O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Paaftesia ne nxene si problem social

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Paaftesia ne nxene si problem social (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Paaftesia ne nxene si problem social

 1. 1. Punoi: BILAL MUHA
 2. 2. Çështjet që trajtohen 1. Abstrakti 2. Paaftësia në të nxënë 3. Faktorët që ndikojnë në mosarritje 4. Përhapja e fëmijëve të tillë 5. Shakqet e paaftësisë në të nxënë 6. Faktorët ndikues në paaftësinë në të nxënë 7. Përfundime 8. Sugjerime 9. Literatura
 3. 3. ABSTRAKT  Në këtë studim është evidentuar një fëmijë me paaftësi në të nxënë. Pas një pune të lodhshme me të, arrita në sukses. Ku qëndron peroblemi se këta fëmijë quhen të tillë, a ka shkaqe gjenetike? A përmisohet gjendja e tyre dhe kush është fëmija me paaftësi në të nxënë?  Këto pyetje japin konkluzione për këtë problem.
 4. 4. Paaftësia në të nxënë.  çregullim në një ose më shumë prej proceseve psikologjike me bazë neurologjioke.  Ky term përfshin faktorë të tillë si, dëmtime të trurit, disleksi, disfuksion minimal të trurit dhe pengime perceptuare.
 5. 5. Paaftësia në të nxënë.  Nuk përfshin fëmijët që kanë probleme të të nxënit, e që janë të verbër, shurdh-memec, të prapambetur mendor ose me disavantazhe të mjedisit kulturor ose atë ekonomik.
 6. 6. Paaftësia në të nxënë.  Është term i përgjithshëm, që I referohet një grupi heterogjen të çrregullimeve të manifestuara me vështirësi të dukshme në përvetësimin dhe përdorimin e të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të arsyetuarit në aftësitë matematokore.
 7. 7. Faktorët që ndikojnë në mosarritje: Mosarritjet akademike Faktorët e brendshëm Prapambetja mendore Dëmtimet shqisore Turbullimet serioze Paaftësitë në të nxënë Disavantazhet kulturore Faktorët e jashtëm Udhëzime jo adekuate Disavantazhet ekonomike
 8. 8. Paaftësia në të nxënë.  Në praktikën shkollore, një numër I konsiderueshëm nxënësish kanë ritme të ulta në të nxënë, në zhvillimin e aftësive vizuale, dëgjimore etj.  Ka fëmijë që nuk e kapin gjuhën, por jo që nuk janë të shurdhër.  Ka të tjerë që nuk dallojnë vizualisht, por jo që nuk shohin.
 9. 9. Përhapja e fëmijëve të tillë:  Nga studiues ( Mrier, 1971) të ndryshëm thonë që 4.5 – 5% është shifra më e besueshme për prvalencën e nxënësve me paaftësi specifike në të nxënë.  ASNJË SHIFËR ZYRTARE E SIGURT, E DEKLARUAR PËR KËTË PROBLEM SOCIAL NË VENDIN TONË.
 10. 10. Situata në klasat tona:  Përbëhen mesatarisht nga 35 nxënës, atyre do t’i korrespondonin 7 nxënës me paaftësi dhe 2 me paaftësi specifike në të nxënë.  Në klasën e praktikës:
 11. 11. Puna me nxënës me paaftësi në të nxënë, problematika në edukimin e këtij nxënësi. Klasa e praktikës, kl e I tek “Sulë Harri “. Elbasan.
 12. 12. Shakqet e paaftësisë në të nxënë:  Shakqet:  1. Dëmtimet trunore (disfunksionim minimal/ dëmtim). Kanë vështirësi në vendimmarrje  2. Gjenetike (monozigotët dhe bizigotët)  3. Keq ushqyerja
 13. 13. paaftësinë në të nxënë:  1. Kushtet fizike (dëgjimi, shikimi…)  2. Faktorët mjedisorë. ( kushtet e shtëpisë, shkollës, komunitetit  3. Faktorët motivues. ( lënia pas dore)  4. Gjendjet psikologjike ( çregullime të vëmendjes, vizuale apo çrregullimet ghuhësore etj. )
 14. 14. Paaftësitë zhvilluese të të nxënit:  1. Çrregullimet e vëmendjes  2. Çrregullimet e kujtesës  3. Çrregullimet e të menduarit  4. Çrregullimet e gjuhës  5. Çrregullimet perceptuese
 15. 15. Mit Fakt Fëmijët me vështirësi në nxënie janë të vonuar; ata janë më pak inteligjentë se moshatarët e tyre. • Fëmijët me vështirësi në nxënie janë fëmijë dembelë, që nuk kanë qejf të mësojnë. • Vështirësitë në nxënie janë një çështje që i përket shkollës, mjedisit arsimor ku mëson fëmija. Vështirësitë në nxënie nuk janë tregues i inteligjencës së një individi. • Në disa raste fëmijët me vështirësi në nxënie janë të dekurajuar dhe pa motivim. Kjo mënyrë sjelljeje nuk duhet interpretuar si përtesë. • Vështirësitë në nxënie ndikojnë në të gjitha fushat e jetës, në punë, në jetën familjare, etj.
 16. 16. DIVIZIONI PËR ARSIM ME NEVOJA TË VEÇANTA Organizimi i aktiviteteve për vetëdijësimin e mësuesve, prindërve, drejtorëve dhe shoqërisë për rëndësinë e gjithëpërfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta .
 17. 17. PËRFUNDIM  Nxënësit me paaftësi në të nxëenë na shfaqin një problem social, sepse e dëmtojnë shoqërinë me paaftësi në shërbime publike ose jo.  Andaj duhet të merren masa për mirëedukimin e nxënësve të tillë, në mënyrë që të zbusim efektin negativ të tyre në shoqëri.  Konkludova që shkaqet dhe faktorët ndikojnë në aftësitë mendore të fëmijëve.
 18. 18.  Nga vëzhgimi vërejta që nxënësja me paaftësi në të nxënë, arrin të realizoje detyrat e dhëna me suportin e mësuesit.
 19. 19. SUGJERIME  Të evidentojmë saktë lëvizjet e nxësnësit gjatë veprimtarive për të nxënë aftësitë e kërkuara (të shkruarit, shqiptimi etj)  Vëzgimin e kryerjëes së aktivitetit në dy aspekte, saktësi dhe shpejtësi.  Përcakto objektivat e arritjes dhe regjistroi ata në dosje të veçantë.  Ndiqe me hapa të vazhdueshëm ecurinë e nxënësit  Ndryshoje programin për këto nxënës me qëllime të reja, përpara se nxënësi të dështoje në përparimin e tij.
 20. 20. LITERATURA  http://ëëë.slideshare.net/aurelaelmasllari/rast-studimi.  Doda. E. Didaktikë e gjuhës dhe leximit  Hyrje në edukimin special. Turku . A., botart, 2012.  http://masht.rks-gov.net/divizioni-per-arsim-me-nevoja- te-vecanta.  https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/aftesi_e_kufi zuar_manuali_1.pdf

×