O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bai tap dinh_gia_tai_san_bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Seja o primeiro a comentar

Bai tap dinh_gia_tai_san_bookbooming

  1. 1. BAØI TAÄP XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ TAØI SAÛN Baøi taäp 1: Moät nhaø ñaàu tö ñang xem xeùt mua traùi phieáu meänh giaù $1.000 cuûa ba coâng tyAtari, Sun vaø Time Warner coù laõi suaát cuoáng phieáu vaø thôøi gian tôùi kyø ñaùo haïn töôngöùng nhö sau: Atari Sun Time WarnerLaõi suaát cuoáng phieáu 5,25% 9,375% 7,45%Thôøi gian tôùi kyø ñaùo haïn 8 22 5 1. Xaùc ñònh giaù trò cuûa traùi phieáu neáu lôïi töùc yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö ñoái vôùi traùiphieáu cuûa Atari laø 11%, cuûa Sun laø 7% vaø cuûa Time Warner laø 9%. 2. Neáu traùi phieáu cuûa Atari ñang giao dòch treân thò tröôøng vôùi giaù $630, cuûa Sunñang giao dòch vôùi giaù $1.050 vaø cuûa Time Warner laø $976 thì lôïi töùc kyø voïng thuñöôïc töø moãi loaïi traùi phieáu töông öùng laø bao nhieâu? 3. Tính thôøi gian toàn taïi cuûa moãi loaïi traùi phieáu vaø giaûi thích keát quaû. 4. Nhaø ñaàu tö coù neâm mua caùc loaïi traùi phieáu noùi treân khoâng? Vì sao? Baøi taäp 2: Trong naêm taøi chính vöøa qua, coå töùc chia cho moãi coå phieáu cuûa Corporate LeisureGroup laø $0,55. Do coù nhu caàu ñaàu tö lôùn neân laõnh ñaïo coâng ty döï kieán coå töùc chi traûtrong hai naêm tôùi seõ khoâng taêng. Tuy nhieân, möùc chia coå töùc kyø voïng seõ taêng10%/naêm trong hai naêm keá tieáp, sau ñoù seõ taêng 5%/naêm vónh vieãn. Hieän taïi, tyû leä lôïitöùc yeâu caàu cuûa caùc nhaø ñaàu tö ñoái vôùi caùc coå phieáu coù cuøng möùc ñoä ruûi ro laø 15%.Haõy xaùc ñònh giaù trò cho coå phieáu cuûa Corporate Leisure Group. Baøi taäp 3: Moät nhaø ñaàu tö ñang xem xeùt ba cô hoäi ñaàu tö: - Thöù nhaát laø moät traùi phieáu meänh giaù $1.000, traû laõi suaát 14%/naêm, coøn 12 naêmthì tôùi kyø ñaùo haïn vaø ñang ñöôïc baùn treân thò tröôøng vôùi giaù $1.200. Nhaø ñaàu tö choraèng caùc traùi phieáu coù cuøng möùc ñoä ruûi ro caàn möùc lôïi töùc yeâu caàu laø 12%. - Thöù hai laø moät coå phieáu öu ñaõi meänh giaù $100 ñöôïc baùn treân thò tröôøng vôùi giaù$90 vaø möùc coå töùc chi traû haøng naêm laø $12. Tyû leä lôïi töùc yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö ñoáivôùi loaïi coå phieáu ñoù laø 14%. - Thöù ba laø moät coå phieáu phoå thoâng meänh giaù $25, möùc coå töùc ñöôïc chi traû trongnaêm vöøa qua laø $3. Thu nhaäp treân moãi coå phieáu trong 10 naêm qua taêng töø $4 leân $8 vaømöùc taêng ñoù cuõng phaûn aùnh toác ñoä taêng coå töùc kyø voïng vónh vieãn cho moãi coå phieáu.Coå phieáu ñang ñöôïc baùn vôùi giaù $25 vaø nhaø ñaàu tö cho raèng tyû leä lôïi töùc yeâu caàu hôïplyù ñoái vôùi loaïi coå phieáu ñoù laø 20%. 1. Tính giaù trò cuûa moãi loaïi chöùng khoaùn caên cöù treân möùc lôïi töùc yeâu caàu cuûa nhaøñaàu tö. 2. Nhaø ñaàu tö neân chaáp nhaän (nhöõng) cô hoäi ñaàu tö naøo? Vì sao? 1

×