O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Handläggare
Reine A
Hansson
e/Our reference
Adolfsson, L
n, Erik Holm
Stud
Lenita Blom
mgren
die av p
, Helena
pyrotek
FOI...
FOI ME
Titel/Title
Studie a
Syfte
FOI har
samban
Då olika
skapa e
MSB). A
taktik g
samt at
beslutsu
behov a
Försök
Tre leg...
FOI ME
Titel/Title
Studie a
Resultat
Den vis
mot tak
kunde k
Analysm
mg/m3
l
och att
detektio
Bild 3. F
Slutsats
Resultat
...
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

FOI Memo 4576

  1. 1. Handläggare Reine A Hansson e/Our reference Adolfsson, L n, Erik Holm Stud Lenita Blom mgren die av p , Helena pyrotek FOI M Projekt/Pro Studie Arena Projektnum E2661 FoT-områd Datum/Da 2013-0 knik vi MEMO oject e av pyrotek mmer/Project no 3 de te 09-18 id Frie knik vid Frie Kund/Custom Rikspoli Memo numm FOI Mem ends Ar Sidnr ends 1 ( mer isstyrelsen mer/number mo 4576 rena r/Page no 6)
  2. 2. FOI ME Titel/Title Studie a Syfte FOI har samban Då olika skapa e MSB). A taktik g samt at beslutsu behov a Försök Tre lega 1) initie gasutve miljöme För att v vid FO stängde analys k nitritjon Bild1. P (Pump, im På Frien att stude väteklor med så röksprid extra an (Sr). Sa av väte startpro MO av pyrotekn r fått uppd d med anvä a former av en arbetsgru Arbetsgrupp genom att in tt användan underlag om av mer grun ala pyrotekn erades vid cklingen. edicinska kl verifiera ana I. En nödf s med bygg konstaterad ner låg unde Provtagningsu mpingerrör, nö nds Arena p era hur röke rid och nitra åväl öppet dningen och nalysmetod amtliga försö eklorid och vtagning (b nik vid Frie drag av Rik ändande av p v pyroteknik upp (Samve pens syfte ä ntroducera ndet ska s m att tillåta dläggande k niska produ olika tillfä Proverna liniken, Uni alysmetode fackla av ty gplast och g des att vätek er de kvantif utrustning. ödfacklan) placerades m en och dess at/nitrit. För som stäng h dess halte för att även ök filmades h nitrit/nit blankprov) o ends Arena kspolisstyre pyroteknisk k blir allt va erkansrådet är att gemen inomhusben ske under a användand kunskaper k ukter; inomh llen i syfte analyserade iversitetssju n i kontroll yp Polar M gasutvecklin klorid (HCl fierbara niv mätutrustnin s hälsoskadl rsöken utför t arenatak er. Vid förs n studera da s för att dok trat i gasf och inga spå a elsen, RPS, ka satser vid anligare und mot idrotts nsamt se öv ngaler, vilk kontrollerad det av pyro kring risk-, husbengaler e att studer es vid FO ukhuset Öre erad miljö u MK2 antänd ngen provto l) kunde kv våerna (Tabe ngar ut på f liga ämnen rdes med fe för att stu sök med 40 amm och m kumentera rö fas före in år av eftersö Datum/Date 2013-09-18 att utföra d Friends Ar der idrottsev srelaterad b ver möjligh ka skapar en de säkra f oteknik und säkerhets- o r, nödbloss ra hälsovåd OI Grindsj ebro. utfördes för des, öppnin ogs under 30 vantifieras m ell 2, Bilaga Bild 2. Tä fem olika p sprids samt em, 20 och udera huruv stycken py metallerna m ökspridning nitiering a ökta ämnen Sida/Pag 8 2 (6) Memo n FOI M provtagnin rena i Solna venemang h rottslighet, eten att få a n lägre nivå former. För der idrottsev och hälsoasp och bengale dligaspekten jön samt rförsök i en ngen till be 0 minuter ef medan halte a 2). änd pyroteknik ositioner (B t för att påv 40 stycken vida takets yrotekniska magnesium ( gen. För att k v pyrotekn påträffades ge nummer/number Memo 4576 ngar och an a, Stockholm har RPS be Räddnings användarna å av rökutv r att kunn venemang pekter. er (Tabell 1 n med avse vid Arbe betongkons etongkonstru fter initierin erna för nit k vid förförsö Bild 4, Bilag visa förekom pyroteknisk s position p satser anvä (Mg) och st kontrollera niken utfö s i dessa pro 6 nalyser i m. slutat att tjänsten, a att byta veckling, a få ett finns ett 1, Bilaga eende på ets- och struktion uktionen ng. Efter trat- och k. ga 1) för msten av ka satser påverkar ändes en trontium halterna rdes en over.
  3. 3. FOI ME Titel/Title Studie a Resultat Den vis mot tak kunde k Analysm mg/m3 l och att detektio Bild 3. F Slutsats Resultat detekter Provtag rörelsem ventilati represen utföras u Den beg kan förv förvänta flertalet Bedömn miljöme Filmer f MO av pyrotekn t suella bedöm köppningen kloridjonen metodens de luft. Detta koncentrat onsnivån oc Försök om 40 s ten från are rbara halter gningsförfar mönster på ionsinställn ntativitet ko under mer k gränsade pr väntas vista as överstiga t av de unde ning av h edicinska kl för dokume nik vid Frie mningen tyd och i liten g från vätekl etektionsniv innebär att ionen kan h kan inte p 0 stycken beng enaförsöken av väteklor randet i de åverkas av ning samt omplex. Sk kontrollerad ovtagningst as i arenalok a kvantifier ersökta ämn hälsoeffekte liniken, Öre ntation av r ends Arena der på att rö grad in på l lorid påvisa vå för klorid väteklorid fastställas i påvisas i någ galer. n tyder på a rid, Mg och etta arbete v ett stor luftfuktigh ka tydliga o de former. tiden (30 m kalen. Vid e ingsgränsen nena påträffa r baserade ebro Univer rökspridning a ökutvecklin läktarna (Bi as av utrustn d är 0,035 m med säkerh i ett av pro got av prov att samtliga h Sr i gasfas måste an rt antal f et, vilket och mer exa minuter) mot en längre pr n. Det fram fas i inandni e på dessa rsitetsjukhus gen redovis Datum/Date 2013-09-18 ngen var låg ild 3). Trots ningen på lä mg/m3 luft o het kan det overna. Hal erna. a av de tänd . nses som s faktorer, so gör bedöm akta resulta tsvarar inte rovtagnings mgår dock ty ingsluften i a resultat s och är red sas i Bilaga Sida/Pag 8 3 (6) Memo n FOI M g samt att rö s den visuel äktarna (Bi och kvantifi tekteras i fl lterna för n da pyrotekn svårförutset om tempe mningen av at framställa den tid som stid (>30 mi ydligt utifrå arenan. är utförda dovisade i B 4-5. ge nummer/number Memo 4576 öken mestad lla spridnin ilaga 2, Tab ieringsnivån lertalet av p nitrit/nitrat ä niska satsern tt då luftv eratur, pub v analysres as bör dess m publik och inuter) kan ån dessa res a av Arbe Bilaga 3. 6 dels steg ngsbilden bell 3-4). n är 0,12 proverna är under na avger volymens blikantal, sultatens a försök h spelare halterna sultat att ets- och
  4. 4. FOI ME Titel/Title Studie a BILAG Tabell 1 Pyrotekn Inomhus Nödbloss Bengal Bild 4. Ö Mätpunkt på läktare MO av pyrotekn GA 1 1. Specifikati nisk sats Ti sbengal G Fy s H Li Översiktskarta terna på andra e ett. Bilden v nik vid Frie ion av undersö illverkare Göteborgs yrverkerifabri Hansson PyroT inders a över Friends a (mätpunkt D visar även film ends Arena ökt pyroteknik lev k Ar Tech Ha Ar s Arena, gatup D) och tredje l mkamerornas p a k verantör rclight AB ansson PyroT rclight AB plan, samt pla läktaren (mätp positioner. Datum/Date 2013-09-18 Produ Benga röksva ech IKAR handb Benga orgina cering av mät punkt E) är pla Sida/Pag 8 4 (6) Memo n FOI M uktnamn al Röd ag ROS, bloss, rött al Flare, Röd al utrustning på acerade rakt o ge nummer/number Memo 4576 Produktn d 51E0602, 154, 34, 0 341500 d 3304, SE- 017 första läktare ovanför mätpu 6 nummer SE-05, 033 -06, 153, 03, en. unkten (C)
  5. 5. FOI MEMO Datum/Date Sida/Page 2013-09-18 5 (6) Titel/Title Memo nummer/number Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576 BILAGA 2 – Analysresultat för utvalda ämnen i gasfas vid antändning av pyrotekniska satser. Tabell 2. Förförsök utförda vid FOI. Nödbloss(mg/m3 ) HCl  Nirit/nitrat  0,05  ‐  Tabell 3. Försök med 40 stycken pyrotekniska satser. Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m 3 ). Pyroteknisk sats Mätpunkt Inomhusbengaler1 Nödbloss2 Bengal2 20 nödbloss, 20 bengaler1 A <0,04  0,06 0,08 0,11  B <0,04  0,04 0,05 0,09  C 0,05  0,06 0,12* 0,08  D 0,06  <0,04 0,08 0,07  E 0,04  0,04 0,09 0,10  *koncentrationsnivå som ligger över metodens kvantifieringsnivå. 1 Taket i öppet läge. 2 Taket i stängt läge. Tabell 4. Försök baserat på olika antal inomhusbengaler. Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m 3 ). Antal inomhusbengaler Mätpunkt 5 st1 20 st1 40 st1 A 0,06  <0,04  <0,04 B 0,04  <0,04  <0,04 C 0,08  0,05  0,05 D 0,04  0,04  0,06 E 0,04  <0,04  0,04 1 Taket i öppet läge. 2 Taket i stängt läge. Tabell 5. Resultat av prover från 40 stycken pyrotekniska satser. Resultaten är framtagna vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Koncentration (mg/prov) Damm Mg Sr Nödbloss <0,31  <0,006 0,004 Bengaler <0,31  <0,006 <0,006 Bengaler+nödbloss 1,7  0,38 0,18
  6. 6. FOI MEMO Datum/Date Sida/Page 2013-09-18 6 (6) Titel/Title Memo nummer/number Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576 Sändlista/Distribution Isabel Thorén, Rikspolisstyrelsen Helena Hansson, FOI Reine Adolfsson, FOI (ej bilaga 4-5) Lenita Blom, FOI (ej bilaga 4-5) Erik Holmgren, FOI (ej bilaga 4-5) Bengt Eiderfors, FOI (ej bilaga 4-5) Matilda Ågren, FOI (ej bilaga 4-5) Katja Hagström, Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicinska kliniken

×