Anúncio

7 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยว

Somewhere On Earth :)
30 de Jul de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Mais de Mint NutniCha(20)

Anúncio

Último(18)

7 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยว

 1. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการ วันที่ 26-29 มิถุนายน 2557
 2. การคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว เป็นเรื่องยาก เนื่องจากจะต้องมีการลงทุน เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึง ต้องมีการคิดให้รอบคอบ ก่อนถึงความคุ้มค่าในการ ลงทุนไปแล้ว คานึงถึงเรื่อง กาไรและการขาดทุน
 3. สิ่งดึงดูดใจ ความสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น ถนน รถสาธารณะ เที่ยวบิน การตรวจคนเข้าเมือง สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่นั้น ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่พัก กิจกรรมต่างๆ
 4.  ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว คือ ประสบการณ์ ทั้งหมดที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเข้าไป ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  การทาผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวจะต้อง มองภาพรวมให้ทุกปัจจัยสามารถเอื้อ ประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อ ความสุข ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้
 5. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จะต้องทราบจุดยืน ของผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง จุดมุ่งหมายที่อยากจะเป็นและการตัดสินใจเลือกกลุ่มลูกค้า ทาอะไร การพัฒนาให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ควรมีการ คิดวางแผนในการพัฒนาเพิ่มเติม คู่แข่งทาอะไร ต้องทราบทั้งราคาและบริการของคู่แข่ง
 6. ขนาดของตลาด ต้องพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าและขนาดของกลุ่ม ลูกค้า ทรัพยากรที่มีเป็นอย่างไร ต้องทราบถึงตลาดในระดับมหภาค จากนั้น ก็จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ พร้อมกลยุทธ์ในการเข้าสู่กลุ่มลูกค้าโดยกาหนดตาแหน่งของ แหล่งท่องเที่ยว
 7.  ดูจากปัจจัย 5 อย่าง ได้แก่ สิ่ง ดึงดูดใจ ที่พัก การเข้าถึง สิ่ง อานวยความสะดวก และ กิจกรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กาหนดไว้เป็น Theme ตามความต้องการของลูกค้า
 8. วิถีไทย หัวใจแผ่นดิน มรดกแห่งแผ่นดิน หลากหลายทะเลไทย รัก ห่วงใย ใส่ใจธรรมชาติ สุขภาพนิยม ชีวิตร่วมสมัย ความสุขใจที่ แตกต่าง เทศกาล สุขสันต์ หรรษา
 9. รสชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อาหารการกิน สวรรค์เขตร้อน ได้แก่ ทะเล เมืองระดับโลก ได้แก่ ความทันสมัย ประเพณีหลากหลาย กีฬาและการผ่อนคลาย การสร้างสรรค์ร่วมสมัยหลากลีลา
 10.  ขั้นการสารวจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบ  ขั้น Involvement เป็นขั้นที่ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและ พัฒนา  ระยะติดตลาด ผู้คนมักจะเข้าไปท่องเที่ยว ถ่ายรูป โพส และแชร์  ระยะอิ่มตัว เป็นช่วงที่ผู้คนส่วนใหญ่เคยเข้าไปท่องเที่ยวแล้ว และ พร้อมที่จะมองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
 11. มองเงื่อนไขของ ภาพรวมของการพัฒนา โดยใช้ SWOT มาระบุ ตาแหน่งและโอกาส ทางการตลาด
 12.  การโฆษนา (Advertising) เพื่อให้ผู้คนรู้จัก  Sales Promotion โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ในราคาพิเศษ  พนักงานขาย ณ จุดขายเมื่อมีลูกค้า เข้ามาถาม  การประชาสัมพันธ์
 13.  Internet Marketing  Sponsorship การเข้าไปมี ส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ  Direct Marketing มุ่งเฉพาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไปยังแหล่งที่ต้องการ
 14. ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านที่พัก ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ด้านกิจกรรมต่างๆ
 15. สามารถแบ่งประเภทของสินค้าที่ระลึกได้ เป็น 3 ประเภท  ของกิน เช่น แคบหมู ข้าวแต๋น เป็นต้น  ของใช้ หรือ เครื่องมือเครื่องใช้ใน ชีวิตประจาวัน เช่น พวงกุญแจ เป็นต้น  ของตกแต่ง เพื่อตอบสนองต่อจิตใจ เช่น ของตกแต่งร่างกาย ตกแต่งอาคารสถานที่ ของใช้ในพิธีกรรมต่างๆ
 16.  ซึ่งสินค้าของที่ระลึกนี้จะต้องคานึงถึงสีด้วย เนื่องจากคนในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเทศ จะมีความชื่นชอบสีที่แตกต่างกัน  ของที่ระลึกจะต้องตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและเข้ากับรสนิยมของลูกค้า รวมทั้งต้องมีการจัดวางให้น่าดึงดูดใจ  การเรียงตามเฉดสี จะทาให้ง่ายต่อการ ค้นหาสินค้าของนักท่องเที่ยว
Anúncio