O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

terenuri oferte

244 visualizações

Publicada em

oferta 11

Publicada em: Dados e análise
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

terenuri oferte

  1. 1. K/ E. 352/05 .055 OFERTA DE VANZARE TEREN 1. Subsemnat I/ Subsemnatail, . ... . . ... ... ... .. . ., CNP , avand adresa de comunicare in: localitatea . ... . ... ... . . ., str. Co9.'~. Y>fiI.1.—§.3¥ . ... ... .. . . nr. .. ... . ... . . ., bl. , sc. et. ap. .: .': ,judetul/ sectorul . ... f.’tl2.i€Di. .., codul postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e—mai| .. ... ... ... ... . tel. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . vand teren _agricol situat irtextraglan, in suprafata de . ., (ha), Ia pretul de (ieif), adica . ... . . ... ... ... .. lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez Specilicare Se completeaza de catre vanzator Verlficat primarie4) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286[2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte sl complete. (numele si prenumele in clar) Semnatu Data NOTE: — Can-ipurile notate cu (*1 sunt obligatoriu de completat. — Campurile notate cu I“) se completeaza in cazul in care sum cunoscute iriformatiile. ‘Isa completeaza numele si prenumele proprietarului lerenului. 2) Se va cornpleta in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele , viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatle forestiera, daca nu lac parte din amenaja mentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care serves: nevoilor productiei _agricD| e si terenurile neproductive care pot fi amenajate 5i folosite pentru produclia agricola. ") Se completeaza cu , ,X" rubricile in care informatlile put fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele cle stare civila, altele asemenea.
  2. 2. we. 350/06? 03. /5. OFERTA DE VANZARE TEREN 1. Subsemn tul/ Subsemnatal), CNP Z£L. ‘l. QC.0.‘2.oZ. _.‘l. avand adresa de comunicare in: Iocalitatea str. m£). $E, QLSZEA_. ... ... nr. , bl. , sc. et. ap. judetul/ sectorul codul postal . ... ... ... ... ... e-mail . ... ... ... ... te| .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... . . ., vand teren agricol situat in extrayilan, in suprafata de (ha), Ia pretul de (lei)1), adica lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez e completeaza de catre anzator erificat primarie4) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legli nr. 286l2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Date privind identificarea terenului vanzator/ Im 6:9/. u (numele si prenumele in c| ar) Semnatura . . Data NOTE: — Campurile notate cu (‘I sunt obligatoriu de cornpletat. — Campurile notate cu ("‘) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute infomatiile. ‘)Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 2) Se va completa in clfre si Iitere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iivezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadniteie si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenaja mentele silvice, pasunile irnpadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnlce, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehncilogice si de exploatare agricala, platformele si spatiile de depozitare care serves: nevoilor productlei agricole si terenurile neprod uctive care put fl amenajate si falnsite pentru praductia agricola. ‘I Se completeaza cu , ,X” rubricile in care informatiile pot fi cornparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare clvila, allele asemenea.

×