O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

งานนำเสนอ1

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
กรณ์ดนัย
กรณ์ดนัย
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

งานนำเสนอ1

 1. 1. samsung galaxy s5
 2. 2. Samsung Galaxy S5สมาร์ทโฟนซรีี่ย์S รุ่นที่หา้จากค่ายซัมซุงมาพรอ้มกับ แนวคิด "กลับสู่พื้นฐาน" เพื่อส่งมอบสิ่งที่ "จา เป็นอย่างแทจ้ริง" ใหกั้บผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟน โดยมี กลอ้ง 16 ลา้นพิกเซลที่ฉลาดขึ้น สามารถจับโฟกัสเร็วที่สุด 0.3 วินาที, กันน้า กันฝ่นุมาตรฐาน IP67, โหลดขอ้มูลอย่างรวดเร็วดว้ย Download Booster, ใหค้วามสา คัญกับ สุขภาพดว้ยเซ็นเซอร์วัดอัตราการเตน้หัวใจ, ใชง้านไดย้าวนานกว่าเดิมดว้ยแบตเตอรี่ความจุ 2800mAh และโหมดประหยัดพลังงาน Ultra Power Saving Mode..
 3. 3. ข้อมูลทวั่ไป Samsung Galaxy S5 ข้อมูลตัวเครื่อง ระบบปฏิบัติการ ระบบเชื่อมต่อฟังก์ชั่น การใช้งานของแบตเตอรี่
 4. 4. ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล Super AMOLED - ระบบสัมผัส Multi-Touch - กวา้ง 5.1 น้วิ (แนวทะแยง) - ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล - ระบบตรวจสอบลายน้วิมือ (Finger Print) - ระบบป้องกัน - ฝ่นุละออง (Resistance to dust)
 5. 5. ระบบปฏิบัติการและหน่วยประมวลผล ระบบปฏิบัติการ: Android 4.4.2 (Kitkat) หน่วยประมวลผล : Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core - ความเร็ว : 2.5 GHz หน่วยความจา 16 GB (ตัวเครื่อง) - RAM 2GB การ์ดหน่วยความจา microSD - สูงสุด 128 GB
 6. 6. ระบบเชื่อมต่อฟังก์ชั่น กลอ้งดิจิตอล 16 ลา้นพิกเซล (Digital Camera) - พรอ้มแฟลช LED (Digital camera) - ขนาดภาพสูงสุด 2988 x 5312 พิกเซล (Image Size) - เอฟเฟ็คสี (Normal, Sepia) - คน้หาใบหนา้อัตโนมัติ (Face Detection) - ตงั้เวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ (Self-Timer) - โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) กลอ้งหนา้ (Front Camera) - ความละเอียด 2 ลา้นพิกเซล
 7. 7. การใช้งานของแบตเตอรี่ •แบตเตอรี่มาตรฐาน 2,800 mAh (Standard Battery) •เปิดรอรับสาย GSM 390 ชัว่โมง (Standby Time) - สนทนาต่อเนื่อง GSM 21 ชัว่โมง (Talk Time)
 8. 8. กันน้าหกใส่-กันฝุ่นเข้าเครื่อง ตัวเครื่องมีคุณสมบัติกันน้า หกใส่และกันฝุ่นละอองเขา้เครื่อง ดว้ยมาตรฐาน IP67 (ทนต่อแรงดันน้า ที่ความลึกสูงสุด 1 เมตรภายในเวลา 30 นาที) ซึ่งซัมซุงออกแบบมาเพื่อป้องกัน ความเสียหายจากการที่ของเหลวหกใส่เครื่องโดยไม่ไดต้งั้ใจ และเพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีที่เครื่องเปียกน้า เปียก ฝน แต่ไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อใหน้า ไปใชง้านใตน้้า หรือแช่น้า เป็นเวลานาน
 9. 9. โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด ออกแบบมาเพื่อใหใ้ชง้านสมาร์ทโฟนต่อไดอี้ก 24 ชัว่โมงแมจ้ะเหลือแบตเตอรี่เพียง 10% โดยในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดน้จีะมีหนา้จอการทา งานเป็นสีขาวดา เพื่อประหยัดการใช้ แบตเตอรี่ และมีการตงั้ค่าระบบใหดั้งนี้ - ปิดการเชื่อมต่อไรส้ายทงั้หมดเหลือไวเ้ฉพาะ 2G และ 3G - ใชง้านโทรศัพท์ ขอ้ความ อินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชัน่ที่จา เป็นได้ - ใชง้านแอพพลิเคชัน่แชตและโซเชียลเน็ตเวิร์คได้(LINE, ChatON, Facebook, Google+)
 10. 10. ตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจ สามารถเช็คค่าอัตราการเตน้ของหัวใจ (ชีพจร) เพื่อเป็นขอ้มูล ประกอบการออกกา ลังกายและเช็คขอ้มูลสุขภาพเบื้องตน้ ดว้ยตนเอง โดยใชเ้ซ็นเซอร์วัดอัตราการเตน้ของหัวใจซึ่งอยู่ ดา้นล่างของโมดูลกลอ้งหลังและไฟแฟลช
 11. 11. 0981-47322 Facebook สะเดาหวาน Line best_120
 12. 12. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ยอดขาย Samsung Galaxy S5 สีขาว สีดา สีน้า เงิน มค กพ มีย เมย พค มิย สค กย ตค พย ธค
 13. 13. จัดทา โดย นายกรณ์ดนัย พรหมเศรณีย์ เลขท่1ี1 ปวช.1 ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เสนอ อาจารย์ มงคล แสงอรุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

×