O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

หลักสูตรการอบรมเยาวสตรีผู้นำความดีสากล3

660 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

หลักสูตรการอบรมเยาวสตรีผู้นำความดีสากล3

  1. 1. ทํางานเป็ นทีมและทําโครงงานร่วมกัน อย่างมีความสุข ฉบับยกร่าง 2: 05/02/57 วันที่ อาหารเช ้า (07.10-08.30) สาย (09.00-11.00 ) อาหารเที่ยง (11.00-13.00) บ่าย (13.30-17.00) คํ่า (19.00-21.30) 15 เปิดสื่อ ................. 07.45 รับบุญ ประจําวัน 09.00 ตัวแทนกลุ่ม Reflect ความประทับใจและ สิ่งที่ได ้รับ 09.20 ปฏิบัติธรรม 10.00 การคบมิตร ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต การทําหน้าที่กัลยาณมิตร 11.15 พิจารณา อาหาร สังคหวัตถุ 4/1 11.45 รับบุญ 13.30 ปฎิบัติธรรม 14.00 ฐานกิจกรรม เพื่อนรักของฉัน 1 / 2 16.00สรุปสิ่งที่ได ้เรียนรู้ ถาม/ตอบ 19.00 วัตรเย็น /ปฏิบัติธรรม 20.00 อบายมุข 6 20.30 สรุป/จดบันทึกประจําวัน 20.45ประชุมกลุ่ม 21.20 แผ่เมตตา 16 เปิดสื่อ ................. 07.45 รับบุญ ประจําวัน 09.00 ตัวแทนกลุ่ม Reflect 09.20 แสดงธรรมเรื่อง"ประสบการณ์ภายใน" 10.00 ปฏิบัติธรรม 10.40 พอจ.ให ้กําลังใจ ในการนั่งสมาธิ 11.15 พิจารณา อาหาร เปิดสื่อ สังคหวัตถุ 4/2 11.45 รับบุญ 13.30 พัฒนาบ ้านนักเรียนต ้นแบบ 19.00 วัตรเย็น /ปฏิบัติธรรม 20.00 V star พัฒนาวัดร ้าง 20.30 สรุป/จดบันทึกประจําวัน 20.45ประชุมกลุ่ม 21.20 แผ่เมตตา 17 เปิดสื่อ ................. 07.45 รับบุญ ประจําวัน 09.00 ตัวแทนกลุ่ม Reflect 09.20 แสดงธรรมเรื่อง"การฝึกสมาธิให ้เข ้าถึง พระธรรมกาย" 10.00 ปฏิบัติธรรม 10.40 พอจ.ให ้กําลังใจ ในการนั่งสมาธิ 11.15 พิจารณา อาหาร อุบาสิกาวิสาขา1 11.45 รับบุญ 13.30 ปฎิบัติธรรม 14.00 ใช ้IT อย่างสร ้างสรรค์ (แนะนํา DMC.TV/ FACEBOOK/สื่อ) 16.00 สรุปสิ่งที่ได ้เรียนรู้ ถาม/ตอบ 19.00 วัตรเย็น /ปฏิบัติธรรม 20.00 clip (ลพ.ทัตตะ ทักทายเยาวสตรี) 20.30 สรุป/จดบันทึกประจําวัน 20.45ประชุมกลุ่ม 21.20 แผ่เมตตา 18 เปิดสื่อ ................. 07.45 รับบุญ ประจําวัน 09.00 ตัวแทนกลุ่ม Reflect 09.20 แสดงธรรมเรื่อง"ความสําคัญของวิชชา ธรรมกาย" 10.00 ปฏิบัติธรรม 10.40 พอจ.ให ้กําลังใจ ในการนั่งสมาธิ 11.15 พิจารณา อาหาร เปิดสื่อ อุบาสิกาวิสาขา2 11.45 รับบุญ 13.30 ปฎิบัติธรรม 14.00 ปราชญ์ชาวบ ้าน ในท ้องถิ่น 16.00 สรุปสิ่งที่ได ้เรียนรู้ ถาม/ตอบ 19.00 วัตรเย็น /ปฏิบัติธรรม 20.00 ภาพงานเผยแผ่ ระดับจังหวัด& ประเทศ 20.30 สรุป/จดบันทึกประจําวัน 20.45ประชุมกลุ่ม 21.20 แผ่เมตตา 19 เปิดสื่อ ................. 07.45 รับบุญ ประจําวัน 09.00 ตัวแทนกลุ่ม Reflect 09.20 ปฏิบัติธรรม 10.00 สอบวัดความรู้ (Post Test) 11.15 พิจารณา อาหาร เปิดสื่อ ................. 11.45 รับบุญ 13.30 ปฎิบัติธรรม 14.00 ชี้แจงโครงงาน (V-star, ตักบาตร, กฐิน,ชวนบวช) 15.00 ระดมสมอง เขียนโครงงานจัดทีมรับงานบุญ ในโรงเรียน/จังหวัด (เลือกหัวข ้อที่สนใจ) 19.00 วัตรเย็น /ปฏิบัติธรรม 20.00 ภาพงานเผยแผ่ระดับโลก 20.30 สรุป/จดบันทึกประจําวัน 20.45ประชุมกลุ่ม 21.20 แผ่เมตตา 20 เปิดสื่อ ................. 07.45 รับบุญ ประจําวัน 09.00 ปฏิบัติธรรม 09.30 รายงานโครงงานกลุ่ม (20 นาที/กลุ่ม) +วิทยากรคอมเม ้นท์ (10นาที/กลุ่ม) 11.15 พิจารณา อาหาร เปิดสื่อ ................. 11.45 รับบุญ 13.30 ปฎิบัติธรรม 14.00 รายงานโครงงานกลุ่ม + วิทยากรคอมเม ้นท์ (ต่อ) 16.30 ซ ้อมพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร 19.00 วัตรเย็น /ปฏิบัติธรรม 20.00 สรุป/จดบันทึกประจําวัน 20.15 รวมใจ / ประมวลภาพ 21 เปิดสื่อ ................. 07.45 รับบุญ ประจําวัน 09.00 ปฏิบัติธรรม 09.30 พิธีปิด/ รายงานโครงการอบรม แชร์ประสบการณ์ / ตัวแทนปฏิญาณตน ขอขมาพระอาจารย์ มอบรางวัล หมายเหตุ : จดบันทึกประจําวัน รวมถึง /Reflection /ผลปฏิบัติธรรม/แบบประเมินตนเอง ตารางอบรม เยาวสตรี ผู้นําความดีสากล ระยะเวลาอบรม 21 วัน ระหว่าง เดือน มีค.-พค. 2557 (สัปดาห์ที่ 3)

×