сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж

Binderya Becky
Binderya BeckyPsychologist em Psychology
Сургуулийн бага насны
хүүхдийн ой тогтоолт,
түүнийг судлах боломж
Б.Биндэръяа
Ой тогтоолт гэж юу вэ?
 Memory
 С.Л .Рубинштейн: “Бид ой тогтоолтгүй байсан
бол хүний амьдрал хоромхон зуурын шинжтэй
байхаас гадна хүн төрөлхтний өнгөрсөн үе
ирээдүйтэй юугаар ч холбогдох аргагүй байхсан.
Одоо үеийн бүх зүйл нэг л өнгөөрөө бол тэр
чигээрээ ул мөргүй арилах байв ”
 И.М. Сеченов: “Хэрэв хүнд ой гэдэг гайхам сонин
үзэгдэл байгаагүй бол нярай хүүхдийн байдалд
мөнхөд байх болно. ”
 И.В. Гёте “Амьдралын мөнхийн ногоон мод”-той
зүйрлэжээ
Тодорхойлолт...
 Хүн өөрийн амьдралын туршлагаа
оюун ухаан буюу тархиндаа
хадгалж хожим түүнийг сэргээн
санах процессыг ой тогтоолт гэнэ.
 Мэдээллийг тогтоох, хадгалах,
сэргээн санах үүргийг гүйцэтгэдэг
сэтгэц физиологийн процесс
 Үзэгдэл юмсын ул мөр бидний
тархинд хадгалагдан үлдэхийг ой
гэнэ.
Бага насны хүүхдийн ой
тогтоолтын онцлог
 Сэтгэл зүйчид: “Хүүхдийн ой бол түүний сонирхол
юм”
 Хүүхэд сургуульд орсон анхны өдрөөс эхлэн юмыг
зориуд тогтоох зорилго чиглэлийг өмнөө тавидаг.
 Сургуулийн бага насны хүүхдийн ойн онцлог бол
юмыг үгчилэн тогтоох
 Сургуулийн бага насны хүүхэд юмыг тогтоох
тодорхой зорилтыг өмнөө тавьж чаддаг. Юмыг
тогтоох арга барил хэвшээгүй.
 Юмыг санамсаргүй хэлбэрээр тогтоодог
 Багшийн тайлбар яриаг хөнгөн бөгөөд хурц хүртэж
тогтооно.
 Тогтоогдож байгаа зүйл ойлгогдсоны үндсэн дээр
утгачилсан ой тогтоолт явагдана.
Судлах хөгжүүлэх
боломж...
 Мнемотехник: Утгын холбоогүй
боловч тогтоох шаардлагатай
зүйлүүдийг ямар нэгэн уялдаа
холбоонд оруулахад чиглэгддэг.
Тулгуур үг ашиглах
Танил газрынхаа мэддэг
зүйлтэйгээ холбох арга
Мнемотехникийг хэрэглэсэн
дараах жишээг авч үзье
Эриксон.Э “Би” онол
Эльконин Б.Д. “Үйл ажиллагааны
онол”
Жан Пиаже “Оюун ухааны хөгжлийн
онол”
“Би” гэсэн биеийн төлөөний үгийг
“Намайг” гэсэн үгээр орлуулан
өгүүлбэрт оруулж “Ээж намайг үйл
ажиллагаагаараа оюун ухаанаа
хөгжүүл гэв.”
Ой, түүний төрлүүд
Мэдрэх ой
Түргэн хугацааны ой
Удаан хугацааны ой
Мэдрэх ой
Мэдрэх ой нь хүн юмыг сонсож, харж,
мэдрэх үед гадны мэдээлэл нь
мэдрэхүйн эрхтнээр дамжин мэдрэх
ойд очно. Хүний сэрж мэдэрч буй бүх
мэдээлэл нь мэдрэх ойд цуглардаг.
Гэвч мэдрэх ой дахь мэдээлэл нь
түргэн замхардаг. Энэ мэдээлэл
секундээс илүү хадгалагдахгүй.
Түргэн хугацааны ой
Түргэн хугацааны ой нь хүн ямар
нэгэн зүйл дээр анхаарлаа
төвлөрүүлж байгаа хугацаанд түргэн
хугацааны ой явагдаж байдаг.
Мэдээлэл удаан хадгалагддаггүй
зөвхөн эхний хэдэн секундэд
хадгалагдана. 12 секунд өнгөрмөгц
мэдээлэл сарниж эхлэх ба 20
секундийн хугацаанд сэргээгдэхгүй
бол замхардаг.
Удаан хугацааны ой
Удаан хугацааны ой нь мэдээллийг
илүү удаан хадгалдаг бөгөөд 5
минутаас илүү хүний ойд
хадгалагдаж байгаа мэдээлэл нь
цаашдаа удаан хугацааны ойд
үлдэх магадлал ихтэй байдаг гэж
эрдэмтэд үздэг. Мэдээлэл цаг,
өдөр, сар, хэдэн жилээр, насан
туршид нь удаан хугацааны ойд
хадгалагддаг байна. Иймээс удаан
хугацааны ой нь багтаамж ихтэй
байдаг.
Ойн физиологи үндэс
Ойн физиологи үндэс нь
уураг тархи яаж ажиллаж
байгаа
мэдрэлийн эсүүдэд
явагдаж буй өөрчлөлтийн
чанар юу болох
 хадгалагдан тогтох
идэвхжих байдлын тухай
ойлголт юм.
Ой тогтоолтын тухай...
 Хүмүүс бид ой ухаанаа бүрэн
сайн ашиглаж хөгжүүлвэл 60
наслахдаа 3 дээд сургууль
төгсөж 6 гадаад хэл сурж
Бүрэн хэмжээний нэвтэрхий
толь бичгийн зуун мянган
өгүүлэлийг тогтоож чадна
гэсэн тооцоо байдаг.
Ой тогтоолтын төрөл анги
1. Дүрслэх ой нь юмыг хараад нүдлэх, сонсох,
амтлах, үнэрлэх зэрэг таван үндсэн мэдрэх
эртхний тусламжтайгаар ангилдаг. Ой тогтоолт
нь хүмүүсийн мэрэгжлийн онцлогтой ихээхэн
холбоотой байдаг байна. Жишээ нь: Эмч хүн
ойролцоогоор 250-300 өвчтөнийхөө нэрийг
тогтоодог бол нэхмэлийн үйлдвэрийн ажилчид
хар өнгийн 40-өөд янзын утасыг тогтоодог байна.
2. Үг, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг тогтоох талаар
жүжигчин багш хүмүүс илүү байхад шатрын
хөлөг дээрх хүү, боднуудын байрыг тогтоон
цээжлэх талаар шатарчин хүмүүс илүү гойд
байдаг юм. Жишээ нь: Дэлхийн шатрын аварга
байсан Михайл Таль
3. Үгсийн ба утгын ой нь санаа бодол тогтоох
ой юм. Үг утгын ойд дохионы II систем их
үүрэгтэй бөгөөд энэ төрлийн ой амьтанд огт
байхгүй юм.
4. Хөдөлгөөний ой нь алхах гишгэх, бичих, зурах,
хэмжих, хөдөлмөрийн дадал дүй, спортын ба
бүжгийн хөдөлгөөн их хэрэг болдог юм. Хүн бүрд
ийм ой бий боловч хүний бие махбодын төрөлхийн
онцлог, бас хөдөлгөөний дасгал сургууль хийж
байсанаас ихээхэн шалтгаалдаг байна.
5. Сэтгэлийн мэдрэмж, хөдөлгөөнийг тогтоох
сэргээх ой нь хүний сэтгэлийн өөрчлөлт эерэг ба
сөрөг хөдөлгөөнийг тусган авдаг юм. Баярлах,
бахдах, гайхах, сэтгэл ханах, хайрлах дурлах,
уйтгарлах, гомдох зэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнийг
хүн багаас хүлээн авч чаддаг бөгөөд заримд нь бүр
насан туршид нь хадгалагддаг. А.П.Чехов нь
“хэнэггүй зан бол сэтгэлийн саа өвчин мөн” гэж тун
сүрхий онож хэлсэн байдаг.
6. Богино хугацааны буюу түр зуур тогтоох ой
байхад бас урт удаан хадгалах ой байдаг аж.
Удаан хадгалах ойг зүүн тал хариуцдаг нь
нотлогдсон байна. Удаан санах ой нь үзэгдлийг
харьцангуй удаан хугацаанд хадгалах идэвхитэй
процесс юм.
Ой тогтоолтын
үндсэн
процессууд
Сэргээн санах
Сэргээн санах нь хэзээ хэрэгцээ
болох үедээ гарган санах процесс
юм. Бас хэрэггүйг мартан, илүү
хэсгийг ялгах гээд л бидний уураг
тархи маш олон зүйлийг хийдэг юм.
Урьдын мэдлэгийг хөнгөн шуурхай
бөгөөд идэвхтэй үйл ажиллагаанд
оруулдаг өвөрмөц процессын нэг
төрөл нь санаанд буулгах ой юм.
Мартах
Мартах нь ой ухаанд хадгалах сэргээн
санах дасгал бий болгохын эсрэг
боловч зарим үед уураг тархины
хэрэггүй мэдээллээс чөлөөлөхөд тус
болдог байна. Урьд нь бий болсон
мэдлэг туршлага ул мөр замхран
арилж ой ухаанаас үгүй болохыг
мартах гэнэ. Мартах нь уураг
тархины дээд гадарт бий болсон
сааталтай салшгүй холбоотой юм.
Таних
Таних гэдэг нь нэг төрлийн
сэргээн санах юм. Танихын
тулд сэтгэн бодох ,
ажиллах эрэгцүүлэн
ухаарах зэрэг сэтгэцийн
нарийн үйл ажиллагаа
нэгэн адил шаардагдана.
Утгачилсан тогтоолт
Үзэгдэл юмсын мөн
чанарыг тусгасан хамгийн
гол логик харилцаа
холбоон дээр тулгуурлан
тогтооно.
Туршилт 1
1,4,9,16,25,3
6, 49,64,81.
тогтоов уу?
Механик тогтоолт
Юмны байрлал, цаг
хугацаа, орон зай зэрэг
гадаад холбоонд нь
тулгуурлана. Юмыг
утгачилахгүйгээр дахин
давтах замаар тогтооно.
Бага
Хүүхдийн ой тогтоолт ба сэтгэхүйн
онцлогийг судлах арга зүй
 Судалгааны зорилго: 5-10 настай хүүхдийн ой тогтоолт ба
сэтгэхүйн онцлогийг судлах
 Хэрэглэгдэхүүн: А4 стандарт цагаан цаас балын харандаа.
Тогтоох шаардлагатай үг, хобоо үг:
 Хөгжилтэй баяр
 Амттай зоог
 хатуу багш
 Хүнд ажил
 Дулаан салхи
 Өвчин
 хуурамч
 Бороотой өдөр
 Хөгжил
 Хөгжимчин хүү
 Айдас
 Анхилуун цэцэг
 Судлуулагчид өгөх заавар:
“Одоо би чамд хэдэн үг, холбоо үг
уншиж өгнө, чи тэдгээр үгсийг сайн
тогтоож хичээлийн төгсгөлд надад
хэлнэ. Олон үг байгаа, иймээс
тогтооход бэрхшээлтэй байж
магадгүй даалгаврыг
хөнгөвчилхийн тулд чи өмнөө
байгаа цаасан дээр тухайн үгийг
сануулах ямар нэгэн зураглал
хийж болно. Зөвхөн зураглал, үсэг
үг бүү бичээрэй ”
 Судалгааг явуулах журам:
судалгааг ганцаарчилсан эсвэл
хэсэгчилсэн хэлбэрээр авч болно.
Хүүхдэд дээрх үгсийг удаан уншиж
өгнө. Уншсан үг бүрийн дараа
хүүхэд зураглал хийнэ. Зурах
хугацаа 1-2 минутаас хэтрэхгүй
байна. Хүүхдүүд тоолж чаддаг бол
зурсан зургуудыг дугаарлуулна.
Судалгааг явуулснаас хойш 20-30
минутын дараа хүүхдэд зурсан
зургийг эргүүлэн өгч зургаа хараад
судлаачийн хэлсэн үгийг сэргээн
санах даалгавар өгнө.
Судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийх:
 Зөв сэргээн санасан үгийн тоог гаргах. Энэ
тоо нь хэрэглүүр ашиглаж тогтоох ойн
багтаамж болно. Ой тогтоолтын энэ төрлийн
багтаамж нь шууд тогтоолтын багтаамжаас
илүү байх ба энэ насны хүүхдийн хувьд
дунджаар 10-12 нэгж байдаг байна.
 Дүрслэлт сэтгэхүйн хөгжлийн онцлогийг
илрүүлнэ.
 Төвшин доогуур хүүхдүүд зурсан зураг нь
сэдэвтэйгээ холбоо хамаарал багатай.
 Хөгжил сайтай хүүхдүүдийн зурсан зураг нь
ойлготын мөн чанарыг тусгаж чадсан байна.
Ой тогтоолтыг сайжруулах
арга замууд
• Тогтоолт түргэн хугацааны ойд
хадгалагдаж байгаа материалаас
шалтгаална. Нэгж хугацаанд ойд
хадгалагдах мэдээллийн тоо (7+-2)
байна.
• Мэдээлэл түргэн хадгалагдах ойд
байх хугацаанаас шалтгаална.
Материалыг дахин давтах замаар
хадгалагдах хугацааг нь сунгаж
болно.
• Сэдэл нөлөөлнө.
• Түргэн хугацааны ойд
мэдээллийг оруулж хүлээн
авч буй хэлбэрээс
шалгаална.
• Тогтоолтын явцад
материалыг утгын нэгж,
бүлэглэлд хэрхэн хувааж
байгаагаас шалтгаална.
Ой тогтоолтоо сайжруулах
энгийн аргуудаас
1.Ном унших - болж буй үйл
явдал, мэдрэмж, гол дүрийн
баатрууд болон тэдний зан ааш
гэх мэтчилэн мэдээллүүдийн дүр
зураг нь бидний тархинд
автоматаар бууж ирдэг. Иймд ном
уншсанаар ой тогтоолтоо
сайжруулан оюун ухаанаа
хөгжүүлээд зогсохгүй үгийн сангаа
баяжуулах боломжтой.
2. Компьютер Тоглоом:Тоглоомчид нь ой
тогтоолтоо сайжруулах дасгал хийж байдаг
гэдгээ мэдэхэд таатай байгаа байх. Тархиа
хөгжүүлэхэд хагас цаг, дээд тал нь нэг цаг
хэрэгтэй. Логик, оюун ухааны тоглоомууд нь
төлөвлөгөө гаргах, стратеги боловсруулахад
чиглүүлсэн байдаг. Хэрвээ таны ажил нэгэн
хэвийн бол хагас цагийг л тоглоомонд
зарцуулахад гэмгүй.
3. Цээжлээд л бай. Та хэдэн шүлэг
цээжээрээ мэдэх вэ? Хүүхдүүд бол дор
хаяж 5 шүлэг цээжээрээ мэддэг.
Дүүгийнхээ эсвэл хүүхдийнхээ цээжилж
байгаа шүлгүүдийг хамт цээжилчих.
Ингэснээр тархиа хөгжүүлээд зогсохгүй
бусдаас нэг зүйлээрээ онцлог, давуу
талтай болно.
Ой тогтоолтын зарчимууд
Ой тогтоолтын үндсэн
зарчимууд
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
1 de 35

Recomendados

ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтOyuka Oyu
11.9K visualizações12 slides
Leg9 por
Leg9Leg9
Leg9Мөнх- Очир
5.1K visualizações21 slides
Анхаарал шалгах арга por
Анхаарал шалгах аргаАнхаарал шалгах арга
Анхаарал шалгах аргаchemistry teacher
13.3K visualizações1 slide
Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтBorte
28.6K visualizações21 slides
Leg11 por
Leg11Leg11
Leg11Мөнх- Очир
15.9K visualizações28 slides
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанThistle Khongorzul
50.8K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригEnkhtuya Batchuluun
17.1K visualizações39 slides
Оюуны зураглал por
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглалBurnee Naran
26.1K visualizações14 slides
сэтгэхүй ба хэл яриа por
сэтгэхүй ба хэл яриасэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриаАриунгэрэл Миз
13.8K visualizações34 slides
лекц por
лекцлекц
лекцPsychology Psy
20K visualizações54 slides
темперамент por
темпераменттемперамент
темпераментӨөрийнхөөрөө Бай
53.7K visualizações21 slides
Лекц 6 por
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6Temuulen Baldan
27.3K visualizações31 slides

Mais procurados(20)

сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por Enkhtuya Batchuluun
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
Enkhtuya Batchuluun17.1K visualizações
Оюуны зураглал por Burnee Naran
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
Burnee Naran26.1K visualizações
лекц por Psychology Psy
лекцлекц
лекц
Psychology Psy20K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
хүүхдийн судлах арга цээгийg, por Tsekee Tseegii
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
Tsekee Tseegii28.1K visualizações
ёс зүй нийгмийн хариуцлага por Munkhtur Davaanyam
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
Munkhtur Davaanyam31.1K visualizações
темпрамент зан төлөв Copy por Siner AG
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв Copy
Siner AG72.1K visualizações
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим por Bayar Be
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчимзөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
Bayar Be13.2K visualizações
Лекц 8 por Temuulen Baldan
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
Temuulen Baldan46.4K visualizações
Ой тогтоолт шалгах арга por chemistry teacher
Ой тогтоолт шалгах аргаОй тогтоолт шалгах арга
Ой тогтоолт шалгах арга
chemistry teacher8.7K visualizações
Лекц 7 por Temuulen Baldan
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7
Temuulen Baldan46K visualizações
Нойрны тухай por Oyuka Oyu
Нойрны тухайНойрны тухай
Нойрны тухай
Oyuka Oyu29.6K visualizações
7 зан төлөвийн судалгаа) por Tsuntsaga Ch
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
Tsuntsaga Ch19.2K visualizações

Destaque

хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya por
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил SumiyaBulgan Blg
73.4K visualizações18 slides
Microsoft excel 2007.odp por
Microsoft excel 2007.odpMicrosoft excel 2007.odp
Microsoft excel 2007.odpDavaa Jagaa
2K visualizações19 slides
Microsoft word 2007.odp por
Microsoft word 2007.odpMicrosoft word 2007.odp
Microsoft word 2007.odpDavaa Jagaa
3.2K visualizações27 slides
архи por
архиархи
архиUchral Bymbasuren
12.8K visualizações65 slides
авъяас por
авъяасавъяас
авъяасBayanzul Munkhjargal
5.1K visualizações4 slides
Багшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэг por
Багшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэгБагшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэг
Багшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэгchemistry teacher
5.6K visualizações22 slides

Destaque(16)

хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya por Bulgan Blg
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
Bulgan Blg73.4K visualizações
Microsoft excel 2007.odp por Davaa Jagaa
Microsoft excel 2007.odpMicrosoft excel 2007.odp
Microsoft excel 2007.odp
Davaa Jagaa2K visualizações
Microsoft word 2007.odp por Davaa Jagaa
Microsoft word 2007.odpMicrosoft word 2007.odp
Microsoft word 2007.odp
Davaa Jagaa3.2K visualizações
архи por Uchral Bymbasuren
архиархи
архи
Uchral Bymbasuren12.8K visualizações
Багшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэг por chemistry teacher
Багшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэгБагшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэг
Багшийн хэв шинжийн судалгаанд багшийн тодорхойлолт маш чухал байр эзэлдэг
chemistry teacher5.6K visualizações
бие даалт por Ariuka Ariunzul
бие даалтбие даалт
бие даалт
Ariuka Ariunzul4.7K visualizações
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог por bdeegii_9100
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог
bdeegii_910033K visualizações
багш суралцагчийн харилцааг судлах por shand1_zoko
багш суралцагчийн харилцааг судлахбагш суралцагчийн харилцааг судлах
багш суралцагчийн харилцааг судлах
shand1_zoko8.7K visualizações
оюун ухаан ба авьяас чадвар por Enkhtuya Batchuluun
оюун ухаан ба авьяас чадвароюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадвар
Enkhtuya Batchuluun12.1K visualizações
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа por Bama740517
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
Bama74051725.6K visualizações
Архины хор уршиг por GunJee Gj
Архины хор уршигАрхины хор уршиг
Архины хор уршиг
GunJee Gj40.6K visualizações
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог por Odon Otgonjargal
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог
Odon Otgonjargal25.7K visualizações
зөн төлөвийн судалгаа por Munkhtsetseg Myagmar
зөн төлөвийн судалгаазөн төлөвийн судалгаа
зөн төлөвийн судалгаа
Munkhtsetseg Myagmar17.3K visualizações
хүний хөгжил por Dorj Otgonchimeg
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
Dorj Otgonchimeg88.5K visualizações
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй por Naraa_06
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
Naraa_06252K visualizações

Similar a сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж

Ой тогтоолт реферат por
Ой тогтоолт рефератОй тогтоолт реферат
Ой тогтоолт рефератBatbaatar Everlastinghero
12K visualizações14 slides
лекц№5 por
лекц№5лекц№5
лекц№5azora14
1.7K visualizações22 slides
Лекц 5 por
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5Temuulen Baldan
18.2K visualizações36 slides
ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтazora14
9.5K visualizações18 slides
Oi togtoolt por
Oi togtooltOi togtoolt
Oi togtooltЭнхсаруул Эрдэнэбат
60 visualizações21 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
5.2K visualizações32 slides

Similar a сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж(20)

лекц№5 por azora14
лекц№5лекц№5
лекц№5
azora141.7K visualizações
Лекц 5 por Temuulen Baldan
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
Temuulen Baldan18.2K visualizações
ой тогтоолт por azora14
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
azora149.5K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora145.2K visualizações
Ой тогтоолтоо сайжруулах por azora14
Ой тогтоолтоо сайжруулахОй тогтоолтоо сайжруулах
Ой тогтоолтоо сайжруулах
azora1422.4K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora141.9K visualizações
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx por WE ME
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
WE ME161 visualizações
улсад явсан Iq por Ц Батхуяг
улсад явсан Iqулсад явсан Iq
улсад явсан Iq
Ц Батхуяг6.7K visualizações
Ой тогтоолт por Gantulga Dashdondov
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Gantulga Dashdondov2.8K visualizações
лекц №1 por azora14
лекц №1лекц №1
лекц №1
azora1416.5K visualizações
Лекц 3 por Temuulen Baldan
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3
Temuulen Baldan25.4K visualizações
New microsoft office word document por Minjmaa Gombosuren
New microsoft office word documentNew microsoft office word document
New microsoft office word document
Minjmaa Gombosuren309 visualizações
лекц 1 por Psychology Psy
лекц 1лекц 1
лекц 1
Psychology Psy14.3K visualizações

сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж

 • 1. Сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж Б.Биндэръяа
 • 2. Ой тогтоолт гэж юу вэ?  Memory  С.Л .Рубинштейн: “Бид ой тогтоолтгүй байсан бол хүний амьдрал хоромхон зуурын шинжтэй байхаас гадна хүн төрөлхтний өнгөрсөн үе ирээдүйтэй юугаар ч холбогдох аргагүй байхсан. Одоо үеийн бүх зүйл нэг л өнгөөрөө бол тэр чигээрээ ул мөргүй арилах байв ”  И.М. Сеченов: “Хэрэв хүнд ой гэдэг гайхам сонин үзэгдэл байгаагүй бол нярай хүүхдийн байдалд мөнхөд байх болно. ”  И.В. Гёте “Амьдралын мөнхийн ногоон мод”-той зүйрлэжээ
 • 3. Тодорхойлолт...  Хүн өөрийн амьдралын туршлагаа оюун ухаан буюу тархиндаа хадгалж хожим түүнийг сэргээн санах процессыг ой тогтоолт гэнэ.  Мэдээллийг тогтоох, хадгалах, сэргээн санах үүргийг гүйцэтгэдэг сэтгэц физиологийн процесс  Үзэгдэл юмсын ул мөр бидний тархинд хадгалагдан үлдэхийг ой гэнэ.
 • 4. Бага насны хүүхдийн ой тогтоолтын онцлог  Сэтгэл зүйчид: “Хүүхдийн ой бол түүний сонирхол юм”  Хүүхэд сургуульд орсон анхны өдрөөс эхлэн юмыг зориуд тогтоох зорилго чиглэлийг өмнөө тавидаг.  Сургуулийн бага насны хүүхдийн ойн онцлог бол юмыг үгчилэн тогтоох  Сургуулийн бага насны хүүхэд юмыг тогтоох тодорхой зорилтыг өмнөө тавьж чаддаг. Юмыг тогтоох арга барил хэвшээгүй.  Юмыг санамсаргүй хэлбэрээр тогтоодог  Багшийн тайлбар яриаг хөнгөн бөгөөд хурц хүртэж тогтооно.  Тогтоогдож байгаа зүйл ойлгогдсоны үндсэн дээр утгачилсан ой тогтоолт явагдана.
 • 5. Судлах хөгжүүлэх боломж...  Мнемотехник: Утгын холбоогүй боловч тогтоох шаардлагатай зүйлүүдийг ямар нэгэн уялдаа холбоонд оруулахад чиглэгддэг. Тулгуур үг ашиглах Танил газрынхаа мэддэг зүйлтэйгээ холбох арга
 • 6. Мнемотехникийг хэрэглэсэн дараах жишээг авч үзье Эриксон.Э “Би” онол Эльконин Б.Д. “Үйл ажиллагааны онол” Жан Пиаже “Оюун ухааны хөгжлийн онол” “Би” гэсэн биеийн төлөөний үгийг “Намайг” гэсэн үгээр орлуулан өгүүлбэрт оруулж “Ээж намайг үйл ажиллагаагаараа оюун ухаанаа хөгжүүл гэв.”
 • 7. Ой, түүний төрлүүд Мэдрэх ой Түргэн хугацааны ой Удаан хугацааны ой
 • 8. Мэдрэх ой Мэдрэх ой нь хүн юмыг сонсож, харж, мэдрэх үед гадны мэдээлэл нь мэдрэхүйн эрхтнээр дамжин мэдрэх ойд очно. Хүний сэрж мэдэрч буй бүх мэдээлэл нь мэдрэх ойд цуглардаг. Гэвч мэдрэх ой дахь мэдээлэл нь түргэн замхардаг. Энэ мэдээлэл секундээс илүү хадгалагдахгүй.
 • 9. Түргэн хугацааны ой Түргэн хугацааны ой нь хүн ямар нэгэн зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа хугацаанд түргэн хугацааны ой явагдаж байдаг. Мэдээлэл удаан хадгалагддаггүй зөвхөн эхний хэдэн секундэд хадгалагдана. 12 секунд өнгөрмөгц мэдээлэл сарниж эхлэх ба 20 секундийн хугацаанд сэргээгдэхгүй бол замхардаг.
 • 10. Удаан хугацааны ой Удаан хугацааны ой нь мэдээллийг илүү удаан хадгалдаг бөгөөд 5 минутаас илүү хүний ойд хадгалагдаж байгаа мэдээлэл нь цаашдаа удаан хугацааны ойд үлдэх магадлал ихтэй байдаг гэж эрдэмтэд үздэг. Мэдээлэл цаг, өдөр, сар, хэдэн жилээр, насан туршид нь удаан хугацааны ойд хадгалагддаг байна. Иймээс удаан хугацааны ой нь багтаамж ихтэй байдаг.
 • 11. Ойн физиологи үндэс Ойн физиологи үндэс нь уураг тархи яаж ажиллаж байгаа мэдрэлийн эсүүдэд явагдаж буй өөрчлөлтийн чанар юу болох  хадгалагдан тогтох идэвхжих байдлын тухай ойлголт юм.
 • 12. Ой тогтоолтын тухай...  Хүмүүс бид ой ухаанаа бүрэн сайн ашиглаж хөгжүүлвэл 60 наслахдаа 3 дээд сургууль төгсөж 6 гадаад хэл сурж Бүрэн хэмжээний нэвтэрхий толь бичгийн зуун мянган өгүүлэлийг тогтоож чадна гэсэн тооцоо байдаг.
 • 14. 1. Дүрслэх ой нь юмыг хараад нүдлэх, сонсох, амтлах, үнэрлэх зэрэг таван үндсэн мэдрэх эртхний тусламжтайгаар ангилдаг. Ой тогтоолт нь хүмүүсийн мэрэгжлийн онцлогтой ихээхэн холбоотой байдаг байна. Жишээ нь: Эмч хүн ойролцоогоор 250-300 өвчтөнийхөө нэрийг тогтоодог бол нэхмэлийн үйлдвэрийн ажилчид хар өнгийн 40-өөд янзын утасыг тогтоодог байна. 2. Үг, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг тогтоох талаар жүжигчин багш хүмүүс илүү байхад шатрын хөлөг дээрх хүү, боднуудын байрыг тогтоон цээжлэх талаар шатарчин хүмүүс илүү гойд байдаг юм. Жишээ нь: Дэлхийн шатрын аварга байсан Михайл Таль 3. Үгсийн ба утгын ой нь санаа бодол тогтоох ой юм. Үг утгын ойд дохионы II систем их үүрэгтэй бөгөөд энэ төрлийн ой амьтанд огт байхгүй юм.
 • 15. 4. Хөдөлгөөний ой нь алхах гишгэх, бичих, зурах, хэмжих, хөдөлмөрийн дадал дүй, спортын ба бүжгийн хөдөлгөөн их хэрэг болдог юм. Хүн бүрд ийм ой бий боловч хүний бие махбодын төрөлхийн онцлог, бас хөдөлгөөний дасгал сургууль хийж байсанаас ихээхэн шалтгаалдаг байна. 5. Сэтгэлийн мэдрэмж, хөдөлгөөнийг тогтоох сэргээх ой нь хүний сэтгэлийн өөрчлөлт эерэг ба сөрөг хөдөлгөөнийг тусган авдаг юм. Баярлах, бахдах, гайхах, сэтгэл ханах, хайрлах дурлах, уйтгарлах, гомдох зэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хүн багаас хүлээн авч чаддаг бөгөөд заримд нь бүр насан туршид нь хадгалагддаг. А.П.Чехов нь “хэнэггүй зан бол сэтгэлийн саа өвчин мөн” гэж тун сүрхий онож хэлсэн байдаг. 6. Богино хугацааны буюу түр зуур тогтоох ой байхад бас урт удаан хадгалах ой байдаг аж. Удаан хадгалах ойг зүүн тал хариуцдаг нь нотлогдсон байна. Удаан санах ой нь үзэгдлийг харьцангуй удаан хугацаанд хадгалах идэвхитэй процесс юм.
 • 17. Сэргээн санах Сэргээн санах нь хэзээ хэрэгцээ болох үедээ гарган санах процесс юм. Бас хэрэггүйг мартан, илүү хэсгийг ялгах гээд л бидний уураг тархи маш олон зүйлийг хийдэг юм. Урьдын мэдлэгийг хөнгөн шуурхай бөгөөд идэвхтэй үйл ажиллагаанд оруулдаг өвөрмөц процессын нэг төрөл нь санаанд буулгах ой юм.
 • 18. Мартах Мартах нь ой ухаанд хадгалах сэргээн санах дасгал бий болгохын эсрэг боловч зарим үед уураг тархины хэрэггүй мэдээллээс чөлөөлөхөд тус болдог байна. Урьд нь бий болсон мэдлэг туршлага ул мөр замхран арилж ой ухаанаас үгүй болохыг мартах гэнэ. Мартах нь уураг тархины дээд гадарт бий болсон сааталтай салшгүй холбоотой юм.
 • 19. Таних Таних гэдэг нь нэг төрлийн сэргээн санах юм. Танихын тулд сэтгэн бодох , ажиллах эрэгцүүлэн ухаарах зэрэг сэтгэцийн нарийн үйл ажиллагаа нэгэн адил шаардагдана.
 • 20. Утгачилсан тогтоолт Үзэгдэл юмсын мөн чанарыг тусгасан хамгийн гол логик харилцаа холбоон дээр тулгуурлан тогтооно.
 • 22. Механик тогтоолт Юмны байрлал, цаг хугацаа, орон зай зэрэг гадаад холбоонд нь тулгуурлана. Юмыг утгачилахгүйгээр дахин давтах замаар тогтооно. Бага
 • 23. Хүүхдийн ой тогтоолт ба сэтгэхүйн онцлогийг судлах арга зүй  Судалгааны зорилго: 5-10 настай хүүхдийн ой тогтоолт ба сэтгэхүйн онцлогийг судлах  Хэрэглэгдэхүүн: А4 стандарт цагаан цаас балын харандаа. Тогтоох шаардлагатай үг, хобоо үг:  Хөгжилтэй баяр  Амттай зоог  хатуу багш  Хүнд ажил  Дулаан салхи  Өвчин  хуурамч  Бороотой өдөр  Хөгжил  Хөгжимчин хүү  Айдас  Анхилуун цэцэг
 • 24.  Судлуулагчид өгөх заавар: “Одоо би чамд хэдэн үг, холбоо үг уншиж өгнө, чи тэдгээр үгсийг сайн тогтоож хичээлийн төгсгөлд надад хэлнэ. Олон үг байгаа, иймээс тогтооход бэрхшээлтэй байж магадгүй даалгаврыг хөнгөвчилхийн тулд чи өмнөө байгаа цаасан дээр тухайн үгийг сануулах ямар нэгэн зураглал хийж болно. Зөвхөн зураглал, үсэг үг бүү бичээрэй ”
 • 25.  Судалгааг явуулах журам: судалгааг ганцаарчилсан эсвэл хэсэгчилсэн хэлбэрээр авч болно. Хүүхдэд дээрх үгсийг удаан уншиж өгнө. Уншсан үг бүрийн дараа хүүхэд зураглал хийнэ. Зурах хугацаа 1-2 минутаас хэтрэхгүй байна. Хүүхдүүд тоолж чаддаг бол зурсан зургуудыг дугаарлуулна. Судалгааг явуулснаас хойш 20-30 минутын дараа хүүхдэд зурсан зургийг эргүүлэн өгч зургаа хараад судлаачийн хэлсэн үгийг сэргээн санах даалгавар өгнө.
 • 26. Судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийх:  Зөв сэргээн санасан үгийн тоог гаргах. Энэ тоо нь хэрэглүүр ашиглаж тогтоох ойн багтаамж болно. Ой тогтоолтын энэ төрлийн багтаамж нь шууд тогтоолтын багтаамжаас илүү байх ба энэ насны хүүхдийн хувьд дунджаар 10-12 нэгж байдаг байна.  Дүрслэлт сэтгэхүйн хөгжлийн онцлогийг илрүүлнэ.  Төвшин доогуур хүүхдүүд зурсан зураг нь сэдэвтэйгээ холбоо хамаарал багатай.  Хөгжил сайтай хүүхдүүдийн зурсан зураг нь ойлготын мөн чанарыг тусгаж чадсан байна.
 • 27. Ой тогтоолтыг сайжруулах арга замууд • Тогтоолт түргэн хугацааны ойд хадгалагдаж байгаа материалаас шалтгаална. Нэгж хугацаанд ойд хадгалагдах мэдээллийн тоо (7+-2) байна. • Мэдээлэл түргэн хадгалагдах ойд байх хугацаанаас шалтгаална. Материалыг дахин давтах замаар хадгалагдах хугацааг нь сунгаж болно.
 • 28. • Сэдэл нөлөөлнө. • Түргэн хугацааны ойд мэдээллийг оруулж хүлээн авч буй хэлбэрээс шалгаална. • Тогтоолтын явцад материалыг утгын нэгж, бүлэглэлд хэрхэн хувааж байгаагаас шалтгаална.
 • 29. Ой тогтоолтоо сайжруулах энгийн аргуудаас 1.Ном унших - болж буй үйл явдал, мэдрэмж, гол дүрийн баатрууд болон тэдний зан ааш гэх мэтчилэн мэдээллүүдийн дүр зураг нь бидний тархинд автоматаар бууж ирдэг. Иймд ном уншсанаар ой тогтоолтоо сайжруулан оюун ухаанаа хөгжүүлээд зогсохгүй үгийн сангаа баяжуулах боломжтой.
 • 30. 2. Компьютер Тоглоом:Тоглоомчид нь ой тогтоолтоо сайжруулах дасгал хийж байдаг гэдгээ мэдэхэд таатай байгаа байх. Тархиа хөгжүүлэхэд хагас цаг, дээд тал нь нэг цаг хэрэгтэй. Логик, оюун ухааны тоглоомууд нь төлөвлөгөө гаргах, стратеги боловсруулахад чиглүүлсэн байдаг. Хэрвээ таны ажил нэгэн хэвийн бол хагас цагийг л тоглоомонд зарцуулахад гэмгүй.
 • 31. 3. Цээжлээд л бай. Та хэдэн шүлэг цээжээрээ мэдэх вэ? Хүүхдүүд бол дор хаяж 5 шүлэг цээжээрээ мэддэг. Дүүгийнхээ эсвэл хүүхдийнхээ цээжилж байгаа шүлгүүдийг хамт цээжилчих. Ингэснээр тархиа хөгжүүлээд зогсохгүй бусдаас нэг зүйлээрээ онцлог, давуу талтай болно.