ใบงานที่ 1-5 ม.1 1/61

Beerza Kub
Beerza Kubโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

แบบฝึกหัดการงานอาชีพ

ใบงานที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการทางาน
เรื่อง งานในบ้าน
ตอนที่ 1 สารวจงานในบ้าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจงำนต่ำง ๆ ที่สมำชิกในบ้ำนของตนเองช่วยกันทำว่ำมีงำนอะไรบ้ำง แล้วบันทึกผล
สำรวจ และวิเครำะห์ลักษณะของงำนและผู้ที่เหมำะสมจะปฏิบัติงำนนี้
แบบบันทึกการสารวจ
ประเภทของงานบ้าน ลักษณะของงาน
ประโยชน์ของการทางาน
ผู้ปฏิบัติงาน
1.งำนทำอำหำร ..................................
..................................
..................................
..........................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................
..............................
..............................
..............................
......................
2. งำนซักรีด ซ่อมแซม
ดัดแปลงเสื้อผ้ำ
..................................
..................................
..................................
..........................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................
..............................
..............................
..............................
......................
3. งำนทำควำมสะอำด
เครื่องใช้เครื่องเรือน
ภำยในบ้ำน
..................................
..................................
..................................
..........................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................
..............................
..............................
..............................
......................
4.กำรจัดตกแต่งบ้ำน
และดูแลบริเวณบ้ำน
..................................
..................................
..................................
..........................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................
..............................
..............................
..............................
......................
5.งำนดูแลสัตว์เลี้ยง ..................................
..................................
..................................
..........................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................
..............................
..............................
..............................
......................
-ได้เรียนรู้จากการทาจริง
- เป็นกิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ประหยัด
- ยืดอายุการใช้งาน
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- บ้านสะอาดน่าอยู่
- ได้ออกกาลังกาย
- รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
- เกิดความคิดสร้างสรรค์
- ยืดอายุการใช้งาน
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ช่วยให้ผู้เลี้ยงเกิดความรักและเมตตา
- เป็นเพื่อนยามเหงาผ่อนคลายความเครียด
- รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
เป็นงานที่ต้องทาทุกวัน
ต้องมีความรักความ
เมตตา ควรศึกษาหา
ความรู้อยู่เสมอ
เป็นงานการออกแบบ
ต้องมีการวางแผน การ
จัดเตรียมอุปกรณ์
งบประมาณ ต่างๆ
ต้องมีการวางแผน การ
จัดเตรียมอุปกรณ์ ให้
เหมาะสม
การแยกเสื้อสีของ
เสื้อผ้าที่จะซัก ศึกษา
วิธีการซ่อมแซม ความ
คุ้มค่า เตรียมอุปกรณ์
อาหารประเภท ศึกษา
วิธีการทา วางแผน
จัดเตรียมอุปกรณ์
วัตถุดิบ งบประมาณ
ตอนที่ 2 เรื่อง กิจวัตรประจาวันที่ต้องทา
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำลงในผังมโนภำพที่กำหนด
กิจวัตร
ประจำวันของ
ผม
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
กิจกรรม
เวลา
--------------------
------------------------
--------------------
------------------------
------------------------------
----------------------------------
------------------------------
----------------------------------
------------------------------
----------------------------------
------------------------------
----------------------------------
------------------------------
----------------------------------
--------------------
------------------------
--------------------
------------------------
ตื่นนอน อาบน้า
06.30 น.
มาโรงเรียน
08.00 น.
ประชุมผู้ปกครอง
09.00 – 11.00น.
รับประทานอาหารเที่ยง
12.00 น.
เดินเที่ยว เซ็นทรัล
13.00 – 14.00 น.
กลับถึงบ้าน รีดผ้า
14.30 – 16.00 น.
ทา-ทานอาหารเย็น
17.00 – 18.00 น.
ดูทีวี – เล่นอินเทอร์เน็ต
18.30 – 20.00 น.
อาบน้า – เข้านอน
21.00 น.
ตอนที่ 3 เรื่อง การวางแผนการทางานบ้าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนจัดทำแผนปฏิบัติงำนโดยกรอกข้อมูลกิจกรรมที่ต้องทำทั้งกิจวัตรประจำวัน
และงำนบ้ำนที่ได้รับมอบหมำย และทำเครื่องหมำย  ลงในช่องเวลำที่ปฏิบัติกิจกรรม
แผนปฏิบัติงานบ้าน
เวลา กิจกรรมที่ต้องทา ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หมายเหตุ
ใบงานที่ 2.1
คาชี้แจง ตอนที่ 1 ให้นักเรียนวาดแผนผังห้องนอนของตนเอง พร้อมระบายสี
คาชี้แจง ตอนที่ 2ตอบคาถามต่อไปนี้
1. งานบ้าน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้บ้านน่าอยู่ สมาชิกในบ้านอยู่อย่างมีความสุข
2. งานบ้านมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างไร
- เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดน่าอยู่ เกิดความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้
ลดอุบัติเหตุ
3. การที่นักเรียนทางานบ้านด้วยตนเอง นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไร
- ได้อยู่ในบ้านที่สะอาด
- ได้ออกกาลังกายขณะทางานบ้าน
- ได้ทักษะในการทางานบ้าน ปลูกฝังให้เป็นคนที่รักสะอาด
- ได้รับคาชมจากผู้ใหญ่

Recomendados

โครงสร้างหลักสูตรมัธยม por
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมโครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมwangasom
138.2K visualizações3 slides
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต por
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตsripayom
119.5K visualizações13 slides
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบssuserf8d051
44.6K visualizações62 slides
วิทย์ ป.2 por
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2สิ่งดีๆ เริ่มที่ใจ
72.5K visualizações20 slides
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA por
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPAคำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPAณัฐพล แสงทวี
960.8K visualizações1 slide
แบบประเมินต่างๆ por
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆNaphachol Aon
246.1K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

แบบประเมินผลชิ้นงาน por
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานpacharawalee
76.6K visualizações1 slide
หัวกระดาษข้อสอบ por
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบworapanthewaha
54.6K visualizações1 slide
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ por
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบwebsite22556
77.7K visualizações2 slides
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 por
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Thanawut Rattanadon
144.9K visualizações3 slides
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 por
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
109.4K visualizações2 slides
แบบประเมินชิ้นงาน por
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานkrunueng1
18.9K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

แบบประเมินผลชิ้นงาน por pacharawalee
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
pacharawalee76.6K visualizações
หัวกระดาษข้อสอบ por worapanthewaha
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
worapanthewaha54.6K visualizações
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ por website22556
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
website2255677.7K visualizações
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Thanawut Rattanadon144.9K visualizações
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
KruKaiNui109.4K visualizações
แบบประเมินชิ้นงาน por krunueng1
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
krunueng118.9K visualizações
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por พัน พัน
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
พัน พัน1.3M visualizações
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M visualizações
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj232.1K visualizações
แบบสอบถามความพึงพอใจ por Duangnapa Inyayot
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
Duangnapa Inyayot137.7K visualizações
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ por Aomiko Wipaporn
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
Aomiko Wipaporn55.1K visualizações
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน por dnavaroj
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj82.3K visualizações
กระดาษเส้น por Tik Msr
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
Tik Msr144.7K visualizações
บัตรลงคะแนน2 por Pattama Poyangyuen
บัตรลงคะแนน2บัตรลงคะแนน2
บัตรลงคะแนน2
Pattama Poyangyuen28.4K visualizações
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล por natdhanai rungklin
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
natdhanai rungklin11.6K visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan631.6K visualizações
142968777910465 por YingZaa TK
142968777910465142968777910465
142968777910465
YingZaa TK18.7K visualizações
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน por Kruthai Kidsdee
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียนแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน
Kruthai Kidsdee57.3K visualizações

Similar a ใบงานที่ 1-5 ม.1 1/61

การงาน3 por
การงาน3การงาน3
การงาน3pannee
361 visualizações9 slides
ใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละออง por
ใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละอองใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละออง
ใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละอองอองเอง จ้า
364 visualizações1 slide
A por
AA
AAnew Akarasareenon
7.5K visualizações135 slides
ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่ por
ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่
ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่tassanee chaicharoen
486 visualizações2 slides
Cas 11 5 por
Cas 11 5Cas 11 5
Cas 11 5krusing2499
262 visualizações27 slides
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา por
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหาJoice Naka
15.3K visualizações13 slides

Similar a ใบงานที่ 1-5 ม.1 1/61(18)

การงาน3 por pannee
การงาน3การงาน3
การงาน3
pannee361 visualizações
ใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละออง por อองเอง จ้า
ใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละอองใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละออง
ใบงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน โดยครูละออง
อองเอง จ้า364 visualizações
ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่ por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่
ใบงานที่ 1การปฏิบัติตนกับคนวัยผู้ใหญ่
tassanee chaicharoen486 visualizações
Cas 11 5 por krusing2499
Cas 11 5Cas 11 5
Cas 11 5
krusing2499262 visualizações
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา por Joice Naka
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
Joice Naka15.3K visualizações
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน por Totsaporn Inthanin
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงานแบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
Totsaporn Inthanin2K visualizações
Turakarn report por KruKaiNui
Turakarn reportTurakarn report
Turakarn report
KruKaiNui827 visualizações
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat13.4K visualizações
Project 02 por chorthip
Project 02Project 02
Project 02
chorthip292 visualizações
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ขวบ por krutitirut
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ขวบแผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ขวบ
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ขวบ
krutitirut16.8K visualizações
Plan(7) por juejan boonsom
Plan(7)Plan(7)
Plan(7)
juejan boonsom5K visualizações

Mais de Beerza Kub

.Security Electric por
.Security Electric.Security Electric
.Security ElectricBeerza Kub
1.9K visualizações51 slides
สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 por
สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1
สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1Beerza Kub
1.1K visualizações4 slides
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงาน por
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงานBeerza Kub
4.5K visualizações9 slides
ปฏิทินกลุ่มสาระ 61 por
ปฏิทินกลุ่มสาระ 61ปฏิทินกลุ่มสาระ 61
ปฏิทินกลุ่มสาระ 61Beerza Kub
153 visualizações1 slide
Ebook ชิสุ por
Ebook ชิสุEbook ชิสุ
Ebook ชิสุBeerza Kub
263 visualizações13 slides
สื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ por
สื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
สื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพBeerza Kub
9.3K visualizações23 slides

Mais de Beerza Kub(20)

.Security Electric por Beerza Kub
.Security Electric.Security Electric
.Security Electric
Beerza Kub1.9K visualizações
สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 por Beerza Kub
สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1
สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1
Beerza Kub1.1K visualizações
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงาน por Beerza Kub
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะและกระบวนการทำงาน
Beerza Kub4.5K visualizações
ปฏิทินกลุ่มสาระ 61 por Beerza Kub
ปฏิทินกลุ่มสาระ 61ปฏิทินกลุ่มสาระ 61
ปฏิทินกลุ่มสาระ 61
Beerza Kub153 visualizações
Ebook ชิสุ por Beerza Kub
Ebook ชิสุEbook ชิสุ
Ebook ชิสุ
Beerza Kub263 visualizações
สื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ por Beerza Kub
สื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
สื่อการสอน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
Beerza Kub9.3K visualizações
สื่อการสอน เรื่อง งานประดิษฐ์ por Beerza Kub
สื่อการสอน เรื่อง งานประดิษฐ์สื่อการสอน เรื่อง งานประดิษฐ์
สื่อการสอน เรื่อง งานประดิษฐ์
Beerza Kub15.1K visualizações
หน่วยที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและการแต่งกาย por Beerza Kub
หน่วยที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและการแต่งกายหน่วยที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและการแต่งกาย
หน่วยที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและการแต่งกาย
Beerza Kub23K visualizações
การซักผ้า (Washing) por Beerza Kub
การซักผ้า (Washing)การซักผ้า (Washing)
การซักผ้า (Washing)
Beerza Kub4.5K visualizações
การรีดผ้า(Ironing) por Beerza Kub
การรีดผ้า(Ironing)การรีดผ้า(Ironing)
การรีดผ้า(Ironing)
Beerza Kub4.7K visualizações
การพับผ้า (Shirt folding) por Beerza Kub
การพับผ้า (Shirt folding)การพับผ้า (Shirt folding)
การพับผ้า (Shirt folding)
Beerza Kub8.4K visualizações
การตากผ้า (Clothes drying) por Beerza Kub
การตากผ้า (Clothes drying)การตากผ้า (Clothes drying)
การตากผ้า (Clothes drying)
Beerza Kub7.5K visualizações
การจัดเก็บเสื้อผ้า por Beerza Kub
การจัดเก็บเสื้อผ้าการจัดเก็บเสื้อผ้า
การจัดเก็บเสื้อผ้า
Beerza Kub17K visualizações
สื่อการสอน บทที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้า por Beerza Kub
สื่อการสอน บทที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าสื่อการสอน บทที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้า
สื่อการสอน บทที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้า
Beerza Kub8.9K visualizações
หน่วยที่ 2 เรื่อง บ้านน่าอยู่ por Beerza Kub
หน่วยที่ 2 เรื่อง บ้านน่าอยู่หน่วยที่ 2 เรื่อง บ้านน่าอยู่
หน่วยที่ 2 เรื่อง บ้านน่าอยู่
Beerza Kub10.3K visualizações
ครอบครัวอบอุ่น por Beerza Kub
ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่น
ครอบครัวอบอุ่น
Beerza Kub4.2K visualizações
มัลติมีเดีย por Beerza Kub
มัลติมีเดียมัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
Beerza Kub1.6K visualizações
อาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น por Beerza Kub
อาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Beerza Kub8.6K visualizações
รู้จักกับ Html(แก้ไข) por Beerza Kub
รู้จักกับ Html(แก้ไข)รู้จักกับ Html(แก้ไข)
รู้จักกับ Html(แก้ไข)
Beerza Kub286 visualizações
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานเบื้องต้น por Beerza Kub
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานเบื้องต้นโครงสร้างคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานเบื้องต้น
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานเบื้องต้น
Beerza Kub3.2K visualizações

ใบงานที่ 1-5 ม.1 1/61

 • 1. ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการทางาน เรื่อง งานในบ้าน ตอนที่ 1 สารวจงานในบ้าน คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจงำนต่ำง ๆ ที่สมำชิกในบ้ำนของตนเองช่วยกันทำว่ำมีงำนอะไรบ้ำง แล้วบันทึกผล สำรวจ และวิเครำะห์ลักษณะของงำนและผู้ที่เหมำะสมจะปฏิบัติงำนนี้ แบบบันทึกการสารวจ ประเภทของงานบ้าน ลักษณะของงาน ประโยชน์ของการทางาน ผู้ปฏิบัติงาน 1.งำนทำอำหำร .................................. .................................. .................................. .......................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................. .............................. .............................. .............................. ...................... 2. งำนซักรีด ซ่อมแซม ดัดแปลงเสื้อผ้ำ .................................. .................................. .................................. .......................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................. .............................. .............................. .............................. ...................... 3. งำนทำควำมสะอำด เครื่องใช้เครื่องเรือน ภำยในบ้ำน .................................. .................................. .................................. .......................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................. .............................. .............................. .............................. ...................... 4.กำรจัดตกแต่งบ้ำน และดูแลบริเวณบ้ำน .................................. .................................. .................................. .......................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................. .............................. .............................. .............................. ...................... 5.งำนดูแลสัตว์เลี้ยง .................................. .................................. .................................. .......................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................. .............................. .............................. .............................. ...................... -ได้เรียนรู้จากการทาจริง - เป็นกิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัว - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - ประหยัด - ยืดอายุการใช้งาน - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - บ้านสะอาดน่าอยู่ - ได้ออกกาลังกาย - รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ - เกิดความคิดสร้างสรรค์ - ยืดอายุการใช้งาน - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - ช่วยให้ผู้เลี้ยงเกิดความรักและเมตตา - เป็นเพื่อนยามเหงาผ่อนคลายความเครียด - รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ เป็นงานที่ต้องทาทุกวัน ต้องมีความรักความ เมตตา ควรศึกษาหา ความรู้อยู่เสมอ เป็นงานการออกแบบ ต้องมีการวางแผน การ จัดเตรียมอุปกรณ์ งบประมาณ ต่างๆ ต้องมีการวางแผน การ จัดเตรียมอุปกรณ์ ให้ เหมาะสม การแยกเสื้อสีของ เสื้อผ้าที่จะซัก ศึกษา วิธีการซ่อมแซม ความ คุ้มค่า เตรียมอุปกรณ์ อาหารประเภท ศึกษา วิธีการทา วางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ งบประมาณ
 • 2. ตอนที่ 2 เรื่อง กิจวัตรประจาวันที่ต้องทา คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำลงในผังมโนภำพที่กำหนด กิจวัตร ประจำวันของ ผม กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา -------------------- ------------------------ -------------------- ------------------------ ------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- ------------------------ ตื่นนอน อาบน้า 06.30 น. มาโรงเรียน 08.00 น. ประชุมผู้ปกครอง 09.00 – 11.00น. รับประทานอาหารเที่ยง 12.00 น. เดินเที่ยว เซ็นทรัล 13.00 – 14.00 น. กลับถึงบ้าน รีดผ้า 14.30 – 16.00 น. ทา-ทานอาหารเย็น 17.00 – 18.00 น. ดูทีวี – เล่นอินเทอร์เน็ต 18.30 – 20.00 น. อาบน้า – เข้านอน 21.00 น.
 • 3. ตอนที่ 3 เรื่อง การวางแผนการทางานบ้าน คาชี้แจง ให้นักเรียนจัดทำแผนปฏิบัติงำนโดยกรอกข้อมูลกิจกรรมที่ต้องทำทั้งกิจวัตรประจำวัน และงำนบ้ำนที่ได้รับมอบหมำย และทำเครื่องหมำย  ลงในช่องเวลำที่ปฏิบัติกิจกรรม แผนปฏิบัติงานบ้าน เวลา กิจกรรมที่ต้องทา ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หมายเหตุ
 • 4. ใบงานที่ 2.1 คาชี้แจง ตอนที่ 1 ให้นักเรียนวาดแผนผังห้องนอนของตนเอง พร้อมระบายสี
 • 5. คาชี้แจง ตอนที่ 2ตอบคาถามต่อไปนี้ 1. งานบ้าน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้บ้านน่าอยู่ สมาชิกในบ้านอยู่อย่างมีความสุข 2. งานบ้านมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างไร - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดน่าอยู่ เกิดความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้ ลดอุบัติเหตุ 3. การที่นักเรียนทางานบ้านด้วยตนเอง นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไร - ได้อยู่ในบ้านที่สะอาด - ได้ออกกาลังกายขณะทางานบ้าน - ได้ทักษะในการทางานบ้าน ปลูกฝังให้เป็นคนที่รักสะอาด - ได้รับคาชมจากผู้ใหญ่