O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Cuestionario
Cuestionario
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Dr. Johnson Satya (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Ezekiel pdf

 1. 1.  Prepared by BRO.B.JOHNSON MOBILE :7013837354   q q 100 q. q 20:12.
 2. 2.     q  $   @q .622  q.   `  `q   ` qB  .
 3. 3.  ASSYRIA  )  
 4. 4.      
 5. 5.       ()    
 6. 6.    ()  ()  ()
 7. 7. $ 605 B.C. ` q.  . $ 597 B.C.   qq. qq  . $ 586 B.C.  $q.  qq q. 
 8. 8. Amos 620 610 600 590 580 570 560              
 9. 9.      q.   q   q    qq. qqq  q. qBq q q q. q q. q$qq. -  q$q $ q. q q. $ q q. $ qq q.
 10. 10. 1:1 25:1 33:1  q  qq  1  qqq 3`7  qq 8`11  qqq 12`14  q 15`19  qqq 20`23  qq 24  q          q    q  $ q33  qq q   38`39   40`4 8 qqq qq qq
 11. 11. 1:1 1 దినవృత్ త ాంతములు 28:18 ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన బంగారమును ఎత్తు ప్పకారముగాను, రెక్క లు విపుు కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును క్పుు కెరూబుల వాహనముయొక్క మచ్చు నకు కావలసినంత బంగార మును అతని క్పు గంచెను. దానియేలు 7:9 ఇంక్ సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృద్ధుడొక్డు కూర్ు ండెను. ఆయన వస్తసుము హిమము వలె ధవళముగాను, ఆయన తలవంక్లు శుదుమైన గొఱ్ఱబొచ్చు వలె తెలలగాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగి జ్వా లలవలె మండుచ్చండెను; దాని చప్క్ ములు అగి వలె ఉండెను. యెహెఙ్కే లు 1:4 నేను చూడగా ఉతుర దికుక నుండి త్తపాను వచ్చు చ్చండెను; మరియు గొపు మేఘమును గోళమువలె గంప్డముగా ఉని అగి యు క్నబడెను, కాంతిదానిచ్చట్టు ఆవరించియుండెను; ఆ అగి లోనుండి క్రగబడినదై ప్పజ్ా లంచ్చచ్చని యపరంజివంటి దొక్టి క్నబడెను.
 12. 12.      q       1:8`10 4:6`7      q  
 13. 13. 1:10  :  1.q `q   2. `q`   3. ``   4.  q`q ` q 
 14. 14. 1:10 
 15. 15. 14:14   qqq   `q qq ` q.6:91 3:20.  `qqq`q q.6:2223  `q. q B$q. 1:142:12.
 16. 16. 14:14
 17. 17.    $q:  1.qq`qq qq 36:2627.  q$ $  3:5. 2.` 37:1 q q37:2  q q.`37:7  qq 37:10 3.  qq.`  37:10
 18. 18.    :  q q.43:7`   .43:7812`   43:10`     .44:1718`
 19. 19.    47.  q q.q 65:9  @q `2:10   `q 78:1516  q `47:1    q`22:12.
 20. 20.  1.  ` q.  5:1647:3. 2.  ` .6:18 47:4 3. ` .20:19 47:4 4. q  `q  5:1847:5.
 21. 21. I will sprinkle clean water You will be clean I will cleanse you From all of your idols I will give you a new heart of flesh Your stone heart will be removed I will put My Spirit in you Chart by Timothy Tores Cause you to walk in My statutes and observe My ordinance
 22. 22. < <  qq   qq qq 40:2  qqq q. 21:10  q q40:5  q 21:15`17   qq 42:15`20   qq 21:16
 23. 23. < <  qq    q43:3`4  . qq. 22:5  qq 44:9  $$ .21:827  q 47:1  qq qq22:1
 24. 24. < <  qq    q12 q 48:30`34  q12 q21:21   q q 48:35   q q22:3

×