3 cromosomes

B
3 cromosomes
CONCEPTES PREVIS: LA MEIOSI

El nombre de cromosomes d'una
espècie roman constant de
generació en generació.
La reprodució sexual consisteix en
la fusió dels gàmetes procedents de
dos individus diferents d'una
mateixa espècie. El resultat
d'aquesta fecundació és un zigot
que presenta el doble de
cromosomes que els gàmetes.
És necessari que en el cicle vital
de les espècies amb reproducció
sexual hi hagi un moment en què
el nombre de cromosomes quede
reduït a la meitat. Aquesta
reducció cromosòmica té lloc en
un procés de divisió nuclear
anomenat meiosi.
Les espermatogònies (cèl·lules del testicle) es divideixen per MEIOSI
per donar lloc a espermatozoides. De cada cèl·lula diploïde (2n)
s’obtindran 4 haploïdes (n).
En el ovari, les ovogònies es divideixen per MEIOSI per donar lloc a
òvuls. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n). Tres
d’elles degeneran i formaran els cossos polars, i una es convertirà en
òvul.
CÈL·LULES EN DIVISÓ MEIÒTICA
L’ADN: PORTADOR DE LA
                  INFORMACIÓ GENÈTICA
La informació genètica està guardada en unes molècules anomenades
àcid desoxiribonucleic (ADN) que es troba en el nucli de totes les
cèl·lules de l’organisme (també hi ha ADN mitocondrial).
L’ESTRUCTURA DE L’ADN
L'ADN és un polímer format per una doble cadena de polinucleòtids.
Cada nucleòtid conté:
- una desoxiribosa (sucre de cinc
 carbonis)
- un grup fosfat i
- una de les quatre bases nitrogenades
 possibles en l'ADN:
     Adenina (A)   Timina (T)
     Citosina (C)   Guanina (G)
Les dues cadenes es disposen enrotllades    ESTRUCTURA DE L’ADN
helicoïdalment sobre un mateix eix formant
una doble hèlix .
Els esquelets pentosa-fosfat de les dues
cadenes es troben a la part exterior
mentre que les bases nitrogenades es
disposen cap a l’interior enllaçades per
ponts d’hidrogen, de tal manera que sempre
s’aparellen A amb T i C amb G.
Així les dues cadenes són complemèntaries.              Esquelet pentosa
              (sucre)-fosfat
              Bases nitogenades
              aparellades:
              A-T  C-G
L’ADN ES COMPACTA
Quan l’ADN s’associa a les proteïnes es
compacta enormement.
L’ADN s'enrotlla amb les proteïnes histones
per a poder empaquetar-se, formant el que
es diu un nucleosoma. Cada nucleosoma té
unos 200 nucleótidos.
Quan s’observa amb un microscopi òptic, la
seqüència repetida de nucleosomes pareix
un collaret de perles.


 LA CROMATINA


            Si la cèl·lula no està dividint-se (interfase), l'ADN es
            troba desespiralitzat, formant una estructura
            dispersa associada a proteïnes, que ocupa la major
            part del nucli i que rep el nom de cromatina.
Cada espècie té un número constant i característic d'aquestes
molècules d'ADN en l'interior del nucli de les cèl·lules.
En el transcurs del cicle cel·lular canvia l'aspecte i l'estructura
d'aquestes molècules d'ADN.
Quan la cèl·lula està en divisió la cromatina se condensa i forma
unes estructures en forma de bastonets anomenades cromosomes.
ELS CROMOSOMES
         Els cromosomes es tenyeixen
         amb colorants bàsics (orceïna
         o l'hematoxilina), raó per la
         qual són observables al
         microscopi òptic i reben
         aquesta denominació (cromo-
         soma= cos de color).
         Bàsicament estan constituïts
         per ADN i histones fortament
         empaquetat.
FORMA DELS CROMOSOMES
Quan s’inicia la divisió cel·lular es produeix una duplicació de l’ADN, i
apareixen dues fibres d’ADN idèntiques anomenades cromàtides, que queden
unides per un punt anomenat centròmer. El centròmer divideix el cromosoma
en dos parts, els braços, que poden ser iguals o no, segons la posició que hi
ocupe.

         A: cromosoma
         d’una cromàtida
         B: cromosoma amb
         dos cromàtides
         germanes
Cada cromàtida presenta a nivell del centròmer una estructura
discoïdal anomenada cinetòcor, a partir dels qual es formen
filaments tubulars que dirigiran els moviments cromosòmics
durant la mitosi i la meiosi.
Les cèl·lules diploides (2n) presenten dos jocs
de cromosomes: un joc cromosòmic és d'origen
patern i l'altre d'origen matern.
Aquests cromosomes, idèntics des del punt de
vista morfològic, i genèticament anàlegs
(contenen informació per als mateixos
caràcters tot i que no sempre aquesta és
idèntica), s'anomenen cromosomes homòlegs.        Cromàtides  Cromàtides
                             homòlogues  germanes                         Els humans tenim 46
                         cromosomes (2n=46), és a
                         dir, 23 parelles:
                         - 22 parelles són homòlegs i
                         s'anomenen autosomes.
                         - els altres dos són els
                         cromosomes sexuals o
                         heterocromosomes, XX
                         per a les dones i XY per als
                         homes.
EL CARIOTIP      El cariotip és una composició fotogràfica on apareixen tots
            els cromosomes ordenats segons la seva mida i la seva
            morfologia. El cariotip és característic de cada espècie.
            L’estudi del cariotip permet detectar anomalies genètiques.
Quan es tenyeixen els
cromosomes amb Giemsa
apareixen una sèrie de
bandes fosques i clares,
identificatives de cada
cromosoma.
ELS CROMOSOMES
EN IMATGES
ELS GENS
En cada cromosoma hi ha un nombre determinat de gens. Un gen és l’unitat
hereditària elemental, és un fragment d’ADN, que porta la informació codificada
d’un determinat caràcter.
El lloc que ocupa un gen dins el cromosoma s’anomena locus (el plural és loci ).
Els cromosomes homòlegs presenten els mateixos loci i en el mateix ordre.


                       De vegades l’expressió d’un gen
                       té més d’un efecte sobre el
                       fenotip; en conseqüència un gen
                       pot controlar més d’un caràcter.

                       També es pot donar el cas que un
                       caràcter vingue determinat per
                       l’acció conjunta de dos o més
                       gens (com la sordesa congènita
                       en humans, que ve determinada
                       per dos gens). Són els caràcters
                       poligènics.
AL·LELS: HOMOZIGOSI I HETEROZIGOSI

Les diferents “alternatives” (originades per
mutació) que pot codificar un gen per a un
mateix caràcter s’anomenen al·lels.


Quan els dos cromosomes homòlegs           Al·lels en
porten el mateix al·lel (per exemple el        heterozigosi
patern porta “ulls blaus” i el matern
també) diem que aquell individu és
homozigòtic per aquell caràcter.           Al·lels en
                           homozigosi
             Quan els dos cromosomes homòlegs porten al·lels
             diferents (el patern porta “ulls blaus” i el matern “ulls
             marrons”) diem que aquell individu és heterozigòtic per
             aquell caràcter.
GENOTIP I FENOTIP

Anomenem genòtip al conjunt de gens que ha heretat un individu. És el
conjunt de gens que té un ésser viu a cada cèl·lula.


Fenotip. És el conjunt de característiques que s’expressen o que es
manifesten en un ésser viu. El fenotip de cada individu és el resultat
de l'acció combinada dels seus gens (el seu genotip) i l'ambient, que
pot influir més en alguns caràcters que en d'altres.
        FENOTIP= GENOTIP + AMBIENT
  GENOTIP: NN o Nn           GENOTIP: nn
  FENOTIP: ulls marrons         FENOTIP: ulls blaus
MENDEL i LA GENÈTICA
 LES LLEIS DE MENDEL
 MÉS ENLLÀ DE MENDEL
GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884)
Durant uns vuit anys, Gregor Johann Mendel va estudiar
l’herència en la planta del pèsol en el jardí del seu convent agustí
a Brünn. Fent experiments amb trenta-quatre classes de pèsols,
va realitzar 355 fecundacions artificials i va obtenir 12.980
descendents.
Així, mitjançant un acurat estudi estadístic, va poder demostrar
que l'aparició de determinats caràcters en l'herència segueix
unes pautes concretes.
                Va postular aquestes lleis i en 1866 va publicar
                els seus resultats, que van passar
                desapercebuts en el món científic durant més de
                30 anys.

                L'any 1900 les seues publicacions van ser
                redescobertes per tres investigadors que
                treballaven en el tema de l'herència: Vries,
                Correns i Tschermack i en reconeixement al seu
                treball les van anomenar Lleis de Mendel.
                Quan les lleis de Mendel van ser integrades en la
                teoria cromosòmica de l'herència de Morgan en
                l'any 1915 es pot dir que van passar a ser la base
                de la genètica clàssica.
ELS CARÀCTERS ESCOLLITS PER MENDEL
Mendel va dedicar molts anys a desenvolupar línies genèticament pures
(homozigòtiques) per a diversos trets o caràcters heretats.
Mendel va acabar per triar set caràcters de la planta del pèsol que presentaven
dues varietats ben diferenciades:
LA PRIMERA LLEI DE MENDEL (O DE LA UNIFORMITAT)

                   Mendel va encreuar una planta de
                   llavors grogues pura amb una altra
                   també homozigòtica però amb
   Pèsol groc    Pèsol verd  llavors verdes, les plantes
                   resultants, generació anomenada
                   filial primera (F1), només produïen
                   llavors grogues.
    gamets      gamets
                   Mendel es va adonar que, si
                   s’encreuaven dos individus diferents
                   però homozigòtics (purs), tenien una
      Tota la descendència    descendència uniforme (tots iguals).
      amb pèsols grocs      Acabava de descobrir la 1ª Llei de
                   Mendel.


 Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F1): tots
 els descendents de l’encreuament entre dues races pures per a un
 caràcter són iguals entre ells.
SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT)

Posteriorment Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la
primera generació (F1) de l'experiment anterior i les pol.linizà entre sí. De
l'encreuament va obtenir la generació anomenada filial segona (F2) que
presentava tres individus de llavors grogues per cada individu de llavors
verdes.( en la proporció 3:1 (és a dir ¾ a ¼).


                  Mendel va interpretar que els caràcters
                  que havien desaparegut a la F1 i
                  reapareixien a la segona generació (F2),
                  havien de ser presents a la F1, encara que
                  no es veiessin.

                  La nova hipòtesi de Mendel va ser que els
                  caràcters biològics depenen de parelles
                  de factors hereditaris (un heretat del
                  pare i l'altre de la mare), que se separen
                  quan els individus produeixen les cèl·lules
       3/4      1/4
                  sexuals i que es poden redistribuir a cada
                  generació.
SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT)

Llei de la segregació dels caràcters. Els dos factors hereditaris que
informen sobre un mateix caràcter són independents i se separen i se
redistribueixen entre els descendents, tot aparellant-se a l’atzar.
                    Gg        Gg
    GG         gg


                        G       g
     G         g
                    G
                        GG      Gg

         Gg          g
                          gG    gg
FACTORS DOMINANTS i RECESSIUS

Mendel va deduir que hi havia dues categories de factors: els dominants
i els recessius, que es manifestaven només quan no anaven acompanyats
d'un factor dominant.
RETROENCREUAMENT o ENCREUAMENT PROVA

La prova del retroencreuament o encreuament prova serveix per a diferenciar
l'individu homozigòtic del heterozigòtic. Consisteix a creuar el fenotip dominant
amb la varietat homozigota recessiva (gg).
Si és homozigòtic, tota la descendència serà igual (primera Llei de Mendel).
Si és heterozigòtic, en la descendència tornarà a aparèixer el caràcter recessiu
en una proporció del 50%.


 Si és homozigot....              Si és heterozigot....
TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT)

Mendel va estudiar l'herència de dos caràcters diferents al mateix temps:
dihibridisme. Va encreuar línies homozigòtiques de pèsols verds i rugosos amb
plantes de pèsols grocs i llisos.
Mendel es preguntava com seria la descendència. Podien passar dues coses:
TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT)
Llei de l'herència independent de caràcters: “Els diversos caràcters s’hereten
independentment els uns dels altres i es combinen a l’atzar en la descendència”.
Cadascun d'ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la
presència de l'altre caràcter.

                      P


                      F1

                      F2
           A (groc) > a (verd)
           B (llis) > b (rugós)
           GENOTIPS FENOTIPS
           AA i Aa     groc
           aa        verd
           BB i Bb     llis
           Bb        rugós
HERÈNCIA INTERMÈDIA

Es parla d’herència intermèdia quan el
fenotip de l’híbrid o heterozigot és
intermedi entre els fenotips dels
homozigots.
Cap dels dos caràcters domina sobre
l’altre, presenten dominància
intermèdia.
CODOMINÀNCIA

Els híbrids no presenten un caràcter intermedi dels dos parentals,
sinó que presenten tots dos caràcters alhora i per separat.
S'anomena herència codominant.
QUAN LES LLEIS DE MENDEL NO ES COMPLEIXEN

A part de la seva rigurosa metodologia cièntifica, l’èxit dels resultats
de Mendel són deguts, a la “sort” que va tenir el botànic alhora
d’escollir els caràcters.
Amb l’aplicació de les lleis de Mendel no es resolen tots els problemes
que es poden plantejar en l’estudi de l’herència dels caràcters.
Existeixen molts casos en que no es pot aplicar les lleis de Mendel o
aquestes no es compleixen. És el cas de :

- HERÈNCIA POLIGÈNICA: molts caràcters venen determinats per
l’expressió de dos o més gens.

- GENS LLIGATS: gens situats sobre el mateix cromosoma.

- AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE: molts gens presenten més de dos
al·lels.

- HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE: caràcters regulats per gens que es
troben en els cromosomes sexuals X i Y.
HERÈNCIA POLIGÈNICA

Molts caràcters són determinats per l’efecte acumulatiu de molts
gens. Són caràcters que presenten un ampli ventall de varietat.
En humans s’observa en caràcters com:
• el pes
• la forma
• l’alçada
• el color d’ulls
• la intel·ligència
• color de la pell
• alguns trets de la conducta i el comportament.                   El fenotip d’aquest caràcters està
                   molt influenciat per l’ambient
GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA

El 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs amb la mosca de la fruita o del
vinagre (Drosophila melanogaster). Aquest insecte tan sols té quatre parells de
cromosomes, un dels quals és molt petit.


                    En 1911, T.H. Morgan, després de
                    realitzar nombrosos experiments va
                    trobar que hi havia quatre grups de
                    caràcters que tendien a heretar-se
                    junts.
                    Per això va suposar que els gens es
                    trobaven als cromosomes i que, per
                    tant, els gens que hi ha al mateix
                    cromosoma tendeixen a heretar-
                    se junts. Per a aquests va
                    proposar el terme gens lligats.
GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA

Morgan va demostrar que els gens lligats no sempre s'heretaven
junts. Segons Morgan, els gens són als cromosomes, tenen una
disposició lineal, l'un rere l'altre, i, gràcies a l'entrecreuament de
les cromàtides dels cromosomes homòlegs que té lloc en la meiosi,
es produeix la recombinació genètica.
La freqüència de recombinació depèn de la distància a la què es trobin els dos
gens en el cromosoma.
Quan més distància separa dos gens, més recombinació. Aleshores, si dos
gens d'un mateix cromosoma estan molt propers gairebé no es recombinen.
AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE
El pas del temps propicia que qualsevol dels al·lels existents experimenti més
mutacions puntuals que comporten l’aparició de nous al·lels.
Per això és habitual que en una població d’individus existeixin diversos
al·lels per a un mateix gen. El fenomen rep el nom d’al·lelomorfisme
múltiple i el conjunt d’al·lels que ocupen el mateix locus constitueix una
sèrie al·lèlica.

Un cas d’al·lelomorfisme múltiple ben conegut és el del gen que determina els
grups sanguinis en l’espècie humana (sistema ABO). Tres al·lels diferents (IA, IB
, I0 o i ) es combinen en homozigosi o en heterozigosi per a determinar un grup
sanguini (A, B, AB o O)
  IA= IB       codominància
  IA > i  IB < i    dominància
ELS GRUPS SANGUINIS

               Antigen present     Anticossos     Reacció als anticossos
               en la superfície   presents en el
   Fenotip  Genotip    dels eritròcits   plasma sanguini    Anticos A  Anticos B

        I0 I0
        IA IA
        IA I0
        IB IB
        IB I0

        IA IB


Antigen: molècula que l'organisme reconeix com a estranya, capaç de provocar la formació d’anticossos
específics.
Anticós: Els anticossos són proteïnes (gammaglobulines) produïdes per els limfòcits B que tenen com a
funció unir-se específicament als antígens. Formen part de la resposta inmunitària.
GRUPS SANGUINIS i TRANSFUSIONS DE SANG

      RECEPTOR
                 Per tant, tal com es pot
 DONANT
                 observar a la taula:
                 • una persona del grup AB és un
                 receptor universal perquè pot
                 rebre sang de qualsevol altra
                 persona, mentre que
                 • una persona del grup O és un
                 donant universal perquè pot
                 donar sang a qualsevol altra
                 persona.
DETERMINACIÓ CROMOSÒMICA DEL SEXE

En l’espècie humana, la resta de mamífers i,
en general, molts animals, la determinació
del sexe de l’individu depèn dels anomenats
cromosomes sexuals.
Amb algunes excepcions notables, les
femelles tenen una combinació cromosòmica
XX i els mascles, XY.
HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE

L’herència lligada al sexe és la que segueixen els     Albinisme ocular
caràcters no sexuals que depenen de l’expressió de     Miopàtia de
                              Duchenne
gens que tenen el seu locus en cromosomes sexuals.
Es parla d’herència ginàndrica si el cromosoma
sexual en qüestió és l’X. La majoria de gens estan     Insensibilitat a
localitzats en el cromosoma X .               les hormones
Si el locus del gen està al cromosoma Y, es fa servir    masculines
l’expressió herència holàndrica, si bé és molt poc
freqüent, per què el cromosoma Y acostuma a ser
molt petit i conté pocs gens.                Un tipus
Hi ha una zona molt petita que és comuna dels dos      de gota
cromosomes; l’anomenada zona homòloga.

                              Hemofília
                              Daltonisme
                              Distròfia muscular
                            X  Sordesa congènita
 Y   X
HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE

• Les femelles poden ser homozigotes o heterozigotes per a els caràcters
determinats pels gens lligats al sexe.
•Amb excepció dels gens compartits per X i Y(zona homòloga), els mascles no
poden ser ni homo ni heterozigots pels caràcters lligats al sexe, ja que només
disposen d’una còpia del gen; el terme que es fa servir és hemizigosi.

Dos casos ben coneguts d’herència
lligada al sexe en humans són el
daltonisme i l’hemofília.
Daltonisme. És un tipus de ceguesa
de colors per algunes tonalitats de
verds, blaus i vermells que ve
regulada per al·lel recessiu (d) situat
al cromosoma X
Hemofília. Consisteix en la
incapacitat de coagular la sang per
manca d’algun dels factors de
coagulació (VIII o IX segons el tipus
d’hemofília).
HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE

Les dones solen presentar fenotips normals , tot i que poden ser
portadores de la malaltia. És difícil trobar dones afectades per la
malaltia (necessiten ser homozigotes per a l’al·lel recessiu).
Els homes en canvi, si el cromosoma X que porten codifica l’al·lel
recessiu presenten la malaltia.
GENÈTICA HUMANA


    DONA XX      Els arbres genealògics o pedigree. Són
             esquemes en què es representen les persones de
    HOME XY      diverses generacions que estan emparentades
             entre si. S’hi fan servir símbols senzills per
             distingir els diversos components de la família, i
    APARELLAMENT
             també s’hi indiquen les relacions que els uneixen.
             S’utilitzen per estudiar les malalties
             hereditàries, el seu comportament i la
    LINIA DE LA VIDA  probabilitat que apareguin en futurs individus.

    AFECTAT
LES MUTACIONS
Les mutacions són alteracions a l'atzar del material genètic, canvis
permanents en l'ADN, que poden aparèixer espontàniament (mutacions
naturals) o poden ser provocades artificialment (mutacions induïdes)
per mitjà de radiacions i determinades substàncies químiques, que
s'anomenen agents mutàgens.


Les mutacions es poden donar en
• cèl·lules somàtiques (mutacions somàtiques), tret que les converteixin
en cèl·lules cancerígenes, no tenen gaire importància,
• en cèl·lules reproductores (mutacions germinals) són transcendentals,
ja que totes les cèl·lules del nou organisme tindran la mateixa informació
que la cèl·lula zigot.
Algunes mutuacions són favorables, altres neutres i n’hi han de
perjudicials o fins i tot letals.
Les mutacions són, conjuntament amb les recombinacions meiòtiques, les
principals causes de variabilitat genètica, i conseqüentment de
l'evolució de les espècies .
TIPUS DE MUTACIONS

Segons l'extensió del material
genètic afectat, es distingeixen
tres tipus de mutacions:
1. Mutacions gèniques:
alteracions de la seqüència de
nucleòtids d’un gen (puntuals).
Afecten a un gen.
2.Mutacions cromosòmiques:
alteracions de la seqüència de
gens d'un cromosoma, afectant a
l'ordre o al nombre dels gens
dintre d'un cromosoma. Afecten a
un cromosoma.
3.Mutacions genòmiques:
alteracions del nombre de
                  Mutacions gèniques
cromosomes. Afecten al genoma o
la dotació cromosòmica.
Mutació cromosòmica
Cariotips humans on
s’observen mutacions
cromosòmiques (deleccions)
en els cromosomes 7 i 16.
Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana triplode (3n)
Mutació genòmica:
             cariotip d’una cèl·lula
             humana femenina amb
             trisomia al cromosoma
             21: Síndrome de Down
Mutació genòmica:
cariotip d’una cèl·lula
humana masculina amb
trisomia al cromosoma
21: Síndrome de Down
Mutació genòmica:
             Síndrome de Turner:
             44 autosomes + X
Mutació genòmica:
Síndrome de Klinefelter
44 autosomes+XXY
FI
Fonts:
• http://images.google.es/imghp?hl=ca&tab=wi
•http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U4/
index.htm
•http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/b
ioygeo/genetica/index.htm
•http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recur
sos_informaticos/concurso1998/accesit6/genem
end.html
•http://lagenetica.cat/
•http://www.kalipedia.com/ciencias-
vida/tema/teoria-cromosomica
•herencia.html?x=20070417klpcnavid_283.Kes
•http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/
4ESO/genetica1/index.htm
1 de 51

Recomendados

Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica por
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaOriol Baradad
14.7K visualizações71 slides
GENÈTICA por
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICADepartament d'Educació
61.6K visualizações51 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular por
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecularINS Escola Intermunicipal del Penedès
6.8K visualizações146 slides
Mutacions por
MutacionsMutacions
Mutacionsciencies.mon.contemporani
25.4K visualizações20 slides
Genetica 4 ESO por
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESOtxellrocaprevera
5.3K visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic por
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticBiologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticOriol Baradad
13.9K visualizações77 slides
67. Les mutacions gèniques por
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniquesDani Ribo
7.7K visualizações14 slides
MENDEL I LA GENÈTICA por
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICADepartament d'Educació
3.9K visualizações26 slides
Cicle cel·lular por
Cicle cel·lularCicle cel·lular
Cicle cel·lularciencies.mon.contemporani
7.2K visualizações21 slides
ESTRUCTURA DE L'ADN por
ESTRUCTURA DE L'ADN ESTRUCTURA DE L'ADN
ESTRUCTURA DE L'ADN Departament d'Educació
19.2K visualizações47 slides
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIADepartament d'Educació
24.8K visualizações36 slides

Mais procurados(20)

Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticBiologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Oriol Baradad13.9K visualizações
67. Les mutacions gèniques por Dani Ribo
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques
Dani Ribo7.7K visualizações
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por Departament d'Educació
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
Departament d'Educació24.8K visualizações
Problemes genetica mendeliana por Biologia i Geologia
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia9.5K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
Genètica mendeliana por Jordi Bas
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
Jordi Bas2.7K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesBiologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Oriol Baradad37K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Oriol Baradad22.1K visualizações
Unitat 5 por CC NN
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5
CC NN2.5K visualizações
21. Estructura de les proteïnes por Dani Ribo
21. Estructura de les proteïnes21. Estructura de les proteïnes
21. Estructura de les proteïnes
Dani Ribo12.7K visualizações
02. Els nivells d’organització de la matèria por Dani Ribo
02. Els nivells d’organització de la matèria02. Els nivells d’organització de la matèria
02. Els nivells d’organització de la matèria
Dani Ribo46.2K visualizações
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por Jordi Pipó
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
Jordi Pipó2.3K visualizações
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO) por Anna Giro
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
Anna Giro6.9K visualizações
El procés d'hominització por Raül Pons Chust
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominització
Raül Pons Chust24.3K visualizações
Els cromosomes i els cariotips por Anna Giro
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotips
Anna Giro4.2K visualizações
Els trangènics (CMC) por Anna Giro
Els trangènics (CMC)Els trangènics (CMC)
Els trangènics (CMC)
Anna Giro7.3K visualizações

Destaque

La Biologia por
La BiologiaLa Biologia
La BiologiaLaura Pérez
177 visualizações7 slides
Els cromosomes por
Els cromosomesEls cromosomes
Els cromosomesferranorriolsg
840 visualizações12 slides
68. Les mutacions cromosòmiques por
68. Les mutacions cromosòmiques68. Les mutacions cromosòmiques
68. Les mutacions cromosòmiquesDani Ribo
7.8K visualizações4 slides
L'aparell digestiu i l'aparell excretor por
L'aparell digestiu i l'aparell excretorL'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretorjnavarr9
21.7K visualizações15 slides
L'organització dels éssers vius por
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusCC NN
35.1K visualizações19 slides
Els éssers vius por
Els éssers vius Els éssers vius
Els éssers vius Mercè
65.2K visualizações28 slides

Destaque(16)

La Biologia por Laura Pérez
La BiologiaLa Biologia
La Biologia
Laura Pérez177 visualizações
Els cromosomes por ferranorriolsg
Els cromosomesEls cromosomes
Els cromosomes
ferranorriolsg840 visualizações
68. Les mutacions cromosòmiques por Dani Ribo
68. Les mutacions cromosòmiques68. Les mutacions cromosòmiques
68. Les mutacions cromosòmiques
Dani Ribo7.8K visualizações
L'aparell digestiu i l'aparell excretor por jnavarr9
L'aparell digestiu i l'aparell excretorL'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretor
jnavarr921.7K visualizações
L'organització dels éssers vius por CC NN
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers vius
CC NN35.1K visualizações
Els éssers vius por Mercè
Els éssers vius Els éssers vius
Els éssers vius
Mercè65.2K visualizações
Aparell circulatori-3eso por nidiacentellas
Aparell circulatori-3esoAparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3eso
nidiacentellas18K visualizações
EuploidíA por angela oviedo
EuploidíAEuploidíA
EuploidíA
angela oviedo31K visualizações
Ejercicios resueltos: SERES VIVOS. BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN por Damián Gómez Sarmiento
Ejercicios resueltos: SERES VIVOS. BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓNEjercicios resueltos: SERES VIVOS. BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN
Ejercicios resueltos: SERES VIVOS. BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN
Damián Gómez Sarmiento12.3K visualizações
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC por Departament d'Educació
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMCREVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC
Departament d'Educació16.7K visualizações
3 els éssers vius por blasman
3 els éssers vius3 els éssers vius
3 els éssers vius
blasman85.2K visualizações
L'aparell reproductor dels éssers humans por mflore22
L'aparell reproductor dels éssers humansL'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humans
mflore2227K visualizações
Mutacions(final) por conchi
Mutacions(final)Mutacions(final)
Mutacions(final)
conchi3.6K visualizações
Herencia genética por padilla2795
Herencia genéticaHerencia genética
Herencia genética
padilla2795159.1K visualizações

Similar a 3 cromosomes

Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticaMaria del Mar lago
300 visualizações8 slides
Apunts unitat por
Apunts unitatApunts unitat
Apunts unitatmeritxelltdl
541 visualizações8 slides
Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
La meiosi por
La meiosiLa meiosi
La meiosijuana martinez martinez
864 visualizações8 slides
Genètica ppt por
Genètica pptGenètica ppt
Genètica pptNúria Guixa Boixereu
1.1K visualizações42 slides

Similar a 3 cromosomes(20)

Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Apunts unitat por meritxelltdl
Apunts unitatApunts unitat
Apunts unitat
meritxelltdl541 visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
Genètica mendeliana 2 por Jordi Bas
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas1.4K visualizações
La divisió cel·lular por txellrocaprevera
La divisió cel·lularLa divisió cel·lular
La divisió cel·lular
txellrocaprevera6.9K visualizações
L’adn i els cromosomes por Txema Professor
L’adn i els cromosomesL’adn i els cromosomes
L’adn i els cromosomes
Txema Professor1.5K visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações
La revolucio genetica por montsejaen
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
montsejaen2.1K visualizações
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i... por Màrius Martínez i Martí
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
Màrius Martínez i Martí1.9K visualizações
Genetica i biotecnologia por mireiacollm
Genetica i biotecnologia Genetica i biotecnologia
Genetica i biotecnologia
mireiacollm856 visualizações

Mais de bertachico

Tema 8 la celula estructura interna por
Tema 8 la celula estructura internaTema 8 la celula estructura interna
Tema 8 la celula estructura internabertachico
6.7K visualizações121 slides
Tp's bloc quirúrgic por
Tp's bloc quirúrgicTp's bloc quirúrgic
Tp's bloc quirúrgicbertachico
697 visualizações24 slides
Respostes d'exàmens por
Respostes d'exàmensRespostes d'exàmens
Respostes d'exàmensbertachico
558 visualizações12 slides
Protocols nadó por
Protocols nadóProtocols nadó
Protocols nadóbertachico
1.7K visualizações7 slides
Modul 4 task2 por
Modul 4 task2Modul 4 task2
Modul 4 task2bertachico
340 visualizações4 slides
Ortodoncia betty por
Ortodoncia bettyOrtodoncia betty
Ortodoncia bettybertachico
1K visualizações16 slides

Mais de bertachico(20)

Tema 8 la celula estructura interna por bertachico
Tema 8 la celula estructura internaTema 8 la celula estructura interna
Tema 8 la celula estructura interna
bertachico6.7K visualizações
Tp's bloc quirúrgic por bertachico
Tp's bloc quirúrgicTp's bloc quirúrgic
Tp's bloc quirúrgic
bertachico697 visualizações
Respostes d'exàmens por bertachico
Respostes d'exàmensRespostes d'exàmens
Respostes d'exàmens
bertachico558 visualizações
Protocols nadó por bertachico
Protocols nadóProtocols nadó
Protocols nadó
bertachico1.7K visualizações
Modul 4 task2 por bertachico
Modul 4 task2Modul 4 task2
Modul 4 task2
bertachico340 visualizações
Ortodoncia betty por bertachico
Ortodoncia bettyOrtodoncia betty
Ortodoncia betty
bertachico1K visualizações
Impressions alginat i buidat betty por bertachico
Impressions alginat i buidat bettyImpressions alginat i buidat betty
Impressions alginat i buidat betty
bertachico1.4K visualizações
Resum l´atenció persones ancianes por bertachico
Resum l´atenció persones ancianesResum l´atenció persones ancianes
Resum l´atenció persones ancianes
bertachico398 visualizações
Les atencions bàsiques al nadó resum2 por bertachico
Les atencions bàsiques al nadó resum2Les atencions bàsiques al nadó resum2
Les atencions bàsiques al nadó resum2
bertachico679 visualizações
C 4 resum embaràs por bertachico
C 4 resum embaràsC 4 resum embaràs
C 4 resum embaràs
bertachico589 visualizações
Pràctiques3 por bertachico
Pràctiques3Pràctiques3
Pràctiques3
bertachico661 visualizações
Protocols2 por bertachico
Protocols2Protocols2
Protocols2
bertachico668 visualizações
Plicòmetre por bertachico
PlicòmetrePlicòmetre
Plicòmetre
bertachico637 visualizações
Plicòmetre 2 por bertachico
Plicòmetre 2Plicòmetre 2
Plicòmetre 2
bertachico1.3K visualizações
Protocols por bertachico
ProtocolsProtocols
Protocols
bertachico488 visualizações
Protocols por bertachico
ProtocolsProtocols
Protocols
bertachico307 visualizações
Protocols por bertachico
ProtocolsProtocols
Protocols
bertachico469 visualizações
Mostra líquid encefaloraquidi por bertachico
Mostra líquid encefaloraquidiMostra líquid encefaloraquidi
Mostra líquid encefaloraquidi
bertachico428 visualizações
3 punció lumbar por bertachico
3 punció lumbar3 punció lumbar
3 punció lumbar
bertachico1.2K visualizações
Color orina por bertachico
Color orinaColor orina
Color orina
bertachico2.6K visualizações

3 cromosomes

 • 2. CONCEPTES PREVIS: LA MEIOSI El nombre de cromosomes d'una espècie roman constant de generació en generació. La reprodució sexual consisteix en la fusió dels gàmetes procedents de dos individus diferents d'una mateixa espècie. El resultat d'aquesta fecundació és un zigot que presenta el doble de cromosomes que els gàmetes. És necessari que en el cicle vital de les espècies amb reproducció sexual hi hagi un moment en què el nombre de cromosomes quede reduït a la meitat. Aquesta reducció cromosòmica té lloc en un procés de divisió nuclear anomenat meiosi.
 • 3. Les espermatogònies (cèl·lules del testicle) es divideixen per MEIOSI per donar lloc a espermatozoides. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n).
 • 4. En el ovari, les ovogònies es divideixen per MEIOSI per donar lloc a òvuls. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n). Tres d’elles degeneran i formaran els cossos polars, i una es convertirà en òvul.
 • 6. L’ADN: PORTADOR DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA La informació genètica està guardada en unes molècules anomenades àcid desoxiribonucleic (ADN) que es troba en el nucli de totes les cèl·lules de l’organisme (també hi ha ADN mitocondrial).
 • 7. L’ESTRUCTURA DE L’ADN L'ADN és un polímer format per una doble cadena de polinucleòtids. Cada nucleòtid conté: - una desoxiribosa (sucre de cinc carbonis) - un grup fosfat i - una de les quatre bases nitrogenades possibles en l'ADN: Adenina (A) Timina (T) Citosina (C) Guanina (G)
 • 8. Les dues cadenes es disposen enrotllades ESTRUCTURA DE L’ADN helicoïdalment sobre un mateix eix formant una doble hèlix . Els esquelets pentosa-fosfat de les dues cadenes es troben a la part exterior mentre que les bases nitrogenades es disposen cap a l’interior enllaçades per ponts d’hidrogen, de tal manera que sempre s’aparellen A amb T i C amb G. Així les dues cadenes són complemèntaries. Esquelet pentosa (sucre)-fosfat Bases nitogenades aparellades: A-T C-G
 • 9. L’ADN ES COMPACTA Quan l’ADN s’associa a les proteïnes es compacta enormement. L’ADN s'enrotlla amb les proteïnes histones per a poder empaquetar-se, formant el que es diu un nucleosoma. Cada nucleosoma té unos 200 nucleótidos. Quan s’observa amb un microscopi òptic, la seqüència repetida de nucleosomes pareix un collaret de perles. LA CROMATINA Si la cèl·lula no està dividint-se (interfase), l'ADN es troba desespiralitzat, formant una estructura dispersa associada a proteïnes, que ocupa la major part del nucli i que rep el nom de cromatina.
 • 10. Cada espècie té un número constant i característic d'aquestes molècules d'ADN en l'interior del nucli de les cèl·lules. En el transcurs del cicle cel·lular canvia l'aspecte i l'estructura d'aquestes molècules d'ADN. Quan la cèl·lula està en divisió la cromatina se condensa i forma unes estructures en forma de bastonets anomenades cromosomes.
 • 11. ELS CROMOSOMES Els cromosomes es tenyeixen amb colorants bàsics (orceïna o l'hematoxilina), raó per la qual són observables al microscopi òptic i reben aquesta denominació (cromo- soma= cos de color). Bàsicament estan constituïts per ADN i histones fortament empaquetat.
 • 12. FORMA DELS CROMOSOMES Quan s’inicia la divisió cel·lular es produeix una duplicació de l’ADN, i apareixen dues fibres d’ADN idèntiques anomenades cromàtides, que queden unides per un punt anomenat centròmer. El centròmer divideix el cromosoma en dos parts, els braços, que poden ser iguals o no, segons la posició que hi ocupe. A: cromosoma d’una cromàtida B: cromosoma amb dos cromàtides germanes
 • 13. Cada cromàtida presenta a nivell del centròmer una estructura discoïdal anomenada cinetòcor, a partir dels qual es formen filaments tubulars que dirigiran els moviments cromosòmics durant la mitosi i la meiosi.
 • 14. Les cèl·lules diploides (2n) presenten dos jocs de cromosomes: un joc cromosòmic és d'origen patern i l'altre d'origen matern. Aquests cromosomes, idèntics des del punt de vista morfològic, i genèticament anàlegs (contenen informació per als mateixos caràcters tot i que no sempre aquesta és idèntica), s'anomenen cromosomes homòlegs. Cromàtides Cromàtides homòlogues germanes Els humans tenim 46 cromosomes (2n=46), és a dir, 23 parelles: - 22 parelles són homòlegs i s'anomenen autosomes. - els altres dos són els cromosomes sexuals o heterocromosomes, XX per a les dones i XY per als homes.
 • 15. EL CARIOTIP El cariotip és una composició fotogràfica on apareixen tots els cromosomes ordenats segons la seva mida i la seva morfologia. El cariotip és característic de cada espècie. L’estudi del cariotip permet detectar anomalies genètiques. Quan es tenyeixen els cromosomes amb Giemsa apareixen una sèrie de bandes fosques i clares, identificatives de cada cromosoma.
 • 17. ELS GENS En cada cromosoma hi ha un nombre determinat de gens. Un gen és l’unitat hereditària elemental, és un fragment d’ADN, que porta la informació codificada d’un determinat caràcter. El lloc que ocupa un gen dins el cromosoma s’anomena locus (el plural és loci ). Els cromosomes homòlegs presenten els mateixos loci i en el mateix ordre. De vegades l’expressió d’un gen té més d’un efecte sobre el fenotip; en conseqüència un gen pot controlar més d’un caràcter. També es pot donar el cas que un caràcter vingue determinat per l’acció conjunta de dos o més gens (com la sordesa congènita en humans, que ve determinada per dos gens). Són els caràcters poligènics.
 • 18. AL·LELS: HOMOZIGOSI I HETEROZIGOSI Les diferents “alternatives” (originades per mutació) que pot codificar un gen per a un mateix caràcter s’anomenen al·lels. Quan els dos cromosomes homòlegs Al·lels en porten el mateix al·lel (per exemple el heterozigosi patern porta “ulls blaus” i el matern també) diem que aquell individu és homozigòtic per aquell caràcter. Al·lels en homozigosi Quan els dos cromosomes homòlegs porten al·lels diferents (el patern porta “ulls blaus” i el matern “ulls marrons”) diem que aquell individu és heterozigòtic per aquell caràcter.
 • 19. GENOTIP I FENOTIP Anomenem genòtip al conjunt de gens que ha heretat un individu. És el conjunt de gens que té un ésser viu a cada cèl·lula. Fenotip. És el conjunt de característiques que s’expressen o que es manifesten en un ésser viu. El fenotip de cada individu és el resultat de l'acció combinada dels seus gens (el seu genotip) i l'ambient, que pot influir més en alguns caràcters que en d'altres. FENOTIP= GENOTIP + AMBIENT GENOTIP: NN o Nn GENOTIP: nn FENOTIP: ulls marrons FENOTIP: ulls blaus
 • 20. MENDEL i LA GENÈTICA LES LLEIS DE MENDEL MÉS ENLLÀ DE MENDEL
 • 21. GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884) Durant uns vuit anys, Gregor Johann Mendel va estudiar l’herència en la planta del pèsol en el jardí del seu convent agustí a Brünn. Fent experiments amb trenta-quatre classes de pèsols, va realitzar 355 fecundacions artificials i va obtenir 12.980 descendents. Així, mitjançant un acurat estudi estadístic, va poder demostrar que l'aparició de determinats caràcters en l'herència segueix unes pautes concretes. Va postular aquestes lleis i en 1866 va publicar els seus resultats, que van passar desapercebuts en el món científic durant més de 30 anys. L'any 1900 les seues publicacions van ser redescobertes per tres investigadors que treballaven en el tema de l'herència: Vries, Correns i Tschermack i en reconeixement al seu treball les van anomenar Lleis de Mendel. Quan les lleis de Mendel van ser integrades en la teoria cromosòmica de l'herència de Morgan en l'any 1915 es pot dir que van passar a ser la base de la genètica clàssica.
 • 22. ELS CARÀCTERS ESCOLLITS PER MENDEL Mendel va dedicar molts anys a desenvolupar línies genèticament pures (homozigòtiques) per a diversos trets o caràcters heretats. Mendel va acabar per triar set caràcters de la planta del pèsol que presentaven dues varietats ben diferenciades:
 • 23. LA PRIMERA LLEI DE MENDEL (O DE LA UNIFORMITAT) Mendel va encreuar una planta de llavors grogues pura amb una altra també homozigòtica però amb Pèsol groc Pèsol verd llavors verdes, les plantes resultants, generació anomenada filial primera (F1), només produïen llavors grogues. gamets gamets Mendel es va adonar que, si s’encreuaven dos individus diferents però homozigòtics (purs), tenien una Tota la descendència descendència uniforme (tots iguals). amb pèsols grocs Acabava de descobrir la 1ª Llei de Mendel. Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F1): tots els descendents de l’encreuament entre dues races pures per a un caràcter són iguals entre ells.
 • 24. SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) Posteriorment Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la primera generació (F1) de l'experiment anterior i les pol.linizà entre sí. De l'encreuament va obtenir la generació anomenada filial segona (F2) que presentava tres individus de llavors grogues per cada individu de llavors verdes.( en la proporció 3:1 (és a dir ¾ a ¼). Mendel va interpretar que els caràcters que havien desaparegut a la F1 i reapareixien a la segona generació (F2), havien de ser presents a la F1, encara que no es veiessin. La nova hipòtesi de Mendel va ser que els caràcters biològics depenen de parelles de factors hereditaris (un heretat del pare i l'altre de la mare), que se separen quan els individus produeixen les cèl·lules 3/4 1/4 sexuals i que es poden redistribuir a cada generació.
 • 25. SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) Llei de la segregació dels caràcters. Els dos factors hereditaris que informen sobre un mateix caràcter són independents i se separen i se redistribueixen entre els descendents, tot aparellant-se a l’atzar. Gg Gg GG gg G g G g G GG Gg Gg g gG gg
 • 26. FACTORS DOMINANTS i RECESSIUS Mendel va deduir que hi havia dues categories de factors: els dominants i els recessius, que es manifestaven només quan no anaven acompanyats d'un factor dominant.
 • 27. RETROENCREUAMENT o ENCREUAMENT PROVA La prova del retroencreuament o encreuament prova serveix per a diferenciar l'individu homozigòtic del heterozigòtic. Consisteix a creuar el fenotip dominant amb la varietat homozigota recessiva (gg). Si és homozigòtic, tota la descendència serà igual (primera Llei de Mendel). Si és heterozigòtic, en la descendència tornarà a aparèixer el caràcter recessiu en una proporció del 50%. Si és homozigot.... Si és heterozigot....
 • 28. TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT) Mendel va estudiar l'herència de dos caràcters diferents al mateix temps: dihibridisme. Va encreuar línies homozigòtiques de pèsols verds i rugosos amb plantes de pèsols grocs i llisos. Mendel es preguntava com seria la descendència. Podien passar dues coses:
 • 29. TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT) Llei de l'herència independent de caràcters: “Els diversos caràcters s’hereten independentment els uns dels altres i es combinen a l’atzar en la descendència”. Cadascun d'ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la presència de l'altre caràcter. P F1 F2 A (groc) > a (verd) B (llis) > b (rugós) GENOTIPS FENOTIPS AA i Aa groc aa verd BB i Bb llis Bb rugós
 • 30. HERÈNCIA INTERMÈDIA Es parla d’herència intermèdia quan el fenotip de l’híbrid o heterozigot és intermedi entre els fenotips dels homozigots. Cap dels dos caràcters domina sobre l’altre, presenten dominància intermèdia.
 • 31. CODOMINÀNCIA Els híbrids no presenten un caràcter intermedi dels dos parentals, sinó que presenten tots dos caràcters alhora i per separat. S'anomena herència codominant.
 • 32. QUAN LES LLEIS DE MENDEL NO ES COMPLEIXEN A part de la seva rigurosa metodologia cièntifica, l’èxit dels resultats de Mendel són deguts, a la “sort” que va tenir el botànic alhora d’escollir els caràcters. Amb l’aplicació de les lleis de Mendel no es resolen tots els problemes que es poden plantejar en l’estudi de l’herència dels caràcters. Existeixen molts casos en que no es pot aplicar les lleis de Mendel o aquestes no es compleixen. És el cas de : - HERÈNCIA POLIGÈNICA: molts caràcters venen determinats per l’expressió de dos o més gens. - GENS LLIGATS: gens situats sobre el mateix cromosoma. - AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE: molts gens presenten més de dos al·lels. - HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE: caràcters regulats per gens que es troben en els cromosomes sexuals X i Y.
 • 33. HERÈNCIA POLIGÈNICA Molts caràcters són determinats per l’efecte acumulatiu de molts gens. Són caràcters que presenten un ampli ventall de varietat. En humans s’observa en caràcters com: • el pes • la forma • l’alçada • el color d’ulls • la intel·ligència • color de la pell • alguns trets de la conducta i el comportament. El fenotip d’aquest caràcters està molt influenciat per l’ambient
 • 34. GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA El 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs amb la mosca de la fruita o del vinagre (Drosophila melanogaster). Aquest insecte tan sols té quatre parells de cromosomes, un dels quals és molt petit. En 1911, T.H. Morgan, després de realitzar nombrosos experiments va trobar que hi havia quatre grups de caràcters que tendien a heretar-se junts. Per això va suposar que els gens es trobaven als cromosomes i que, per tant, els gens que hi ha al mateix cromosoma tendeixen a heretar- se junts. Per a aquests va proposar el terme gens lligats.
 • 35. GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA Morgan va demostrar que els gens lligats no sempre s'heretaven junts. Segons Morgan, els gens són als cromosomes, tenen una disposició lineal, l'un rere l'altre, i, gràcies a l'entrecreuament de les cromàtides dels cromosomes homòlegs que té lloc en la meiosi, es produeix la recombinació genètica. La freqüència de recombinació depèn de la distància a la què es trobin els dos gens en el cromosoma. Quan més distància separa dos gens, més recombinació. Aleshores, si dos gens d'un mateix cromosoma estan molt propers gairebé no es recombinen.
 • 36. AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE El pas del temps propicia que qualsevol dels al·lels existents experimenti més mutacions puntuals que comporten l’aparició de nous al·lels. Per això és habitual que en una població d’individus existeixin diversos al·lels per a un mateix gen. El fenomen rep el nom d’al·lelomorfisme múltiple i el conjunt d’al·lels que ocupen el mateix locus constitueix una sèrie al·lèlica. Un cas d’al·lelomorfisme múltiple ben conegut és el del gen que determina els grups sanguinis en l’espècie humana (sistema ABO). Tres al·lels diferents (IA, IB , I0 o i ) es combinen en homozigosi o en heterozigosi per a determinar un grup sanguini (A, B, AB o O) IA= IB codominància IA > i IB < i dominància
 • 37. ELS GRUPS SANGUINIS Antigen present Anticossos Reacció als anticossos en la superfície presents en el Fenotip Genotip dels eritròcits plasma sanguini Anticos A Anticos B I0 I0 IA IA IA I0 IB IB IB I0 IA IB Antigen: molècula que l'organisme reconeix com a estranya, capaç de provocar la formació d’anticossos específics. Anticós: Els anticossos són proteïnes (gammaglobulines) produïdes per els limfòcits B que tenen com a funció unir-se específicament als antígens. Formen part de la resposta inmunitària.
 • 38. GRUPS SANGUINIS i TRANSFUSIONS DE SANG RECEPTOR Per tant, tal com es pot DONANT observar a la taula: • una persona del grup AB és un receptor universal perquè pot rebre sang de qualsevol altra persona, mentre que • una persona del grup O és un donant universal perquè pot donar sang a qualsevol altra persona.
 • 39. DETERMINACIÓ CROMOSÒMICA DEL SEXE En l’espècie humana, la resta de mamífers i, en general, molts animals, la determinació del sexe de l’individu depèn dels anomenats cromosomes sexuals. Amb algunes excepcions notables, les femelles tenen una combinació cromosòmica XX i els mascles, XY.
 • 40. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE L’herència lligada al sexe és la que segueixen els Albinisme ocular caràcters no sexuals que depenen de l’expressió de Miopàtia de Duchenne gens que tenen el seu locus en cromosomes sexuals. Es parla d’herència ginàndrica si el cromosoma sexual en qüestió és l’X. La majoria de gens estan Insensibilitat a localitzats en el cromosoma X . les hormones Si el locus del gen està al cromosoma Y, es fa servir masculines l’expressió herència holàndrica, si bé és molt poc freqüent, per què el cromosoma Y acostuma a ser molt petit i conté pocs gens. Un tipus Hi ha una zona molt petita que és comuna dels dos de gota cromosomes; l’anomenada zona homòloga. Hemofília Daltonisme Distròfia muscular X Sordesa congènita Y X
 • 41. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE • Les femelles poden ser homozigotes o heterozigotes per a els caràcters determinats pels gens lligats al sexe. •Amb excepció dels gens compartits per X i Y(zona homòloga), els mascles no poden ser ni homo ni heterozigots pels caràcters lligats al sexe, ja que només disposen d’una còpia del gen; el terme que es fa servir és hemizigosi. Dos casos ben coneguts d’herència lligada al sexe en humans són el daltonisme i l’hemofília. Daltonisme. És un tipus de ceguesa de colors per algunes tonalitats de verds, blaus i vermells que ve regulada per al·lel recessiu (d) situat al cromosoma X Hemofília. Consisteix en la incapacitat de coagular la sang per manca d’algun dels factors de coagulació (VIII o IX segons el tipus d’hemofília).
 • 42. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE Les dones solen presentar fenotips normals , tot i que poden ser portadores de la malaltia. És difícil trobar dones afectades per la malaltia (necessiten ser homozigotes per a l’al·lel recessiu). Els homes en canvi, si el cromosoma X que porten codifica l’al·lel recessiu presenten la malaltia.
 • 43. GENÈTICA HUMANA DONA XX Els arbres genealògics o pedigree. Són esquemes en què es representen les persones de HOME XY diverses generacions que estan emparentades entre si. S’hi fan servir símbols senzills per distingir els diversos components de la família, i APARELLAMENT també s’hi indiquen les relacions que els uneixen. S’utilitzen per estudiar les malalties hereditàries, el seu comportament i la LINIA DE LA VIDA probabilitat que apareguin en futurs individus. AFECTAT
 • 44. LES MUTACIONS Les mutacions són alteracions a l'atzar del material genètic, canvis permanents en l'ADN, que poden aparèixer espontàniament (mutacions naturals) o poden ser provocades artificialment (mutacions induïdes) per mitjà de radiacions i determinades substàncies químiques, que s'anomenen agents mutàgens. Les mutacions es poden donar en • cèl·lules somàtiques (mutacions somàtiques), tret que les converteixin en cèl·lules cancerígenes, no tenen gaire importància, • en cèl·lules reproductores (mutacions germinals) són transcendentals, ja que totes les cèl·lules del nou organisme tindran la mateixa informació que la cèl·lula zigot. Algunes mutuacions són favorables, altres neutres i n’hi han de perjudicials o fins i tot letals. Les mutacions són, conjuntament amb les recombinacions meiòtiques, les principals causes de variabilitat genètica, i conseqüentment de l'evolució de les espècies .
 • 45. TIPUS DE MUTACIONS Segons l'extensió del material genètic afectat, es distingeixen tres tipus de mutacions: 1. Mutacions gèniques: alteracions de la seqüència de nucleòtids d’un gen (puntuals). Afecten a un gen. 2.Mutacions cromosòmiques: alteracions de la seqüència de gens d'un cromosoma, afectant a l'ordre o al nombre dels gens dintre d'un cromosoma. Afecten a un cromosoma. 3.Mutacions genòmiques: alteracions del nombre de Mutacions gèniques cromosomes. Afecten al genoma o la dotació cromosòmica.
 • 47. Cariotips humans on s’observen mutacions cromosòmiques (deleccions) en els cromosomes 7 i 16.
 • 48. Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana triplode (3n)
 • 49. Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana femenina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana masculina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down
 • 50. Mutació genòmica: Síndrome de Turner: 44 autosomes + X Mutació genòmica: Síndrome de Klinefelter 44 autosomes+XXY