O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

đề 10 bookbooming

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

đề 10 bookbooming

  1. 1. Đại học ngoại thươngKhoa lý luận chính trịĐề thi cuối kỳ môn đương lốiC©u1:C¨n cø vµo ®©u ®Ó nãi: X« viÕt NghÖ TÜnh lµ ®Ønh cao cña cao trµoc¸ch m¹ng1930-1931? V× sao X« viÕt NghÖ TÜnh ®¹t ®îc ®Ønh cao ®ã? V× sao ngay tõkhi ra ®êi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ph¸t ®éng ®îc cao trµo 1930-1931?C©u2:Tr×nh bµy néi dung ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do §¹i héi §¹ibiÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®Ò ra?C©u3:Tr×nh bµy quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa ®îcthÓ hiÖn trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V (1982) cña§¶ng?
  2. 2. C©u1:C¨n cø vµo ®©u ®Ó nãi: X« viÕt NghÖ TÜnh lµ ®Ønh cao cña cao trµoc¸ch m¹ng1930-1931? V× sao X« viÕt NghÖ TÜnh ®¹t ®îc ®Ønh cao ®ã? V× sao ngay tõkhi ra ®êi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ph¸t ®éng ®îc cao trµo 1930-1931?1.X« ViÕt NghÖ TÜnh lµ ®Ønh cao cña cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 do:-Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi 1929-1933 ®· t¸c ®éng nÆng nÒ ®Õn nÒnkinh tÕ §«ng D¬ng. NhiÒu nhµ m¸y, xÝ ngiÖp , ®ån ®iÒn ®· bÞ thu hÑp quy m«s¶n xuÊt . Hµng v¹n c«ng nh©n bÞ sa th¶i. §êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©nlao ®éng v« cïng khã kh¨n....do ®ã hä chØ cã mét con ®êng lµ vïng dËy ®Êutranh .-Nh©n d©n ta vèn cã truyÒn thèng ®Êu tranh anh dòng. Sau cuéc khëi nghÜaYªn B¸i (2-1930), thùc d©n Ph¸p ®· lËp Héi ®ång ®Ò h×nh thêng trùc, ®a hµnglo¹t chiÕn sÜ yªu níc lªn m¸y chÐm. Lßng c¨m thï cña c¸c tÇng líp nh©n d©n ViÖtNam ®èi víi bän thùc d©n ®Õ quèc cµng s©u s¾c. Do ®ã, díi sù l·nh ®¹o cña§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam phong trµo ®Êu tranh cña quÇn chóng ®· ph¸t triÓnm¹nh mÏ kh¾p ba miÒn B¾c-Trung-Nam, phong trµo ph¸t triÓn thµnh cao trµoc¸ch m¹ng diÔn ra hÕt ®ît nµy ®Õn ®ît kh¸c cho tíi gi÷a n¨m 1931.-NghÖ TÜnh lµ n¬i phong trµo c¸ch m¹ng ph¸t triÓn nhÊt: KhÝ thÕ phong trµosôc s«i , quyÕt liÖt, réng kh¾p ë hai tØnh NghÖ An, Hµ TÜnh. Mét h×nh thøcchÝnh quyÒn nh©n d©n kiÓu X«-ViÕt ®îc thµnh lËp.1.V× sao X« ViÕt NghÖ TÜnh l¹i ®¹t ®îc ®Ønh cao ®ã?-V× nh÷ng nguyªn nh©n chung cña cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931, nh t¸c ®éngcña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi (1929-1933).... §Æc biÖt §¶ng Céng s¶nViÖt Nam ra ®êi ®· kÞp thêi l·nh ®¹o quÇn chóng c¶ níc ®øng lªn ®Êu tranh .-V× nguyªn nh©n riªng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña NghÖ TÜnh: Thuéc nh÷ngtØnh nghÌo nhÊt ViÖt Nam, l¹i bÞ ®Õ quèc phong kiÕn bãc lét cïng cùc, ®îc thõahëng nh÷ng truyÒn thèng c¸ch m¹ng l©u ®êi cña ®Þa ph¬ng, cã mét sè c¬ sëc«ng nh©n ë Vinh-BÕn Thuû lµ trung t©m kü thuËt lín nhÊt Trung Kú, tæ chøcc¬ së §¶ng ë NghÖ TÜnh kh¸ m¹nh....1.§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam míi ra ®êi ®· ph¸t ®éng ®îc cao trµo 1930-1931 v×:-Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña nh÷ng m©u thuÉn kinhtÕ , chÝnh trÞ trong lßng x· héi ViÖt Nam lóc ®ã.-Tuy míi ra ®êi, song §¶ng ®· n¾m b¾t quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña x· héiViÖt Nam.-§¶ng cã ®êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n ngay tõ khi míi ra ®êi, cã søc tËp hîp lùclîng rÊt to lín. Võa míi ra ®êi, §¶ng ®· kÞp thêi l·nh ®¹o quÇn chóng ®Êu tranhchèng ®Õ quèc Ph¸p vµ phong kiÕn tay sai, giµnh ®éc lËp, tù do. HÖ thèng tæchøc §¶ng v÷ng ch¾c, c¸c cÊp bé §¶ng cã n¨ng lùc tæ chøc thùc tiÔn, §¶ng cãuy tÝn trong quÇn chóng ....Sù ra ®êi cña §¶ng ;lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh dÉn®Õn cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931.C©u2:Tr×nh bµy néi dung ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do §¹i héi §¹ibiÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®Ò ra?§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng (9-1960) ®· x¸c ®Þnh ®êng lèichiÕn lîc cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c:
  3. 3. -XuÊt ph¸t tõ mét nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu ®i lªn chñ nghÜa x· héikh«ng qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa nh ë miÒn B¾c lµ mét qu¸ tr×nh c¶i biÕnc¸ch m¹ng vÒ mäi mÆt. §ã lµ qu¸ tr×nh ®Êu tranh gay go gi÷a 2 con ®êng trªnlÜnh vùc kinh tÕ , chÝnh trÞ , t tëng, v¨n ho¸ nh»m ®a miÒn B¾c tõ nÒn kinh tÕchñ yÕu dùa trªn c¬ së c¸ thÓ vÒ t liÖu s¶n xuÊt lªn nÒn kinh tÕ x· héi chñnghÜa dùa trªn së h÷u toµn d©n vµ së h÷u tËp thÓ, tõ nÒn s¶n xuÊt nhá lªn nÒns¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa. C¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng chñ nghÜax· héi vÒ kinh tÕ lµ hai mÆt cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa cã t¸c ®éngqua l¹i, thóc ®Èy lÉn nhau cïng ph¸t triÓn . Trong ®ã, c¶i t¹o x· héi chñ nghÜacÇn ®i tríc mét bíc ®Ó më ®êng.-C«ng nghiÖp ho¸ ®îc xem lµ nhiÖm vô trung t©m suèt thêi kú qu¸ ®é ë níc tanh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi . §iÓm mÊu chèttrong c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆngmét c¸ch hîp lý ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ.-§ång thêi víi cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ kinh tÕ , ph¶i tiÕn hµnh cuécc¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trªn lÜnh vùc t tëng vµ v¨n ho¸ nh»m thay ®æi c¬b¶n ®êi sèng t tëng tinh thÇn vµ v¨n ho¸ cña toµn x· héi phï hîp víi chÕ ®é míi x·héi chñ nghÜa.Tõ nh÷ng luËn ®iÓm trªn, §¹i héi III v¹ch ra ®êng lèi chung cña miÒn B¾c trongthêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n:-§Þnh híng vµ môc tiªu cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c lµ: ®a miÒnB¾c tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn chñ nghÜa x· héi . nh»m x©ydùng ®êi sèng Êm no, h¹nh phóc ë miÒn B¾c thµnh c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ.-C¸c biÖn ph¸p chiÕn lîc vµ con ®êng ®Ó ®¹t ®Õn ®Þnh híng vµ môc tiªu trªn:+Sö dông chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n lµm nhiÖm vô lÞch sö cña chuyªnchÝnh v« s¶n ®Ó tæ chøc tiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa.+Thùc hiÖn c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ®èi víi n«ng nghiÖp , thñ c«ng nghiÖp, th-¬ng nghiÖp nhá vµ c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n t doanh vµ ®ång thêi ph¸t triÓnthµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh.+Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa b»ng c¸ch u tiªn ph¸t triÓn c«ngnghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ngnghiÖp nhÑ.+§Èy m¹nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ t tëng, v¨n ho¸ vµ kü thuËt.-Yªu cÇu cÇn ®¹t ®Õn cña c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi lµ bíc biÕn nícta thµnh mét níc x· héi chñ nghÜa cã c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, n«ng nghiÖp hiÖn®¹i, khoa häc tiªn tiÕn.-Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒnB¾c, §¶ng cã bæ sung ph¸t triÓn thªm ®êng lèi trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm c¬b¶n ®· ®Ò ra tõ §¹i héi III.-§Õn Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 19 (3-1971) ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñnghÜa ®îc bæ sung thªm.-VÒ ®êng lèi chung:+N¾m v÷ng chuyªn chÝnh v« s¶n, ph¸t huy m¹nh mÏ quyÒn lµm chñ tËp thÓ cñanh©n d©n lao ®éng .
  4. 4. +TiÕn hµnh ®ång thêi ba cuéc c¸ch m¹ng : c¸ch m¹ng quan hÖ s¶n xuÊt , c¸chm¹ng khoa häc- kü thuËt, c¸ch m¹ng t tëng vµ v¨n ho¸. Trong ®ã c¸ch m¹ng khoahäc – kü thuËt lµ then chèt.-VÒ ®êng lèi kinh tÕ :+¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ngnghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ.+X©y dùng kinh tÕ Trung ¬ng ®ång thêi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph¬ng.+KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng.C©u3:Tr×nh bµy quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa ®îcthÓ hiÖn trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V (1982) cña§¶ng?1.Hoµn c¶nh lÞch sö-§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 5 cña §¶ng häp tõ ngµy 27 ®Õn 31-3-1982 t¹ithñ ®« Hµ Néi. §¹i héi häp trong t×nh h×nh níc ta ®ang trong giai ®o¹n khñngho¶ng kinh tÕ x· héi .-§¹i héi ®· kiÓm ®iÓm nh÷ng ho¹t ®éng cña §¶ng tõ §¹i héi lÇn thø IV, ®¸nh gi¸nh÷ng thµnh tùu vµ khuyÕt ®iÓm, ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh tÕ –x· héi níc tacïng nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng ®ã.1.Chñ tr¬ng cña §¶ng.-Qua thùc tiÔn, thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña§¶ng, §¹i héi nhËn thÊy r»ng ®êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜado §¹i héi IV cña §¶ng ®Ò ra lµ cho suèt c¶ thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x·héi . §Ó ®êng lèi ®îc thùc hiÖn th¾ng lîi cÇn cô thÓ ho¸ ®êng lèi chung ®ãthµnh nh÷ng chÆng ®êng víi nh÷ng nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p cô thÓ, s¸t hîp víiyªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cho phÐp cña tõng chÆng ®êng.-Tõ nhËn thøc míi ®ã, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng ®· x¸c ®Þnhcô thÓ ho¸ trong chÆng ®êng ®Çu tiªn.-C«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt – küthuËt cña chñ nghÜa x· héi , t¹o ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho chñ nghÜa x· héi th¾nglîi.-§¶ng ta sím ®Æt ra vµ lu«n lu«n coi träng c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa lµnhiÖm vô trung t©m cña c¶ thêi kú qu¸ ®é . Tuy nhiªn quan ®iÓm , néi dung , bíc®i.... cña c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa th× dÇn dÇn ®îc ®iÒu chØnh, hoµnthiÖn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn trong níc vµ quèc tÕ.-§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ x·héi chñ nghÜa ë níc ta: ...X©y dùng mét nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa c©n ®èi,hiÖn ®¹i kÕt hîp c«ng nghiÖp víi n«ng nghiÖp vµ lÊy c«ng nghiÖp nÆng métc¸ch hîp lý, ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ, nh»mbiÕn níc ta tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét níc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹ivµ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i....”-Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa do §¹i héi ®¹ibiÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®Ò ra, ®Õn Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung¬ng lÇn thø 19 (3-1971) cña §¶ng ®îc bæ sung vµ ph¸t triÓn thªm. ¦u tiªn ph¸ttriÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµc«ng nghiÖp nhÑ.......
  5. 5. -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (1976) cña §¶ng ®Ò ra ®êng lèi x©y dùngnÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ë níc ta lµ: “ §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñnghÜa, x©y dùng c¬ së vËt chÊt-kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi ....¦u tiªn ph¸ttriÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµc«ng nghiÖp nhÑ....”-§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng (1982) x¸c ®Þnh: “ Trong 5 n¨m1981-1985) vµ nh÷ng n¨m 80 , cÇn tËp trung søc ph¸t triÓn m¹nh n«ng nghiÖp ,coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu, ®a n«ng nghiÖp mét bíc lªn s¶n xuÊtlín x· héi chñ nghÜa, ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ tiÕp tôc x©ydùng mét sè nghµnh c«ng nghiÖp nÆng quan träng....§ã lµ nh÷ng néi dungchÝnh cña c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa trong chÆng ®êng tríc m¾t....”-Coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu kh«ng cã nghÜa lµ chØ tËp trung lµmn«ng nghiÖp , v× b¶n th©n n«ng nghiÖp , tù nã kh«ng thÓ lµm thay ®æi bé mÆtcña nã, v× nã kh«ng thÓ tù trang bÞ kü thuËt cho m×nh ®îc. MÆt kh¸c, n«ngnghiÖp muèn trë thùc sù trë thµnh c¬ së cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp th× nãph¶i lµ mét nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt lín.

×