O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Câu hỏi ôn tập Đường lối CMĐ bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Entre para ver os comentários

Câu hỏi ôn tập Đường lối CMĐ bookbooming

  1. 1. Câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamSunday, 8. November 2009, 05:26:45ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆTNAMChương I: Sự Ra Đời Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Và Cương Lĩnh Chính Trị Đầu TiênCủa Đảng.Câu 1. Phân tích các phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ýnghĩa của các phong trào yêu nước đó đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.Câu 2. Tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời gắn liền với công lao to lớn của lãnhtụ Nguyễn Ái Quốc?Câu 3. Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.Tư tuởng cốt lõi của nó.Câu 4. Nêu và phân tích ý nghĩa của việc thành lập Đảng.Chương II. Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền( 1930 – 1945 )Caâu 1. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hứong chỉ đạo sáng suốt của Đảng tatại hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 8(5 – 1941).Caâu 2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Bản chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau vàhành động của chúng ta” ngày 12 tháng 3 năm 1945 của Ban Thường vụ TW Đảng?Caâu 3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, và bài học kinh nghiệm của Cách mạngTháng Tám năm 1945?Chương III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐCMỸ XÂM LƯỢC ( 1945 – 1975 )Câu 1. Chính sách của Đảng và Hồ chủ tịch trong đấu tranh "chống thù trong giặc ngoài"thời kì 1945-1946? ý nghĩa của đối sách trên?
  2. 2. Câu 2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dânPháp năm 1946-1954? Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Đườnglối trên.Câu 3. Nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng chung do Đại hội III (9/1960) củaĐảng vạch ra? Ý nghĩa thực tiễn của đường lối trên?Câu 4. Kết qủa, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc khángchiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975?

×