O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Veri̇ elde etme yöntemleri̇

15.971 visualizações

Publicada em

Publicada em: Espiritual
 • Entre para ver os comentários

Veri̇ elde etme yöntemleri̇

 1. 1. YASEMİN YALÇINŞEYDA TERCANFURKAN ÇAYIRÖZGE GEBEŞGONCA DULKADİRMEHMET PEYNİRCİ
 2. 2.  Veri, bir problemin çözümüne hizmetedebilecek her tür ölçüm, değer, olgu ve bilgiolarak tanımlanır. Bunlar sözlü ve yazılıifadeler olabileceği gibi şekiller, resimler,eşya, modeller, rakamlar ve semboller deolabilir.
 3. 3.  Araştırmalarda kullanılan veriler, "olgusal veriler" ve"yargısal veriler" olmak üzere iki gruptatoplanmaktadır.Olgusal veriler: Araştırmacının yorum vedeğerlendirmesini gerektirmeyen, herkes tarafındanaynı şekilde değerlendirilebilen verilerdir. Daha açıkbir ifadeyle kişisel yargılardan bağımsız, üzerindeherkesin anlaşabileceği türden gerçeklerdir.
 4. 4. Yargısal veriler: Araştırmacının yorumu ile veriniteliği kazanan, öznel yargılarlatanımlanabilen verilerdir. Tembel, uyumlu,duygusal vb. gibi kişilik özellikleri bu verilereörnek gösterilebilir.
 5. 5.  Nicel Veri : Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilirözelliğini veren verilerdir. Sürekli nicel veri vekesikli nicel veri olmak üzere iki türü vardır.l) Sürekli nicel veri: Ondalıklı değerler alabilennicel verilerdir. Boy uzunluğu, kilo,vs..2)Kesikli nicel veri: Sayılarak elde edilen ve tamsayılı değerlerdir. Nüfus, öğrenci sayısı, hanehalkı sayısı...
 6. 6.  Nitel Veri : Bir deneğin niteliklerini belirtenverilerdir. Eğitim durumu, ev sahibi olup olmama,vs… Nitel veriler iki gruba ayrılır.Sınıflanabilen Nitel Veri: Birbirinden bağımsız isimbildiren, kod ve numara ile gösterilebilen, sınıflaraayrılan verilerdir.Sıralanabilen Nitel Veri: Belirli bir miktarbelirtmeyen, bir sıra ya da dereceye göre eldeedilen verilerdir.
 7. 7. En genel biçimiyle veri kaynakları aşağıdakigibi gruplanabilir.▪İnsanlar▪Belgeler▪Canlı ve cansız öteki varlıklar ve kalıntılarKaynaklar ikiye ayrılır:
 8. 8. ►Birincil veri kaynakları: İncelenmekte olanolayın gerçek tanığı tarafından elde edilenveriler birincil verilerdir.►İkincil veri kaynakları: Birincil kaynaklardanoluşturulmuş veri kaynaklarıdır.
 9. 9.  Ölçüm, kullanılan ölçü aletinden önemli orandaetkilenmektedir. Duyarlı bir ölçme isteyen altın, duyarlı bir teraziyigerektirir. Ölçme aleti ve veri elde etme tekniği ne kadar iyiolursa olsun, onu kullananın yetenekleri de ölçümegeniş oranda etki eder.
 10. 10. ►GeçerlilikGeçerlilik; ölçülmesi istenmeyen şeylerin, başka birdeyişle, alet neyi ölçmek için hazırlanmış ise bunlardışındaki etken ve özelliklerin ölçme sonucunuetkilememesiyle açıklanır. Bu, bir aletin sadece amaçedindiği şeyi ölçmesi özelliğidir.
 11. 11. ►GüvenirlikBir ölçme aletinde bulunması gereken ikinciönemli özellik güvenirliktir. Bu, aletin ölçtüğübir şeyi her defasında aynı derecedeölçebilmesidir.
 12. 12. 1) Çerçeve2) Coğrafi Koşullar3) Organizasyon4) Araştırma Zamanı Ve Değişken Ölçümü İçin BelirlenenDönem
 13. 13. 5) Uygun Örnekleme Yöntemi6) İyi Hazırlanmış Bir Soru Formu7) Soru Formunun Test Edilmesi8)Veri Düzeltme9)Veri Analizi
 14. 14.  Veri toplamanın araştırma sonucunu etkileyen enönemli faktörlerden biri olduğu bilindiğine göre,hangi verinin nerede olduğunun da araştırmacıtarafından bilinmesi gerekir.
 15. 15.  Yazılı kaynaklardan bilgi toplamanın iki amacıvardır.1)Sorunun özgeçmişine ve yeni hali hazır durumunadair bilgileri toplayarak problemin durumunu açığakavuşturmak, araştırmanın çerçevesini belirlemek.2)Hazır bilgileri problemin çözümünde veri olarakkullanmak.
 16. 16. Verilerin KaydedilmesiBelgesel taramada başarılı olmanın temel koşulu iyibir kayıt sistemi ile yürütülmesidir. Belgeseltaramanın özünü “not alma” işlemi oluşturur.Taranan kaynaklardaki parçalar aslında çok azdır.Fakat kendi aralarında bütünleşmelidir.
 17. 17.  İki şekilde not alınabilir:▪ Doğrudan aktarma: Kaynaktaki özgünyapı içerik ve ifadenin aynen aktarılmış halidir.▪ Dolaylı aktarım: Araştırmacınınyararlanmak istediği ana fikir aynen alınır fakataraştırmacı bunu kendi ifadesi ile yeniden yazar.
 18. 18.  Yazılı Kaynaklardan Yararlanırken DikkatEdilmesi Gereken Noktalar->Yapılacak araştırmalar sırasında düzmece pek çokbelgeyle karşılaşılabilir. Araştırmayı daha güvenli birşekilde yürütebilmek için, kullanmaya karar verilenveri grubu, başka kaynaklardan doğrulanmalıdır.
 19. 19. ->Araştırmacı dokümanların kullanılmasına gerçektenihtiyaç olup olmadığını, varsa ne tür dokümanaihtiyaç olduğunu, nereden elde edilebileceğini,dokümanlara ulaşmak için ihtiyaç duyacağı kişilerinolup olmadığını düşünmelidir.
 20. 20. ->Yazılı kaynaklardan bilgi alınırken okuma ve notalma tekniklerinin bilinmesinde yarar vardır. Çünkükaynak araştırmasında bilgi toplama okumayadayanır. Okunması gereken çok sayıda kitap olduğuiçin, elde edilen bilgilerin mevcut bilgilerlekarşılaştırılması ve sonuçların çıkarılması çok zamanalır.
 21. 21. Gözlem: Bir şeyi iyi anlamak için onun kendikendine ortaya çıkan çeşitli belirtilerini gözdengeçirmektir.Doğal gözlem: İnsan sahip olduğu bilgilerin büyükbir çoğunluğunu gözlem yoluyla edinir. Bilimsel biramaca bağlı olmayan bu gözleme „doğal gözlem‟denir.Araştırmada gözlem; ise gerçek hayat içinde olupbitenlerin araştırmacı tarafından izlenerekkaydedilmesi tekniğidir.
 22. 22. Gözlemin Kullanıldığı Alanlar:Psikoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Tıp(hem gözlem hemdeney),Astronomi, Edebiyat, Coğrafya, Fizik,Kimya, Sanat vb alanlarında gözlem yöntemikullanılır.
 23. 23.  İyi bir gözlemcinin;▪Zeki olması▪Gözlem yapacağı konuda ön yargısı olmaması▪Duyarlı ve dikkatli olması▪Gözlenenleri olumsuz yönde etkileyebilecek (din,dil gibi) özelliklerden bağımsız olması▪Bazı özel bilimsel araştırmalarda kişinin gözlemyapacağı konuda uzman olması istenir.
 24. 24.  Gözlemin YapılmasıGözlemde önemli olan, doğal ortamın değişmemesive gözlenmek istenen belirtilerin eksiksizkaydedilmesidir. Bunun için gözlemci kayıtcihazlarından (video kayıt, ses kayıt, fotoğrafmakinesi vb.)faydalanır.
 25. 25.  Deneysel araştırmalar herhangi bir konu hakkında(daha çok fen ve sağlık bilimleriyle ilgilikonularında) yeni bilgiler edinmek, doğakanunlarını kontrol altına almak, olayları dahaönceden saptamak ve araştırıcı için karanlıkta kalanbir sorunun çözümlenmesi amacıyla yapılır.
 26. 26. 1)İki ya da daha çok sayıda bulunan değişkenlerinarasındaki ilişkiyi ortaya koymak2)Bir değişken üzerindeki bilgiyi genişletmek3)Daha önceden yapılmış deney sonuçlarınındoğruluğunu saptamak4)Bir teorinin kapsamını genişletmektir.
 27. 27.  Problemin sınırlandırılması: Deney tipinin seçilmesi: Örnekleme yönteminin belirlenmesi: Deney düzeninin oluşturulması:
 28. 28.  Anket , bir problemle ilgili olarak çeşitli kimselerinbilgi, tecrübe ve düşüncelerini almak için yapılansoruşturmadır. Diğer bir ifadeyle "anket, belli bir araştırmanınamacına uygun düzenlenmiş soru listesidir."
 29. 29.  Anket tekniği araştırma yöntemleri arasında en çokkullanılanıdır. Bunun sebebi kolay, ucuz ve bilgileri doğrudandoğruya toplamaya uygun oluşudur.
 30. 30.  Anket yoluyla veri elde etmede önce denek grubuyani kimlere anket uygulanacağı belirlenmelidir.Sonra da anket formunun hazırlanıp uygun halegelinceye kadar sırasıyla şu işler yapılmalıdır:
 31. 31. 1) Araştırmanın problemi ve projenin "Anahtar"kısmı dikkate alınarak anket uygulanacakkişilerden alınması ihtiyaç duyulan bilgilerin listesiyapılır.2) Bilgi listesi , ihtiyaç duyulan verilerin eldeedilmesine uygun ve denekler tarafından kolaycaanlaşılacak şekilde sorulara dönüştürülür.
 32. 32. 3) Bu şekilde hazırlanan taslak , anket konusundabilgili ve tecrübeli kişilerin görüşlerine sunulur.4) Geliştirilen anket formunu denemek üzere , anketuygulanacak kişilerden küçük bir gruba ön uygulamayapılır.
 33. 33.  Unutmamak gerekir ki , ankete cevap vermesiistenen kişinin zamanı az ve değerlidir. Anketecevap verme zorunluluğu olmayan bir kimsenin işinimümkün olduğu kadar kolaylaştırmak , anketsahibinin görevidir.
 34. 34.  Sözlü iletişim aracılığı ile veri elde etmeyöntemidir. Görüşmeyi yapana görüşmeci denir. Görüşülen kişiye de kaynak ya da cevaplayıcı denir. Belli bir kesim hakkında: Bilgi edinme Profil oluşturma Konuya bakış açısı Davranışlarını öğrenme
 35. 35.  Kişileri: Tanıma İzleme İlgili konu hakkında bilgilerini öğrenme İlgili konu hakkında düşüncelerini öğrenmede üstünbir tekniktir.
 36. 36.  Kişisel görüşme yöntemi teknikleri üçe ayrılır.Görüşülen Kişi Sayısına GöreKuralların Katılığına GöreGörüşülen Kişiye Göre
 37. 37.  Bireysel; Sadece bir cevaplayıcı Fiziksel olarak aynı ortam Grup; Çok sayıda cevaplayıcı Ortak bir konu Karşılıklı etkileşim Yeni fikirler
 38. 38.  Yapılanmış; Soruların ve toplanacak veriler önceden ayarlı Hareket özgürlüğü ve insiyatifi en düşük düzeyde Sayısallaştırma ve karşılaştırma kolay Yapılanmamış; Sorular önceden hazırlanır fakat düzenlenebilir Her iki tarafın kontrolünde Veri değerlendirme ve karşılaştırma zor Subjektifliğin rölü büyük
 39. 39.  Gözlem birimi ile; Geniş kitleli konu incelemesi Sorunların ortaya çıkması Kitle biriminin Gözlem Birimiyle Aynı OlduğuDurum; Bir konu yada bir problemle ilgili genel bilgi,tutum ve davranışların öğrenilmesi
 40. 40.  Kimlerden bilgi alınacağı Hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu Görüşme yeri ve zamanının belirlenmesi Görüşmeyi kimlerin yapacağı Hangi tür görüşme yapılacağı Görüşme sonuçlarının güvenilirliği kontrolü
 41. 41.  Soru sorma Sıraya göre sorulmalı Anlaşılır biçimde sorulmalı Cevap alma Cevap toparlamasına yardımcı olmalı Kayıt tutma Not tutma Forma işaretleme
 42. 42.  Yazışma yöntemi ile veri toplama ya bir konuhakkında mektupla bilgi isteme ya da konuyailişkin hazırlanan soru kağıdını gönderip,işlenerek geri yollanmasını sağlamak şeklindeolur
 43. 43.  Yazışmanın başarılı olmasında ilk koşul uygunsoruların hazırlanmasıdır.
 44. 44.  Yazışma yöntemindeki soruların özellikleri:Sorular net ve anlaşılır olmalıdır.Sorular mümkün olduğunca kapalı uçluolmalıdır.Anket sorusu her şeyi ifade eder olmalıdır.
 45. 45.  Yazışma yolu ile veri toplamanın başarılıolabilmesi için temel koşul,kaynak kişinin cevapvermesini kolaylaştıracak önlemlerin alınmasıdır.
 46. 46.  Yazışma tekniği ile veri toplamanın en ayırıcı özelliğianket hazırlanıp postalandıktan ya da dağıtıldıktansonra başka bir geliştirici önlemin alınamamasıdır. Bunedenle yazışmanın ön hazırlıklarının daha iyiyapılmış olmasına büyük özen gösterilmelidir.
 47. 47.  Yazışma sürecinde araştırmacının en büyük kaygısı,cevap oranını yeterli düzeye ulaştırmak,olanaklı isetüm anketlere cevap alabilmektir.Bu amaçla alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:• Yazışma, kaynak kişinin çok sıkışık olmadığı birzamanda yapılmalıdır.• Posta ile gönderilen anketler için dönüş adresiyazılmış pullu bir zarf da eklenmelidir.• Anket olabildiğince kısa,ilgi çekici, kolay ve anlaşılırolmakla birlikte,gizlilik garantisi de vermelidir.
 48. 48.  Yazışma ile veri toplamada,iyi anlaşılmayan ya daanlaşılan soru ve cevaplar ile kaynak kişinin sahipolmadığı bilgileri içeren sorular,problemin çözümünügüçleştirenin büyük yanılgı kaynaklarıdır.
 49. 49.  Yazışmaya cevap vermeyenlerin güdülerinin neolduğu, cevap verenlerden önemli ayrılıkları olupolmadığı bilinmediğinden yorum yanlışlıklarıyapılabilir. Yazışmada kaynak kişinin yanlılığı, verdiği cevaplar-da kendini gösterebileceği gibi yazışmaya hiç cevapvermemekle de uygulamaya dönüşebilir.
 50. 50.  Telefon aracılığıyla veri toplama,bir ankethazırlandıktan sonra,kaynak kişinin telefonlaaranarak anket sorularının kişiye sorulmasınadayanan veri toplama biçimidir.
 51. 51.  Kamu oyu yoklamalarında,seçim öncesi eğilimlerinisaptamada,birden ortaya çıkan durumlarda birkaçsaat içinde,ilk haberleri ve kaba sonuçları ala-bilecek biçimde telefonda anket yapılabilmek-tedir. Merkez ara birimleri , Özel arama istasyonlarından yürütülebilir.
 52. 52.  Belirlemede anketin amacı önemlidir. Kitlenin tam listesine sahip olduğumuz durumlardaoptimum örneklem rehber ve listeye dayanarakbelirlenebilmektedir
 53. 53.  Bu kişilere cep telefonundan,ev veya iştelefonundan rahatlıkla ulaşabiliriz. Sonra bu belirlenmiş listeden örneklemimizirastgele veya sistematik yolla çekebiliriz.
 54. 54.  Telefonla anket yapılırken çoğunlukla bu yöntemkullanılmaktadır.Çünkü,telefon rehberleriçoğunlukla doğru bilgi vermeyebilir. Örnek Akdeniz bölgesi üzerine yapılacaksa Akdenizbölgesinde bulunan illerin alan kodu kullanarakrastgele numara çevrilir. Eğer numara amaca hizmet etmeyen bir numaraysadiğer numaraya geçilir.
 55. 55.  Anketör kendisini kibar bir dille tanıtmalı. Anketi yaptıran kişi,kurum ya da şirket hakkındabilgi verilmeli. Bu görüşmenin niçin yapıldığı ve kaynak kişidenhangi konularda bilgi isteneceği hakkında birkonuşma yapılmalı.
 56. 56.  Araştırmanın gizliliğini,katılımın gönüllüolduğunu,görüşmenin yaklaşık süresini ve görüşmesırasında kaynak kişinin istediği zaman sorusorabileceği belirtilmeli. Yapılan araştırmaya katılmanın önemi vurgulanmalı. Daha sonra kaynak kişiden izin isteyip soru sormayabaşlanmalı.
 57. 57.  Eğer telefona telesekreter çıkarsa, önce araştırmayıyapan kişi,kurum ya da şirket tanıtılmalı veyapılan araştırmadan bahsedildikten sonratekrar aranacağı belirtilmelidir.
 58. 58.  Eğer aradığımız yerde ev sahibi yerine,gündelikçi,bakıcı gibi kimselerle karşılaşmışsakyine arama nedenimizi açıkladıktan sonra,evsahibinin ne zaman döneceği konusunda bilgi almalıve bunu not etmeliyiz.
 59. 59.  Telefon meşgulse, bu durum olumlukarşılanabilir,çünkü bu aradığımız yerde birilerininolduğunun gösterir. 5-10 dakika sonra tekrararanmalıdır
 60. 60.  Özellikle son dönemlerde internet üzerindenyapılan anket sayısında müthiş bir artış görül-mektedir. Bu anketler, şirketlerin ya da kurumların kendi per-sonellerine yaptıkları anketler olabildiği gibi tüminsanların oy kullanabildiği anketler şeklinde deortaya çıkmıştır.
 61. 61.  CAPI, bilgisayar yardımıyla yapılan anket anlamınagelmektedir. Bu yöntemde, anket formu tablet bilgisayarlarüzerinde kullanılabilen bir yazılım sayesinde verigiriş programı haline getirilerek verilerinderlenmesi sağlanır.
 62. 62.  En güzel örneğini TBMMde görmekteyiz.Öyleki,elektronik oylamalar bu bilgisayarlar sayesindeçok hızlı ve etkili olarak yapılabilmektedir. Kim 500 milyar ister de seyirci jokeri
 63. 63. Kişisel Görüşme ve Yazışma Yöntemlerinin OrtakYönleri Cevaplar yazılı olarak alınır. Her ikisinde de açıklayıcı yazılar vardır. Sorukağıdında araştırmanın amacını ve cevap vermebiçimini açıklayan bir yönerge, görüşmede isegörüşmeciler için hazırlanmış bir rehber vardır.
 64. 64. Kişisel Görüşme ve Yazışma YöntemlerininKarşılaştırılması Cevaplayıcıyı gözlemleyebilme. Cevaplayıcının konuya ilgisini çekebilme Cevaplayıcının kimliğini belirleyebilme. Okuma-yazma bilmeyenlere uygulayabilme. Zaman kazanma. Cevaplama oranını yükseltebilme. Maliyeti düşürme. Görüşmeciden etkilenme.
 65. 65. Telefonla Görüşmenin Kişisel Görüşmeye GöreOlumlu Yönleri Anketör masrafı daha düşüktür. Telefonla görüşmeyapmak için daha az sayıdaanketöre ihtiyaç vardır. Cevaplayıcıya ulaşmak daha kolaydır
 66. 66. Kişisel Görüşmenin Telefonla Görüşmeye GöreOlumlu Yönleri Veriler daha kullanışlıdır. Cevaplayıcı dış etkilerdenetkilenmez. Daha doğru ve güvenilir veri elde edilir.Cevaplayıcının samimi olup olmadığıanlaşılabilir.
 67. 67.  Anket Türlerinin birbirlerini göre durumları bazıkriterlere göre şu şekilde özetlenebilir :
 68. 68. !Hiçbir yöntem her durumda en uygun yöntemolamaz. Önemli olan konu, kullanılacak yönteminen uygun cevaplayıcılardan en düşük maliyetle enuygun verinin elde edilmesi olmalıdır.
 69. 69. !Bir anket uygulamasında birden fazla tür bir aradakullanılabilir ve istenen amaca ulaşmayı daha çokkolaylaştırabilir. Böylece, her birinin üstün yönlerin-den en fazla yararlanma durumu ortaya çıkar. Ankettürlerinin birlikte kullanılması şu kombinasyonlardagerçekleşebilir.

×