Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappelijk Resultaat Sociaal Domein

Bianca den Outer
Bianca den Outerco-founder JB Lorenz em schakelteam personen met verward gedrag
Van merkbaar naar meetbaar
beknopte uitleg MMR
Van data naar instrument
Van datalijstjes naar instrument om schaarste te verdelen over wijken binnen
de regio of gemeente met als doel het voeren van een inhoudelijk gesprek
over jeugdhulp en ondersteuning waarbij:
•	Een gezamenlijk gedeeld beeld besproken kan worden,
•	 Discussie gevoerd kan worden over beleids-, werk- en implementatievraagstukken
•	 Resultaat beloond kan worden (in vorm van contractering, gesprek, innovatie)
•	 Schaarste van tijd, expertise en middelen verdeeld kan worden naar nut noodzaak
•	 Ieder vanuit zijn eigen expertise en kennisveld kan (blijven) kijken.
Met de wijk (het wijkteam) als uitgangspunt.
Ambitie: samen leren en ontwikkelen
Missie, kerndoelen, succesbepalende factoren 
samenhangende verbeterdoelen organisatie
Missie / kerndoelen
gerealiseerd?
Input-
indicatoren
Output-
indicatoren
Outcome-
indicatoren
Proces-
indicatoren
(verdere) verbeteracties
Leercurve en niet genormeerd sturen
gemiddelde professionals bovenmaatse professionals
huidige situatie
gewenste situatie
ondermaatse hulp
Ordening van indicatoren naar model
Bij iedere indicator zijn de volgende vragen gesteld:
•	Over welk aspect van de jeugdhulp en ondersteuning zegt dit iets? Wat
voegt het toe?
•	Hoe betrouwbaar is de data?
•	Op welk niveau is het beschikbaar? Gemeente, wijk, individu 	
•	Wordt deze data al geregistreerd of is hier extra inzet voor nodig?
•	In welke verhouding staat deze data tot de doelen van de jeugdhulp?
•	Is er een relatie/correlatie van deze data met een maatschappelijk
resultaat?
•	Is dit aantoonbaar? In welke mate draagt de data bij aan resultaat?
• N % inwoners
• N % kinderen bevolking
• N % ouderen bevolking
• N % eenpersoonshuishoudens
• Psychische gezondheid
• Ontwikkelcapaciteit (VB)
• Gedragsproblematiek / middelen
• Misbruik
Jeugdhulp / maatwerkvoorzieningen Wmo
• Naar duur, vorm en euro (per kind/volwassene in
zorg en totaal aantal kinderen/volwassenen)
• Uitkomsten van hulp
• Zorgtoewijzing en verwijzingen
Interventies jongeren
• Passend onderwijs
• N uitkering en overige
• N schuldhulpverlening (25)
• Huursubsidie (25)
Interventies volwassenen
• N uitkering en overige
• N schuldhulpverlening (25)
• Huursubsidie ( 25)
• Volwassenen en jeugdigen gaan naar school en/of werken en/of hebben hobby’s
• Woonvoorzieningen sluiten voor bijzondere doelgroepen aan op de zorgbehoefte
• Jeugdigen groeien veilig op in een gezin
• Jeugdigen groeien op tot zelfredzame mensen en volwassenen zijn zelfredzaam
1. Hebben veerkracht naar vermogen
2. Eigen regie naar vermogen
3. Ontplooien zich naar vermogen
• Gezinssamenstelling
• Etniciteit (van de ouders)
• Scheidingen
• Aantal kinderen / volwassenen dat opgroeit in •
armoede
• Fysieke en psychische kenmerken volwassenen
• Opvoedingscapaciteit van ouders
• Strafrechtelijk verleden
• Aanwezige stressfactoren binnen gezin /
huishouden (schulden, ziekte, verslaving,
criminaliteit)
• Opleidingsniveau
INTERVENTIES
zorg, welzijn, werk, onderwijs, wonen
• Toegang tot voorzieningen
• Toegang tot kennis
• Netwerk
• Participatiegraad ouders en kinderen /
volwassenen aan maatschappelijk leven
• Financiele mogelijkheden
• Woonomstandigheden
• Geletterdheid
KIND/VOLWASSENE THUISSITUATIE KANSEN MOGELIJKHEDEN
MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT
Beelden uit de wijk (kwalitatief)
Ordening van de clusters
De groene clusters zijn omstandigheden en situaties die van invloed zijn op een stabiel
leef- en ontwikkelingsklimaat van een kind of volwassene.
Tussen de drie categorieën kind/volwassene, thuis en kans is een samenspel van
factoren (horizontale verbinding) die leidt tot de gewenste situatie; een stabiele
leefomgeving met kansen voor volwassenen en een jeugdige die uitgroeit tot
zelfredzame burger (de pijlen naar de donkergroene balk).
De donkerblauwe balk zijn de interventies. Deze is over de gehele breedte genomen. De
interventies kunnen afhankelijk van hun aard, duur en doel namelijk ingrijpen op alle (leef)
gebieden.
Dit is een systemisch perspectief: het effect van (jeugd)hulp of een interventie wordt
geplaatst in een breder perspectief dan alleen het resultaat van die ene interventie.
Groene clusters
Cluster 1. Het kind/volwassene zelf
Dit zijn indicatoren die iets zeggen over de jeugdigen en volwassenen zelf. Hoeveel, of
ze gezond zijn, of ze beperkingen hebben (lichamelijk, verstandelijk) of er opvoed- of
gedragsproblemen zijn, of ze veel eten of juist niet, of ze verslaafd zijn en of ze in contact
zijn geweest met politie.
Cluster 2. de thuissituatie
Deze indicatoren zeggen iets over de volwassene en/of ouders van een kind. Of
volwassenen/ouders getrouwd zijn, of gescheiden. Is er een ouder? Zijn de volwassenen/
ouders gezond, hebben ze fysieke of psychische problemen, is er armoede in het gezin?
Cluster 3. Kansen, voorbeelden en mogelijkheden die het kind/volwassene heeft
Of de volwassene/ouders werken of een uitkering hebben, het kind toegang heeft tot
voorzieningen als theater, zwembad, bibliotheek. Hoe de fysieke woonomgeving eruit
ziet.
Donkerblauwe clusters
Soorten hulp, vorm, omvang, doorverwijzingen, resultaten van de ingezette hulp, hulp en
ondersteuning van het gezin, afhankelijkheden van het gezin (soort uitkering, toeslagen,
schulden), verantwoordingsinformatie over de hulp/interventie zoals bijvoorbeeld
caseload enz enz.
•	Let op: het gaat hier veelal, maar niet alleen om formele interventies van hulp. Dit gaat
ook om informatie, andere hulp en ondersteuning zoals uitkering, saneringsbeleid,
huursubsidie, woonbeleid. Het betreft vooral het ingrijpen van de overheid, maar
behelst ook mantelzorg.
•	 Ontwikkelde parameter: uitgaven per kind/inwoner/ouderen per wijk.
Het maatschappelijk resultaat
De Jeugd:
1	gaat naar school
2	groeit op in een gezin
3	werkt en/of heeft hobby’s
4	groeit op tot zelfredzame burger
	 1	heeft geen hulp/zorg nodig
	 2	heeft werk en participeert
De inwoners:
1	zijn zelfredzaam,
2	hebben geen tot minimale ondersteuning nodig van gemeenten,
3	hebben werk en zijn actief
4	en wonen zo lang mogelijk thuis (ongeacht beperking en leeftijd)
Bruikbaarheid en toepassingen
1	Een visualisatie van de stand van de jeugd in een wijk of 	gemeente
2.	 Richtinggevend model voor beleidsintensiveringen, -	 extensiveringen of innovaties
3.	Verdeelmodel voor algemene voorzieningen of niet geoormerkte 	 preventieve
middelen
4.	 Ondersteuningsinstrument voor inkoop en 	verantwoordingsgesprekken
5.	 Op termijn basis voor integraal bekostigingsmodel?
Voor wie?
•	Bestuurders. Om een beeld te krijgen van de problematiek die speelt binnen de
gemeenten of onderliggende wijken.
•	De wijkteams. Zij zien wat hun werkveld is welke expertise er opgenomen moet
worden in het wijkteam.
•	De aanbieders hulpverleners. Zij krijgen een beeld van wat er speelt in de situatie
van kinderen/inwoners en kunnen daar, meer dan nu, rekening mee houden.
•	Beleidsmakers en inkopers. Het bredere perspectief geeft een beeld van de gehele
problematiek van een wijk. Het welzijnswerk kan in het bredere perspectief geplaatst
worden van het sociaal domein.
Gezin kenmerken zelfredzaamheid
gezinssituatie
•	aantal scheidingen
•	gezinssamenstelling
•	etniciteit
•	gezin op max 105% van minimum
zelfredzaamheid ouders
•	inkomen uit werk
•	ouders hebben (vrijwilligers)werk
•	ouders nemen deel aan clubs/sport/activiteiten
•	deelname aan kerk /gemeenschap
(ieder geloof meenemen)
•	ziekte/gezondheid van ouders
•	schuldhulpverleningstrajecten
•	schulden
•	lopende strafzaken
nu beschikbaar op wijk niveau
Nog niet
Nog niet
Ja
Ja
Ja
Nog niet
Nee
Nee
Nog niet
Nog niet
Nee
Nee
op gemeente niveau
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Uitgangsituatie bij Wmo
Ouderen
•	Aantal 65+ en 75+
•	Aantal met hulp (Wmo en VP/VZ)
•	Aantal Langdurige zorg indicaties
LVB
•	Aantal langdurige zorg
•	Indien geregistreerd, aantal mensen met een beperking
GGZ
•	Aantal mensen met GGZ problematiek (alleen als geregistreerd wordt)
•	Medicatiegebruik
•	Beschermd Wonen
Omstandigheden en kansen
•	Gemiddeld inkomen
•	Aantal uitkering/bijstand
•	Een persoonshuishoudens (boven 65)
•	Aantal huishoudens in armoede
•	Schulden
•	Vermogen
•	Nabijheid van voorzieningen
•	Huursubsidie
Maatschappelijke resultaten Wmo
Mensen wonen langer thuis
•	Aantal thuiswonenden met langdurige zorg indicatie
•	Aantal intramuraal wonen met langdurige zorgindicatie
Dit afgezet tegen het totaal aan mensen in ondersteuning bij gemeente (WMO)
Indien registratie bij gemeente op doelgroepen is, dan is het mogelijk om dit per
doelgroep te presenteren
Maatschappelijke resultaten jeugd
Inwoners/kinderen gaan naar school of hebben werk
•	aantal achterstandsleerlingen
•	aantal voortijdig schoolverlaters
•	aantal MBO geslaagden met een start kwalificatie
•	aantal jeugdwerklozen
•	buitenschoolse activiteiten
•	schoolverzuim
Kinderen hebben geen professionele ondersteuning
nodig bij hun ontwikkeling
•	aantal beëindiging zorg 1 jaar na start
•	aantal kinderen zonder nieuwe zorg 1 jaar na
beëindiging
•	aantal DBC’s dat geopend wordt op leeftijd van
18 jaar
•	aantal maatwerkvoorzieningen die geopend
worden op leeftijd van 18 jaar
•	aantal maatregelen (OTS, Voogdij, JB-JR, JR)
•	aantal kinderen in zorg
•	uitgaven per kind (aparte parameter)
nu beschikbaar op wijkniveau
Ja
Nee (nog niet DUO)
Nee (nog niet)
Nee (nog niet)
Nee
Nee (nog niet DUO)
Nog niet
Nee (nog niet)
Nee (nog niet)
Nee (nog niet)
Ja (niet in tabel)
Ja
Nee
Ja
op gemeente niveau
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Welzijn van het kind
Jeugdigen zijn gezond
•	aantal kinderen onder 18 verslaafd
•	aantal kinderen onder 18 met diagnose
•	aantal kinderen met overgewicht
•	aantal kinderen met een beperking
Jeugdigen plegen geen strafbare feiten
•	aantal in aanraking met politie
•	strafrechtelijke afdoeningen
•	zelfgerapporteerd daderschap
Jeugdigen groeien veilig op in hun eigen gezin 
omgeving
•	aantal uithuisplaatsingen
•	aantal raadsmeldingen AMK
•	aantal OTS’en
beschikbaar op wijkniveau
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
op gemeente niveau
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nog niet
Ja
Ja
Welzijn van het kind
afwijking per wijk van gemiddelde (gemeente = 1)
Welzijn van het kind

	
	
0,00	
0,50	
1,00	
1,50	
2,00	
2,50	
3,00	
3,50	
4,00	
AFWIJKING	PER	WIJK	VAN	GEMIDDELDE	(GEMEENTE	=	1)	
historische	uitgaven	per	kind	 achterstandsleerlingen	 aantal	maatregelen	 Raadsmeldingen	en	AMK
Gezin kenmerken zelfredzaamheid
gezinssituatie werk
Gezin kenmerken zelfredzaamheid
0%	
10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
GEZINSSITUATIE		WERK	
GezinssituaGe	 GezinssituaGe	 Zelfredzaamheid	gezin
Confrontatie budget, kenmerken kind,
kenmerkengezinConfronta7e budget, kenmerken kind,
kenmerkengezin
0,00	
0,50	
1,00	
1,50	
2,00	
2,50	
3,00	
GrafiekGtel	
historische	uitgaven	per	kind	 welzijn	van	het	kind	 GezinssituaGe	 Zelfredzaamheid	ouders/gezin
Regionaal vastgestelde indicatoren
Regionale set	 Geoperationaliseerd 	 Dataverzameling georganiseerd
Produciedata
1. realisatie naar soort hulp	 ja, landelijk	 Ja, declaratie data landelijke set
2. caseload wijkteam	 ja, regionaal	 uitvragen bij wijkteam
4. aantal hulpvragen wijkteam	 ja, regionaal	 uitvragen bij wijkteam
5. bruto bedrag per kind	 ja, landelijk	 ja, declaratie data landelijke set
Uitkomsten van hulp
1. doelrealisatie 	 ja, regionaal (JO)	 uitvragen aanbieder
2. afname/stabilisatie problematiek	 ja, regionaal (JO)	 uitvragen aanbieder
3. clienttevredenheid	 ja, regionaal (JO)	 uitvragen aanbieder
4. herhaald beroep op hulp	 ja, regionaal	 uitvragen aanbieder/declaratie
5. reden beëindiging hulp	 ja, landelijk	 landelijke set
6. doorverwijzing/terugverwijzing	 ja, landelijk	 landelijke set
7. percentage problematiek opgelost in basishulp	 ja, landelijk	 landelijke set
8. zwaarte ingezette jeugdhulp	 ja, landelijk	 landelijke set
9. wachttijden	 ja, regionaal	 uitvragen bij wijkteam/CDT doorstroom
1 de 22

Recomendados

Presentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraad por
Presentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraadPresentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraad
Presentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraadBianca den Outer
316 visualizações11 slides
Presentatie elo huisartsen por
Presentatie elo huisartsenPresentatie elo huisartsen
Presentatie elo huisartsenBianca den Outer
474 visualizações9 slides
Profiel jb lorenz por
Profiel jb lorenzProfiel jb lorenz
Profiel jb lorenzBianca den Outer
341 visualizações2 slides
Webinar sturen op maatschappelijk resultaat por
Webinar sturen op maatschappelijk resultaatWebinar sturen op maatschappelijk resultaat
Webinar sturen op maatschappelijk resultaatBianca den Outer
545 visualizações19 slides
Presentatie lpb congres por
Presentatie lpb congresPresentatie lpb congres
Presentatie lpb congresBianca den Outer
104 visualizações20 slides
Presentatie Regionaal Vrijdagmiddagje Rekenkamers midden drenthe - 24 juni 2011 por
Presentatie Regionaal Vrijdagmiddagje Rekenkamers midden drenthe - 24 juni 2011Presentatie Regionaal Vrijdagmiddagje Rekenkamers midden drenthe - 24 juni 2011
Presentatie Regionaal Vrijdagmiddagje Rekenkamers midden drenthe - 24 juni 2011Necker van Naem
279 visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Transformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van Herck por
Transformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van HerckTransformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van Herck
Transformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van HerckVoka Health Community
686 visualizações35 slides
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels por
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig TeugelsBuurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig TeugelsVoka Health Community
681 visualizações12 slides
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare por
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case RoeselareInspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case RoeselareVereniging Vlaamse Jeugddiensten
374 visualizações2 slides
Seneca congres 2016 pres. van Rijn por
Seneca congres 2016 pres. van Rijn Seneca congres 2016 pres. van Rijn
Seneca congres 2016 pres. van Rijn Axioma Communicatie
645 visualizações21 slides
ArtikelGebiedsteamVolwArnhem por
ArtikelGebiedsteamVolwArnhemArtikelGebiedsteamVolwArnhem
ArtikelGebiedsteamVolwArnhemNicole Voestermans
60 visualizações2 slides
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel por
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelSessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelPraktijkleerstoel
431 visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Transformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van Herck por Voka Health Community
Transformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van HerckTransformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van Herck
Transformeren om te overleven in de zorg - Pieter Van Herck
Voka Health Community686 visualizações
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels por Voka Health Community
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig TeugelsBuurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels
Buurgerichte zorg als toekomstmodel - Herwig Teugels
Voka Health Community681 visualizações
Seneca congres 2016 pres. van Rijn por Axioma Communicatie
Seneca congres 2016 pres. van Rijn Seneca congres 2016 pres. van Rijn
Seneca congres 2016 pres. van Rijn
Axioma Communicatie645 visualizações
ArtikelGebiedsteamVolwArnhem por Nicole Voestermans
ArtikelGebiedsteamVolwArnhemArtikelGebiedsteamVolwArnhem
ArtikelGebiedsteamVolwArnhem
Nicole Voestermans60 visualizações
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel por Praktijkleerstoel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelSessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Praktijkleerstoel431 visualizações
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011 por Barbarapronk
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Barbarapronk513 visualizações
ONLINE buurten - Zorgproeftuin West-Vlaanderen - Bert Desmet por Voka Health Community
ONLINE buurten - Zorgproeftuin West-Vlaanderen - Bert DesmetONLINE buurten - Zorgproeftuin West-Vlaanderen - Bert Desmet
ONLINE buurten - Zorgproeftuin West-Vlaanderen - Bert Desmet
Voka Health Community638 visualizações
Workshop kwaliteit jeugd regiobijeenkomst vng december 2016 por Marion van der Bliek
Workshop kwaliteit jeugd  regiobijeenkomst vng december 2016Workshop kwaliteit jeugd  regiobijeenkomst vng december 2016
Workshop kwaliteit jeugd regiobijeenkomst vng december 2016
Marion van der Bliek249 visualizações
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013 por Bouwen is communiceren
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
Bouwen is communiceren 372 visualizações
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013 por MEE Gelderse Poort
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
MEE Gelderse Poort648 visualizações
Samenwerking Gezinshuis.com en Sinzer por Marlon Van Dijk
Samenwerking Gezinshuis.com en SinzerSamenwerking Gezinshuis.com en Sinzer
Samenwerking Gezinshuis.com en Sinzer
Marlon Van Dijk126 visualizações
Overheid360 (opeen)stapelingen in_socialedomein por KING
Overheid360 (opeen)stapelingen in_socialedomeinOverheid360 (opeen)stapelingen in_socialedomein
Overheid360 (opeen)stapelingen in_socialedomein
KING493 visualizações

Similar a Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappelijk Resultaat Sociaal Domein

Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink por
Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline VinkDag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink
Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vinkjongerenwelzijn
2.2K visualizações10 slides
Het sociale domein por
Het sociale domeinHet sociale domein
Het sociale domeinMichiel Verbeek
1.6K visualizações65 slides
Groeien in zelfredzaamheid methodiek por
Groeien in zelfredzaamheid methodiek Groeien in zelfredzaamheid methodiek
Groeien in zelfredzaamheid methodiek Onovon
787 visualizações30 slides
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen por
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak UithuisplaatsingenVNG Realisatie
75 visualizações20 slides
Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobs por
Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobsNajaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobs
Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobsRadboud universitair medisch centrum
1.5K visualizações17 slides
Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008 por
Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008
Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008Edo Paardekooper Overman
406 visualizações21 slides

Similar a Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappelijk Resultaat Sociaal Domein(20)

Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink por jongerenwelzijn
Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline VinkDag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink
Dag van de Jeugdhulp 2015- presentatie Nederlands jeugdinstituut - Caroline Vink
jongerenwelzijn2.2K visualizações
Het sociale domein por Michiel Verbeek
Het sociale domeinHet sociale domein
Het sociale domein
Michiel Verbeek1.6K visualizações
Groeien in zelfredzaamheid methodiek por Onovon
Groeien in zelfredzaamheid methodiek Groeien in zelfredzaamheid methodiek
Groeien in zelfredzaamheid methodiek
Onovon787 visualizações
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen por VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
VNG Realisatie75 visualizações
Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008 por Edo Paardekooper Overman
Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008
Awbz Pakketmaatregel Presentatie Rco Zorgbelang Brabant 07 10 2008
Edo Paardekooper Overman406 visualizações
(be)spreekuur - 22 maart 2022 - UHP - OT - VNG por VNG Realisatie
(be)spreekuur - 22 maart 2022 - UHP - OT - VNG(be)spreekuur - 22 maart 2022 - UHP - OT - VNG
(be)spreekuur - 22 maart 2022 - UHP - OT - VNG
VNG Realisatie183 visualizações
Opvoedingsondersteuning por Emmely Verhaeghe
OpvoedingsondersteuningOpvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning
Emmely Verhaeghe403 visualizações
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel por ROS_ZONH
Zuid 1. Proeftuin, Mart StelZuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
ROS_ZONH703 visualizações
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen por VNG Realisatie
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
VNG Realisatie100 visualizações
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf por Anjet Van Dijken
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-BrussenpdfQuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgintensieve-gezinnen-deel2-Brussenpdf
Anjet Van Dijken1.1K visualizações
Vertrouwen-en-rekenschap por Marc van Gemert
Vertrouwen-en-rekenschapVertrouwen-en-rekenschap
Vertrouwen-en-rekenschap
Marc van Gemert350 visualizações
Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse... por Driessen Research
Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse...Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse...
Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse...
Driessen Research21 visualizações
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen por Helena Schoeters
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenGroen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Helena Schoeters551 visualizações
Presentatie sturen op maatschappelijk resultaat por Bianca den Outer
Presentatie sturen op maatschappelijk resultaatPresentatie sturen op maatschappelijk resultaat
Presentatie sturen op maatschappelijk resultaat
Bianca den Outer500 visualizações
Eindrapport 'Social Return on Investment' september 2013 por gezininbalans
Eindrapport 'Social Return on Investment' september 2013Eindrapport 'Social Return on Investment' september 2013
Eindrapport 'Social Return on Investment' september 2013
gezininbalans1.1K visualizações

Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappelijk Resultaat Sociaal Domein

 • 1. Van merkbaar naar meetbaar beknopte uitleg MMR
 • 2. Van data naar instrument Van datalijstjes naar instrument om schaarste te verdelen over wijken binnen de regio of gemeente met als doel het voeren van een inhoudelijk gesprek over jeugdhulp en ondersteuning waarbij: • Een gezamenlijk gedeeld beeld besproken kan worden, • Discussie gevoerd kan worden over beleids-, werk- en implementatievraagstukken • Resultaat beloond kan worden (in vorm van contractering, gesprek, innovatie) • Schaarste van tijd, expertise en middelen verdeeld kan worden naar nut noodzaak • Ieder vanuit zijn eigen expertise en kennisveld kan (blijven) kijken. Met de wijk (het wijkteam) als uitgangspunt.
 • 3. Ambitie: samen leren en ontwikkelen Missie, kerndoelen, succesbepalende factoren samenhangende verbeterdoelen organisatie Missie / kerndoelen gerealiseerd? Input- indicatoren Output- indicatoren Outcome- indicatoren Proces- indicatoren (verdere) verbeteracties
 • 4. Leercurve en niet genormeerd sturen gemiddelde professionals bovenmaatse professionals huidige situatie gewenste situatie ondermaatse hulp
 • 5. Ordening van indicatoren naar model Bij iedere indicator zijn de volgende vragen gesteld: • Over welk aspect van de jeugdhulp en ondersteuning zegt dit iets? Wat voegt het toe? • Hoe betrouwbaar is de data? • Op welk niveau is het beschikbaar? Gemeente, wijk, individu • Wordt deze data al geregistreerd of is hier extra inzet voor nodig? • In welke verhouding staat deze data tot de doelen van de jeugdhulp? • Is er een relatie/correlatie van deze data met een maatschappelijk resultaat? • Is dit aantoonbaar? In welke mate draagt de data bij aan resultaat?
 • 6. • N % inwoners • N % kinderen bevolking • N % ouderen bevolking • N % eenpersoonshuishoudens • Psychische gezondheid • Ontwikkelcapaciteit (VB) • Gedragsproblematiek / middelen • Misbruik Jeugdhulp / maatwerkvoorzieningen Wmo • Naar duur, vorm en euro (per kind/volwassene in zorg en totaal aantal kinderen/volwassenen) • Uitkomsten van hulp • Zorgtoewijzing en verwijzingen Interventies jongeren • Passend onderwijs • N uitkering en overige • N schuldhulpverlening (25) • Huursubsidie (25) Interventies volwassenen • N uitkering en overige • N schuldhulpverlening (25) • Huursubsidie ( 25) • Volwassenen en jeugdigen gaan naar school en/of werken en/of hebben hobby’s • Woonvoorzieningen sluiten voor bijzondere doelgroepen aan op de zorgbehoefte • Jeugdigen groeien veilig op in een gezin • Jeugdigen groeien op tot zelfredzame mensen en volwassenen zijn zelfredzaam 1. Hebben veerkracht naar vermogen 2. Eigen regie naar vermogen 3. Ontplooien zich naar vermogen • Gezinssamenstelling • Etniciteit (van de ouders) • Scheidingen • Aantal kinderen / volwassenen dat opgroeit in • armoede • Fysieke en psychische kenmerken volwassenen • Opvoedingscapaciteit van ouders • Strafrechtelijk verleden • Aanwezige stressfactoren binnen gezin / huishouden (schulden, ziekte, verslaving, criminaliteit) • Opleidingsniveau INTERVENTIES zorg, welzijn, werk, onderwijs, wonen • Toegang tot voorzieningen • Toegang tot kennis • Netwerk • Participatiegraad ouders en kinderen / volwassenen aan maatschappelijk leven • Financiele mogelijkheden • Woonomstandigheden • Geletterdheid KIND/VOLWASSENE THUISSITUATIE KANSEN MOGELIJKHEDEN MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT Beelden uit de wijk (kwalitatief)
 • 7. Ordening van de clusters De groene clusters zijn omstandigheden en situaties die van invloed zijn op een stabiel leef- en ontwikkelingsklimaat van een kind of volwassene. Tussen de drie categorieën kind/volwassene, thuis en kans is een samenspel van factoren (horizontale verbinding) die leidt tot de gewenste situatie; een stabiele leefomgeving met kansen voor volwassenen en een jeugdige die uitgroeit tot zelfredzame burger (de pijlen naar de donkergroene balk). De donkerblauwe balk zijn de interventies. Deze is over de gehele breedte genomen. De interventies kunnen afhankelijk van hun aard, duur en doel namelijk ingrijpen op alle (leef) gebieden. Dit is een systemisch perspectief: het effect van (jeugd)hulp of een interventie wordt geplaatst in een breder perspectief dan alleen het resultaat van die ene interventie.
 • 8. Groene clusters Cluster 1. Het kind/volwassene zelf Dit zijn indicatoren die iets zeggen over de jeugdigen en volwassenen zelf. Hoeveel, of ze gezond zijn, of ze beperkingen hebben (lichamelijk, verstandelijk) of er opvoed- of gedragsproblemen zijn, of ze veel eten of juist niet, of ze verslaafd zijn en of ze in contact zijn geweest met politie. Cluster 2. de thuissituatie Deze indicatoren zeggen iets over de volwassene en/of ouders van een kind. Of volwassenen/ouders getrouwd zijn, of gescheiden. Is er een ouder? Zijn de volwassenen/ ouders gezond, hebben ze fysieke of psychische problemen, is er armoede in het gezin? Cluster 3. Kansen, voorbeelden en mogelijkheden die het kind/volwassene heeft Of de volwassene/ouders werken of een uitkering hebben, het kind toegang heeft tot voorzieningen als theater, zwembad, bibliotheek. Hoe de fysieke woonomgeving eruit ziet.
 • 9. Donkerblauwe clusters Soorten hulp, vorm, omvang, doorverwijzingen, resultaten van de ingezette hulp, hulp en ondersteuning van het gezin, afhankelijkheden van het gezin (soort uitkering, toeslagen, schulden), verantwoordingsinformatie over de hulp/interventie zoals bijvoorbeeld caseload enz enz. • Let op: het gaat hier veelal, maar niet alleen om formele interventies van hulp. Dit gaat ook om informatie, andere hulp en ondersteuning zoals uitkering, saneringsbeleid, huursubsidie, woonbeleid. Het betreft vooral het ingrijpen van de overheid, maar behelst ook mantelzorg. • Ontwikkelde parameter: uitgaven per kind/inwoner/ouderen per wijk.
 • 10. Het maatschappelijk resultaat De Jeugd: 1 gaat naar school 2 groeit op in een gezin 3 werkt en/of heeft hobby’s 4 groeit op tot zelfredzame burger 1 heeft geen hulp/zorg nodig 2 heeft werk en participeert De inwoners: 1 zijn zelfredzaam, 2 hebben geen tot minimale ondersteuning nodig van gemeenten, 3 hebben werk en zijn actief 4 en wonen zo lang mogelijk thuis (ongeacht beperking en leeftijd)
 • 11. Bruikbaarheid en toepassingen 1 Een visualisatie van de stand van de jeugd in een wijk of gemeente 2. Richtinggevend model voor beleidsintensiveringen, - extensiveringen of innovaties 3. Verdeelmodel voor algemene voorzieningen of niet geoormerkte preventieve middelen 4. Ondersteuningsinstrument voor inkoop en verantwoordingsgesprekken 5. Op termijn basis voor integraal bekostigingsmodel?
 • 12. Voor wie? • Bestuurders. Om een beeld te krijgen van de problematiek die speelt binnen de gemeenten of onderliggende wijken. • De wijkteams. Zij zien wat hun werkveld is welke expertise er opgenomen moet worden in het wijkteam. • De aanbieders hulpverleners. Zij krijgen een beeld van wat er speelt in de situatie van kinderen/inwoners en kunnen daar, meer dan nu, rekening mee houden. • Beleidsmakers en inkopers. Het bredere perspectief geeft een beeld van de gehele problematiek van een wijk. Het welzijnswerk kan in het bredere perspectief geplaatst worden van het sociaal domein.
 • 13. Gezin kenmerken zelfredzaamheid gezinssituatie • aantal scheidingen • gezinssamenstelling • etniciteit • gezin op max 105% van minimum zelfredzaamheid ouders • inkomen uit werk • ouders hebben (vrijwilligers)werk • ouders nemen deel aan clubs/sport/activiteiten • deelname aan kerk /gemeenschap (ieder geloof meenemen) • ziekte/gezondheid van ouders • schuldhulpverleningstrajecten • schulden • lopende strafzaken nu beschikbaar op wijk niveau Nog niet Nog niet Ja Ja Ja Nog niet Nee Nee Nog niet Nog niet Nee Nee op gemeente niveau Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
 • 14. Uitgangsituatie bij Wmo Ouderen • Aantal 65+ en 75+ • Aantal met hulp (Wmo en VP/VZ) • Aantal Langdurige zorg indicaties LVB • Aantal langdurige zorg • Indien geregistreerd, aantal mensen met een beperking GGZ • Aantal mensen met GGZ problematiek (alleen als geregistreerd wordt) • Medicatiegebruik • Beschermd Wonen
 • 15. Omstandigheden en kansen • Gemiddeld inkomen • Aantal uitkering/bijstand • Een persoonshuishoudens (boven 65) • Aantal huishoudens in armoede • Schulden • Vermogen • Nabijheid van voorzieningen • Huursubsidie
 • 16. Maatschappelijke resultaten Wmo Mensen wonen langer thuis • Aantal thuiswonenden met langdurige zorg indicatie • Aantal intramuraal wonen met langdurige zorgindicatie Dit afgezet tegen het totaal aan mensen in ondersteuning bij gemeente (WMO) Indien registratie bij gemeente op doelgroepen is, dan is het mogelijk om dit per doelgroep te presenteren
 • 17. Maatschappelijke resultaten jeugd Inwoners/kinderen gaan naar school of hebben werk • aantal achterstandsleerlingen • aantal voortijdig schoolverlaters • aantal MBO geslaagden met een start kwalificatie • aantal jeugdwerklozen • buitenschoolse activiteiten • schoolverzuim Kinderen hebben geen professionele ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling • aantal beëindiging zorg 1 jaar na start • aantal kinderen zonder nieuwe zorg 1 jaar na beëindiging • aantal DBC’s dat geopend wordt op leeftijd van 18 jaar • aantal maatwerkvoorzieningen die geopend worden op leeftijd van 18 jaar • aantal maatregelen (OTS, Voogdij, JB-JR, JR) • aantal kinderen in zorg • uitgaven per kind (aparte parameter) nu beschikbaar op wijkniveau Ja Nee (nog niet DUO) Nee (nog niet) Nee (nog niet) Nee Nee (nog niet DUO) Nog niet Nee (nog niet) Nee (nog niet) Nee (nog niet) Ja (niet in tabel) Ja Nee Ja op gemeente niveau Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Nee Ja
 • 18. Welzijn van het kind Jeugdigen zijn gezond • aantal kinderen onder 18 verslaafd • aantal kinderen onder 18 met diagnose • aantal kinderen met overgewicht • aantal kinderen met een beperking Jeugdigen plegen geen strafbare feiten • aantal in aanraking met politie • strafrechtelijke afdoeningen • zelfgerapporteerd daderschap Jeugdigen groeien veilig op in hun eigen gezin omgeving • aantal uithuisplaatsingen • aantal raadsmeldingen AMK • aantal OTS’en beschikbaar op wijkniveau Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee op gemeente niveau Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nog niet Ja Ja
 • 19. Welzijn van het kind afwijking per wijk van gemiddelde (gemeente = 1) Welzijn van het kind 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 AFWIJKING PER WIJK VAN GEMIDDELDE (GEMEENTE = 1) historische uitgaven per kind achterstandsleerlingen aantal maatregelen Raadsmeldingen en AMK
 • 20. Gezin kenmerken zelfredzaamheid gezinssituatie werk Gezin kenmerken zelfredzaamheid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GEZINSSITUATIE WERK GezinssituaGe GezinssituaGe Zelfredzaamheid gezin
 • 21. Confrontatie budget, kenmerken kind, kenmerkengezinConfronta7e budget, kenmerken kind, kenmerkengezin 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 GrafiekGtel historische uitgaven per kind welzijn van het kind GezinssituaGe Zelfredzaamheid ouders/gezin
 • 22. Regionaal vastgestelde indicatoren Regionale set Geoperationaliseerd Dataverzameling georganiseerd Produciedata 1. realisatie naar soort hulp ja, landelijk Ja, declaratie data landelijke set 2. caseload wijkteam ja, regionaal uitvragen bij wijkteam 4. aantal hulpvragen wijkteam ja, regionaal uitvragen bij wijkteam 5. bruto bedrag per kind ja, landelijk ja, declaratie data landelijke set Uitkomsten van hulp 1. doelrealisatie ja, regionaal (JO) uitvragen aanbieder 2. afname/stabilisatie problematiek ja, regionaal (JO) uitvragen aanbieder 3. clienttevredenheid ja, regionaal (JO) uitvragen aanbieder 4. herhaald beroep op hulp ja, regionaal uitvragen aanbieder/declaratie 5. reden beëindiging hulp ja, landelijk landelijke set 6. doorverwijzing/terugverwijzing ja, landelijk landelijke set 7. percentage problematiek opgelost in basishulp ja, landelijk landelijke set 8. zwaarte ingezette jeugdhulp ja, landelijk landelijke set 9. wachttijden ja, regionaal uitvragen bij wijkteam/CDT doorstroom