O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ziar Comuna Bocsig Octombrie

320 visualizações

Publicada em

ziar

Publicada em: Dados e análise
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ziar Comuna Bocsig Octombrie

  1. 1. Unul dintre cele mai importante ev- nimente desfășurate în comună în luna octombrie a avut loc la Biserica ortodoză din Bocsig Cartier, biserică unde slujește părintele Răzvan Trip. Evenimentul la care facem referire este cel de târnosire a bisericii, slujba de sfințire aducând în localitate înalți ierarhi din cadrul Arhiepiscopiei Aradului în frunte cu Înaltpreasfinția Sa Timotei Seviciu. VOCEA BOCSIGULUI CMYK Apare lunar, şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 57Anul 2015 OCTOMBRIE S-au finalizat lucrările de asfaltare a încă 3km destrăziînRăpsig!Esteorealitateîmbucurătoa- re pentru comună, căci vedem cum programul de dezvoltare și modernizare a infrastructurii comunei merge exact așa cum l-a planificat pri- marul Ciul Ioan Florin: în fiecare an noi lucrări de asfaltare, până la asfaltarea tuturor străzilor comunei! Este un program ambițios al prima- rului nostru, dar rezultatele concrete nu pot fi contestate de nimeni și se vede cu ochiul liber cum lucrările de modernizare a comunei conti- nuă și progresează mereu. Cele mai recente lucrări de asfaltare străzi fi nalizate la Răpsig confirmă ceea ce am expus anterior, respectiv, avem la nivel de comu- nă o strategie de dezvoltare locală coerentă, bine gîndită, o strategie cu rezultate concrete în evoluția pozitivă a comunei. Despre toate acestea primarul Ciul Ioan Florin ne-a preci- zat:„ Încetul cu încetul vom avea toate străzile comunei asfaltate! Este o dorință a mea din momentul în care am fost ales primar al co- munei și pentru acest scop am făcut și fac toate demersurile necesare în vederea gestionării resurselor financiare pe care le avem anual la dispoziție de așa manieră încât anual să pro- gresăm prin noi și noi lucrări de asfaltare a străzilor comunei noastre. Acum s-au încheiat asfaltările a încă 3 km de străzi în Răpsig, dar în perioada imediat următoare vom derula noi lucrări de asfaltare în Bocsig, lucrări pen- tru care am obținut finanțare de la Ministerul Dezvoltării”. >>> pag. 2 Încă 3km de străzi asfaltate la Răpsig! nă o strategie de dezvoltare locală coerentă, Târnosirea Bisericii Ortodoxe din Bocsig Cartier Urmează noi asfaltări la Bocsig! Unvisîmplinit! Pelerinaj la mormântul Rafilei Găluț Pelerinajul anual organizat de Biserica Greco Catolică din Bocsig la mormântul fecioarei stigmatizate Rafila Găluț a avut loc anul acesta pe data de 24 octombrie, când la Bocsig a ve- nit episcopul de Lugoj,precum și Episcopul de Oradea, alături de preoți din județul Arad și județul Timiș. Cu toții au venit special pentru acest moment al pelerinajului, oficiind slujba Li- turghiei împreună cu preotul paroh al Bisericii Greco Cato- lice din Bocsig. >>> pag. 6
  2. 2. Slujba de târnosi- re s-a bucurat de prezența unui nu- măr mare de enoriași, veniți anume pentru a lua parte la acest eveniment așteptat de întreaga comunitate orto- doxă din Bocsig Cartier cu mare bu- curie. După cum se observă și din imaginile surprinse cu această ocazie, bisrica a fost neâncîpîtoare pentru cei prezenți, ceea ce ne spune mult des- pre trăirea bisericească a comunității ortodoxe din Bocesig Cartier. Alături de primarul Ciul Ioan Florin, vice- primarul Bătrâna Nicolae, consilieri locali și fii ai satului, am remarcat și oficialătăți ale județului Arad, respec- tiv deputatul Eusebiu Pistru, precum și prefectul județului, domnul Cos- min Pribac și doamna subprefect Horgea Florentina. Întreaga atmosferă a fost una de bucurie, târnosirea bisericii fiind așteptată de mulți ani de comunitatea ortodoxă din Bocsig Cartier. La finalul slujbei religioase a avut loc o agapă creștinească la căminul cultural, prilej cu care a fost sfințită și această clădire, finalizată anul trecut. Așadar, am avut la Bocsig Cartier un eveniment de mare importnață pen- tru comuna Bocsig, eveniment des- pre care ne vom aduce aminte mulți ani de acum încolo. În Duminica a 20-a după Ru- salii (Învierea fiului văduvei din Nain), Înaltpreasfinţitul Părin- te Arhiepiscop Timotei a târno- sit biserica din Parohia Bocsig Gară. Ierarhul a fost întâmpinat de către protopopul locului, pă- rintele Adrian Zaha, de preotul paroh Răzvan Trip și mulţime de tineri și credincioși îmbrăcaţi în costume populare. Imediat după sosire a avut loc slujba de târno- sire. Biserica a fost înconjura- tă de Ierarhul arădean și soborul slujitor, stropită cu apă sfinţită și târnosită cu Sfântul și Mare- le Mir. La interior, Înaltpreasfin- ţia Sa a refăcut Sfânta Masă, în piciorul căreia au așezat moaș- te de martir, a fost unsă cu Sfân- tul și Marele Mir și împodobită cu sfintele veșminte și obiectele liturgice. De asemenea, icoanele de pe catapeteasmă și pictura au fost sfinţite. După aceasta, în bi- serica cu hramul Sfântul Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, nou târ- nosită, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, înconjurat de un sobor de preoţi, a săvârșit Sfânta Litur- ghie arhierească.În cuvântul de învățătură cu titlul ,,Ridicarea continuăatineretului”(Cf.Gal.1; Lc. 7), chiriarhul a arătat, în le- gătură cu convertirea Sfântului Ap. Pavel și intrării în comuniu- nea apostolilor, ridicarea credin- ciosului din orice cădere spre un nou început al vieții cu perma- nentă îmbunătățire. Aparte s-a insistat asupra atenționării celor tineri care pot fi mai lesne expuși încercărilor, situație în care este de trebuință invocarea proniei dumnezeiești spre ajutor. Zidirea unei biserici este ilustrarea adec- vată pentru ridicarea spirituală continuă a fiecărei generații spre mulțumire personală și colecti- vă, consolidând familia și impli- cit propășirea societății. Misiu- nea parohiei si mănăstirii în anul omagial pe care-l parcurgem, în- scrie între multiplele obiective, pe cel al formării tineretului în școală și viață, iar aceasta pentru atingerea scopului mântuitor al Bisericii prin asigurarea unei tră- irideînaltăținutăcreștină,asub- liniat Înaltpreasfinția Sa. La finalul Sfintei Liturghii, parohul Răzvan Trip a fost hi- rotesit sachelar de IPS Arhie- piscop Timotei. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 2 >>> pag.3 Târnosirea Bisericii Ortodoxe din Bocsig Cartier- un vis împlinit! >>> pag.1
  3. 3. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 3 Târnosirea Bisericii Ortodoxe din Bocsig Cartier- un vis împlinit! Tot în această zi a avut s-a făcut și sfințirea Căminului Cultural din localitate de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei. Din sobor a făcut parte și Protos. Teodor Vid, consilier administra- tiv-bisericesc la Centrul Eparhial. Scurt istoric al bisericii Această biserică a fost construită relativ recent, după evenimentele din decembrie 1989, între anii 1992- 2011. Este construi- tă din cărămidă, tencuită la exterior și pic- tată la interior. Pictura a fost executată în tehnica frescă de către pictorul bisericesc Popescu Constantin din Rădăuţi. Biserica este în formă de navă, având două abside laterale în naos. Acoperișul este din tablă. Părintele paroh Jurcă Ioan este cel care a coordonat lucrările de construcţie și de pictură, dar nu a mai reușit să-și vadă cti- toria târnosită, trecând la Domnul în luna august 2012. >>> pag.2 De fiecare dată când vin la biserică la Boc- sig Cartier simt că mă aflu într-o familie! Este o comunitate pe care o respect mult și pe care o simt mereu aproape. Vă spun că am fost bucuros când am văzut că biserica este în continuare un sanctuar al credinței, când am văzut că oa- menii au venit cu credință să participe la Târnosirea Bisericii, slujbă importantă pe care noi toți, cei care locuim la Bocsig Car- tier am așteptat-o cu nerăbdare. Cu toții, cei care au venit la acest eveniment de mare însemnătate pentru biserică, au arătat că împreună formăm o familie. O familie fru- moasă în care trebuie să existe mereu pace, bună înțelegere și res- pect. De asemenea, cu acest prilej s-a reușit și sfințirea căminu- lui cultural, ceea ce m-a bucurat mult, căci doresc ca aici să văd organizate cât mai multe evenimen- te frumoase pentru Bocsig Cartier. Vă doresc tuturor multă sănătate și să ne bucurăm împre- ună de această fru- moasă biserică a co- munei noastre. Primar Ciul Ioan Florin Primar CiulIoanFlorin
  4. 4. Pentru prevenirea evenimen- telor rutiere nedorite de genul celor în care au fost implicați de curând în România condu- cători de atelaje hipo, bicicliști și mopediști, vă aducem la cunoștință faptul că, până la data de 15.11.2015, aveți obligația de a vă prezenta la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI BOCSIG în vederea înregistrării atelajelor, având asupra dvs. un act de identitate. Atelajul hipo(căruța) trebuie să fie dotat pe părțile laterale și în spate cu elemente reflectori- zante tip ”OCHI DE PISICĂ”. Aceleași elemente trebuie să fie montate și pe hamurile cailor. Conducătorii de atelaje hipo, biciclete sau mopede au obligația de a cunoaște normele elementare privind circulația pe drumurile publice, să poarte îm- brăcămite reflectorizantă și să nu consume băuturi alcoolice. De asemenea, pentru preve- nirea accidentelor, vă reco- mandăm, pe cât posibil, să nu circulați pe timp de noapte. Vămulțumimpentruînțelegere. Postul de Poliție Bocsig Cu binecuvântarea Înaltprea- sfințitului Părinte Arhiepiscop Ti- motei, parohia Bocsig, din proto- popiatul Ineu, prin preotul paroh Bogdan Oneț, a organizat în peri- oada 5-9 octombrie, un pelerinaj la mănăstirile din Moldova. La acest pelerinaj au participat mai mulți credincioși care s-au bucurat timp de cinci zile de buna mireasmă du- hovnicească și spirituală ce izvorăște din trăirea jertfelnică și plină de ru- găciune a monahilor viețuitori în cele peste 35 de mănăstiri vizitate. Acest pelerinaj a fost posibil și prin bunăvoința domnului Ciul Ioan Flo- rin, primarul Comunei Bocsig care ne-a ajutut cu mijlocul de transport. Pe perioada celor cinci zile s-au vi- zitat următoarele mănăstiri și obiec- tice cultural-istorice: În prima zi s-a vizitat: Mănăsti- rea Sfintei Cruci din Oradea, Muze- ul Octavian Goga de la Ciucea, Mă- năstirea Florești din Cluj, Catedrala Mitropolitană din Cluj, Catedrala Romano-Catolică din Cluj, Grădina Botanică și Mănăstirea Nicula acolo unde toți pelerinii au participat și la slujba de priveghere; A doua zi: Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humor, Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Putna împreună cu mu- zeul mănăstirii care adăpostește o frumoasă colecție de obiecte religi- oase unele fiind datate chiar și din sec. XV-XVI; la această Mănăsti- rea numită de poetul național Mi- hai Eminescu „Ierusalimul Româ- nesc” credincioșii s-au bucurat de o primire extrem de călduroasă din partea viețuitorilor având astfel po- sibilitatea ca alături de ei să rosteas- că rugăciuni la mormântul Sfântu- lui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și să participe la slujba de priveghe- re săvârșită in Biserica Mănăstirii în cinstea Maicii Domnului. A treia zi: Mănăstirea Sihăstria Putnei, Chilia lui Daniil Sihastru, Mănăstirea Dragomirna unde ne- am închinat la moaștele Sfântului Ia- cob Persul și am vizitat muzeul mă- năstirii, Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava având și aici posi- bilitatea de a ne închina la moaștele Sfântului Ioan, s-a mai vizitat Ceta- tea de Scaun a Sucevei, Mânăstirea Cămârzani unde ne-a fost servită și masa de prânz și unde pe lângă fru- moasa biserică a mănăstirii am vi- zitat rugându-ne și aprinzând o lu- mânare la mormântul P.S. Gherasim Putneanul – episcop vicar și la Arad în perioada 1976-1985; după masă ne-am oprit la Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa iar mai apoi am pornit spre Iași unde am vi- zitat Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, Biserica Domnească, Palatul Cultu- ral din Iași, și Catedrala Mitropoli- tană unde toți credincioșii au putut să se roage la moaștele Sfintei Cuvi- oase Parscheva; la Iași s-a mai vizitat și Mănăstirea Golia din turnul căre- ia Postul Radio Trinitas a transmis pentru prima dată. A patra zi: Mănăstirea Văratec, Mă- năstirea Agapia cu frumoasa pictură aluiGrigorescu,muzeulmănăstiriiși casa memorială Alexandru Vlahuță, unde o măicuța ne-a vorbit frumos despre viața monahală dusă de mai- cile de acolo, în drumul către celelal- teobiectivene-amopritșilacasame- morială Ion Creangă din Humulești iar mai apoi am plecat spre Cetatea Neamțului, am poposit la Mănăsti- rea Neamț unde ne-am închinat la moaștele cuviosului necunoscut și ale Sf. Paisie de la Neamț; aici, în in- cinta muzeului mănăstiresc, având posibilitatea de a vedea și o frumoa- să colecție de obiecte bisericești. De la Neamț ne-am îndreptat spre Bi- serica Seminarului de la Neamț care adăpostește moaștele Sfântului Ioan Hozevitul; de aici s-au mai vizitat Mănăstirea Secu, Sihăstria, Chilia și mormântul Părintelui Ilie Cleopa, Mănăstirea Paltin, Mănăstirea Petru- Vodă și mormântul Părintelui Iustin Pârvu. A cincia zi: Mănăstirea Recea, Ce- tatea de la Aiud, Catedrala Reîntregi- rii din Alba Iulia, Sala Unirii din anul 1918, Cetatea Alba Carolina iar ulti- ma oprire a fost la Mănăstirea Pris- lop unde pelerinii s-au putut ruga la mormântul Părintelui Arsenie Boca Acest pelerinaj a fost făcut cu sco- pul de a arăta credincioșilor parohiei noastre dragostea de veacuri pentru credință și țară a neamului românesc și faptul că și în zilele noastre jertfel- nicia de care dăm dovadă față de Bi- serică nu rămâne nerăsplătită. În această călătorie am putut vedea cum de-alungul a cinci secole ctito- riile domnitorilor s-au făcut punți între oameni și Dumnezeu, și datori suntem și noi să îngrijim locașurile sfinte, să privim cum conducătorii neamului nostru românesc au spriji- nit dintotdeauna Biserica și credința noastră ortodoxă și ceea ce păstrăm și zidim astăzi se va transforma în- cetul cu încetul în ceea ce sunt astăzi vetrele mănăstirești din Moldova: locașuri de rugăciune, de pocăință și aducătoare de mântuire și viață veșnică pentru noi și urmașii noștri. VOCEA BOCSIGULUI CMYK VOCEA BOCSIGULUI pag. 4 ParohiaBocsigînpelerinajlaSfinteleMănăstiridinȚinutulMoldovei În atenția conducătorilor de atelaje hipo(căruțe), biciclete și mopede
  5. 5. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihailși Gavril urăm tuturor cetățenilor care sărbătoresc cu această ocazie onamas- tica multă sănătate și un sincer și călduros La Mulți Ani! Primar, Viceprimar, Consiliul Local VOCEA BOCSIGULUI CMYK VOCEA BOCSIGULUI pag. 5pag. 5 Știind că voi pleca din localitate, recent, am făcut o vizită domnului profesor Petru Lăpugean și am fost primiți cu amabilitatea-i benecu- noscută. I-am urat însănătoșire grabnică și mulți ani și ne-am ex- primat dorința de a cunoaște câte- va lucruri din trecut. Aflând scopul vizitei noastre, domnul profesor ne-a spus: ”Din cele câte au fost vă spun puțin Grabiți-vă! Eu plec, nu vin Că ascult de ani de zile Superba morții serenadă Și am schimbat multe profile Să nu mă găsească și să nu mă vadă Dar, Doamne, iartă-mi nesăbuința Că Sfânta Natură întrece știința... II Plâng ochii osândiți să vadă Că viața este o cascadă În care lacrimile se transformă în gânduri Îndreptate spre casa cea din patru scânduri Iar Soarele spre apus are cărarea Și ne va acoperi vremea și uitarea... III Și atunci când voi fi dus Sub pruni mai jos, sub zodii sus Veți găsi în ”TRIFOI CU PATRU FOI” Gândurile mele scrise anume pen- tru voi.” (Din volumul ”TRIFOI CU PA- TRU FOI”(poezii și cuvântări de P. Lăpugean). Apoi a adăugat: ”Eu am muncit cât pentru două vieți. Iată rezumatul: -50 de ani în învățământul cu carte de muncă -10 ani director de cămin cultural -10 ani bibliotecar -10 ani, după pensie, prin diferite localități -5 ani, în final, am meditat elevi la domiciliu și adiacente: -40 de ani am lucrat în agricultură -și 10 ani am tăiat pădure”. Uimiți și cuprinși de curiozitatea de a ști și dorința de a spune și al- tora câteva crâmpeie din marea zoală, am consemnat următoarele, în funcție de timp și spațiu și cu co- mentarii reduse. I.Profesorul Petru Lăpugean, fost elev olimpic la matematică în liceu și șef de promoție la Institutul Pe- dagogic din Timișoara, a venit la BOCSIG, la catedra de matematică în 1961, împreună cu soția sa MA- RIA, profesor de biologie și au pro- fesat până la pensionare, stabilindu- se în Bocsig. A căutat să facă accesibilă și iubită de copii o materie care, în general, creează repulsie, manifestând atât exigență fața de elevi, dar și respect și ținând cont de posibilitățile și motivația fiecăruia. Astfel, a fost supranumit de copii ”PITAGORA” pentru erudiția sa și ”TATA PITA” pentru înțelegerea și grija părintească ce a purtat-o copi- ilor. Și copiii au învățat matemati- că croindu-și viitorul pe măsura posibilităților lor, dar având la te- melie munca profesorului de mate- matică. Astfel, mulți elevi au reușit la liceu și școli de prestigiu din județ ca li- ceul pedagogic, liceul sanitar, liceul economic, liceul teoretic din Ineu, Școala CFR Arad și multe școli pro- fesionale. Profesorul Lăpugean, desfășu- rând o muncă de calitate, a făcut mai multe inovații de răsunet asu- pra procesului învățării, și anume: Rezumat: a)A practicat învățământul dife- rențiat și individualizat când încă nu se făcea acest lucru, că nu era litera- tură pedagogică în domeniu; b)A organizat un cabinet de mate- matică și biblioteca de matematică a școlarului din centrul Ineu și pentru a-l vedea și a se face și în alte școli toți profesorii de matematică din centru Ineu au fost la Bocsig; c)A organizat ”atelier pentru geo- metrie” și ”lot școlar pentru geome- trie” după psihologul elvețian Jean Piaget și discipolul său Hans Aebli; d)Pentru a mări randamentul școlar și performanța elevilor a or- ganizat ”învățarea în grupe omoge- ne și eterogene” formate din elevii claselor paralele care s-a concretizat într-o lucrare prezentată la sesiunea de lucrări științifice de la Arad; e)A organizat ”parcul de matema- tică pentru geometria plană și în spațiu”în curtea școlii – lucru dease- meni apreciat de ISJ Arad. f)A organizat primul „cabinet de calculatoare pentru gimnaziu” din județ cu 3 calculatoare primite din Ftanța și două calculatoare cumpă- rate de comitetul de părinți al școlii. g)A promovat ideea “școlii fără zi- duri” adică ce numim astăzi o școală altfel și „after school” de pregătire supravegheată a lecțiilor deoarece cursurile de după cursuri, prin indi- vidualizare, formează baza învățării. Astfel s-au făcut cursuri și după masă pentru elevii care întâmpinau greutăți în învățare și la făcutul te- melor sau au absentat de la școală mai mult de trei zile, sub suprave- gherea prof. de serviciu pe școală din acea zi. h)A scris două lucrări metodico- științifice pentru sesiunea de comu- nicări de la Arad care au fost apreci- ate de colegi de la ISJ Arad. 1.„Teoreme noi cu privire la cerc” pentru elevii de performanță 2.„Câtă matematică ne trebuie pen- tru a practica meseriile tradiționale” pentru elevi de nivel scăzut. i)A obținut toate gradele didactice, inclusiv profesor de gradul 1 cu nota 10. Dintre realizările remarcabile trebuie să amintim că Bocsigul are 5 doctori în matematică: Pop M, Robu N, Pătrăuță T, Crișan T și Ier- can I, și un elev olimpic, Țucudean Adrian, care au fost elevii săi. Și mulți alții au făcut studii superioa- re de matematică. II.Prof. P. Lăpugean a fost și direc- tor de școală timp de 16 ani și a do- vedit calități manageriale de condu- cător și de gospodar. Fiind un erudit a fost supranumit ,, enciclopedistul,, deoarece știa și făcea de toate: Rezumat: a) A organizat o eficientă activita- te metodică în comisiile școlii cât și individuală pentru promovarea experienței pozitive și activității cre- atoare a cadrelor didactice. b) A sprijinit cadrele didactice să- și ia gradele, acesta fiind primul pas spre o activitate de calitate în școală. c) A trasat direcțiile de acțiune la începutul fiecărui an școlar și a ana- lizat temeinic activitatea desfășurată la sfârșitul anului școlar, în ședințe publice. d) A apreciat activitatea cadrelor care s-au pensionat. e) Nu s-a certat cu oamenii având o conduită morală bună. f) A elaborat primul regulament de ordine interioară pentru a strâmtora căile de a greși ale elevilor și profe- sorilor. g) A elaborat primul ,plan manage- rial, de lungă durată a școlii. Astfel rezultatele școlare au fost foarte bune că ani la rând toți elevii școlii au reușit la liceu și la școli pro- fesionale, contribuind la ridicarea nivelului cultural al comunei. Ca și gospodar: a) A adunat și depozitat materialele de construcție pentru școala nouă. b) A făcut subzidire la școala din Mânerău și Răpsig c) A reușit să-și înscrie toate școlile și sala de sport în C.F. la Ineu d) A făcut acoperișul la sala de sport e) A asigurat, în fiecare an, și la toate școlile, condițiile de bună funcționare, igienizarea sălilor de clasă, curățenia curentă, iluminatul, încălzitul și apa potabilă, etc. Ca și director a fost apreciat și re- compensat cu: a)Diploma “Ion Slavici” de I.S.J. Arad b)Diploma de „Manager Școlar” de la Institutul de Științe Pedagogice din București, în urma unui concurs notat cu credite. c)Diploma de evaluator școlar de la CCD Arad d)Diploma pentru „învățătorul formativ” de la CCD Arad e)Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în învățământ dată de Inspectoratul Județean Arad. Comentariu: Fiecare Diplomă are povestea ei, dar noi vom spune doar una, urmă- toarea: În anul 2000 s-a pus pentru prima dată în România problema formării managerilor școlari con- form directivelor UNESCO către Institutul de Științe Pedagogice din România. Am fost chemați 120 de directori de licee și școli generale. S-a cerut scrierea a două proiecte manageria- le pentru școală, unul de lungă du- rată și altul de scurtă durată. Eu am elaborat proiectele gândind problemele școlii tridimensionale astfel: Într-un sistem de trei axe octogo- nale am luat: - pe axa obcisă sectoarele de activi- tate școlară (7 itemi) - pe axa ordonată sarcinile (5 itemi) - pe cotă - după o matrice cu două intrări am luat importanța și urgența ( 4 itemi). Adică sistemul avea 7x5x4 = 140 itemi (elemente). Și astfel am găsit pentru fiecare problemă educativă peste 100 de variante. Deci, orice școală trebuia ca prin problema deciziei, să adopte varianta optimă care vine în întâm- pinarea oportunităților din școală. Acest cuboid numit de ISJ, cubul lui Petrii, a numit Institutul de Științe Pedagogice, și mi s-a dat prin con- curs diploma de manager școlar. Atunci numai 25 de directori au obținut diploma de manager, între care și cel din Bocsig. Dar pe acesta prietenii repede și ieftin l-au vândut. (continuare în numărul viitor al publicației locale) ProfesorulPETRULĂPUGEANla75deani SERVICII FUNERARE COM- PLETE LA CELE MAI MICI PREȚURI •Sicrie complete cu mânere, tapițerii, crucifix inclus - de la 480 lei până la 1700 lei ; •Coroane naturale - 25 lei •Coroane artificiale – de la 48 lei la 170 lei ; •Cruci din lemn/metal gratuite •Transport gratuit la cimitir. Telefon: 0758854705 Servicii non stop! ANUNȚURI 8noiembrie-SfințiiArhangheli MihailșiGavril
  6. 6. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 6pag. 6 Rafila Găluţ s-a născut pe 8 februarie 1910 la Boc- sig, jud. Arad, fiind fiica lui Constantin Găluţ și a Anei Zgerden. A fost botezată la 10 februarie 1910 în biseri- ca greco-catolică „Sf. Gheorghe” din localitatea natală, de către Pr. Demetriu Nysztor. Credincioasă greco-ca- tolică, de mică a fost foarte apropiată de Biserică. În 1931 dorește să devină călugăriţă în Congregaţia Maicii Domnului de la Blaj dar, datorită sănătăţii sale fragile, este sfătuită să renunţe. Tânăra fecioară din Bocsig a trăit o viaţă spiritua- lă exemplară, spovedindu-se cel puţin o dată pe lună și primind foarte des Sf. Euharistie; a participat la Sf. Liturghie și la diferitele devoţiuni ale Bisericii Greco- Catolice: Sf. Rozar, Calea Crucii, Adoraţie euharistică, novenele către Sf. Anton de Padova și Sf. Tereza de Li- sieux. În perioada 1931-1939 a purtat stigmatele (rănile Domnului), lucru confirmat nu numai de parohul lo- cului, Pr. Petru Vancu, ci și de diferiţi preoţi și medici delegaţi din partea Episcopiei Lugojului să investigheze acest caz deosebit. Este interesant că în aceeași perioa- dă cu stigmatele Rafilei Găluţ, Icoana Maicii Domnului aflată în biserica greco-catolică din Scăiuș, a lăcrimat în zilele 30 septembrie și 15 octombrie 1934. Primul raport despre stigmatele Rafilei este trimis de Pr. Petru Vancu Episcopiei de Lugoj pe data de 11 no- iembrie 1933. Episcopul Alexandru Nicolescu de Lugoj îl însărcinează pe Pr. Dr. Iuliu Raţiu să întocmească un chestionar cu 48 de întrebări care îi vor fi puse Rafilei despre stigmate și despre viziunile pe care ea spunea că le are, răspunsurile la chestionar fiind prezentate Epi- scopului împreună cu un raport pe data de 20 ianua- rie 1934. Episcopia de Lugoj informează Congregaţia Bisericii Orientale (Dicaster al Sfântului Scaun) despre cazul Rafilei Găluţ printr-o scrisoare adresată Cardi- nalului Luigi Sincero pe data de 15 aprilie 1934; docu- mentele referitoare la acest caz sunt traduse și trimise Sf. Scaun pe data de 27 iulie 1934. La 30 august 1934 Sfânta Congregaţie pentru Biserica Orientală comunică Episcopului Alexandru Nicolescu că documentaţia referitoare la Rafila Găluţ a fost trans- misă Sfântului Oficiu. Pe 10 septembrie 1934 Episcopul Alexandru Nicolescu transmite Congregaţiei pentru Biserica Orientală concluziile preoţilor care au inves- tigat cazul Găluţ: Pr. dr. Dominic Niculăeș, Pr. Petru Herlo și Pr. dr. Iuliu Raţiu. Aceștia descriu stigmatele precum și viziunile Rafilei: viziuni cu Maica Domnului care îi vorbea și viziunile cu Isus Cristos. Pe data de 16 septembrie Rafila Găluţ este consultată la sediul parohiei greco-catolice Arad II-Șega de o co- misie de medici formată din Dr. Nicolae Butean, Dr. Iuliu Vicas, Dr. Teodor Pop și Dr. Vasile Cucu. Medicii nu reușesc să dea o explicaţie știinţifică stigmatelor Ra- filei. Ei au observat rănile de pe frunte, de pe cele două pălmi, de pe coastă și de pe picioare. S-a constatat că stigmatele nu apar la intervale fixe, ci la date anunţate de Maica Domnului. Pe data de 1 octombrie 1934 apa- riţia stigmatelor se face în prezenţa medicului Teodor Vicas, a Pr. Petru Herlo și a Pr. Petru Vancu, redactân- du-se un proces verbal, document tradus și transmis imediat Sf. Scaun. Rafila Găluţ, Fecioara stigmatizată de la Bocsig (1910 – 1939) >>> pag. 7 Programul a început în bi- serica parohială „Sfântul Gheorghe” cu ru- găciunea Sfântului Rozar, urmată de Sfânta Liturghie, după care s-a pornit în procesiu- ne la mormântul Rafilei Găluţ unde s-a ofi- ciat un parastas de pomenire. Primarul Ciul Ioan Florin și viceprimarul Bătrâna Nicolae, împreună cu consilieri lo- cali au reprezentat oficialitățile comunei, ală- turi de ei fiind prezent și consilierul județean Florin Tripa. Trebuie menționat că la finalul procesiu- nii, toți invitații și participanții la pelerinaj au fost chemați la o agapă frățească organi- zată, ca de fiecare dată, la căminul cultural, masa fiind oferită de familia Anghel Cristi- an și Paulina, care au avut grijă ca toți cei veniți la Bocsig cu acest prilej să nu plece neomeniți. Ca o concluzie, pelerinajul din acest an a constituit și acum prilej de bucurie pen- tru toți creștinii greco catolici și nu numai din comună, Bocsigul devenind un ade- vărat centru al creștinilor de pretutindeni. Pelerinaj la mormântul Rafilei Găluț >>> pag. 1
  7. 7. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 7pag. 7 În zilele de 6-7 octombrie 1934 Rafi- la Găluţ se află la Lugoj cu ocazia Congresului AGRU şi a vizitei Regelui Carol II în oraş şi este primită de Episcopul Alexandru Nicolescu la reşedinţa episcopa- lă, ocazie cu care Episcopul constată personal stigma- tele. Rafila Găluţ se va ruga cu oceastă ocazie în faţa Icoanei Maicii Domnului de la Scăiuş adusă în pele- rinaj la Catedrala greco-catolică din Lugoj. Raportul cu privire la vizita Rafilei la Lugoj este redactat de canonicul Marianescu. Pe data de 20 februarie 1935 Episcopia de Lugoj tri- mite un nou raport Congregaţiei pentru Biserica Ori- entală referitor la cazul Rafilei Găluţ. Pe data de 27 mai 1935 Pr. Augustin Pop OSBM care ţinea Misiuni populare la Bocsig în acea perioadă, în- aintează Episcopiei de Lugoj un raport despre Rafila Găluţ, în care aceasta este definită de călugărul bazili- an drept “o fiinţă favorizată de Dumnezeu”, negăsind nicio explicaţie naturală pentru stigmate. Din 31 ianuarie 1936 stigmatele au sângerat tot la două săptămâni, câte 3 zile, până în 15 aprilie 1939, când Rafila Găluţ a murit. În 1948 Episcopia de Lugoj a iniţiat o nouă anchetă, încredinţată Pr. Vasile Borda. Acesta a încercat să adune informaţii de la toţi cei care au cunoscut-o pe Rafila. Calităţile Rafilei Găluţ recunoscute de contemporani erau: evlavie, ascultare, răbdare, mortificări, curăţie, modestie, credinţă simplitate, apostolat laic, iubirea aproapelui, stigmate şi viziuni, chiar daruri profetice. În 1979 se reface mormântul Rafilei Găluţ, la cheltu- ieli contribuind şi Prea Sfinţitul Episcop Ioan Ploscaru de la Lugoj, care s-a ocupat în perioada comunistă de strângerea tuturor documentelor referitoare la fecioara stigmatizată de la Bocsig. După 1939 numeroşi credincioşi greco-catolici, ro- mano-catolici dar şi de alte confesiuni, vin şi se roagă la mormântul Rafilei Găluţ cerându-i mijlocirea în ne- voile lor sufleteşti şi trupeşti. Rafila Găluţ, Fecioara stigmatizată de la Bocsig (1910 – 1939) Pelerinaj la mormântul Rafilei Găluț >>> pag. 6
  8. 8. VOCEA BOCSIGULUI CMYK VOCEA BOCSIGULUI pag. 8pag. 8 „Olimpia Bocsig” Povestea merge mai departe! Orice poveste frumoasă are un început pe mă- sură! Orice poveste frumoasă se naște din pa- siunea naratorului de a expune în pagini scrise situații, întâmplări demne de a fi luate în seamă, demne a de a rămâne pentru posteritate. „Olimpia Bocsig” este o astfel de poveste! O poveste frumoasă despre istoria unei echipe a tuturor bocsiganilor, rămasă mereu în inimile și amintirile iubitorilor fotbalului din comu- nă. O echipă, un nume: Bocsig! Amintiri și oa- meni: bocsiganii! Oameni care nu au dorit ca numele„Olimpia Bocsig” să rămînă ceva pier- dut în negura vremii, ceva de spus copiilor la gura sobei. Oameni care au dorit ca acest nume „Olimpia Bocsig” să dăinuie, să fie și astăzi pe bu- zele tuturor și astfel povestea să contiune! Și iată, continuă frumos, numele acesta drag bocsigani- lor fiind rostit și în prezent, ca urmare a evoluției echipei comunei în campionat: o evoluție fru- moasă, continuă, posibilă prin implicarea pri- marului Ciul Ioan Florin, cel care, din iubire față de comună, față de istorie, față de bocsigani, cu sprijinul Consiliului Local, împreună cu cîțiva bocsigani adevărați, reușește susținerea echipei de suflet a comunei, dându-ne posibilitatea de a continua povestea „Olimpia Bocsig” . Când rostim acest nume ne gândim la pasiu- ne și iubire, ambele sentimente fiind vizibile și simțite de oricine vine la Bocsig, la meciurile de acasă ale echipei. Pasiune pentru sportul cu ba- lonul rotund, pasiune pentru că pe teren joacă bocsiganii pentru Bocsig, iubire pentru această echipă, pentru acest nume: „Olimpia Bocsig”! În fiecare campionat „Olimpia Bocsig” a repre- zentat comuna Bocsig, o comună unde există unitate, iar pentru acest nume, bocsiganii au trăit mereu cu pasiune, nu și-au lăsat niciodată echi- pa singură, să dea piept cu adversarii fără spri- jin, fără să simtă că are în spate iubirea întregii comune Bocsig! Nu, bocsiganii au fost aproape de ai lor, ca o familie unită, puternică, hotărâtă, care nu-și lasă niciodată mebrii la greu. Dimpo- trivă, strîng rândurile, stau spate în spate și luptă pentru că țin unii la alții, ca într-un stup! Așa a fost mereu.... și toți străinii care priveau cum vin bocsiganii să-și susțină echipa se minunau de așa hotărîre și pasiune, dar și spuneau că asta nu o să țină mult. Și atunci am rămas surprinși! Nu știau oare acei străini cum este comuna Boc- sig, cum se simte și se trăiește în Bocsig, cum sunt oamenii de pe la noi? Nu știau acei străini ce înseamnă unitatea și hotărîrea bocsiganilor? Chiar nu știau, fiindcă astăzi povestea conti- nuă, iar la Bocsig acest nume „Olimpia Bocsig” este rostit în continuare cu respect și bocsiganii vin tot în valuri, valuri, să-și susțină echipa, iar străinii ce vin acum pe la noi tot se minunea- ză cum de este posibil ca echipa să aibă o astfel de susținere, suporteri hotărâți și loiali.. Pot să se mire, fiindcă nu au cum să înțeleagă trăirile și firea bocsiganilor. Pur și simplu nu au cum, mai ales că indiferent de rezultatele de pe teren a echipei, bocsiganii tot uniți rămân, suporterii tot lângă echipă sunt: „ câștigă echipa- ne bucu- răm, pierde echipa-ne pare rău, dar tot ținem cu ea. Este a noastră, sunt ai noștri”- spunea primarul Ciul Ioan Florin, iar ca el sunt toți, sub un singur nume: bocsiganii! Și astfel, povestea continuă frumos și astăzi, „Olimpia Bocsig” este în focul noului campionat, cu suporteri inimoși, veniți să susțină echipa. Până acum, din acest campionat echipa noas- tră a disputat 9 partide: în deplasare la Satu Nou- scor final 0-3, acasă cu Steaua Grăniceri- scor final 8-0, pe teren la Șepreuș- scor final 2-2, pe teren propriu în compania echipei din Buteni- scor final 1-2, în deplasare la Ghioroc-scor final 0-0, acasă cu Cetate Dezna-scor final 1-1, în deplasare la Apateu - scor final 1-4, tot afară, dar la Țipar-scor final 2-2, și pe propriul teren cu Socodor-scor final 1-2. Și așa.....povestea merge mai departe!

×