖt thùc hiÖn quy chÕ tù do TM.Môc ®Ých:- Thu hót h ng hãa n−íc ngo i tham gia l−u th«ng ë thÞ tr−êng trong n−íc.- Thu ®−îc phÝ, lÖ phÝ:- DN tiÕp cËn ph−¬ng thøc KDd. Khu chÕ xuÊt (EPZ):- Trong NghÞ ®Þnh 29/2008/N§-CP (14-3-2008):KCX lµ KCN chuyªn SX hµng XK, thùc hiÖn dÞch vô cho SX hµng XK vµ ho¹t ®éng XK, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, ®−îc thµnh lËp theo ®iÒu kiÖn, tr×nh tù vµ thñ tôc ¸p dông ®èi víi KCN quy ®Þnh trong N§.ViÖt Nam cã bao nhiªu KCX?C¸ch h×nh th nh KCX?Quy ®Þnh cña ViÖt Nam vÒ KCX:• N§ 29/2008/N§-CP (14-3-2008): “Quy ®Þnh vÒ KCN, KCX v Khu KT”.
 7. 7. Sù kh¸c biÖt trong Ho¹t ®éng cña KCX: kh¸ biÖ Ho¹• VËt t−, nguyªn liÖu SX:• Quan hÖ mua b¸n víi n−íc ngo i:• Quan hÖ víi thÞ tr−êng néi ®Þa:• Quan hÖ gi÷a c¸c DN trong cïng KCX:• §ång tiÒn sö dông• H ng ho¸ phôc vô ®êi sèng h ng ng yLîi Ých cña KCX: §èi víi n−íc chñ nh : §èi víi nh ®Çu t− n−íc ngo i: e. Khu c«ng nghiÖp (IP): - Trong NghÞ ®Þnh 29/2008/N§-CP (14-3-2008) KCN l khu chuyªn SX h ng CN v thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho SXCN, cã ranh giíi ®i¹ lý x¸c ®Þnh, ®−îc th nh lËp theo ®iÒu kiÖn, tr×nh tù v thñ tôc quy ®Þnh. g. §Æc khu kinh tÕ (SEZ): h. Th nh phè më (Khu khai th¸c KT-kü thuËt) i. Tam gi¸c ph¸t triÓn hoÆc NhÞ-Tø ph¸t triÓn biÖ ph¸ 3.2. nhãm biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch t i chÝnh §−îc chia l m 4 nhãm: 3.2.1.TÝn dông XK (Export credit): a) Nh n−íc b¶o l nh tÝn dông XK: Nhµ n−íc b¶o l·nh tr−íc NH cho ng−êi XK: NH cho DN vay vèn ®Ó XK: Nhµ n−íc b¶o l·nh cho kho¶n tÝn dông mµ ng−êi XK cÊp cho ng−êi NK. DN XK cÊp tÝn dông cho ®èi t¸c NK: Tû lÖ ®Òn bï:
 8. 8. b) B¶o hiÓm tÝn dông: DN XK mua b¶o hiÓm cho: + Kho¶n tÝn dông DN cÊp cho ®èi t¸c NK ®Ó ®Ò phßng rñi ro + Kho¶n vay tõ NH ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng XK. a) vµ b) lµ c¸c can thiÖp tµi chÝnh dÔ vi ph¹m quy ®Þnh cña WTO c) Nh n−íc cÊp tÝn dông XK: C¸ch 1: NN cÊp tÝn dông cho n−íc ngo i. −íc NN trùc tiÕp cho n−íc ngo i vay tiÒn: Nguån vèn cho vay:ý nghÜa ®èi víi n−íc cÊp tÝn dông: nghÜ −íc dông:• Gióp DN ®Èy m¹nh ®−îc XK• T×nh tr¹ng d− thõa h ng hãa• §i kÌm víi nh÷ng ®iÒu kiÖn KT-CT cã lîi.§èi víi n−íc nhËn tÝn dông: −íc nhË dông:• Khã kh¨n vÒ vèn ®Ó NK h ng ho¸• CÇn c©n nh¾c gi÷a “®−îc” v “mÊt”C¸ch 2: NN cÊp tÝn dông cho c¸c DN trong n−íc: −íc2 h×nh thøc: CÊp tÝn dông tr−íc khi giao hµng: TÝn dông sau khi giao hµng:chiÕt khÊu hèi phiÕu XK hoÆcT¹m øng theo bé chøng tõ h ng hãa XK. TÝn dông XK ë ViÖt Nam: Tr−íc n¨m 2006, Quü hç trî ph¸t triÓn (DAF): ®−îc th nh lËp theo N§ 50/1999/N§-CP (08/07/1999) v à ho t đ ng theo Quy chÕ TÝn dông hç trî XK ban h nh kÌm Q§ 133/2001/Q§-TTg (10/09/2001) Tõ n¨m 2006, Th nh l p NH ph¸t triÓn ViÖt Nam (VDB) trªn c¬ së DAF theo Q§ 108/2006/Q§-TTg (19/05/06) - Ho¹t ®éng theo N§ 151/2006/N§-CP (20/12/2006)
 9. 9. 3.2.2 Trî cÊp XK (Export Subsidy) Trîa) Kh¸i niÖm:Trî cÊp XK lµ nh÷ng kho¶n hç trî c¸c kho¶n thu nh p/gi¸ c¶, trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp t¸c ®éng lµm t¨ng l−îng XK c a mét s¶n phÈm.Chñ thÓ thùc hiÖn trî cÊp XK:- ChÝnh phñ, nhµ n−íc- C¬ quan c«ng céng§iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a Trî cÊp XK v TÝn dông XK b) H×nh thøc Trî cÊp: Trî cÊp trùc tiÕp: Trî trù tiÕp: + Trùc tiÕp cÊp tiÒn + Mi n c¸c kho¶n thu lÏ ra ph¶i ®ãng + Ho n thu NK đ i v i nguyªn liÖu SX h ng XK; + ¸p dông thuÕ −u ® i ®èi víi h ng XK; + Cho DN h−ëng gi¸ −u ® i + Th−ëng XK: Trî cÊp gi¸n tiÕp: Trî gi¸ tiÕp: + Tæ chøc héi chî-triÓn l m QT; + Trî gióp kinh phÝ tham dù c¸c héi chî triÓn l m ë n−íc ngo i. + Gióp c¸c DN vÒ mÆt kü thuËt hoÆc ® o t¹o chuyªn gia. HiÖp ®Þnh SCM cña WTO: 3 lo¹i trî cÊp • Red-light subsidies (Trî cÊp ®Ìn ®á): l trî cÊp bÞ cÊm hoµn toµn v l ®èi t−îng cña c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng. • Green-light subsidies (Trî cÊp ®Ìn xanh): l trî cÊp hîp ph¸p, kh«ng bÞ cÊm ®o¸n v kh«ng ph¶i l ®èi t−îng cña c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng. • Yelow-light subsidies (Trî cÊp ®Ìn v ng): l trî cÊp mang tÝnh ®Æc tr−ng, kh«ng phæ biÕn, cã thÓ lµ ®èi t−îng cña c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng.
 10. 10. T¸c dông cña trî cÊp XK:- TÝch cùc:• Ph¸t triÓn SX, thóc ®Èy XK.• §iÒu chØnh c¬ cÊu ng nh, c¬ cÊu vïng KT.• C«ng cô trong ® m ph¸n QT.- T¸c ®éng tiªu cùc:• Bãp mÐo c¹nh tranh• Chi phÝ c¬ héi cña trî cÊp XK• X¸c suÊt chän sai ®èi t−îng ®Ó trî cÊp• Kh«ng hiÖu qu¶• DÔ bÞ tr¶ ®òa Ph©n tÝch Lîi Ých v Chi phÝ cña Trî cÊp XK P D S XK2 Pd = $220 1 2 3 4 Pw = $200 XK1 1500 2000 3000 3500 Q Xu h−íng chung hiÖn nay: - Lo¹i bá c¸c biÖn ph¸p trî cÊp XK. - Trî cÊp XK vÉn cßn ®−îc nhiÒu n−íc sö dông. HiÖp ®Þnh SCM cña WTO kh«ng b¾t buéc c¸c n−íc ph¶i bá tÊt c¶ c¸c kho¶n trî cÊp L−u ý: SCM chØ ¸p dông ®èi víi trî cÊp CN, cßn trî cÊp n«ng nghiÖp thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña HiÖp ®Þnh n«ng nghiÖp (AoA)
 11. 11. 3.2.3 ChÝnh s¸ch Tû gi¸ hèi ®o¸i gi¸(Policies on Exchange Rate System) a/ Kh¸i niÖm: Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ t¹i ®ã ngo¹i hèi ®−îc mua vµ b¸n. b/ C¸c hÖ thèng TGH§ (6): HÖ thèng tû gi¸ cè ®Þnh. HÖ thèng tû gi¸ th¶ næi. HÖ thèng khung tû gi¸. HÖ thèng tû gi¸ th¶ næi cã qu¶n lý. HÖ thèng tû gi¸ gi÷ ë møc cè ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. HÖ thèng tû gi¸ cè ®Þnh cã kh¶ n¨ng bÞ ®iÒu chØnh. 2 lo¹i TGH§ ¶nh h−ëng ®Õn XK: • TGH§ danh nghÜa/chÝnh thøc (TGH§DN)(E): • TGH§ thùc tÕ (TGH§TT): E ®−îc ®iÒu chØnh theo c¸c tû lÖ l¹m ph¸t liªn quan. (ER) C«ng thøc tÝnh: CPI* ER = E x (VND/USD) (VND/USD) CPIc) ¶nh h−ëng cña sù thay ®æi TGH§ ®Õn XNK1. Tû gi¸ thùc t¨ng? søc mua ®èi ngo¹i cña VND?2. Tû gi¸ thùc gi¶m? søc mua ®èi ngo¹i cña VND?3. Tû gi¸ thùc kh«ng ®æiBiÖn ph¸p xö lý ®èi víi TGH§DN qu¸ cao:BP1: T¨ng c−êng kiÓm so¸t, h¹n chÕ NKBP 2: §iÒu chØnh tû lÖ l¹m ph¸t trong n−ícBP 3: Ph¸ gi¸ TGH§DN (Devaluation - Ph¸ gi¸ néi tÖ)Khi ph¸ gi¸ tiÒn tÖ th× dÉn ®Õn:- NK?- XK?- §TNN? §T ra n−íc ngo i?- Du lÞch v o trong n−íc? Du lÞch ra n−íc ngo i?
 12. 12. Ph©n biÖt gi÷a Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i v Ph¸ gi¸ h ng hãaC¸c tiªu chÝ so s¸nh:1. Kh¸i niÖm:2. Chñ thÓ thùc hiÖn:3. Ph¹m vi t¸c ®éng/¸p dông:4. Lîi nhuËn thu vÒ:5. T¸c h¹i:6. §iÒu kiÖn thùc hiÖn: 2.4. ThuÕ XK v c¸c biÖn ph¸p −u ® i vÒ thuÕ: biÖ ph¸ thuÕ: - Ph¹m vi ¸p dông: - Môc ®Ých ¸p dông: - NN dïng thuÕ XK nh− mét c«ng cô ®Ó khuyÕn khÝch XK (miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ v ho n l¹i thuÕ). biÖ ph¸ thÓ 3.3. Nhãm biÖn ph¸p thÓ chÕ v xóc tiÕn XK 3.3.1 Nhãm BP thÓ chÕ khuyÕn khÝch XK thÓ C¸c biÖn ph¸p vÒ thÓ chÕ ®Ò cËp tíi viÖc NN t¹o dùng mét m«i tr−êng ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng XK d−íi 2 khÝa c¹nh: • NN x©y dùng hÖ thèng c¸c VBPL. • NN t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt ph¸p lý tõ phÝa n−íc b¹n h ng ®Ó c¸c DN trong n−íc thóc ®Èy XK.
 13. 13. 3.3.2 Thùc hiÖn xóc tiÕn XK Thù hiÖNN ®øng ra tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî cho ng−êi XK trong viÖc t×m hiÓu, th©m nhËp thÞ tr−êng, tham gia héi chî, triÓn l·m, qu¶ng b¸ giíi thiÖu s¶n phÈm ë n−íc ngoµi hay t− vÊn trong viÖc x©y dùng chiÕn l−îc KD XK….ë cÊp quèc gia:• XD chiÕn l−îc, ®Þnh h−íng.• LËp c¸c ViÖn NC.• § o t¹o c¸n bé, chuyªn gia.• Cö ®¹i diÖn TM ë n−íc ngo i.ë cÊp DN:• TiÕn h nh qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ s¶n phÈm.• Tham gia héi chî, triÓn l·m.• Nghiªn cøu thÞ tr−êng, th−¬ng nh©n, chÝnh s¸ch cña n−íc NK.• Th nh lËp VP§D ë n−íc ngo i IV. Qu¶n lý vµ thñ tôc XK V× ph¶ qu¶ 4.1 V× sao ph¶i qu¶n lý XK - B¶o vÖ quyÒn lîi cña quèc gia; - §¶m b¶o sù cam kÕt víi ChÝnh phñ n−íc ngoµi; - CÊm vËn bu«n b¸n; - B¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸, ®å cæ. qu¶ 4.2 C¸c c«ng cô chÝnh qu¶n lý XK - CÊm XK; GiÊy phÐp XK (Bé chuyªn ngµnh); Thñ tôc HQ-XK hµng hãa; H¹n ng¹ch XK; Qu¶n lý ngo¹i tÖ. H¹n chÕ XK tù nguyÖn nguyÖ (Voluntary Export Restrain - VER) = Tho¶ thuËn h¹n chÕ tù nguyÖn (Voluntary Restrain Agreement - VRA) Kh¸i niÖm: Lµ mét tho¶ thuËn theo ®ã mét n−íc ®ång ý h¹n chÕ l−îng/gi¸ trÞ XK mét lo¹i hµng hãa x¸c ®Þnh sang mét n−íc kh¸c trong mét kho¶ng thêi gian cô thÓ. VD: NhËt B¶n h¹n chÕ XK «t« sang Mü sau n¨m 1981.

×