Oumh1103

Cik BaCo
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA 
SEMESTER SATU (SEPTEMBER 3102) 
OUMH1103 
LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 
NAMA : NORINI BINTI MAHMUD 
NO. MATRIKULASI : 640930125308001 
NO. KAD PENGNEALAN : 640930-12-5308 
NO. TELEFON : 0198957582 
E-MEL : norini0930@gmail.com 
NAMA PENSYARAH : WAN SAMSUHAIMI BIN MUSA 
PUSAT PEMBELAJARAN 
TAWAU LEARNING CENTRE
OUMH1103 
2 
ISI KANDUNGAN 
Perkara Halaman 
PENGENALAN 2 
1.0 KONSEP PEMBELAJARAN E-LEARNING 4 
2.0 PEMBELAJARAN ORANG DEWASA (ANDRAGOGI) 7 
3.0 SIFAT-SIFAT PELAJAR 9 
KESIMPULAN 04 
RUJUKAN 15
OUMH1103 
3 
PENGENALAN 
Ledakan era internet memungkinkan kecanggihan teknologi maklumat mengalami 
perubahan dalam sekelip mata. Perubahan dalam teknologi maklumat memang tidak 
dapat dielakan dan ianya membawa impak yang besar dalam kehidupan seharian kita. 
Segala urusan kehidupan seharian kita pada masa kini sebahagian besarnya 
bergantung kepada teknologi maklumat atau internet termasuklah dalam bidang 
pendidikan. Dengan adanya teknologi maya, proses pengajaran dan pembelajaran juga 
mengalami perubahan yang sejajar. Pendidikan jarak jauh adalah cetusan dari 
kecanggihan penyampaian maklumat terkini yang semakin mendapat di kalangan 
pelajar yang mahukan alternatif dalam menimba ilmu. 
Pendidikan jarak jauh bukanlah sesuatu yang asing lagi di dalam sistem 
pembelajaran global. Ianya berkait rapat dengan perubahan teknologi maya yang 
sangat pantas dan permintaan yang semakin meningkat untuk sistem pembelajaran ini. 
Pendidikan jarak jauh adalah keadaan dimana pelajar dan pengajar berada di dua 
tempat yang berbeza sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran. Oleh kerana 
kedua-dua pelajar dan tenaga pengajar tidak boleh bersemuka maka mereka 
memerlukan proses komunikasi yang melibatkan teknologi secara maya (Moore dan 
Kearsley, 2012). Bahan pembelajaran biasanya adalah dalam bentuk bercetak atau 
bersifat multimedia. 
Konsep pendidikan jarak jauh bermula seawal abad ke 18 di Eropah. 
Pengasasnya ialah Sir Isaac Pitman. Beliau menggunakan sistem trengkas di atas 
poskad untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajarnya. Pada awal abad ke 19, sistem 
pembelajaran ini semakin berkembang dengan adanya teknologi internet. Penggunaan 
internet memungkinkan ledakan yang pantas dalam sistem komunikasi atas talian dan 
telah membuka jalan dalam penambahbaikan dari segi kemudahan berinteraksi 
dengan menggunakan teknologi komunikasi. 
Di Malaysia, antara faktor utama yang mencetus trend pembelajaran ini adalah 
galakan daripada Koridor Raya Multmedia (MSC) yang mempromosikan pendidikan 
secara maya. Gagasan ini telah direalitikan oleh beberapa institusi pengajian tinggi
OUMH1103 
awam dan swasta dengan menawarkan beberapa kursus diploma mahupun ijazah 
menggunakan sistem pendidikan jarak jauh. Antara institusi-institusi terawal adalah 
Unversiti Teknologi Mara, Universiti Sains Malaysia, Universiti Utara Malaysia, 
Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan Open University Malaysia. Pada mulanya, 
pelbagai reaksi negatif juga positif timbul daripada beberapa pihak berkaitan dengan 
sistem pembelajaran ini. Namun selepas melihat hasil yang agak memberansangkan 
dari segi pencapaian akademik dan kejayaan dari segi melahirkan sumber manusia 
yang profesional, berilmu dan bertanggungjawab, pendidikan jarak jauh semakin 
mendapat permintaan yang tinggi di kalangan pelajar. Tidak dinafikan penyebab 
utama peningkaan dalam sistem pembelajaran ini adalah berpunca dari golongan sasar 
utamanya. Individu yang sudah bekerja tapi masih berminat meneruskan pengajian ke 
peringkat tinggi adalah golongan yang diberi keutamaan. Berikut adalah isi 
perbincangan berkaitan dengan pembelajaran e-learning iaitu: 
4 
E-learnig (e- 
Pembelajaran) 
Konsep 
Pembelajaran e- 
Learning 
Pembelajaran 
Orang Dewasa 
(Andragogi) 
1.0 KONSEP PEMBELAJARAN E-LEARNING 
Ciri-ciri 
Pembeleajaran 
Orang Dewasa 
Pada masa kini, pembelajaran e-learning semakin mendapat sambutan di kalangan 
institusi pengajian tinggi kebanyakkan institusi ini menggunakan pembelajaran e-learning 
bagi pelajaran jarak jauh. Konsep e-learning ini sangat luas dan seringkali 
diperkatakan oleh pihak media mengenai e-learning ini selarasa dengan kemajuan 
teknologi maklumat di negara kita.
OUMH1103 
Sepertimana yang kita ketahui bahawa banyak pakar pendidikan memberikan 
defenisi mengenai e-learning, seperti yang dipaparkan oleh Thomson, Ganxglass, dan 
Simon (dalam Siahaan, 2004) bahawa pembelajarn e-learning merupakan suatu 
pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronik. E-learning 
(pembelajaran elektronik) dapat didefenisikan sebagai keupayaan menghubungkan 
pensyarah dengan sumber pembelajarannya (database, pakar/instruktur, 
perpustakaan) yang secara realitinya ia terpisah atau bahkan berjauhan namun ia 
mampu menhubungkan dan dapat saling berkomunikasi, berinteraksi atau 
berkolaborasi secara (secara langsung/synchronous dan secara tidak 
langsung/asynchronous). 
Selain itu, E-learning merupakan bentuk pembelajaran atau latihan jarak jauh 
yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi , misalnya internet, 
video(audiobroadcasting), video(audioconferencing), CD-ROOM (secara langsung 
dan tidak langsung). Kegiatan e-learning termasuk dalam model pembelajaran 
individual. Menurut Loftus (2001) dalam Siahaan (2004) kegiatan e-learning lebih 
bersifat demokratis dibandingkan dengan kegiatan belajar pada pendidikan 
konvensional, ini kerana pelajar memiliki kebebasan dan tidak merasa khawatir atau 
ragu-ragu mahu pun takut, baik untuk mengajukan sebarang pertanyaan atau 
menyampaikan pendapat serta tanggapan ini kerana di dalam pembelajaran e-learning 
ini tidak ada belajar lainnya yang secara fisik langsung yang boleh membataskan idea 
atau pertanyaan dari mana-mana pelajar seperti yang biasa dalam pembelajaran di 
dalam kelas iaitu yang dikenali sebagai pembelajaran konvosional. 
Pendapat Mishra, (2009) beliau mendefinisikan e-pembelajaran (e-learning) 
masih merupakan satu kaedah yang agak baru. Pada ketika ini tidak ada satu definisi 
yang boleh dikatakan diterima pakai secara menyeluruh. Bahkan definisi e-pembelajaran 
kerap dikelirukan dengan definisi online learning. Kadangkala terdapat 
pertindihan makna, misalnya, dengan pembelajaran online, pembelajaran berasaskan 
Internet, pembelajaran berasaskan teknologi, pembelajaran berasaskan komputer, 
pembelajaran berasaskan web dan pembelajaran maya atau disamakan dengan 
Learning Management System (LMS) seperti Blackboard, WebCt dan Moodle 
(Yusup, et al., 2008). 
5
OUMH1103 
Selain itu, penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran semakin 
penting pada masa kini sebagaimana menurut Nor Hashim (1996), cara yang paling 
berkesan untuk memanfaatkan keupayaan komputer adalah dengan menjadikan alat 
untuk membantu kerja-kerja kita supaya menjadi lebih mudah dan berkesan. Di dalam 
pembelajaran ‘e-learning’ fokus utamanya adalah pelajar. Suasana pembelajaran ‘e-learning’ 
akan memaksa pelajar menjadi berdikari dan lebih aktif dalam 
pembelajarannya kerana perancangan pelajaran dilakukan oleh pelajar itu sendiri. 
Pelajar membuat perancangan dan mencari maklumat dengan daya usaha dan inisiatif 
sendiri. Pencarian maklumat tidak terbatas dan terkini kerana bahan pengajaran boleh 
dipilih sendiri oleh pelajar sama ada dirasakan sesuai atau tidak. Pelajar tidak perlu 
rasa malu untuk mengulangi tajuk pembelajaran yang sama untuk mencapai tahap 
kepuasan pemahaman mereka sebelum beralih ke tajuk pelajaran yang lain. Selain itu, 
masa lebih fleksibel dan kurang tekanan kerana ianya boleh dilakukan di mana sahaja 
asalkan ada kemudahan komputer dan internet. 
Pembelajaran e-learning merupakan Sistem pembelajaran yang Open Source, 
merupakan Sistem pembelajaran yang menggunakan aplikasi web yang dapat 
dijalankan di server dan dapat diakses dengan web browser . Pada prinsipnya server 
dapat diakses tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sepanjang terdapat koneksi 
internet antara client dengan server. Begitula pendapat pakar pendidikan tentang 
pembelajaran e-learning oleh itu dapat diringkaskan berkaitan dengan definisi atau 
konsep pembelajaran e-learning seperti berikut : 
i. E-Learning merupakan suatu jenis pengajaran dan pembelajaran yang 
memungkinkan tersampainya seuatu bahan pengajaranr kepada pelajar dengan 
menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain. 
ii. E-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik 
untuk menyokong sesi pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan 
media Internet, jaringan komputer, mahu pun komputer standalone. 
6
OUMH1103 
iii. E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang 
7 
memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan Internet. 
iv. E-Learning memungkinkan pelajar untuk belajar melalui komputer di tempat 
mereka masing-masing tanpa batasan masa, tempat dan sebaginya seperti 
pembelajaran di dalam kelas. 
v. E-Learning seringkali difahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis 
web yang mampu diakses dari intranet di setiap jaringan lokal atau internet. 
2.0 PEMBELAJARAN ORANG DEWASA (ANDRAGOGI) 
Pembelajaran dengan menggunakan bahan teknologi yang seringkali disebut sebagai 
e-pembelajaran, e-learning mahu pun pembelajaran atas talian sangat berkait rapat 
dengan pembelajaran orang-orang dewasa iaitu pembelajaran andragogi. Orang 
dewasa mempunyai ciri-ciri yang dapat membantu kejayaan pembelajaran di dalam 
atas talian. Andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu andre yang berarti ”orang 
dewasa” dan agagos yang berarti ”membimbing” atau ”mendidik”. Jadi, andragogi 
diartikan sebagai ilmu atau seni membimbing orang dewasa belajar. 
Pengertian belajar yang kita kenal selama ini sebagian besar berasal dari hasil 
studi yang dilakukan terhadap anak-anak. Demikian pula apa yang kita kenal 
mengenai mengajar, sebagian besar diperoleh dari pengalaman mengajar anak-anak. 
Kehadiran andragogi ini merupkan pengembangan dari konsep pedagogi, iaitu ilmu 
atau seni mengajar anak-anak, di mana ketika sesi pembelajaran diterapkan terhadap 
orang dewasa, dan ianya berbeza dengan mengajar anak-anak, sehingga para ahli 
mengembangkan suatu teori mengajar orang dewasa yang disebut andragogi. 
Pada pandangan Levinson, D.J (1979) beliau mengatakan bahawa 
pembelajaran dewasa (andragogi) merupakan teknik baru dalam kaedah 
pembelajaran. Ianya merupakan satu proses di mana pelajara dewasa sedar bagaimana 
menilai pengalaman yang diperoleh. Fakta dan informasi serta pelbagai pengetahuan 
yang digunakan adalab bertujuan menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam proses ini
OUMH1103 
guru akan menggunakan fungsi-fungsi baru. Manakala pada pendapatGesner G.G 
(2000) beliau menyatakan bahawa pembelajaran dewasa ialah satu konsep di mana 
aktiviti yang sengaja diadakan bagi pembeangunan orang dewasa. Pembangunan di 
sini bermaksud peningkatan kesedaran, penambahan pengalaman dan pengetahuan. 
Knowles M. (1970), menyatakan sebelum wujudnya andragogi, pedagogi 
sudah lama muncul. Pedagogi adalah seni dan kebudayaan bagi pembelajaran kanak-kanak. 
Perkataan itu diambil dari yunani iaitu ‘paid’ bermaksud ‘child’ dan ‘agogus’ 
bermaksud ‘leader of ’ . kemudian Knowles memberi makna andragogi ‘Aner’ 
bermaksud ‘man’ atau ‘adult’ dan ‘agogus’ bermaksud ‘leader of ’. Namun Knowles 
menganggap ia mempunyai makna yang berlainan dengan pembelajaran orang 
dewasa. Walaupun begitu, kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain. 
“ saya tidak mengatakan yang pedagogi adalah untuk kanak -kanak sahaja 
dan andragogi adalah untuk orang dewasa, memandangkan ada beberapa andaian 
pedagogi realistic untuk orang dewasa dan beberapa situasi dan beberapa andaian 
andragogi sesuai untuk kanak-kanak. Dan saya tida mengatakan yang pedagogi itu 
buruk manakala andragogi adalah baik, setiap satunya mempunyai andaian yang 
munasabah” (Knowles, M 1970). 
Menurut pandangan lain pula, ada yang menyatakan bahawa pembelajaran 
dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan terancang di mana kandungan, tahap 
dan cara tidak kira format ataupun tidak serta sama ada ianya memanjangkan atau pun 
menggantikan pendidikan asas di sekolah, kolej dan universiti di mana seseorang 
dianggap sebagai dewasa oleh masyarakat membangunkan kemahiran, 
memperkayakan pengetahuan serta meningkatkan kelayakan teknikal professional dan 
seterusnya membawa kepada perubahan sikap serta dalam pembangunan diri serta 
penglibatan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan kebudayaan Levinson D.J 
(1979). 
Oleh itu, dapat disimpulkan di sini mengenai definisi-definis yang berbeza 
yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan mengenai definisi andragogi iaitu 
pembelajaran dewasa adalah proses pembelajaran yang disedari, sistematik, 
berterusan serta terancang bagi individu yang dicirikan sebagai dewasa bagi 
8
OUMH1103 
memperolehi atau memantapkan lagi nilai, kemahiran dan pengetahuan yang sudah 
sedia ada. 
9 
3.0 SIFAT-SIFAT PELAJAR 
Jika kita lihat pelajar yang terlibat di dalam pembelajaran e-learning ini adalah 
daripada golongan orang dewasa yang mengikuti program pendidikan jarak jauh di 
setiap institusi pengajian tinggi. Selain itu, kebanykan pelajar ini mempunyai ciri-ciri 
atau sifat-sifat yang dapat membantu kejayaan mereka di dalam pembelajaran atas 
talian atau pembelajaran e-learning. Antara sifat-sifat yang ada pada pelajar-pelajar 
dewasa ini iaitu: 
SIFAT-SIFAT 
PELAJAR 
Kegigihan dan tahap 
disiplin yang tinggi 
Mempunyai 
pengalaman 
Berkemahiran dalam 
pengurusan masa 
Kemahiran Komunikasi 
Berkesan dan sesuai 
Mempunyai motivasi diri dan 
orentasi yang tinggi 
i. Kegigihan dan tahap disiplin yang tinggi 
Kemahiran Teknikal 
Asas 
Golongan pelajar yang mengikuti program pendidikan jarak jauh adalah dari kalangan 
mereka yang sudah berkerjaya dan juga berkeluarga. Situasi pembelajaran mereka 
tidak sama dengan situasi pembelajaran semasa mereka hanyalah seorang pelajar
OUMH1103 
dahulu. Kegigihan adalah kunci utama untuk terus kekal dalam pembelajaran secara 
atas talian. Sifat gigih berusaha dalam konteks pelajar jarak jauh boleh didefinasikan 
sebagai menghadirkan diri di dalam proses pembelajaran secara berterusan atau 
mengikut tempoh tertentu sehingga seseorang pelajar tersebut dapat memenuhi 
matlamat utama pembelajaran (Tinto 1993). Isu yang sering timbul adalah apabila 
ramai diantara pelajar meninggalkan program kerana tidak dapat menanggung 
bebanan pembelajaran dan juga bebanan tugas mahupun keluarga. 
ii. Mempunyai Pengalaman 
Peranan tersebut amat sesuai dengan perjalanan waktu seorang individu membesar 
dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang individu 
mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit-getirnya kehidupan, di 
mana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar yang kaya, dan 
pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar 
dan memperolehi pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pembelajaran 
orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal seperti yang 
dipergunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan 
teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan "Experiential 
Learning Cycle" (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman). 
iii. Berkemahiran dalam pengurusan masa 
Di dalam pengurusan masa ini, pelajar dewasa mempunyai sifat yang lebih bijak di 
dalam setiap yang melibatkan masa. Sebagai seorang yang professional yang sering 
sibuk adalah sangat penting untuk memiliki pengurusan masa sebagai pelajar jarak 
jauh. Keupayaan untuk menguruskan masa adalah faktor utama untuk menggalakkan 
pelajar untuk berjaya sebagai pelajar jarak jauh terutama di dalam pembelajaran e-learning. 
Sebagai pelajar jarak jauh, ia adalah penting untuk mengetahui bahawa anda 
tidak akan menerima peringatan berterusan mengenai kuiz atau tugasan yang akan 
datang, projek-projek yang dijadualkan, atau tarikh akhir untuk kertas yang perlu 
dikemukakan. Ini mesti dilakukan dalam jumlah yang dihormati masa sebelum tarikh 
akhir dan dalam cara yang menyokong kesinambungan pengetahuan. 
10
OUMH1103 
Ini bermakna matlamat harus ditetapkan dan juga menggunakan beberapa 
jenis sistem pengurusan masa untuk mengesan segala-galanya. Selain itu, mempunyai 
strategi pengurusan masa boleh membantu satu procrastination mengelakkan individu. 
Menganjurkan rancangan akan menyediakan panduan yang perlu diikuti supaya 
seorang pelajar tidak akan membuang masa berharga menentukan apa yang perlu 
dilakukan seterusnya. Ini akan menggalakkan motivasi dan membolehkan satu untuk 
menjadi lebih berjaya dalam kursus-kursus pengajian jarak jauh. Sebagai Garcis 
(2010) menyatakan, " Baik pelajar jarak jauh tidak akan menangguhkan kerja 
mereka". Keupayaan untuk kekal bertanggungjawab untuk melengkapkan kerja 
kursus tepat pada masanya adalah sifat bahawa pelajar jarak mesti memperoleh untuk 
menjadi berjaya. Pelajar jarak jauh mesti tahu bagaimana untuk menguruskan masa 
mereka dan juga memperbaiki kajian tabiat untuk menjadi pelajar yang berjaya dalam 
talian. 
iv. Mempunyai motivasi diri dan orentasi yang tinggi 
Pembelajaran jarak jauh adalah satu peluang besar bagi mereka yang mempunyai 
keupayaan untuk membangunkan motivasi kepada diri mereka sendiri, terutama 
apabila mereka dipengaruhi oleh sesuatu halangan tertentu yang menghalang mereka 
daripada menghadiri kelas tradisional. Jarak pembelajaran memberikan bebanan 
motivasi daripada struktur bilik darjah ke bahu pelajar. Pelajar mesti mendapatkan 
inisiatif untuk login kursus untuk menyiapkan kerja mereka. Selain itu, Pelajar mesti 
melayari sukatan pelajaran dan bersedia untuk kerja kursus , kuiz dan peperiksaan 
tanpa panduan penutupan pengajar kursus. Mana-mana pelajar yang tidak mempunyai 
selfdiscipline dan motivasi diri untuk memulakan kursus ini. Pembelajaran jarak jauh 
memerlukan motivasi diri yang tinggi ini kerana mereka dipengaruhi oleh 
tanggungjawab lain, gangguan dan kekurangan petunjuk. Sebagai Universiti Otago 
ditunjukkan, "Pelajar jarak jauh berkesan menjadi dan kekal bertanggungjawab untuk 
diri mereka sendiri " (2011). 
Selain itu, dalam ciri ini kanak-kanak (yang belajar) orientasi belajarnya 
‘seolah-olah’ sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang 
berpusat pada proses pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). Sedangkan 
pada orang dewasa, memiliki orientasi belajar cenderung berpusat pada penyelesaian 
11
OUMH1103 
permasalahan yang dihadapi (Problem Centered Orientation). Hal ini disebabkan 
belajar bagi orang dewasa merupakan keperluan untuk menghadapi permasalahan 
yang dihadapi dalam kehidupan seharian, terutama dalam fungsi dan peranan sosial 
orang dewasa. Selain itu, perbezaan ini disebabkan perbezaan dari perspektif waktu. 
Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan 
dalam waktu yang cepat dan singkat. Sedangkan bagi kanak-kanak, penerapan apa 
yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga 
ada kecenderungan pada anak, bahawa belajar hanya sekadar untuk dapat lulus ujian 
dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. 
v. Kemahiran Komunikasi Berkesan dan sesuai 
Kemahiran berkomunikasi adalah penting dalam pembelajaran dalam talian kerana 
pelajar perlu mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukannya. Guru bersedia 
untuk membantu pelajar, tetapi mereka tidak dapat mengutip pada isyarat bukan lisan 
seperti kelihatan kekeliruan pada muka pelajar. Antara tips ini : 
a. Menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah untuk berkomunikasi 
dengan guru-guru andA. Banyak sekolah dan program-program dalam talian 
menyediakan beberapa cara untuk pelajar atau ibu bapa untuk berkomunikasi 
dengan guru-guru dan kakitangan. Ini mungkin termasuk e -mel, kumpulan 
perbincangan , sembang waktu pejabat bilik , telefon bimbit, dan juga mesej 
teks. Guru dan kakitangan mahu membantu anda untuk berjaya dalam kelas 
anda dan akan menjawab soalan anda. Ia mungkin merasa janggal untuk 
bercakap dengan guru-guru anda dengan cara ini , tetapi jangan bimbang. Jika 
guru anda telah berbual bilik atau pejabat telefon bimbit jam , jangan segan 
untuk menggunakan orang-alat untuk berkomunikasi dengan guru anda. 
b. Gunakan gaya dan bahasa yang sesuai untuk ke sekolah. Apabila 
berkomunikasi dengan guru-guru dan kakitangan lain, anda perlu menulis 
sepenuhnya , ayat tatabahasa yang betul dan dengan nada hormat. Ramai 
pelajar digunakan untuk gaya yang sangat tidak formal penulisan dalam bilik 
sembang, blog, mesej teks, dan sebagainya. 
Oleh kerana jarak yang jauh, ia menarik bagi sesetengah pelajar untuk 
12
OUMH1103 
mengatakan sesuatu daripada marah atau kecewa bahawa mereka tidak akan berkata 
kepada guru secara peribadi. Guru Online adalah profesional . Melayan mereka 
dengan hormat dan budi bahasa. 
vi. Kemahiran Teknikal Asas 
Pelajar dalam talian memerlukan kemahiran teknikal asas untuk terus berjaya. Ini 
termasukla keupayaan untuk membuat dokumen baru, menggunakan program 
pemprosesan perkataan, melayari Internet , dan memuat turun perisian. Kebanyakan 
sekolah dalam talian mempunyai program orientasi pelajar baru. Ini mengajar pelajar 
bagaimana untuk menggunakan sistem pengurusan pembelajaran sekolah dan alat 
dalam talian lain, tetapi mereka biasanya tidak meliputi asas-asas . 
Selain itu, Jika pelajar tidak mempunyai kemahiran dan kekurangan 
kemahiran asas komputer, anda mungkin mahu mencari tutorial dalam talian seperti 
yang didapati melalui Rangkaian Perpustakaan. pelajar juga akan mahu untuk 
menyemak laman web utama sekolah dalam talian ini untuk keperluan perkakasan 
dan perisian mereka. Pastikan komputer anda sendiri memenuhi kehendak 
pembelajaran e-learning. 
13
OUMH1103 
14 
KESIMPULAN 
Teknologi maklumat pada masa kini dilihat lebih berpotensi baik sebagai penguat dan 
pemangkin dalam mencapai proses pengajaran dan pembelajaran yang unggul (Davitt, 
2005). ICT dianggap berperanan sebagai alat untuk mengajar dan belajar, sambungan 
serta media pertukaran. Justeru itu, peluang yang ada perlu diraih melalui 
penggabungan pengetahuan dan pembelajaran dengan kekuatan alat teknologi 
pendidikan, dan menggunakan kemudahan ini bagi menyediakan suasana pengajaran 
dan pembelajaran yang lebih berkesan. 
Maka jelaslah di sini bahawa pembelajaran e-learning sangat berkait rapat 
dengan pembelajaran orang dewasa. dengan ciri-ciri yang positif yang ada pada orang 
dewasa dapat membantu mereka berjaya dalam bidang pendidikan berasaskan 
pembelajaran atas talian. Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) berjaya 
merevolusikan pendidikan khususnya pembelajaran e-learning yang biasanya 
digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswa di setiap pengajian tinggi mahupun 
sewasta. Institusi pendidikan boleh membangunkan satu sistem pembelajarn yang 
lebih fleksibel serta berorentasikan pelajar. Sistem pembelajaran ini perlu 
mengambilkira, pengalaman, kemahiran, keupayaan keseluruhan dan sikap pelajar 
disamping kekangan teknologi ICT yang wujud pada masa ini.
OUMH1103 
15 
RUJUKAN 
Blumestyk. G. (1999). Distance learning at the Open University: The British 
institution’s success has inspired imitators in the United States. The Chronicle of 
Higher Education, July 23, pp.A35ff (Information Technology Section). 
Garcis, H. (2010). Getting successful as a distance learner. Retrieved May 25, 2011 
from http://EzineArticles.com/3803925. 
Gan S.L. (1998(. Online distance education program :Problems and issue. 
Proceedings of the International Conference on Information Technology and 
Multimedia at UNITEN (ICIMU 98), Malaysia. 
Maznah Muhammad. Carter G.L. )2000(. Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa. 
Kuala Lumpur: Utusan. Publication. 
Musa Abu Hassan. )2002(. Peranan dan Penggunan ICT di Kalangan Masyarakat. 
Serdang: Universiti Putra Malaysia. 
Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2009). Teaching and 
learning at a distance: Foundations of distance education (4th ed.) Boston, MA: 
Pearson. 
Surendran A/L Sankaran. )2006(. Tahap Penggunaan Internet Sebagai Sumber 
Pengajaran Di Kalangan Pensyarah UUM. (Billings and Kowalski, 2004; Johnson & 
Romanello, 2005) http://www.cpepnet.ca/system/files/Generational+Characteristics_0.pdf

Recomendados

Oumh1103 por
Oumh1103Oumh1103
Oumh1103Cik BaCo
1.3K visualizações15 slides
Oumh1103 learning skills for open distance learners por
Oumh1103 learning skills for open distance learnersOumh1103 learning skills for open distance learners
Oumh1103 learning skills for open distance learnersRomzi Bin Zainal
6.9K visualizações12 slides
Tugas sim 14, walillah gias wiridianti, yananto mihadi putra se, msi,konsep e... por
Tugas sim 14, walillah gias wiridianti, yananto mihadi putra se, msi,konsep e...Tugas sim 14, walillah gias wiridianti, yananto mihadi putra se, msi,konsep e...
Tugas sim 14, walillah gias wiridianti, yananto mihadi putra se, msi,konsep e...WalillahGiasWiridian
274 visualizações23 slides
SIM, FADLI, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Pengenalan E-Learning , 2017 por
SIM, FADLI, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Pengenalan E-Learning , 2017SIM, FADLI, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Pengenalan E-Learning , 2017
SIM, FADLI, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Pengenalan E-Learning , 2017Fadli2727
22 visualizações10 slides
E-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITAL por
E-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITALE-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITAL
E-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITALfabaeza
2.1K visualizações8 slides
14. SIM, Yasmin Al-Hakim, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu... por
14. SIM, Yasmin Al-Hakim, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu...14. SIM, Yasmin Al-Hakim, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu...
14. SIM, Yasmin Al-Hakim, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu...Yasmin Al-Hakim
671 visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learning por
Sim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learningSim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learning
Sim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learningTikaagustina242
20 visualizações10 slides
Sim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learning por
Sim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learningSim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learning
Sim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learningDesi Panjaitan
38 visualizações6 slides
pemanfaatan ict por
pemanfaatan ictpemanfaatan ict
pemanfaatan ictarifah iffa
197 visualizações17 slides
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e... por
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...CELINEDANARIS
10 visualizações27 slides
Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14 por
Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14
Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14Ismania1912
17 visualizações14 slides
Makalah Mobile Learning por
Makalah Mobile LearningMakalah Mobile Learning
Makalah Mobile Learningshylviadgazella
6K visualizações17 slides

Mais procurados(19)

Sim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learning por Tikaagustina242
Sim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learningSim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learning
Sim,tika agustina, prof. dr. ir. hapzi ali, cma. sim, pengenalan e learning
Tikaagustina24220 visualizações
Sim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learning por Desi Panjaitan
Sim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learningSim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learning
Sim,desi panjaitan,hapzi ali,pengenalan e learning
Desi Panjaitan38 visualizações
pemanfaatan ict por arifah iffa
pemanfaatan ictpemanfaatan ict
pemanfaatan ict
arifah iffa197 visualizações
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e... por CELINEDANARIS
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...
CELINEDANARIS10 visualizações
Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14 por Ismania1912
Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14
Artikel pengenalan e learning - pertemuan 14
Ismania191217 visualizações
Makalah Mobile Learning por shylviadgazella
Makalah Mobile LearningMakalah Mobile Learning
Makalah Mobile Learning
shylviadgazella6K visualizações
Perkembangan e learning di malaysia por Erwan Nur Arief
Perkembangan e learning di malaysiaPerkembangan e learning di malaysia
Perkembangan e learning di malaysia
Erwan Nur Arief2.7K visualizações
Sim 14, sri anjani,prof. dr. ir. hapzi ali m.m. cma, pengenalan elearning, un... por Sri Anjani
Sim 14, sri anjani,prof. dr. ir. hapzi ali m.m. cma, pengenalan elearning, un...Sim 14, sri anjani,prof. dr. ir. hapzi ali m.m. cma, pengenalan elearning, un...
Sim 14, sri anjani,prof. dr. ir. hapzi ali m.m. cma, pengenalan elearning, un...
Sri Anjani72 visualizações
TUGAS SIM, MARINI KHALISHAH KHANSA, YANANTO MIHADI PUTRA, SE, M.Si, PENGENALA... por Marini Khalishah Khansa
TUGAS SIM, MARINI KHALISHAH KHANSA, YANANTO MIHADI PUTRA, SE, M.Si, PENGENALA...TUGAS SIM, MARINI KHALISHAH KHANSA, YANANTO MIHADI PUTRA, SE, M.Si, PENGENALA...
TUGAS SIM, MARINI KHALISHAH KHANSA, YANANTO MIHADI PUTRA, SE, M.Si, PENGENALA...
Marini Khalishah Khansa22 visualizações
SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan... por Dwi Yuliyanah
SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan...SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan...
SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan...
Dwi Yuliyanah16 visualizações
Indah herlina, hapzi ali, e learning dan manfaat sistem pembelajaran e-learni... por Indah Herlina
Indah herlina, hapzi ali, e learning dan manfaat sistem pembelajaran e-learni...Indah herlina, hapzi ali, e learning dan manfaat sistem pembelajaran e-learni...
Indah herlina, hapzi ali, e learning dan manfaat sistem pembelajaran e-learni...
Indah Herlina81 visualizações
14,sim ,fathia suwaninda ,hapzi ali , akuntansi ,universitas mercu buana,akun... por fathiamunaf
14,sim ,fathia suwaninda ,hapzi ali , akuntansi ,universitas mercu buana,akun...14,sim ,fathia suwaninda ,hapzi ali , akuntansi ,universitas mercu buana,akun...
14,sim ,fathia suwaninda ,hapzi ali , akuntansi ,universitas mercu buana,akun...
fathiamunaf41 visualizações
KONSEP E-LEARNING DAN KELEBIHAN SERTA KELEMAHAN E-LEARNING por Ayundari67
KONSEP E-LEARNING DAN KELEBIHAN SERTA KELEMAHAN E-LEARNINGKONSEP E-LEARNING DAN KELEBIHAN SERTA KELEMAHAN E-LEARNING
KONSEP E-LEARNING DAN KELEBIHAN SERTA KELEMAHAN E-LEARNING
Ayundari678.3K visualizações
Sim,nurlelah,prof.dr.ir.hapzi ali,mm,cma.pengertian e learning.universitas me... por Nurlelah Nurlelah
Sim,nurlelah,prof.dr.ir.hapzi ali,mm,cma.pengertian e learning.universitas me...Sim,nurlelah,prof.dr.ir.hapzi ali,mm,cma.pengertian e learning.universitas me...
Sim,nurlelah,prof.dr.ir.hapzi ali,mm,cma.pengertian e learning.universitas me...
Nurlelah Nurlelah110 visualizações
TUGAS SIM, AKBAR NURHISYAM , Yananto Mihadi P., S.E., M.Si., CMA.,Konsep E-Le... por akbarnurhisyam1
TUGAS SIM, AKBAR NURHISYAM , Yananto Mihadi P., S.E., M.Si., CMA.,Konsep E-Le...TUGAS SIM, AKBAR NURHISYAM , Yananto Mihadi P., S.E., M.Si., CMA.,Konsep E-Le...
TUGAS SIM, AKBAR NURHISYAM , Yananto Mihadi P., S.E., M.Si., CMA.,Konsep E-Le...
akbarnurhisyam143 visualizações
SIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learning por Laurissa DewiP
SIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learningSIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learning
SIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learning
Laurissa DewiP39 visualizações
tugas sim por GitaSrinita
tugas simtugas sim
tugas sim
GitaSrinita31 visualizações
Resume tik khamdiyah por khamdiyah
Resume tik khamdiyahResume tik khamdiyah
Resume tik khamdiyah
khamdiyah826 visualizações
Media Pembelajaran Berbasis Web por fadhilahrani
Media Pembelajaran Berbasis WebMedia Pembelajaran Berbasis Web
Media Pembelajaran Berbasis Web
fadhilahrani2.1K visualizações

Destaque

ICT por
ICTICT
ICTCik BaCo
606 visualizações10 slides
Elemen merentas kurikulum por
Elemen merentas kurikulumElemen merentas kurikulum
Elemen merentas kurikulumwmzuri
2.5K visualizações53 slides
Bab 2 Penubuhan Unit Unit Gerko por
Bab 2 Penubuhan Unit Unit GerkoBab 2 Penubuhan Unit Unit Gerko
Bab 2 Penubuhan Unit Unit Gerkoguest71b30b
29.2K visualizações47 slides
Kajian kes por
Kajian kesKajian kes
Kajian kesCik BaCo
3.6K visualizações4 slides
Petroconsult Brochure 2014 - High Res_low res por
Petroconsult Brochure 2014 - High Res_low resPetroconsult Brochure 2014 - High Res_low res
Petroconsult Brochure 2014 - High Res_low resHazem Elleithy
288 visualizações8 slides
Revista marzo por
Revista marzoRevista marzo
Revista marzoUtrera AL Dia
732 visualizações28 slides

Destaque(20)

ICT por Cik BaCo
ICTICT
ICT
Cik BaCo606 visualizações
Elemen merentas kurikulum por wmzuri
Elemen merentas kurikulumElemen merentas kurikulum
Elemen merentas kurikulum
wmzuri2.5K visualizações
Bab 2 Penubuhan Unit Unit Gerko por guest71b30b
Bab 2 Penubuhan Unit Unit GerkoBab 2 Penubuhan Unit Unit Gerko
Bab 2 Penubuhan Unit Unit Gerko
guest71b30b29.2K visualizações
Kajian kes por Cik BaCo
Kajian kesKajian kes
Kajian kes
Cik BaCo3.6K visualizações
Petroconsult Brochure 2014 - High Res_low res por Hazem Elleithy
Petroconsult Brochure 2014 - High Res_low resPetroconsult Brochure 2014 - High Res_low res
Petroconsult Brochure 2014 - High Res_low res
Hazem Elleithy288 visualizações
Revista marzo por Utrera AL Dia
Revista marzoRevista marzo
Revista marzo
Utrera AL Dia732 visualizações
D.E.R: A Genuine Learning Revolution por bhewes
D.E.R: A Genuine Learning RevolutionD.E.R: A Genuine Learning Revolution
D.E.R: A Genuine Learning Revolution
bhewes599 visualizações
Celeros-APD-125-Brochure por Bret Carr
Celeros-APD-125-BrochureCeleros-APD-125-Brochure
Celeros-APD-125-Brochure
Bret Carr389 visualizações
Return on Experience Event - USECON @Wien November 2013 por USECON
Return on Experience Event - USECON @Wien November 2013Return on Experience Event - USECON @Wien November 2013
Return on Experience Event - USECON @Wien November 2013
USECON913 visualizações
CSI.SP: Valuating The Informal Built Environment by Daan van den Berg, Jasper... por Jasper Moelker
CSI.SP: Valuating The Informal Built Environment by Daan van den Berg, Jasper...CSI.SP: Valuating The Informal Built Environment by Daan van den Berg, Jasper...
CSI.SP: Valuating The Informal Built Environment by Daan van den Berg, Jasper...
Jasper Moelker720 visualizações
TSR161- Lifting The Lid on Gyros por Paul Steinmann
TSR161- Lifting The Lid on GyrosTSR161- Lifting The Lid on Gyros
TSR161- Lifting The Lid on Gyros
Paul Steinmann297 visualizações
Practica 9 teo_perea por Teo_Perea
Practica 9 teo_pereaPractica 9 teo_perea
Practica 9 teo_perea
Teo_Perea237 visualizações
Bilytica - Erpisto ERP Presentation_9112014 por Hannah Naser
Bilytica - Erpisto ERP Presentation_9112014Bilytica - Erpisto ERP Presentation_9112014
Bilytica - Erpisto ERP Presentation_9112014
Hannah Naser280 visualizações
Catalogo pdf por RincóndeBelleza
Catalogo pdfCatalogo pdf
Catalogo pdf
RincóndeBelleza 529 visualizações
ECOMIMESIS- Área de Gestión Ambiental por Ecomimesis Ambientales
ECOMIMESIS- Área de Gestión AmbientalECOMIMESIS- Área de Gestión Ambiental
ECOMIMESIS- Área de Gestión Ambiental
Ecomimesis Ambientales399 visualizações
El caballero negro. horacio german garcia por RobertoOtazu
El caballero negro. horacio german garciaEl caballero negro. horacio german garcia
El caballero negro. horacio german garcia
RobertoOtazu314 visualizações
e-learning Project-APARD por apardhyd2013
e-learning Project-APARDe-learning Project-APARD
e-learning Project-APARD
apardhyd2013516 visualizações
O.P.I Digital Strategy Presentation por zilberbe
O.P.I Digital Strategy PresentationO.P.I Digital Strategy Presentation
O.P.I Digital Strategy Presentation
zilberbe471 visualizações

Similar a Oumh1103

KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013) por
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)Wak Sekawi
3.2K visualizações21 slides
Makalah mobile-learning por
Makalah mobile-learningMakalah mobile-learning
Makalah mobile-learningyusniekalestari
1.3K visualizações17 slides
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0... por
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...Djadja Sardjana
3.6K visualizações24 slides
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut por
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebutSeiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebutdianseptian09
4.6K visualizações7 slides
Teknologi Terhadap Pendidikan por
Teknologi Terhadap PendidikanTeknologi Terhadap Pendidikan
Teknologi Terhadap PendidikanAndi Aryauri
2.9K visualizações11 slides
Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac... por
Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac...Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac...
Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac...FaizalRisdianto1
3 visualizações10 slides

Similar a Oumh1103(20)

KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013) por Wak Sekawi
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)
Wak Sekawi3.2K visualizações
Makalah mobile-learning por yusniekalestari
Makalah mobile-learningMakalah mobile-learning
Makalah mobile-learning
yusniekalestari1.3K visualizações
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0... por Djadja Sardjana
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...
Djadja Sardjana3.6K visualizações
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut por dianseptian09
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebutSeiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut
dianseptian094.6K visualizações
Teknologi Terhadap Pendidikan por Andi Aryauri
Teknologi Terhadap PendidikanTeknologi Terhadap Pendidikan
Teknologi Terhadap Pendidikan
Andi Aryauri2.9K visualizações
Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac... por FaizalRisdianto1
Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac...Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac...
Azzahro, N. S. (2022, June 23). Indonesian student perceptions on face-to-fac...
FaizalRisdianto13 visualizações
Jurnal blog 1 por AWEY MULYANA
Jurnal blog 1Jurnal blog 1
Jurnal blog 1
AWEY MULYANA307 visualizações
Tugasan 3 por suzanasaudin
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
suzanasaudin639 visualizações
Tugas sim, theresia hanitalia, , yananto mihadi p., s.e., m.si., cma. pengena... por TheodoraTerdunGintin
Tugas sim, theresia hanitalia, , yananto mihadi p., s.e., m.si., cma. pengena...Tugas sim, theresia hanitalia, , yananto mihadi p., s.e., m.si., cma. pengena...
Tugas sim, theresia hanitalia, , yananto mihadi p., s.e., m.si., cma. pengena...
TheodoraTerdunGintin17 visualizações
E-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITAL por fabaeza
E-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITALE-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITAL
E-LEARNING, SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERGAYA DIGITAL
fabaeza2.1K visualizações
Tugasan 3 por Jazman664
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Jazman6642K visualizações
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma por Nadilla Noviana
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di smaManfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Nadilla Noviana4.1K visualizações
Modul i (jm) por irawani060786
Modul i (jm)Modul i (jm)
Modul i (jm)
irawani06078638 visualizações
Modul Media pembelajaran berbasis WEB por Rini biologi
Modul Media pembelajaran berbasis WEBModul Media pembelajaran berbasis WEB
Modul Media pembelajaran berbasis WEB
Rini biologi28 visualizações
Modul Media Pembelajaran Berbasis Web por Muzdalifahbiologi016
Modul Media Pembelajaran Berbasis WebModul Media Pembelajaran Berbasis Web
Modul Media Pembelajaran Berbasis Web
Muzdalifahbiologi01625 visualizações
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak por istichomah1
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demakPemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak
istichomah1122 visualizações
Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14) por felikstevanus
Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14)Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14)
Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14)
felikstevanus26 visualizações
MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx por ManEdyMan2
MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docxMAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx
MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx
ManEdyMan22 visualizações
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf por Nur Putriana
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdfSim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf
Nur Putriana40 visualizações

Mais de Cik BaCo

Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik por
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCik BaCo
3.4K visualizações23 slides
Kecerdsan emosi por
Kecerdsan emosiKecerdsan emosi
Kecerdsan emosiCik BaCo
402 visualizações2 slides
Fitrah manusia por
Fitrah manusiaFitrah manusia
Fitrah manusiaCik BaCo
349 visualizações3 slides
Konsep psikologi por
Konsep psikologiKonsep psikologi
Konsep psikologiCik BaCo
7K visualizações3 slides
kanak-kanak pintar cerdas por
kanak-kanak pintar cerdaskanak-kanak pintar cerdas
kanak-kanak pintar cerdasCik BaCo
12.1K visualizações11 slides
sifat dewasa por
sifat dewasasifat dewasa
sifat dewasaCik BaCo
229 visualizações1 slide

Mais de Cik BaCo(20)

Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik por Cik BaCo
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cik BaCo3.4K visualizações
Kecerdsan emosi por Cik BaCo
Kecerdsan emosiKecerdsan emosi
Kecerdsan emosi
Cik BaCo402 visualizações
Fitrah manusia por Cik BaCo
Fitrah manusiaFitrah manusia
Fitrah manusia
Cik BaCo349 visualizações
Konsep psikologi por Cik BaCo
Konsep psikologiKonsep psikologi
Konsep psikologi
Cik BaCo7K visualizações
kanak-kanak pintar cerdas por Cik BaCo
kanak-kanak pintar cerdaskanak-kanak pintar cerdas
kanak-kanak pintar cerdas
Cik BaCo12.1K visualizações
sifat dewasa por Cik BaCo
sifat dewasasifat dewasa
sifat dewasa
Cik BaCo229 visualizações
Asment tajwid por Cik BaCo
Asment tajwidAsment tajwid
Asment tajwid
Cik BaCo5.1K visualizações
Bahasa arab por Cik BaCo
Bahasa arabBahasa arab
Bahasa arab
Cik BaCo1.6K visualizações
Al quran adalah satu por Cik BaCo
Al quran adalah satuAl quran adalah satu
Al quran adalah satu
Cik BaCo2.5K visualizações
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik por Cik BaCo
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cik BaCo271.6K visualizações
Analisis jadual por Cik BaCo
Analisis jadualAnalisis jadual
Analisis jadual
Cik BaCo530 visualizações
Konsep kepimpinan por Cik BaCo
Konsep kepimpinanKonsep kepimpinan
Konsep kepimpinan
Cik BaCo10.7K visualizações
Cadangan format kajian tindakan 1 (asimah) por Cik BaCo
Cadangan format kajian tindakan 1 (asimah)Cadangan format kajian tindakan 1 (asimah)
Cadangan format kajian tindakan 1 (asimah)
Cik BaCo7.5K visualizações
Bahagian b por Cik BaCo
Bahagian bBahagian b
Bahagian b
Cik BaCo301 visualizações
analisis artikel por Cik BaCo
 analisis artikel analisis artikel
analisis artikel
Cik BaCo311 visualizações
Penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi d kalangan murid tahun 2 por Cik BaCo
Penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi d kalangan murid tahun 2Penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi d kalangan murid tahun 2
Penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi d kalangan murid tahun 2
Cik BaCo29.1K visualizações
KRB 301 por Cik BaCo
KRB 301KRB 301
KRB 301
Cik BaCo743 visualizações
Isi kandungan por Cik BaCo
Isi kandunganIsi kandungan
Isi kandungan
Cik BaCo212 visualizações
Kertas kerja gimrama (pj) por Cik BaCo
Kertas kerja gimrama (pj)Kertas kerja gimrama (pj)
Kertas kerja gimrama (pj)
Cik BaCo2K visualizações
Unit pelajaran 4_miskonsepsi por Cik BaCo
Unit pelajaran 4_miskonsepsiUnit pelajaran 4_miskonsepsi
Unit pelajaran 4_miskonsepsi
Cik BaCo737 visualizações

Oumh1103

 • 1. FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER SATU (SEPTEMBER 3102) OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS NAMA : NORINI BINTI MAHMUD NO. MATRIKULASI : 640930125308001 NO. KAD PENGNEALAN : 640930-12-5308 NO. TELEFON : 0198957582 E-MEL : norini0930@gmail.com NAMA PENSYARAH : WAN SAMSUHAIMI BIN MUSA PUSAT PEMBELAJARAN TAWAU LEARNING CENTRE
 • 2. OUMH1103 2 ISI KANDUNGAN Perkara Halaman PENGENALAN 2 1.0 KONSEP PEMBELAJARAN E-LEARNING 4 2.0 PEMBELAJARAN ORANG DEWASA (ANDRAGOGI) 7 3.0 SIFAT-SIFAT PELAJAR 9 KESIMPULAN 04 RUJUKAN 15
 • 3. OUMH1103 3 PENGENALAN Ledakan era internet memungkinkan kecanggihan teknologi maklumat mengalami perubahan dalam sekelip mata. Perubahan dalam teknologi maklumat memang tidak dapat dielakan dan ianya membawa impak yang besar dalam kehidupan seharian kita. Segala urusan kehidupan seharian kita pada masa kini sebahagian besarnya bergantung kepada teknologi maklumat atau internet termasuklah dalam bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi maya, proses pengajaran dan pembelajaran juga mengalami perubahan yang sejajar. Pendidikan jarak jauh adalah cetusan dari kecanggihan penyampaian maklumat terkini yang semakin mendapat di kalangan pelajar yang mahukan alternatif dalam menimba ilmu. Pendidikan jarak jauh bukanlah sesuatu yang asing lagi di dalam sistem pembelajaran global. Ianya berkait rapat dengan perubahan teknologi maya yang sangat pantas dan permintaan yang semakin meningkat untuk sistem pembelajaran ini. Pendidikan jarak jauh adalah keadaan dimana pelajar dan pengajar berada di dua tempat yang berbeza sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran. Oleh kerana kedua-dua pelajar dan tenaga pengajar tidak boleh bersemuka maka mereka memerlukan proses komunikasi yang melibatkan teknologi secara maya (Moore dan Kearsley, 2012). Bahan pembelajaran biasanya adalah dalam bentuk bercetak atau bersifat multimedia. Konsep pendidikan jarak jauh bermula seawal abad ke 18 di Eropah. Pengasasnya ialah Sir Isaac Pitman. Beliau menggunakan sistem trengkas di atas poskad untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajarnya. Pada awal abad ke 19, sistem pembelajaran ini semakin berkembang dengan adanya teknologi internet. Penggunaan internet memungkinkan ledakan yang pantas dalam sistem komunikasi atas talian dan telah membuka jalan dalam penambahbaikan dari segi kemudahan berinteraksi dengan menggunakan teknologi komunikasi. Di Malaysia, antara faktor utama yang mencetus trend pembelajaran ini adalah galakan daripada Koridor Raya Multmedia (MSC) yang mempromosikan pendidikan secara maya. Gagasan ini telah direalitikan oleh beberapa institusi pengajian tinggi
 • 4. OUMH1103 awam dan swasta dengan menawarkan beberapa kursus diploma mahupun ijazah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh. Antara institusi-institusi terawal adalah Unversiti Teknologi Mara, Universiti Sains Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan Open University Malaysia. Pada mulanya, pelbagai reaksi negatif juga positif timbul daripada beberapa pihak berkaitan dengan sistem pembelajaran ini. Namun selepas melihat hasil yang agak memberansangkan dari segi pencapaian akademik dan kejayaan dari segi melahirkan sumber manusia yang profesional, berilmu dan bertanggungjawab, pendidikan jarak jauh semakin mendapat permintaan yang tinggi di kalangan pelajar. Tidak dinafikan penyebab utama peningkaan dalam sistem pembelajaran ini adalah berpunca dari golongan sasar utamanya. Individu yang sudah bekerja tapi masih berminat meneruskan pengajian ke peringkat tinggi adalah golongan yang diberi keutamaan. Berikut adalah isi perbincangan berkaitan dengan pembelajaran e-learning iaitu: 4 E-learnig (e- Pembelajaran) Konsep Pembelajaran e- Learning Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi) 1.0 KONSEP PEMBELAJARAN E-LEARNING Ciri-ciri Pembeleajaran Orang Dewasa Pada masa kini, pembelajaran e-learning semakin mendapat sambutan di kalangan institusi pengajian tinggi kebanyakkan institusi ini menggunakan pembelajaran e-learning bagi pelajaran jarak jauh. Konsep e-learning ini sangat luas dan seringkali diperkatakan oleh pihak media mengenai e-learning ini selarasa dengan kemajuan teknologi maklumat di negara kita.
 • 5. OUMH1103 Sepertimana yang kita ketahui bahawa banyak pakar pendidikan memberikan defenisi mengenai e-learning, seperti yang dipaparkan oleh Thomson, Ganxglass, dan Simon (dalam Siahaan, 2004) bahawa pembelajarn e-learning merupakan suatu pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronik. E-learning (pembelajaran elektronik) dapat didefenisikan sebagai keupayaan menghubungkan pensyarah dengan sumber pembelajarannya (database, pakar/instruktur, perpustakaan) yang secara realitinya ia terpisah atau bahkan berjauhan namun ia mampu menhubungkan dan dapat saling berkomunikasi, berinteraksi atau berkolaborasi secara (secara langsung/synchronous dan secara tidak langsung/asynchronous). Selain itu, E-learning merupakan bentuk pembelajaran atau latihan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi , misalnya internet, video(audiobroadcasting), video(audioconferencing), CD-ROOM (secara langsung dan tidak langsung). Kegiatan e-learning termasuk dalam model pembelajaran individual. Menurut Loftus (2001) dalam Siahaan (2004) kegiatan e-learning lebih bersifat demokratis dibandingkan dengan kegiatan belajar pada pendidikan konvensional, ini kerana pelajar memiliki kebebasan dan tidak merasa khawatir atau ragu-ragu mahu pun takut, baik untuk mengajukan sebarang pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta tanggapan ini kerana di dalam pembelajaran e-learning ini tidak ada belajar lainnya yang secara fisik langsung yang boleh membataskan idea atau pertanyaan dari mana-mana pelajar seperti yang biasa dalam pembelajaran di dalam kelas iaitu yang dikenali sebagai pembelajaran konvosional. Pendapat Mishra, (2009) beliau mendefinisikan e-pembelajaran (e-learning) masih merupakan satu kaedah yang agak baru. Pada ketika ini tidak ada satu definisi yang boleh dikatakan diterima pakai secara menyeluruh. Bahkan definisi e-pembelajaran kerap dikelirukan dengan definisi online learning. Kadangkala terdapat pertindihan makna, misalnya, dengan pembelajaran online, pembelajaran berasaskan Internet, pembelajaran berasaskan teknologi, pembelajaran berasaskan komputer, pembelajaran berasaskan web dan pembelajaran maya atau disamakan dengan Learning Management System (LMS) seperti Blackboard, WebCt dan Moodle (Yusup, et al., 2008). 5
 • 6. OUMH1103 Selain itu, penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran semakin penting pada masa kini sebagaimana menurut Nor Hashim (1996), cara yang paling berkesan untuk memanfaatkan keupayaan komputer adalah dengan menjadikan alat untuk membantu kerja-kerja kita supaya menjadi lebih mudah dan berkesan. Di dalam pembelajaran ‘e-learning’ fokus utamanya adalah pelajar. Suasana pembelajaran ‘e-learning’ akan memaksa pelajar menjadi berdikari dan lebih aktif dalam pembelajarannya kerana perancangan pelajaran dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Pelajar membuat perancangan dan mencari maklumat dengan daya usaha dan inisiatif sendiri. Pencarian maklumat tidak terbatas dan terkini kerana bahan pengajaran boleh dipilih sendiri oleh pelajar sama ada dirasakan sesuai atau tidak. Pelajar tidak perlu rasa malu untuk mengulangi tajuk pembelajaran yang sama untuk mencapai tahap kepuasan pemahaman mereka sebelum beralih ke tajuk pelajaran yang lain. Selain itu, masa lebih fleksibel dan kurang tekanan kerana ianya boleh dilakukan di mana sahaja asalkan ada kemudahan komputer dan internet. Pembelajaran e-learning merupakan Sistem pembelajaran yang Open Source, merupakan Sistem pembelajaran yang menggunakan aplikasi web yang dapat dijalankan di server dan dapat diakses dengan web browser . Pada prinsipnya server dapat diakses tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sepanjang terdapat koneksi internet antara client dengan server. Begitula pendapat pakar pendidikan tentang pembelajaran e-learning oleh itu dapat diringkaskan berkaitan dengan definisi atau konsep pembelajaran e-learning seperti berikut : i. E-Learning merupakan suatu jenis pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan tersampainya seuatu bahan pengajaranr kepada pelajar dengan menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain. ii. E-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk menyokong sesi pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan media Internet, jaringan komputer, mahu pun komputer standalone. 6
 • 7. OUMH1103 iii. E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang 7 memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan Internet. iv. E-Learning memungkinkan pelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa batasan masa, tempat dan sebaginya seperti pembelajaran di dalam kelas. v. E-Learning seringkali difahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang mampu diakses dari intranet di setiap jaringan lokal atau internet. 2.0 PEMBELAJARAN ORANG DEWASA (ANDRAGOGI) Pembelajaran dengan menggunakan bahan teknologi yang seringkali disebut sebagai e-pembelajaran, e-learning mahu pun pembelajaran atas talian sangat berkait rapat dengan pembelajaran orang-orang dewasa iaitu pembelajaran andragogi. Orang dewasa mempunyai ciri-ciri yang dapat membantu kejayaan pembelajaran di dalam atas talian. Andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu andre yang berarti ”orang dewasa” dan agagos yang berarti ”membimbing” atau ”mendidik”. Jadi, andragogi diartikan sebagai ilmu atau seni membimbing orang dewasa belajar. Pengertian belajar yang kita kenal selama ini sebagian besar berasal dari hasil studi yang dilakukan terhadap anak-anak. Demikian pula apa yang kita kenal mengenai mengajar, sebagian besar diperoleh dari pengalaman mengajar anak-anak. Kehadiran andragogi ini merupkan pengembangan dari konsep pedagogi, iaitu ilmu atau seni mengajar anak-anak, di mana ketika sesi pembelajaran diterapkan terhadap orang dewasa, dan ianya berbeza dengan mengajar anak-anak, sehingga para ahli mengembangkan suatu teori mengajar orang dewasa yang disebut andragogi. Pada pandangan Levinson, D.J (1979) beliau mengatakan bahawa pembelajaran dewasa (andragogi) merupakan teknik baru dalam kaedah pembelajaran. Ianya merupakan satu proses di mana pelajara dewasa sedar bagaimana menilai pengalaman yang diperoleh. Fakta dan informasi serta pelbagai pengetahuan yang digunakan adalab bertujuan menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam proses ini
 • 8. OUMH1103 guru akan menggunakan fungsi-fungsi baru. Manakala pada pendapatGesner G.G (2000) beliau menyatakan bahawa pembelajaran dewasa ialah satu konsep di mana aktiviti yang sengaja diadakan bagi pembeangunan orang dewasa. Pembangunan di sini bermaksud peningkatan kesedaran, penambahan pengalaman dan pengetahuan. Knowles M. (1970), menyatakan sebelum wujudnya andragogi, pedagogi sudah lama muncul. Pedagogi adalah seni dan kebudayaan bagi pembelajaran kanak-kanak. Perkataan itu diambil dari yunani iaitu ‘paid’ bermaksud ‘child’ dan ‘agogus’ bermaksud ‘leader of ’ . kemudian Knowles memberi makna andragogi ‘Aner’ bermaksud ‘man’ atau ‘adult’ dan ‘agogus’ bermaksud ‘leader of ’. Namun Knowles menganggap ia mempunyai makna yang berlainan dengan pembelajaran orang dewasa. Walaupun begitu, kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain. “ saya tidak mengatakan yang pedagogi adalah untuk kanak -kanak sahaja dan andragogi adalah untuk orang dewasa, memandangkan ada beberapa andaian pedagogi realistic untuk orang dewasa dan beberapa situasi dan beberapa andaian andragogi sesuai untuk kanak-kanak. Dan saya tida mengatakan yang pedagogi itu buruk manakala andragogi adalah baik, setiap satunya mempunyai andaian yang munasabah” (Knowles, M 1970). Menurut pandangan lain pula, ada yang menyatakan bahawa pembelajaran dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan terancang di mana kandungan, tahap dan cara tidak kira format ataupun tidak serta sama ada ianya memanjangkan atau pun menggantikan pendidikan asas di sekolah, kolej dan universiti di mana seseorang dianggap sebagai dewasa oleh masyarakat membangunkan kemahiran, memperkayakan pengetahuan serta meningkatkan kelayakan teknikal professional dan seterusnya membawa kepada perubahan sikap serta dalam pembangunan diri serta penglibatan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan kebudayaan Levinson D.J (1979). Oleh itu, dapat disimpulkan di sini mengenai definisi-definis yang berbeza yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan mengenai definisi andragogi iaitu pembelajaran dewasa adalah proses pembelajaran yang disedari, sistematik, berterusan serta terancang bagi individu yang dicirikan sebagai dewasa bagi 8
 • 9. OUMH1103 memperolehi atau memantapkan lagi nilai, kemahiran dan pengetahuan yang sudah sedia ada. 9 3.0 SIFAT-SIFAT PELAJAR Jika kita lihat pelajar yang terlibat di dalam pembelajaran e-learning ini adalah daripada golongan orang dewasa yang mengikuti program pendidikan jarak jauh di setiap institusi pengajian tinggi. Selain itu, kebanykan pelajar ini mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat yang dapat membantu kejayaan mereka di dalam pembelajaran atas talian atau pembelajaran e-learning. Antara sifat-sifat yang ada pada pelajar-pelajar dewasa ini iaitu: SIFAT-SIFAT PELAJAR Kegigihan dan tahap disiplin yang tinggi Mempunyai pengalaman Berkemahiran dalam pengurusan masa Kemahiran Komunikasi Berkesan dan sesuai Mempunyai motivasi diri dan orentasi yang tinggi i. Kegigihan dan tahap disiplin yang tinggi Kemahiran Teknikal Asas Golongan pelajar yang mengikuti program pendidikan jarak jauh adalah dari kalangan mereka yang sudah berkerjaya dan juga berkeluarga. Situasi pembelajaran mereka tidak sama dengan situasi pembelajaran semasa mereka hanyalah seorang pelajar
 • 10. OUMH1103 dahulu. Kegigihan adalah kunci utama untuk terus kekal dalam pembelajaran secara atas talian. Sifat gigih berusaha dalam konteks pelajar jarak jauh boleh didefinasikan sebagai menghadirkan diri di dalam proses pembelajaran secara berterusan atau mengikut tempoh tertentu sehingga seseorang pelajar tersebut dapat memenuhi matlamat utama pembelajaran (Tinto 1993). Isu yang sering timbul adalah apabila ramai diantara pelajar meninggalkan program kerana tidak dapat menanggung bebanan pembelajaran dan juga bebanan tugas mahupun keluarga. ii. Mempunyai Pengalaman Peranan tersebut amat sesuai dengan perjalanan waktu seorang individu membesar dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit-getirnya kehidupan, di mana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar yang kaya, dan pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperolehi pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan "Experiential Learning Cycle" (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman). iii. Berkemahiran dalam pengurusan masa Di dalam pengurusan masa ini, pelajar dewasa mempunyai sifat yang lebih bijak di dalam setiap yang melibatkan masa. Sebagai seorang yang professional yang sering sibuk adalah sangat penting untuk memiliki pengurusan masa sebagai pelajar jarak jauh. Keupayaan untuk menguruskan masa adalah faktor utama untuk menggalakkan pelajar untuk berjaya sebagai pelajar jarak jauh terutama di dalam pembelajaran e-learning. Sebagai pelajar jarak jauh, ia adalah penting untuk mengetahui bahawa anda tidak akan menerima peringatan berterusan mengenai kuiz atau tugasan yang akan datang, projek-projek yang dijadualkan, atau tarikh akhir untuk kertas yang perlu dikemukakan. Ini mesti dilakukan dalam jumlah yang dihormati masa sebelum tarikh akhir dan dalam cara yang menyokong kesinambungan pengetahuan. 10
 • 11. OUMH1103 Ini bermakna matlamat harus ditetapkan dan juga menggunakan beberapa jenis sistem pengurusan masa untuk mengesan segala-galanya. Selain itu, mempunyai strategi pengurusan masa boleh membantu satu procrastination mengelakkan individu. Menganjurkan rancangan akan menyediakan panduan yang perlu diikuti supaya seorang pelajar tidak akan membuang masa berharga menentukan apa yang perlu dilakukan seterusnya. Ini akan menggalakkan motivasi dan membolehkan satu untuk menjadi lebih berjaya dalam kursus-kursus pengajian jarak jauh. Sebagai Garcis (2010) menyatakan, " Baik pelajar jarak jauh tidak akan menangguhkan kerja mereka". Keupayaan untuk kekal bertanggungjawab untuk melengkapkan kerja kursus tepat pada masanya adalah sifat bahawa pelajar jarak mesti memperoleh untuk menjadi berjaya. Pelajar jarak jauh mesti tahu bagaimana untuk menguruskan masa mereka dan juga memperbaiki kajian tabiat untuk menjadi pelajar yang berjaya dalam talian. iv. Mempunyai motivasi diri dan orentasi yang tinggi Pembelajaran jarak jauh adalah satu peluang besar bagi mereka yang mempunyai keupayaan untuk membangunkan motivasi kepada diri mereka sendiri, terutama apabila mereka dipengaruhi oleh sesuatu halangan tertentu yang menghalang mereka daripada menghadiri kelas tradisional. Jarak pembelajaran memberikan bebanan motivasi daripada struktur bilik darjah ke bahu pelajar. Pelajar mesti mendapatkan inisiatif untuk login kursus untuk menyiapkan kerja mereka. Selain itu, Pelajar mesti melayari sukatan pelajaran dan bersedia untuk kerja kursus , kuiz dan peperiksaan tanpa panduan penutupan pengajar kursus. Mana-mana pelajar yang tidak mempunyai selfdiscipline dan motivasi diri untuk memulakan kursus ini. Pembelajaran jarak jauh memerlukan motivasi diri yang tinggi ini kerana mereka dipengaruhi oleh tanggungjawab lain, gangguan dan kekurangan petunjuk. Sebagai Universiti Otago ditunjukkan, "Pelajar jarak jauh berkesan menjadi dan kekal bertanggungjawab untuk diri mereka sendiri " (2011). Selain itu, dalam ciri ini kanak-kanak (yang belajar) orientasi belajarnya ‘seolah-olah’ sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada proses pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). Sedangkan pada orang dewasa, memiliki orientasi belajar cenderung berpusat pada penyelesaian 11
 • 12. OUMH1103 permasalahan yang dihadapi (Problem Centered Orientation). Hal ini disebabkan belajar bagi orang dewasa merupakan keperluan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan seharian, terutama dalam fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Selain itu, perbezaan ini disebabkan perbezaan dari perspektif waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu yang cepat dan singkat. Sedangkan bagi kanak-kanak, penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan pada anak, bahawa belajar hanya sekadar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. v. Kemahiran Komunikasi Berkesan dan sesuai Kemahiran berkomunikasi adalah penting dalam pembelajaran dalam talian kerana pelajar perlu mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukannya. Guru bersedia untuk membantu pelajar, tetapi mereka tidak dapat mengutip pada isyarat bukan lisan seperti kelihatan kekeliruan pada muka pelajar. Antara tips ini : a. Menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah untuk berkomunikasi dengan guru-guru andA. Banyak sekolah dan program-program dalam talian menyediakan beberapa cara untuk pelajar atau ibu bapa untuk berkomunikasi dengan guru-guru dan kakitangan. Ini mungkin termasuk e -mel, kumpulan perbincangan , sembang waktu pejabat bilik , telefon bimbit, dan juga mesej teks. Guru dan kakitangan mahu membantu anda untuk berjaya dalam kelas anda dan akan menjawab soalan anda. Ia mungkin merasa janggal untuk bercakap dengan guru-guru anda dengan cara ini , tetapi jangan bimbang. Jika guru anda telah berbual bilik atau pejabat telefon bimbit jam , jangan segan untuk menggunakan orang-alat untuk berkomunikasi dengan guru anda. b. Gunakan gaya dan bahasa yang sesuai untuk ke sekolah. Apabila berkomunikasi dengan guru-guru dan kakitangan lain, anda perlu menulis sepenuhnya , ayat tatabahasa yang betul dan dengan nada hormat. Ramai pelajar digunakan untuk gaya yang sangat tidak formal penulisan dalam bilik sembang, blog, mesej teks, dan sebagainya. Oleh kerana jarak yang jauh, ia menarik bagi sesetengah pelajar untuk 12
 • 13. OUMH1103 mengatakan sesuatu daripada marah atau kecewa bahawa mereka tidak akan berkata kepada guru secara peribadi. Guru Online adalah profesional . Melayan mereka dengan hormat dan budi bahasa. vi. Kemahiran Teknikal Asas Pelajar dalam talian memerlukan kemahiran teknikal asas untuk terus berjaya. Ini termasukla keupayaan untuk membuat dokumen baru, menggunakan program pemprosesan perkataan, melayari Internet , dan memuat turun perisian. Kebanyakan sekolah dalam talian mempunyai program orientasi pelajar baru. Ini mengajar pelajar bagaimana untuk menggunakan sistem pengurusan pembelajaran sekolah dan alat dalam talian lain, tetapi mereka biasanya tidak meliputi asas-asas . Selain itu, Jika pelajar tidak mempunyai kemahiran dan kekurangan kemahiran asas komputer, anda mungkin mahu mencari tutorial dalam talian seperti yang didapati melalui Rangkaian Perpustakaan. pelajar juga akan mahu untuk menyemak laman web utama sekolah dalam talian ini untuk keperluan perkakasan dan perisian mereka. Pastikan komputer anda sendiri memenuhi kehendak pembelajaran e-learning. 13
 • 14. OUMH1103 14 KESIMPULAN Teknologi maklumat pada masa kini dilihat lebih berpotensi baik sebagai penguat dan pemangkin dalam mencapai proses pengajaran dan pembelajaran yang unggul (Davitt, 2005). ICT dianggap berperanan sebagai alat untuk mengajar dan belajar, sambungan serta media pertukaran. Justeru itu, peluang yang ada perlu diraih melalui penggabungan pengetahuan dan pembelajaran dengan kekuatan alat teknologi pendidikan, dan menggunakan kemudahan ini bagi menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Maka jelaslah di sini bahawa pembelajaran e-learning sangat berkait rapat dengan pembelajaran orang dewasa. dengan ciri-ciri yang positif yang ada pada orang dewasa dapat membantu mereka berjaya dalam bidang pendidikan berasaskan pembelajaran atas talian. Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) berjaya merevolusikan pendidikan khususnya pembelajaran e-learning yang biasanya digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswa di setiap pengajian tinggi mahupun sewasta. Institusi pendidikan boleh membangunkan satu sistem pembelajarn yang lebih fleksibel serta berorentasikan pelajar. Sistem pembelajaran ini perlu mengambilkira, pengalaman, kemahiran, keupayaan keseluruhan dan sikap pelajar disamping kekangan teknologi ICT yang wujud pada masa ini.
 • 15. OUMH1103 15 RUJUKAN Blumestyk. G. (1999). Distance learning at the Open University: The British institution’s success has inspired imitators in the United States. The Chronicle of Higher Education, July 23, pp.A35ff (Information Technology Section). Garcis, H. (2010). Getting successful as a distance learner. Retrieved May 25, 2011 from http://EzineArticles.com/3803925. Gan S.L. (1998(. Online distance education program :Problems and issue. Proceedings of the International Conference on Information Technology and Multimedia at UNITEN (ICIMU 98), Malaysia. Maznah Muhammad. Carter G.L. )2000(. Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa. Kuala Lumpur: Utusan. Publication. Musa Abu Hassan. )2002(. Peranan dan Penggunan ICT di Kalangan Masyarakat. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2009). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education (4th ed.) Boston, MA: Pearson. Surendran A/L Sankaran. )2006(. Tahap Penggunaan Internet Sebagai Sumber Pengajaran Di Kalangan Pensyarah UUM. (Billings and Kowalski, 2004; Johnson & Romanello, 2005) http://www.cpepnet.ca/system/files/Generational+Characteristics_0.pdf