Anúncio
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Anúncio
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Anúncio
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Anúncio
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Anúncio
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Anúncio
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Anúncio
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
Próximos SlideShares
Teoria generala a dreptului unitatea ivTeoria generala a dreptului unitatea iv
Carregando em ... 3
1 de 31
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Teoria generala a dreptului unitatea iii

 1. 3. RAPORTUL JURIDIC ùI IZOARELE DREPTULUI Obiective specifice: La sfârúitul capitolului, vei avea capacitatea: • să descrii conceptul de raport juridic; • să argumentezi în maxim două pagini organizarea ierarhică a izvoarelor dreptului; • să precizezi statutul jurisprudenĠei úi al doctrinei juridice în raport cu problematica izvoarelor dreptului”. Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore Raportul juridic 74 Izvoarele dreptului 86 Obiectivele specifice unităĠii de învăĠare 73 Rezumat 102 Teste de autoevaluare 102 Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 103 Bibliografie minimală 103
 2. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 74 3.1. Raportul juridic 3.1.1 Conceptul de raport juridic, Trăsăturile raportului juridic Conceptul de raport juridic Ca sistem al normelor juridice, dreptul nu este un scop în sine. El are menirea de a reglementa conduita oamenilor în relaĠiile interindividuale úi în planul vieĠii sociale, în conformitate cu interesul general úi valorile admise. În relaĠiile lor reciproce, normate juridic, oamenii trebuie să se comporte după prescripĠiile normelor juridice. Această comportare se concretizează în stabilirea úi îndeplinirea unor drepturi subiective úi a obligaĠiilor anexate acestor drepturi, astfel încât relaĠiile dintre oameni iau forma specifică a raporturilor sau relaĠiilor juridice. Dacă raporturile politice úi morale îúi extrag conĠinutul din impactul normelor politice ori etice asupra conduitei umane, raporturile juridice iau fiinĠă prin acĠiunea dreptului. PrescripĠiile normative, exprimate în mod generic, ipotetic, impersonal, se materializează în raporturi juridice determinate: participanĠii devin purtători sau titulari ai unor drepturi úi, corelativ, ai unor obligaĠii juridice. Se pune problema dacă formarea úi desfăúurarea raporturilor juridice concrete epuizează modalităĠile de realizare a funcĠiei sociale a dreptului în cazul tuturor categoriilor de norme juridice. S-a avansat punctul de vedere că raporturile juridice acoperă ansamblul modului de transpunere a dreptului în viaĠa socială, că norma juridică ar fi literă moartă în afara raportului juridic în care se manifestă concret drepturile úi obligaĠiile juridice. Există însă, aúa cum s-a remarcat cu îndreptăĠire, úi norme care îúi realizează menirea de a reglementa relaĠii sociale fără să creeze raporturi juridice. Este cazul, mai ales, al normelor prohibitive care, cerând abĠinerea de la producerea faptelor interzise, se realizează, dacă sunt respectate, fără să se creeze raporturi juridice (Motica I. Radu, 1995, p. 190). SituaĠia este valabilă úi pentru normele de drept care consacră drepturi absolute úi universale (opozabile erga omnes), precum normele dreptului constituĠional care statuează drepturi úi libertăĠi fundamentale (libertatea conútiinĠei, dreptul la siguranĠă individuală ú.a.). Deoarece acestor drepturi le corespunde obligaĠia ce revine tuturor celorlalte subiecte de a se abĠine de la acĠiuni care să împiedice realizarea lor de către titulari, úi acest tip de norme se realizează fără producerea ca atare a unor raporturi juridice. ùi aici, raportul juridic este provocat doar prin încălcarea normei. În cele mai multe cazuri, raportul juridic ia naútere, se modifică ori încetează numai dacă intervine un fapt juridic care să provoace acĠiunea normei, fapt care împreună cu norma însăúi reprezintă condiĠiile raportului juridic. Aúadar, raporturile juridice constituie o categorie a raporturilor sociale reglementate prin norme juridice, raporturi a căror formare, modificare úi încetare are loc, de regulă, prin prezenĠa unui fapt juridic (acĠiune omenească sau eveniment) úi în care părĠile se manifestă ca titulare de drepturi úi obligaĠii ce se realizează, dacă este necesar, prin intervenĠia forĠei publice.
 3. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 75 Trăsăturile raportului juridic Spre deosebire de normele de drept, care promovează valori juridice ce trebuie sau urmează să se realizeze în relaĠiile umane, raporturile juridice Ġin de sfera relaĠională, faptică, a juridicului. Raporturile juridice comportă anumite caracteristici: a. Raporturile juridice sunt raporturi sociale; ele iau naútere ca relaĠii între oameni, fie ca indivizi, fie organizaĠi în diferite colective. Dacă nu orice relaĠie socială este un raport juridic (pentru că acesta din urmă are un conĠinut conferit de normele juridice), totuúi orice raport juridic este cu necesitate o relaĠie socială (fiind o relaĠie între oameni). Deúi are un conĠinut social, raportul de drept, prin forma sa juridică de manifestare, se deosebeúte de relaĠiile sociale cu caracter economic, politic, moral, religios etc. Chiar úi în situaĠia în care unele raporturi juridice se referă la lucruri, ele nu încetează să fie relaĠii între oameni. În raporturile juridice de proprietate, de exemplu, nu stau faĠă în faĠă oamenii ca proprietari úi obiectele asupra cărora poartă proprietatea; aici este un raport juridic între oameni, cu privire însă la lucruri. ùi raporturile procesuale sau procedurale, deúi au un caracter exclusiv formal úi nu vizează, în consecinĠă, un conĠinut nemijlocit social, îúi păstrează, cu toate acestea, caracterul social, deoarece, cuprinzând aspecte de tehnica aplicării dreptului, împlinesc o funcĠie de interes social. b. Raportul juridic are un caracter ideologic. În timp ce relaĠiile economice, ca relaĠii materiale, se formează între oameni, dar independent de voinĠa lor, având un caracter obiectiv, raporturile juridice se integrează în aceeaúi categorie cu relaĠiile politice, morale sau religioase, a căror formare este condiĠionată de momentul subiectual, al exprimării voinĠei. Ele sunt raporturi care, formate conútient, au un caracter subiectiv, manifestându-se ca raporturi nemateriale, ideologice. Dimensiunea ideologică specifică raporturilor juridice rezidă în faptul că ele sunt reglementate prin intermediul normelor de drept care exprimă voinĠa legiuitorului, ea însăúi expresie juridiceúte adecvată a voinĠei sociale generale, inevitabil determinată de opĠiunea ideologică (de interese úi idei) majoritară. În comparaĠie cu norma de drept, care poate păstra aparenĠele caracterului democratic chiar atunci când exprimă o voinĠă de stat antidemocratică, raportul juridic reflectă mai adecvat conĠinutul úi caracterul democratic sau nedemocratic al sistemului juridic ce funcĠionează în societate la un moment dat; în relaĠia juridică concretă úi în modul de realizare a dreptului se evidenĠiază contradicĠia dintre conĠinut úi formă, dintre spiritul úi litera legii.
 4. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 76 c. Raportul juridic se manifestă ca raport de voinĠă. ParticipanĠii la raporturile juridice îúi exprimă, mai mult sau mai puĠin activ, úi voinĠa lor proprie, în conformitate cu limitele úi condiĠiile precizate în norma de drept, care exprimă voinĠa legiuitorului. În cele mai multe situaĠii rezultă din însăúi norma de drept că raportul juridic ia naútere prin manifestarea unor acte de voinĠă din partea subiectelor de drept. Când apariĠia, modificarea sau stingerea raporturilor juridice are loc ca urmare a unor evenimente, deci independent de voinĠa subiectelor, totuúi realizarea obligaĠiilor úi a drepturilor subiective reclamă manifestarea voinĠei părĠilor. În consecinĠă, se poate admite dublul caracter voliĠional al raporturilor juridice, decurgând atât din norma juridică, precum úi din voinĠa subiectelor raportului juridic concret. Dublul caracter voliĠional al raporturilor juridice nu se confundă cu caracterul bilateral sau contractual al unor tipuri de raporturi juridice concrete, caracterizate prin existenĠa celor două părĠi cu interese deosebite (vânzarea-cumpărarea, împrumutul, închirierea etc.). Tot dublului caracter voliĠional se revendică úi raportul juridic produs în mod unilateral, fără consimĠământul celeilalte părĠi (în cazul testamentului, de exemplu) sau chiar împotriva voinĠei acesteia (în cazul actelor de impozitare, de pildă). 3.1.2. Structura raportului juridic Raportul juridic are o structură cuprinzând elemente care îl condiĠionează: subiectele (părĠile), conĠinutul úi obiectul. Subiectele raportului juridic Privit ca raport social, raportul juridic are ca subiecte oamenii, consideraĠi individual sau ca participanĠi la anumite organizaĠii. La încheierea unui raport juridic sunt necesare cel puĠin două persoane, care se numesc subiecte ale raportului juridic. Unele dintre subiecte sunt, în cadrul aceluiaúi raport, titulari de drepturi, altele de obligaĠii sau, în mod corelativ, úi de drepturi úi de obligaĠii. Într-un raport juridic de drept financiar, de pildă, organele administrative obligă contribuabilii la plata impozitelor, iar aceútia au obligaĠia să plătească impozitele. În acest raport una dintre părĠi este titular de drepturi (organul administrativ), iar cealaltă (contribuabilul) este titularul unei obligaĠii. Dar în alte raporturi juridice fiecare subiect este deopotrivă titular de drepturi úi obligaĠii. Sarcina de lucru 1 Prezintă în 10-15 rânduri semnificaĠia raportului juridic sub aspectul sferei relaĠionale a dreptului, dar úi al scopului reglementărilor juridice.
 5. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 77 De pildă, în domeniul dreptului civil, unde întâlnim numeroase astfel de cazuri, într-un contract de vânzare-cumpărare se creează un raport juridic în care vânzătorul are dreptul să primească preĠul obiectului vândut, revenindu-i corelativ obligaĠia de a preda obiectul; cumpărătorul este îndreptăĠit să primească obiectul cumpărat, revenindu-i corelativ obligaĠia de a achita preĠul obiectului. Natura unui raport juridic îúi pune pecetea pe determinarea concretă, individuală a subiectelor sale. În cele mai multe raporturi juridice sunt precizate în mod concret úi individual atât titularii de drepturi, cât úi titularii de obligaĠii (aúa cum este cazul raporturilor juridice de muncă, de vânzare-cumpărare, de plată a impozitelor etc.). Sunt însă úi raporturi în care doar unul dintre subiecte este precizat, anume titularul drepturilor, iar toate celelalte persoane rămân titulare de obligaĠie. Astfel, într-un raport juridic de proprietate, stăpânirea unei case este dreptul proprietarului, iar respectarea acestei proprietăĠi revine ca obligaĠie tuturor celorlalte persoane. Cum se observă, subiectul titular al obligaĠiei nu este individualizat. Numai când se nesocoteúte această obligaĠie se produce individualizarea, situaĠie în care se creează însă un alt raport juridic, în care este sancĠionat cel ce a săvârúit fapta ilicită. La fel stau lucrurile úi în dreptul penal. Legea ocroteúte o seamă de valori, garantând dreptul tuturor cetăĠenilor la viaĠă, la libertate individuală, la sănătate ú.a. Toate persoanele sunt titulare ai acestor drepturi; titularii obligaĠiilor nu sunt individualizaĠi, ei fiind, de asemenea, toate celelalte persoane. Individualizarea titularului de obligaĠie operează numai atunci când o persoană pune în pericol unul dintre drepturile apărate de lege, situaĠie în care apare un raport juridic de drept penal. a. Persoanele fizice - subiecte ale raportului juridic. Subiecte ale raportului juridic sunt, în cazurile cele mai frecvente, cetăĠenii statului. În relaĠiile lor reciproce ei produc cele mai diferite raporturi juridice: de familie, de proprietate etc. Se pot naúte úi raporturi de drept între cetăĠenii unui stat úi străini ori apatrizi (persoane fără nici o cetăĠenie). Participarea unei persoane la un raport juridic este condiĠionată de aptitudinea generală úi abstractă, stabilită de lege după criteriul vârstei úi al discernământului. Numim capacitate juridică tocmai această aptitudine generală úi abstractă de a participa la un raport juridic cu anumite drepturi úi obligaĠii. Astfel, în raporturile privind exercitarea drepturilor electorale (raporturi de drept constituĠional), capacitatea se manifestă la împlinirea vârstei de 18 ani; în dreptul civil, capacitatea operează odată cu naúterea etc. Teoria dreptului legitimează distincĠia capacitate generală - capacitate specială. Prima constă în posibilitatea generală a cetăĠenilor de a fi titulari de drepturi úi obligaĠii; cea de-a doua înseamnă posibilitatea unor categorii de persoane de a crea anumite raporturi juridice prin calitatea pe care o au (de pildă, deputaĠii, militarii, funcĠionarii de stat etc.). Se poate face, de asemenea, distincĠie (în dreptul civil, în dreptul procesual civil) între capacitatea de folosinĠă úi capacitatea de exerciĠiu.
 6. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 78 Aptitudinea de a avea drepturi úi obligaĠii în cadrul unor raporturi juridice constituie capacitatea de folosinĠă. Aceasta revine tuturor persoanelor fizice, indiferent de gradul de conútientizare sau de afirmare a voinĠei lor. Aptitudinea persoanei de a-úi exercita úi de a-úi asuma obligaĠii producând acte juridice reprezintă capacitatea de exerciĠiu. În stabilirea capacităĠii de exerciĠiu, legiuitorul ia în considerare o seamă de date obiective privind posibilitatea persoanei de a evalua în cunoútinĠă de cauză însemnătatea úi consecinĠele acĠiunii sale. Din acest motiv nu dispun de capacitate de exerciĠiu, presupunându-se că nu au discernământ, alienaĠii sau debilii mintali, persoanele puse sub interdicĠie legală sau judiciară, minorii sub 14 ani; minorilor de peste 14 ani le este recunoscută o capacitate de exerciĠiu restrânsă. Dacă o persoană, având capacitate de folosinĠă, poate să fie lipsită de capacitatea de exerciĠiu, ea nu poate totuúi, având capacitate de exerciĠiu, să nu beneficieze de aceea de folosinĠă. DistincĠia între cele două ipostaze ale capacităĠii este operantă numai pentru acele drepturi al căror exerciĠiu nu este obligat să-l realizeze titularul lor. Ea nu mai este posibilă în cazul drepturilor a căror exercitare revine exclusiv titularului. De pildă, capacitatea de folosinĠă de căsătorie nu are sens fără aceea de exerciĠiu. Calitatea de subiect de drept a cunoscut o evoluĠie social-istorică. În Antichitate, sclavilor nu li se atribuia această calitate, iar între oamenii liberi erau unele categorii (de exemplu, străinii, plebeii în Roma antică) cu o capacitate juridică restrânsă. În Evul mediu, capacitatea subiectelor de drept depindea de poziĠia persoanei în ierarhia feudală, astfel încât iobagilor li se recunoútea o capacitate limitată în comparaĠie cu nobilii. Abia revoluĠiile burgheze au asigurat din punct de vedere politic egalitatea formală (juridică) a cetăĠenilor, inclusiv în ceea ce priveúte capacitatea subiectelor de drept. b. Subiectele colective ale raportului juridic. Constituirea raportului juridic are loc nu numai prin participarea persoanelor fizice (membri ai societăĠii, care apar în raporturile juridice ca entităĠi de sine stătătoare), ci úi a subiectelor colective sau organizate. Din această a doua categorie fac parte: - statul ca subiect de drept, în mod direct úi în nume propriu, îndeosebi în raporturile de drept internaĠional public úi în acelea de drept constituĠional. În raporturile civile el se manifestă ca subiect de drept prin intermediul Ministerului FinanĠelor úi prin organele sale financiare teritoriale: - organele de stat, care se manifestă ca subiect de drept în nume propriu, distingându-se de stat, îndeosebi în relaĠiile de putere sau de autoritate, ca instituĠii ale puterii legislative, executive úi judecătoreúti; - persoanele juridice. Ca subiecte distincte în raporturile de drept civil ori în acelea de drept comercial, persoanele juridice au o organizare de sine stătătoare, un patrimoniu propriu, deosebit de al membrilor ce le compun, úi urmăresc scopuri care trebuie să fie rezonante cu interesele generale, cu bunele moravuri úi ordinea publică.
 7. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Din categoria persoanelor juridice fac parte în primul rând organele statului, dar nu în ipostaza invocată mai sus, ci în cadrul acelor raporturi care nu sunt legate direct de realizarea competenĠei lor (cum ar fi raporturile unei instanĠe judecătoreúti cu o firmă, încheiate în scopul reparării mobilierului). Au, de asemenea, personalitate juridică unităĠile administrativ-teritoriale (judeĠul, municipiul, oraúul úi comuna). Prefecturile úi primăriile exercită drepturi úi îndeplinesc obligaĠiile care revin judeĠelor úi, respectiv, celorlalte unităĠi administrativ-teritoriale. Ca persoane juridice, instituĠiile de stat desfăúoară o activitate fără caracter economic, fiind finanĠate, de regulă, de la bugetul de stat (unităĠile din reĠeaua învăĠământului de stat, muzeele, teatrele úi alte unităĠi culturale, spitalele, căminele etc.). Sunt persoane juridice úi organizaĠiile cu caracter economic nestatal (cooperatiste), precum acelea meúteúugăreúti, de consum úi de credit, constituite de către membrii lor prin punerea în comun, în baza liberului consimĠământ, a activităĠii úi mijloacelor de producĠie, în scopul atingerii unor obiective economice úi al satisfacerii intereselor acestora. Dispun totodată de personalitate juridică celelalte organizaĠii nestatale - sindicale, de tineret, asociaĠii, uniuni de creaĠie ú.a. Ele au în principiu un caracter nepatrimonial úi acĠionează în baza legii, urmărind o finalitate politică, socială, culturală ori religioasă. Întrunesc calitatea de persoane juridice úi subiectele colective atipice (fundaĠiile, barourile de avocaĠi etc.). Din enumerarea subiectelor colective ale raportului juridic deducem că nu se poate extrapola clasificarea subiectelor de drept în persoane fizice úi persoane juridice, care este proprie dreptului civil, la sfera, mai cuprinzătoare, a întregului sistem de drept, unde operează, din perspectiva Teoriei generale a dreptului, clasificarea în subiecte individuale úi colective. Întrucât există subiecte colective care nu au calitatea de persoane juridice (precum instanĠele judecătoreúti, unele asociaĠii etc.), rezultă că personalitatea juridică nu epuizează calitatea de subiect de drept a subiectelor colective. Sarcina de lucru 2 Explică în 10-15 rânduri relaĠia existentă între noĠiunile de subiect colectiv de drept úi persoană juridică.
 8. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 80 ConĠinutul raportului juridic ParticipanĠilor la raportul juridic le revin, pe de o parte, drepturi úi, pe de altă parte, obligaĠii. Drepturile úi obligaĠiile sunt acelea care leagă între ele subiectele raportului juridic úi care formează conĠinutul acestuia. Unele raporturi juridice sunt simple, întrucât aici o parte se prezintă ca titular al dreptului, iar cealaltă ca titular al obligaĠiei (cum este cazul contractului de împrumut); alte raporturi juridice sunt complexe, deoarece fiecare parte este deopotrivă titular de drepturi úi obligaĠii (în vânzare-cumpărare, de exemplu). Dreptul subiectiv. Acesta constă în facultatea subiectului unui raport juridic de a acĠiona într-un anumit fel, de a pretinde celuilalt sau celorlalte subiecte o atitudine corespunzătoare, iar când este cazul, de a recurge la sprijinul forĠei publice pentru realizarea dreptului său. De pildă, proprietarul, într-un raport juridic de proprietate, are dreptul, în limitele stabilite prin lege, de a poseda, de a folosi, de a dispune de lucrul la care trimite dreptul său de proprietate úi, în acelaúi timp, de a pretinde celor ce au legătură cu lucrul respectiv să-i respecte dreptul ce-l are. Dreptul subiectiv ia naútere prin realizarea dreptului obiectiv în cadrul unui raport juridic. Fără normele juridice care alcătuiesc dreptul obiectiv nu sunt posibile drepturile subiective; drepturile úi obligaĠiile persoanelor fizice úi ale subiectelor colective îúi află temeiul în dreptul obiectiv. Dreptul este subiectiv, nu însă subiectivist, căci titularul său nu-l poate exercita în mod arbitrar. Dreptul subiectiv are ca scop legitim satisfacerea intereselor personale, materiale úi spirituale, însă pe baza respectării interesului general. Depăúirea limitelor legii sau încălcarea scopului ei reprezintă abuzul de drept, sancĠionat de lege. Pentru că dreptul subiectiv este, conform definiĠiei, o facultate ori o posibilitate, titularul său nu poate fi constrâns să-l realizeze, spre deosebire de titularul obligaĠiei care poate fi Ġinut să-úi îndeplinească îndatoririle. Cu toate acestea, unele drepturi nu pot forma obiectul unor înĠelegeri de modificare sau renunĠare (de pildă, drepturile fundamentale ale cetăĠeanului ori cele nepatrimoniale rezultând din statutul persoanei fizice etc.). Trebuie adăugat că sunt drepturi care compar totodată ca veritabile îndatoriri faĠă de lege, aúa cum este dreptul autorităĠii publice de a sancĠiona pe cel care a comis o abatere sau dreptul la învăĠătură în cadrul învăĠământului general úi obligatoriu. ExistenĠa úi exerciĠiul dreptului subiectiv nu înseamnă acelaúi lucru cu apărarea lui juridică, unde intervine, dacă e cazul, forĠa coercitivă a statului, garantând exercitarea prerogativelor recunoscute de lege. ObligaĠia. În accepĠiune juridică, obligaĠia reprezintă îndatorirea pe care subiectul raportului juridic trebuie să o îndeplinească úi pe care cealaltă parte o poate pretinde în baza legii. Ea constă în a face, a nu face ceva sau a da ceva.
 9. Humă Ioan De exemplu, vânz are obligaĠia să serviciul de transport pentru care s În raportul juridic, obliga asemenea, ea nu presat să o îndeplineasc Fiind reglementat realizată conform ei. Nu poate fi nici conceput asumată ilegal sau imoral. Clasificarea drepturilor subiective următoarele criterii: - conform importan sunt fundamentale (de exemplu, cele electorale), in nefundamentale sau ordinare, prev consonanĠă cu primele; - după natura lor juridic úi procedurale (de form juridic de realizare. Drepturile de con (economice sau evaluabile pecuniar, precum sunt dre de altă parte, drepturi nepatrimoniale care, neevaluabile legate de persoana uman fi exercitate decât de titularul lor (de exemplu, d integritate fizic diferenĠiază în d drepturile de crean împrumut). Exercitarea drepturilor reale nu implic drepturile de crean raportul juridic, au obliga - după gradul de opozabilitate, drepturile subiective se absolute úi drepturi relative. Sunt absolute acelea c generale úi nediferen proprietate, de exemplu) omnes). Sunt relative acele drepturi care produc efecte raport juridic; de aceea, ele sunt opozabile în mod titularul dreptului poate pretinde numai titularulu conduită (de pild află într-o strâns proprietate, conform exemplului anterior) determin relativ (de crean dezdăunarea). Dreptul subiectiv nu este acela primul semnifică Raportul juridic úi izvoarele dreptului vânzătorul este obligat să predea obiectul vândut, cump ia să plătească obiectul cumpărat, cărăuúul are obliga serviciul de transport pentru care s-a angajat etc. În raportul juridic, obligaĠia este un element corelativ dreptului subiectiv. D asemenea, ea nu este o simplă posibilitate sau facultate, titularul ei putând fi o îndeplinească. Fiind reglementată juridic, obligaĠia are sens numai dacă este în acord cu legea conform ei. Nu poate fi nici concepută úi nici îndeplinit ilegal sau imoral. Clasificarea drepturilor subiective úi a obligaĠiilor se întemeiaz toarele criterii: conform importanĠei úi modului lor de consacrare, drepturile sunt fundamentale (de exemplu, cele electorale), inserate în Constitu nefundamentale sau ordinare, prevăzute în diferite acte normative Ġă cu primele; natura lor juridică, drepturile úi obligaĠiile sunt materiale (de con i procedurale (de formă). FaĠă de primele, cele secunde constituie cadrul lor juridic de realizare. Drepturile de conĠinut sunt, pe de altă parte, patrimoniale (economice sau evaluabile pecuniar, precum sunt drepturile de crean parte, drepturi nepatrimoniale care, neevaluabile material, sunt legate de persoana umană, servind individualizării úi ocrotirii ei fi exercitate decât de titularul lor (de exemplu, dreptul la nume, onoare, integritate fizică etc.). Cât priveúte drepturile patrimoniale, acestea se ă în drepturi reale (de pildă, amintitul drept de proprietate) drepturile de creanĠă (de exemplu, acela care rezultă din contractul de Exercitarea drepturilor reale nu implică concursul altora, în timp ce pentru drepturile de creanĠă e necesară existenĠa a două părĠi determinate, care, în raportul juridic, au obligaĠia de a da, de a face sau nu ceva concret; gradul de opozabilitate, drepturile subiective se diferenĠ i drepturi relative. Sunt absolute acelea cărora le corespund obliga úi nediferenĠiate pentru toate subiectele de drept (dreptul de proprietate, de exemplu) úi care deci sunt drepturi opozabile tuturor ( ). Sunt relative acele drepturi care produc efecte doar între p raport juridic; de aceea, ele sunt opozabile în mod limitat ( titularul dreptului poate pretinde numai titularului obligaĠ (de pildă, dreptul de creanĠă). Drepturile absolute úi cele relative se o strânsă legătură: încălcarea unui drept absolut (a celui de proprietate, conform exemplului anterior) determină formarea unui drept relativ (de creanĠă), reclamând despăgubirea (restituirea, repararea, Dreptul subiectiv nu este acelaúi lucru cu capacitatea juridic primul semnifică o facultate recunoscută, concretă úi actuală, cealalt i izvoarele dreptului obiectul vândut, cumpărătorul ul are obligaĠia să facă ia este un element corelativ dreptului subiectiv. De posibilitate sau facultate, titularul ei putând fi este în acord cu legea úi i nici îndeplinită o îndatorire se întemeiază în i modului lor de consacrare, drepturile úi îndatoririle te în ConstituĠie, úi zute în diferite acte normative úi în iile sunt materiale (de conĠinut) constituie cadrul lor ă parte, patrimoniale pturile de creanĠă) úi, pe material, sunt strâns i ocrotirii ei úi care nu pot reptul la nume, onoare, te drepturile patrimoniale, acestea se , amintitul drept de proprietate) úi din contractul de concursul altora, în timp ce pentru i determinate, care, în ia de a da, de a face sau nu ceva concret; diferenĠiază în drepturi le corespund obligaĠii iate pentru toate subiectele de drept (dreptul de i care deci sunt drepturi opozabile tuturor (erga doar între părĠile unui limitat (inter partes): i obligaĠiei o anumită ). Drepturile absolute úi cele relative se lcarea unui drept absolut (a celui de formarea unui drept gubirea (restituirea, repararea, atea juridică. În timp ce i actuală, cealaltă este o
 10. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului aptitudine, úi ea recunoscută, dar abstractă, de a avea anumite drepturi úi obligaĠii; ea este premisa formării subiectului de drept. Drepturile úi obligaĠiile, implicate potenĠial úi abstract în capacitatea juridică, se concretizează numai prin intrarea subiectului în raporturi juridice. Dreptul subiectiv se deosebeúte úi de statutul juridic al cetăĠeanului, numit úi situaĠie juridică, care reprezintă ansamblul drepturilor úi obligaĠiilor recunoscute persoanelor fizice prin normele în vigoare. Statutul juridic al persoanei influenĠează hotărâtor însăúi capacitatea juridică, deoarece îi fixează sfera de cuprindere, mai largă sau mai restrânsă, în funcĠie de ceea ce validează ca drepturi úi obligaĠii recunoscute persoanei fizice. Statutul juridic al cetăĠeanului sintetizează condiĠia sa juridică într-un sistem de drept. Obiectul raportului juridic Creând raporturi juridice, subiecĠii urmăresc realizarea unor scopuri. Drepturile úi obligaĠiile, care Ġin de conĠinutul raporturilor juridice, vizează un fenomen exterior acestora: obĠinerea de bunuri materiale, prestarea unui serviciu etc. Obiectul raportului juridic nu se reduce la conduita părĠilor, deúi o implică; acĠiunea ori inacĠiunea, rezultând din conduită, se leagă de drepturile úi obligaĠiile părĠilor. Reducerea obiectului la conduita părĠilor duce la confundarea conĠinutului raportului juridic cu obiectul său. De asemenea, obiect al raportului juridic nu pot fi numai lucrurile, pentru că, pe lângă lucruri, obiectul raportului juridic cuprinde, într-o sferă mai largă, úi alte elemente structurante; apoi, absenĠa lucrurilor nu înseamnă în toate cazurile absenĠa raportului juridic. Definim obiectul raportului juridic prin ceea ce se urmăreúte să se producă în actul sau fapta generatoare de raport juridic; obiectul său este scopul materializat în acĠiuni sau lucruri Obiectul raportului juridic cuprinde: a) lucruri; b) conduita umană exteriorizată (acĠiuni sau inacĠiuni); c)rezultatul creaĠiei intelectuale, opera ca unitate de idei, imagini úi forme de exprimare obiectivă (operă literară, artistică, útiinĠifică, dar úi invenĠia, marca de fabrică úi de comerĠ, desenul úi modelul industrial). Raporturile juridice de constrângere, în care se pune problema stabilirii răspunderii juridice pentru faptele ilicite săvârúite, au ca obiect însăúi sancĠiunea ce urmează să se aplice. Diferite ramuri de drept circumscriu trăsăturile specifice ale obiectului raportului juridic. În dreptul civil, de exemplu, se cere ca obiectul să fie determinat sau determinabil, posibil, moral, licit. Sunt situaĠii în care raportul juridic are un singur obiect, ca în actele civile unilaterale (testamentul) sau în actele de autoritate (administrative, procesuale); acestea din urmă sunt emise nu numai fără consimĠământul celeilalte părĠi, ci chiar împotriva voinĠei ei. Contractele sinalagmatice (de pildă, cele de vânzare - cumpărare) au un dublu obiect, deoarece conduita sau prestaĠia unei părĠi este cauza determinantă a
 11. Humă Ioan contraprestaĠiei celeilalte p pentru că se vinde etc.). Descifrarea obiectului raportului juridic nu este u înĠelegerea naturii juridice punct de vedere practic contureaz derularea raportului juridic, permite precizarea mo îndeplinesc obli Prezintă în juridic. 3.1.3. Actele úi faptele juridice, condi Conceptul de fapt juridic Fiecare moment fapte. În sens general, orice schimbare social determinare, este rezultatul unei ac AcĠiunea socială având ca obiect de transformare natura între altele, úi urm o energie care se declan acĠiunile sale sunt “ac cadrul relaĠiilor interumane, în situa este o dimensiune, obiectiv Aúa cum acĠiunea în general este o conduit presupune o angajare axiologic domeniul juridic, unde scopul este realizarea unui În câmpul realit juridice, ci úi persoanei, induc ca efecte juridice obliga respectiv drepturi de mo voinĠa vreunei persoane sau sting raporturi juridice. Din această cauz înĠelegem atât ac úi evenimentele ap Raportul juridic úi izvoarele dreptului Ġiei celeilalte părĠi úi invers (vând pentru că se cump se vinde etc.). Descifrarea obiectului raportului juridic nu este un act gratuit; ea facilite elegerea naturii juridice úi a specificului raportului în cauză punct de vedere practic conturează conduita ce trebuie realizat derularea raportului juridic, permite precizarea modului în care p îndeplinesc obligaĠiile úi îúi realizează drepturile. Sarcina de lucru 3 în 5-7 fraze deosebirea dintre conĠinutul úi obiectul raportului i faptele juridice, condiĠii ale raportului juridic Fiecare moment al vieĠii sociale este marcat de o paletă complex fapte. În sens general, orice schimbare socială, indiferent de natura factorilor de determinare, este rezultatul unei acĠiuni. iunea socială, Ġinând de praxis (Praxis-ul reprezintă totalitatea ac având ca obiect de transformare natura úi societatea, inclusiv gândirea. úi următoarele elemente: un agent dominat de o aspira o energie care se declanúează în direcĠia scopului úi rezultatului. O parte dintre iunile sale sunt “acĠiuni juridice” . Nu există individ care să nu fie implicat, în Ġiilor interumane, în situaĠii cu caracter juridic. Încât, praxis este o dimensiune, obiectivă úi specifică, a vieĠii sociale. Ġiunea în general este o conduită teleologică (guvernat presupune o angajare axiologică, politică, morală etc.), la fel se întâmpl domeniul juridic, unde scopul este realizarea unui drept sau a unei obliga În câmpul realităĠilor dreptului însă, nu numai acĠiunile pot produce efecte úi evenimentele. Unele dintre ele, precum naúterea sau moartea persoanei, induc ca efecte juridice obligaĠii de întreĠinere úi educare pentru copil, turi de moútenire pentru urmaúi ú.a. Aceste efecte nu decurg din a vreunei persoane úi din ideea de scop, cu toate că úi ele creeaz sau sting raporturi juridice. ă cauză, doctrina juridică admite că prin fapte juridice trebuie s elegem atât acĠiunile decurgând din libera voinĠă de manifestare a omului, cât i evenimentele apărute independent de voinĠa umană. i izvoarele dreptului se cumpără, cumpăr n act gratuit; ea facilitează i a specificului raportului în cauză. Totodată, din conduita ce trebuie realizată de părĠi în dului în care părĠile îúi i obiectul raportului complexă de acte úi , indiferent de natura factorilor de totalitatea acĠiunilor umane i societatea, inclusiv gândirea.), implică, toarele elemente: un agent dominat de o aspiraĠie sau un scop, i rezultatului. O parte dintre ă nu fie implicat, în ii cu caracter juridic. Încât, praxis-ul juridic (guvernată de scop, care etc.), la fel se întâmplă úi în drept sau a unei obligaĠii. iunile pot produce efecte úterea sau moartea i educare pentru copil, .a. Aceste efecte nu decurg din i ele creează, modifică prin fapte juridice trebuie să de manifestare a omului, cât
 12. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 84 Alături de acĠiuni sau evenimente, mai dobândesc caracter juridic úi acele acte (vezi infra) care poartă, prin esenĠa lor, denumirea de acte juridice, destinate modificărilor în statutul juridic al persoanelor. Aceste modificări se fac fie pe cale generală (prin legi úi statute cu caracter normativ), fie pe calea unor acte individuale (cum sunt convenĠiile sau alte genuri de contracte). Aúadar, în sensul larg de izvor al raporturilor juridice concrete, faptul juridic încadrează actele juridice, evenimentele úi acĠiunile juridice, acestea din urmă luate ca fapte care produc consecinĠe licite sau ilicite. Conceptul de fapt juridic vizează acele fapte de a căror existenĠă legea leagă efecte juridice, dând astfel naútere unor raporturi juridice ori modificându-le sau stingându-le, fără să conteze dacă faptele în cauză s-au produs cu intenĠia sau fără intenĠia de a crea efecte juridice corespunzătoare. După ramura de drept ce le normează, faptele juridice se diferenĠiază în fapte civile (de exemplu, delictele civile), fapte penale (infracĠiunile), fapte administrative (contravenĠiile) etc. În funcĠie de influenĠa lor asupra raportului juridic, deosebim fapte constitutive, fapte modificatoare úi fapte extinctive (de încetare) de drepturi úi obligaĠii. De exemplu, comiterea unei infracĠiuni creează raportul juridic penal cu obligaĠii pentru autorul faptei ilicite. Sau: decesul este constitutiv în materie succesorală, producând drepturi úi obligaĠii pentru moútenitori, dar úi extinctiv în plan familial, determinând încetarea unor raporturi specifice, precum acelea de căsătorie, de întreĠinere etc. Joacă rol de fapte modificatoare ale raporturilor juridice circumstanĠele care în dreptul penal pot agrava sau, dimpotrivă, atenua răspunderea penală. Faptele juridice se mai deosebesc úi după gradul de complexitate. Faptele juridice simple sunt acelea din a căror producere decurg nemijlocit consecinĠele juridice (de pildă, din faptul ca atare al naúterii rezultă dobândirea capacităĠii juridice úi a calităĠii de subiect de drept). Faptele juridice complexe reclamă întrunirea cumulativă a mai multor condiĠii pentru producerea integrală a efectelor juridice (moútenirea testamentară este operantă atunci când, între altele, există un testament, intervine decesul testatorului úi are loc acceptarea succesiunii). Actele juridice Actul juridic constă în manifestarea de voinĠă care are ca intenĠie producerea, prin respectarea legii, a efectelor juridice scontate. Prin aceeaúi noĠiune se mai înĠelege înscrisul constatator al actului juridic, deci materialul care încorporează manifestarea de voinĠă sau elementul de probă materială. Indiferent de ramura de care aparĠin, actele juridice cuprind o seamă de elemente esenĠiale, care condiĠionează însăúi constituirea lor: subiectul de la care provine actul; voinĠa exprimată în actul juridic, având caracter intenĠionat prin efectele urmărite úi caracter manifest prin necesitatea cunoaúterii ei de către subiectele interesate; obiectul actului juridic (obiectul reglementării în cazul actelor
 13. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 85 normative úi acela al raportului juridic în cazul actelor individuale); motivaĠia actului juridic. La nivelul fiecărei ramuri de drept, elementele enunĠate dobândesc particularizări. De pildă, în majoritatea actelor civile, unde operează acordul de voinĠă al părĠilor, voinĠa devine consimĠământ; în dreptul administrativ, unde, în temeiul úi pentru realizarea puterii de stat, actul juridic este un act de autoritate sau de putere, voinĠa se manifestă unilateral, fără un acord. Pe lângă elementele de fond, actele juridice trebuie să respecte úi anumite condiĠii de formă, privitoare, de exemplu, la redactarea úi aducerea la cunoútinĠă publică (prin publicare) ori a părĠilor interesate (prin comunicare sau notificare). În dreptul civil există úi aúa-numitele modalităĠi ale actelor civile, condiĠia úi termenul, care influenĠează existenĠa úi executarea lor. Actele juridice se clasifică după diferite criterii. Pornind de la natura raporturilor juridice create úi de la ramura de drept de care aparĠin, se deosebesc acte de drept constituĠional, acte civile, administrative, financiare ú.a. Pe baza acestei clasificări se poate identifica mai adecvat regimul juridic al actelor în cauză úi efectele speciale ce le produc. În funcĠie de amploarea efectelor juridice produse, actele juridice apar ca acte normative sau individuale. Având aplicabilitate repetată, actele normative nu-úi epuizează conĠinutul; cele individuale, bazate pe normă, încetează prin aplicarea sau executarea în cazul dat. Dacă unele acte juridice sunt exclusiv normative (legea, regulamentul) sau exclusiv individuale (actele civile, hotărârile judecătoreúti), altele aparĠin ambelor categorii (decizii úi dispoziĠii administrative). Actul juridic individual este valabil numai dacă respectă actul normativ după care se desfăúoară. Primul este dependent de-al doilea, în timp ce acesta nu-úi condiĠionează existenĠa prin celălalt. DiferenĠele dintre cele două categorii de manifestări de voinĠă producătoare de efecte juridice explică de ce acelaúi act juridic nu poate întruni, în principiu, atât prevederi normative cât úi dispoziĠii individuale. Având în vedere situaĠia juridică creată, actele juridice sunt fie constitutive de drepturi úi obligaĠii (atunci când acte precum autorizarea administrativă, hotărârea judecătorească de condamnare, actul de constituire a unei ipoteci etc. sunt ele însele izvor al unei situaĠii juridice noi), fie acte translative (care transferă drepturi úi obligaĠii, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare) ori acte declarative (adică acelea care recunosc drepturi úi obligaĠii anterioare actului juridic, cum este cazul actului de partajare a bunului între coproprietari la ieúirea din indiviziune, a hotărârii judecătoreúti de soluĠionare a unui litigiu contractual).
 14. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 86 Actele juridice care, după conĠinutul lor, exprimă drepturile úi obligaĠiile ce revin părĠilor unui raport juridic se numesc acte de drept material (autorizaĠia administrativă, testamentul, contractul). Acele acte care după conĠinutul lor constituie manifestări juridice de voinĠă cu caracter formal úi care garantează, de cele mai multe ori, realizarea raportului juridic material de regulă în cadrul răspunderii juridice se numesc acte de drept procedural sau procesual (hotărârea judecătorească, procesul verbal de sancĠionare contravenĠională). Cea mai importantă categorie a actelor de drept procedural o reprezintă actele jurisdicĠionale, acte emise în soluĠionarea unui conflict. Sarcina de lucru 4 Redactează un eseu (maximum o pagină) în care să reliefezi sensurile noĠiunii de act juridic. 3.2. Izvoarele dreptului 3.2.1.Conceptul izvorului de drept VoinĠa socială generală nu poate deveni obligatorie pentru fiecare individ úi pentru ansamblul colectivităĠii decât dacă se exprimă prin norme care îmbracă o anumită formă, care mai este numită izvor de drept. Se acceptă în genere că noĠiunea de izvor de drept úi aceea de formă de exprimare a dreptului au aceleaúi sens Conceptul de izvor de drept cuprinde mai multe accepĠiuni. a) Dacă avem în vedere criteriul raportului dintre conĠinut formă, izvorul de drept poate fi material sau formal (juridic). Ansamblul determinărilor vieĠii materiale úi spirituale a societăĠii, care îúi pune pecetea pe conĠinutul voinĠei sociale generale exprimată normativ, constituie izvorul material al dreptului. Forma prin care se exteriorizează voinĠa socială generală pentru a se impune individului úi colectivităĠii constituie izvorul formal (juridic) al dreptului. Forma dreptului este internă (vizând ceea ce úi cum se exprimă reglementarea juridică) úi externă (arătând prin ce se exprimă reglementarea juridică: prin lege, decret, hotărâre etc.). b) În funcĠie de caracterul sursei normative, izvoarele se diferenĠiază în izvoare directe (imediate) sau indirecte (mediate). Primele reprezintă forme de exprimare nemijlocită din care derivă norma (de exemplu, actele normative).Cele din urmă nu sunt cuprinse în acte normative, dar la ele se referă aceste acte, implicându-le în conĠinutul lor. Astfel de izvoare indirecte sunt obiceiul úi regulile de convieĠuire socială. c) Izvoarele dreptului se diferenĠiază úi după criteriul sursei de cunoaútere a
 15. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 87 dreptului, în funcĠie de care distingem izvoare scrise (documente, inscripĠii ú.a.) úi izvoare nescrise (date arheologice, tradiĠii orale etc.). Conceptul de izvor de drept defineúte forma specifică dobândită de voinĠa socială generală în scopul impunerii ca obligatorii, la un moment dat, a anumitor reguli în manifestarea raporturilor ca obligatorii, la un moment dat, a anumitor reguli în manifestarea raporturilor sociale, formă determinată de modul de exprimare a regulilor de drept. Sistemul úi caracterizarea izvoarelor dreptului român contemporan Ca urmare a complexităĠii relaĠiilor sociale, a existenĠei diferitelor organe cu atribuĠii normative specifice, derivând din locul acestora în cadrul statului ca sistem ierarhic, precum úi ca urmare a particularităĠilor fiecărui sistem de drept, în societăĠile organizate etatic se întâlnesc forme variate de exprimare a dreptului. EvoluĠia istorică a tipurilor de drept este evoluĠia formelor de exprimare a normelor, forme care au dobândit, de la un moment la altul, o importanĠă diferită în ierarhia izvoarelor de drept. Dreptul român contemporan constituie un sistem care cuprinde următoarele categorii de izvoare: - actele juridice normative, adică actele normative ale organelor de stat (fie ale puterii legislative, fie ale puterii executive): legea úi actele normative subordonate legii; - actele normative emanând de la organizaĠii, asociaĠii, persoane juridice având un caracter nestatal, privat; - alte categorii de izvoare: contractul normativ, obiceiul juridic sau cutuma (în mod excepĠional), regulile de convieĠuire socială; - coexistenĠa noilor izvoare de drept (de exemplu, reglementările în materie funciară úi comercială) cu ceea ce am putea numi izvoare remanente (Codul civil, Codul penal ú.a.). Izvoarele dreptului român contemporan se integrează unui sistem unitar, implicând o ierarhie cu următoarele caracteristici: a) CoexistenĠa diferitelor forme de exprimare a dreptului, în care forma determinantă o reprezintă dreptul scris, dispunând de o modalitate unică de exprimare: actul normativ. Acesta comportă mai multe atuuri: - în comparaĠie cu celelalte forme (de exemplu, cu obiceiul juridic), permite exprimarea concisă úi precisă a voinĠei legiuitorului úi a regulilor de conduită pe care ea le prescrie; - subiectul de drept accede mai lesne la înĠelegerea conĠinutului reglementării, ceea ce constituie o premisă a conformării practice la exigenĠele normei. Totodată, se restrâng posibilităĠile interpretării úi aplicării arbitrare a legii; - sporeúte capacitatea adaptativă a dreptului la solicitările - de moment úi de perspectivă - ale societăĠii úi, corelativ, permite abrogarea promptă a actelor normative devenite redundante; pe această bază, sistemul de drept se manifestă ca o realitate normativă unitară, omogenă, întemeiată pe corelaĠia funcĠională a ramurilor sale, a exigenĠelor permanente cu solicitările de moment, a stabilităĠii juridice cu dinamica legislativă;
 16. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 88 - asigură folosirea unor forme adecvate úi a tehnicilor moderne în elaborarea, sistematizarea, interpretarea úi aplicarea dreptului, întemeiate pe o metodologie unitară de tehnică legislativă; - apără úi promovează mai eficient legalitatea, drepturile úi libertăĠile cetăĠeneúti; - facilitează ordonarea úi ierarhizarea în sistem a izvoarelor de drept, după criteriul forĠei lor juridice, determinată, ea însăúi, de natura organului emitent úi de poziĠia sa ierarhică; în cadrul sistemului normativ, legii îi revine locul central, celelalte acte normative urmând a i se conforma; - permite, ca urmare a activităĠii normative, recunoscută de stat, a subiectelor colective de drept privat, cristalizarea unor forme noi de exprimare a dreptului scris; - asigură preeminenĠa actelor normative ale statului în ierarhia izvoarelor de drept. b) În sistemul de drept românesc, obiceiul juridic sau cutuma, regulile de convieĠuire socială pot deveni izvoare de drept numai în mod excepĠional úi doar atunci când legea le invocă în mod expres. c) Spre deosebire de alte sisteme juridice, acela românesc nu concede practicii judiciare úi doctrinei juridice calitatea de izvor de drept. Sarcina de lucru 5 Prezintă legătura funcĠională dintre forma de exprimare a dreptului úi puterea normativă a unui izvor al dreptului (10 - 15 rânduri). 3.2.2. Actele normative ale organelor puterii úi administraĠiei de stat Legea úi definiĠia ei În sensul ei juridic mai larg, legea reprezintă însuúi dreptul scris, deci orice formă a actelor normative. În sens strict însă, sens pe care îl utilizăm în context, legea înseamnă numai acel act normativ care este elaborat de către puterea legislativă după o procedură specială úi care, reglementând cele mai importante relaĠii sociale, dispune de o forĠă juridică superioară celorlalte acte normative ce i se conformează. Istoria dreptului în momente legislative Interesul juridic úi cultural faĠă de vechimea unor legi úi, implicit, faĠă de particularităĠile concepĠiilor juridice la diferite popoare justifică prezentarea, fie úi pe scurt, a câtorva dintre principalele legi cunoscute în istorie, care au cuprins, originar, numeroase reguli cutumiare. Codul Hammurabi (1792-1750 î. Chr.) este legea cu cea mai mare vechime pe care o cunoaútem. În prologul ei se spune:
 17. Humă Ioan „Când zeii (...) m-au strigat pe nume, pe mine Hammurabi zei, ca să dau în Ġară puterea drept nu asuprească pe cel slab, ca s Ġara, eu, Hammurabi (...) când zeul dreptate, atunci am făurit eu însumi dreptul să se bucure”. ConĠinând 282 de articole, Codul normeaz penale specifice vremii. Invocarea în textul citat a conceptelo dreptate probeaz modelele sau valorile privind ordinea rela Legile lui Manu având o puternic legi exprimă exigen de toate vieĠuitoarele; fa chiar úi gândul r unii pe alĠii, aú este cârmuită ú tuturor creaturilor mi aparĠine úi de a Dreptul vechilor hindu precepte religioase. Castele au creat fiecare cutum mare varietate de formule de drept. Izvorul regulil ale brahmanilor bază s-a format un drept cutumiar, dominat mai mult sau ma religioasă a hinduismului acest drept, cutumele au fost, în diferite etape, m interpretate. Legile confucianiste. religios, cuprinzând Între anii 550 care s-a păstrat o colec legende, precum justiĠia, iar justi Gândirea confucianist structura argumentelor folosite. Aplicarea practic însă o viziune care contrasteaz ales astăzi înĠelegem prin justi chinezilor din epoca confucianist al protecĠiei juridice a cuiva. Comandamentul moral preeminenĠă în raport cu acela juridic drept subiectiv determin consideră preferabil ca cet în ascuns pentru a nu ispiti oamenii la exercitarea cunosc, să le înlocuiasc Raportul juridic úi izvoarele dreptului au strigat pe nume, pe mine Hammurabi, destoinic domnitor, cu frica de puterea dreptăĠii, ca să nimicesc pe cel rău úi viclean, ca cel puternic s pe cel slab, ca să mă înfăĠiúez oamenilor asemenea Soarelui spre a lumina ara, eu, Hammurabi (...) când zeul Marduk mi-a încredinĠat cârmuirea lumii urit eu însumi dreptul úi dreptatea în limba Ġării, făcându inând 282 de articole, Codul normează majoritatea situa fice vremii. Invocarea în textul citat a conceptelo dreptate probează că, încă cu patru milenii în urmă, existau în con modelele sau valorile privind ordinea relaĠiilor din comunitate. Legile lui Manu (India antică) reprezintă un document legislativ versificat, având o puternică factură religioasă úi filosofică. Operă a brahmanilor, aceste ă exigenĠe morale în care se recomandă blândeĠea Ġuitoarele; faĠă de oameni se interzice orice acĠiuni i gândul rău. Dreptatea este misiunea regelui; aúa cum pe Ġii, aúa úi oamenii s-ar ucide între ei dacă n-ar domni regele. Omenirea este cârmuită úi protejată de pedeapsă; numai „frica de pedeaps tuturor creaturilor miúcătoare úi nemiúcătoare de a se bucura de ceea ce le i de a-úi respecta îndatoririle”. Dreptul vechilor hinduúi reprezintă un amestec de reguli cutumiare precepte religioase. Castele au creat fiecare cutume specifice, ceea ce a atras o mare varietate de formule de drept. Izvorul regulilor îl constituie textele sacre ale brahmanilor úi principiile susĠinute în tratatele despre virtute. Pe aceast a format un drept cutumiar, dominat mai mult sau mai pu a hinduismului úi care stabilea regula de conduită; în conformitate cu acest drept, cutumele au fost, în diferite etape, modificate, orientate sau Legile confucianiste. În China antică au existat legi scrise cu caracter ios, cuprinzând úi unele prevederi penale, bazate pe răzbunare Între anii 550-478 î. Chr., a trăit filosoful Cung-fu-ceu (Confucius), de la ăstrat o colecĠie de maxime, sentinĠe morale, reguli de bun legende, precum úi unele principii juridice. El susĠinea că statul implic ia, iar justiĠia implică raĠiunea úi dezinteresarea. Gândirea confucianistă este o gândire bine elaborată în ce priveú structura argumentelor folosite. Aplicarea practică a acestor principii dezv o viziune care contrastează puternic cu viziunea europeană înĠelegem prin justiĠie úi dreptate. Legile nu sunt în concep chinezilor din epoca confucianistă o cucerire a spiritului uman ú iei juridice a cuiva. Comandamentul moral li Ġă în raport cu acela juridic fa; în consecinĠă, insul care reclam drept subiectiv determină o tulburare socială, afectând pacea comunit preferabil ca cetăĠenii să nu cunoască legile, care trebuie s în ascuns pentru a nu ispiti oamenii la exercitarea drepturilor, iar dac le înlocuiască cu conútiinĠa proprie despre ceea ce este just. C i izvoarele dreptului , destoinic domnitor, cu frica de i viclean, ca cel puternic să ez oamenilor asemenea Soarelui spre a lumina at cârmuirea lumii úi să aduc Ġării ăcându-i pe oameni majoritatea situaĠiilor civile úi fice vremii. Invocarea în textul citat a conceptelor de ordine úi , existau în conútiinĠa umană document legislativ versificat, a brahmanilor, aceste Ġea úi dragostea faĠă de oameni se interzice orice acĠiuni vătămătoare, a cum peútii se înghit ar domni regele. Omenirea frica de pedeapsă îngăduie toare de a se bucura de ceea ce le un amestec de reguli cutumiare úi de e, ceea ce a atras o or îl constituie textele sacre inute în tratatele despre virtute. Pe această a format un drept cutumiar, dominat mai mult sau mai puĠin pe doctrina ă; în conformitate cu odificate, orientate sau au existat legi scrise cu caracter ăzbunare úi talion. ceu (Confucius), de la e morale, reguli de bună purtare, inea că statul implică în ce priveúte principiile úi a acestor principii dezvăluie puternic cu viziunea europeană, cu ceea ce mai i dreptate. Legile nu sunt în concepĠia o cucerire a spiritului uman úi nici un mijloc li se bucură de , insul care reclamă un , afectând pacea comunităĠii. Se legile, care trebuie să fie Ġinute epturilor, iar dacă le a proprie despre ceea ce este just. Căci
 18. Humă Ioan omul urmează ú modul autentic ordinea social Într-o interpretare prezenteist puternic impregnat antiumanistă. Or, avem de fenomenului juridic, care are a se întemeia în valo morală a datoriei. Nu frica de lege ori exerci axiologic, al legii, care ia forma egoist comande actele dreptate, adică firesc, în consonan ajunge prin practicarea ritului. Legea celor XII Table autoritatea pe care o are Table a fost expus procedură, a treia înf se fac referiri la puterea p moúteniri úi proprietate, a asupra obligaĠiilor drept public úi religios Deúi conĠinea prevederi care pentru vremurile noastre sunt p exemplu, aceea dup Table constituia pentru acel timp un model evoluat o ordine în expunere, de o pro sistematică a principiilor juridice. Suferind inerente modific reprezintă totuúi principalul izvor normativ pentru legiuitorii Imp úi din teritoriile car expunerea ei în Forum, s Justinian, care a devenit sursa practicienii dreptului în secolele urm Depăúirea economiei naturale prin dezvoltarea for relaĠiilor de schimb a condus, în feudalism, la accentua centralizare a puterii de stat. În aceste condi dreptului scris s particularismul juridic local, întemeiat pe cutume, dreptului roman (manifestat edictarea legilor Germania, Codul maritim (1643) Pravilniceasca Condic (1818) în Ġara noastr Ca urmare a opozi domeniul politicii formulate de ideologii prerevolu supremaĠiei legii în cadrul activit burgheze, pe fondul distinc Raportul juridic úi izvoarele dreptului ă úi trebuie să urmeze riturile, nu legile; numai ritul asigur modul autentic ordinea socială. o interpretare prezenteistă, s-ar părea că viziunea juridică a lui Confucius, puternic impregnată etico-filosofic, ar fi conservatoare sau chiar reac ă. Or, avem de-a face aici, dimpotrivă, cu o superioar fenomenului juridic, care are a se întemeia în valorile sociale a datoriei. Nu frica de lege ori exerciĠiul tehnicist, deci exterior axiologic, al legii, care ia forma egoistă a “realizării drepturilor” , trebuie s comande actele úi faptele omului; ele au a se împlini natural dreptate, adică firesc, în consonanĠă cu firea úi legea imanent ajunge prin practicarea ritului. Legea celor XII Table. Prin romani instrumentul legislativ a dobândit autoritatea pe care o are úi astăzi. În secolul al V-lea î. Chr. Legea celor XII Table a fost expusă în Forum. Primele două table cuprind dispozi , a treia înfăĠiúează norme referitoare la căile de executare, în a patra se fac referiri la puterea părintească, a cincea úi a úasea se refer úi proprietate, a úaptea úi a opta precizează care sunt dispozi asupra obligaĠiilor úi delictelor, în a noua úi a zecea se circumscriu regulile de drept public úi religios úi în ultimele două table se invocă dispozi inea prevederi care pentru vremurile noastre sunt p exemplu, aceea după care datornicul insolvabil poate fi ucis), Legea c Table constituia pentru acel timp un model evoluat de legiferare, dispunând de o ordine în expunere, de o procedură clară de judecată úi de o prezentare a principiilor juridice. Suferind inerente modificări de-a lungul vremii, Legea celor XII Table totuúi principalul izvor normativ pentru legiuitorii Imp i din teritoriile care au moútenit civilizaĠia romană. La peste 1000 de ani de la expunerea ei în Forum, s-a constituit colecĠia Corpus juris civilis Justinian, care a devenit sursa úi modelul clasic pentru teoreticienii practicienii dreptului în secolele următoare. irea economiei naturale prin dezvoltarea forĠelor de produc iilor de schimb a condus, în feudalism, la accentuarea tendin centralizare a puterii de stat. În aceste condiĠii, necesitatea social dreptului scris s-au resimĠit pregnant. Deúi absolutismul feudal implica particularismul juridic local, întemeiat pe cutume, totuú dreptului roman (manifestată îndeosebi în sec. XIV - XV) s edictarea legilor úi codurilor, precum Codul penal Carolina ( Germania, Codul maritim (1643) úi Codul comercial (1681) în Fran Pravilniceasca Condică (1780), Codul Calimach (1817) úi Codul Caragea ara noastră. Ca urmare a opoziĠiei burgheziei în ascensiune faĠă de arbitrariul nobilimii în iul politicii úi dreptului, epoca modernă consfinĠea, între principiile formulate de ideologii prerevoluĠionari, úi pe acela al legalit iei legii în cadrul activităĠii normative. În perioada revolu burgheze, pe fondul distincĠiei, făcută tot mai clar, între legi i izvoarele dreptului urmeze riturile, nu legile; numai ritul asigură la viziunea juridică a lui Confucius, filosofic, ar fi conservatoare sau chiar reacĠionară úi , cu o superioară înĠelegere a sociale úi în conútiinĠa iul tehnicist, deci exterior úi vidat rii drepturilor” , trebuie să natural întru bine úi imanentă la care omul . Prin romani instrumentul legislativ a dobândit hr. Legea celor XII table cuprind dispoziĠii de ile de executare, în a patra asea se referă la tutelă, care sunt dispoziĠiile i a zecea se circumscriu regulile de dispoziĠii diverse. inea prevederi care pentru vremurile noastre sunt primitive (de care datornicul insolvabil poate fi ucis), Legea celor XII de legiferare, dispunând de ă úi de o prezentare a lungul vremii, Legea celor XII Table i principalul izvor normativ pentru legiuitorii Imperiului Roman . La peste 1000 de ani de la Corpus juris civilis a lui i modelul clasic pentru teoreticienii úi elor de producĠie úi a iilor de schimb a condus, în feudalism, la accentuarea tendinĠelor de ii, necesitatea socială úi importanĠa i absolutismul feudal implica totuúi recepĠionarea XV) s-a însoĠit cu i codurilor, precum Codul penal Carolina (1532) în i Codul comercial (1681) în FranĠa, úi Codul Caragea de arbitrariul nobilimii în Ġea, între principiile i pe acela al legalităĠii úi al ii normative. În perioada revoluĠiilor tot mai clar, între legi úi alte acte
 19. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 91 normative, gândirea juridică adânceúte înĠelegerea conĠinutului úi esenĠei legii, legate mai hotărât de dimensiunea ei voliĠională. Astfel, înĠelegând legea ca expresie a voinĠei generale a poporului, DeclaraĠia Omului úi CetăĠeanului din 1789 preciza, în art. 6, că toĠi cetăĠenii pot contribui, personal sau prin reprezentanĠi, la elaborarea legilor. Trăsăturile legii Trăsăturile legii, aúa cum rezultă ele din sinteza criteriilor de ordin material úi formal, pot fi următoarele: 1) Puterea legislativă - ea úi numai ea - este competentă să emită legea. În România, Parlamentul (cuprinzând două camere: Senatul úi Camera DeputaĠilor) este unicul organ legiuitor. El a adoptat (în 1991) Legea fundamentală a statului nostru: ConstituĠia (prin reunirea celor două camere în Adunarea Constituantă). Într-un stat democratic, toate celelalte legi trebuie să se conformeze prevederilor ConstituĠiei. Parlamentul oferă interpretarea general-obligatorie a legilor. Spre deosebire de statele unitare unde există, de regulă, un singur organ legislativ (cu una sau două camere), în statele federative funcĠionează atât organul legislativ federal, cât úi organul legislativ al fiecărui stat component (stat federat). Legile statelor federate trebuie să fie în concordanĠă cu cele ale organelor legislative federale. Când se ivesc conflicte între cele două categorii de legi, intervin, aúa cum am precizat úi în alt context, reguli specifice de soluĠionare, în conformitate cu normele de trimitere. Pentru legile organice, unele sisteme de drept prevăd referendumul (formă de adoptare a legilor specifică democraĠiei semi-directe). 2) Deoarece legea reglementează cele mai importante relaĠii sociale úi datorită faptului că această reglementare este primară, originară (nu are nici o îngrădire sau nu reclamă nici o autorizare derivând din acte normative altele decât legea), ea reprezintă principalul izvor de drept. Legea consfinĠeúte juridic, spre exemplu, sistemul politic al unei societăĠi, instituĠia proprietăĠii, bugetul statului, infracĠiunile úi pedepsele etc. Celelalte acte normative au o natură secundă derivată: ele se întemeiază pe lege, concretizând úi nuanĠând normativ domenii rezervate legii sau reglementând domenii care nu revin normării prin lege ori în care nu s-a produs încă o normare primară. Astfel, ordonanĠele emise de Guvern (pe baza delegării legislative în materii rezervate legii) trebuie supuse ratificării Parlamentului, fără de care ele rămân caduce; ca acte emanând de la organul executiv, ordonanĠele nu pot depăúi, sub aspectul forĠei juridice, legea. ùi decretele cu caracter normativ ale Preúedintelui României se conformează obligatoriu legii, în raport cu care au o forĠă juridică inferioară. Aúadar, legea dispune de o forĠă juridică superioară tuturor celorlalte acte normative ale statului. Numai ConstituĠia se suprapune normativ legii, fiind ea însăĠi o lege, o lege fundamentală însă. Ca emanaĠie a organului reprezentativ, legea deĠine o poziĠie ierarhic superioară între izvoarele de drept, încât celelalte acte normative i se subordonează; criteriul legalităĠii lor se configurează numai în raport cu legea.
 20. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 92 ForĠa juridică superioară a legii nu este un scop în sine, ci se revendică exigenĠelor democraĠiei úi ale statului de drept, pentru care edictarea legii este de competenĠa celui mai reprezentativ organ de stat - Parlamentul - întrucât el exprimă, prin sufragiu universal, voinĠa naĠiunii. 3) Legea se distinge de celelalte acte normative, implicit faĠă de alte acte ale organului legiuitor (de exemplu, hotărârile), úi prin procedura de adoptare. Din punct de vedere formal, procedura de adoptare diferenĠiază cel mai oportun, îndeosebi sub aspectul forĠei juridice, actele emise de acelaúi organ. Procedura de adoptare a legii, din care rezultă úi forĠa ei juridică superioară în comparaĠie cu alte acte ale Parlamentului sau ale camerelor sale, presupune următoarele etape: într-o primă etapă, corespunzând procedurii propriu-zise de adoptare a legii, distingem mai multe faze în cadrul fiecărei camere: iniĠiativa legislativă, avizarea proiectului legii, dezbaterea sa, votarea, trimiterea actului pentru dezbatere úi votare celeilalte camere, medierea divergenĠelor, când acestea se ivesc; o a doua etapă vizează îndeplinirea formelor posterioare adoptării: semnarea actului legislativ de către preúedinĠii celor două camere, promulgarea legii de către Preúedintele Republicii úi publicarea ei în Monitorul Oficial al României, partea întâi. 4) Dacă actele puterii executive pot fi normative sau individuale, legea are însă un caracter exclusiv normativ. Normativitatea consubstanĠială legii rezidă în forĠa obligatorie úi în caracterul ei general. Sarcina de lucru 6 Redactează un eseu de o pagină în care să demonstraĠi că legea reprezintă principalul izvor de drept. Clasificarea legilor Clasificarea legilor operează după mai multe criterii: 1. În funcĠie de autoritatea lor juridică, distingem legi constituĠionale, organice úi ordinare. Legile constituĠionale sau fundamentale (ConstituĠia ca lege fundamentală, precum úi legile de modificare a ConstituĠiei) stabilesc principiile întemeietoare ale vieĠii sociale úi de stat, sistemul organelor úi separaĠia puterilor în stat, drepturile úi îndatoririle fundamentale ale cetăĠenilor.
 21. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 93 SupremaĠia ConstituĠiei úi constituĠionalitatea legilor, trăsături esenĠiale ale statului de drept, sunt asigurate prin modalităĠi instituĠionalizate de control al constituĠionalităĠii legilor. Teoria dreptului úi practica unor state, inclusiv a României, statuează aúa- numitele legi organice, care, dacă iniĠial consfinĠeau organizarea, funcĠionarea úi structura organelor statului, úi-au lărgit apoi aria reglementării asupra altor domenii importante ale vieĠii sociale úi de stat, dobândind în consecinĠă o poziĠie distinctă în ierarhia legislativă atât faĠă de ConstituĠie, cât úi de legile ordinare. Articolul 72, alin. 3 din ConstituĠia noastră prevede expres úi limitativ domeniile care fac obiectul exclusiv al legilor organice (de pildă, sistemul electoral, organizarea úi funcĠionarea partidelor politice, organizarea Guvernului úi a Consiliului Suprem de Apărare a ğării ú.a.). Legile ordinare reglementează acele domenii ale relaĠiilor sociale care nu constituie obiect al reglementării primelor două categorii de legi. Între legile constituĠionale, organice úi ordinare intervin deosebiri semnificative (care fac obiectul analizei unei alte discipline: Dreptul constituĠional) în ce priveúte, de asemenea, iniĠiativa legislativă úi procedura de adoptare. 2. După criteriul conĠinutului lor, legile se diferenĠiază în legi procedurale úi materiale. Cele dintâi normează activitatea subiectelor de drept, persoane fizice úi juridice, úi relaĠiile dintre ele. Legile procedurale stabilesc forma de desfăúurare a unei acĠiuni sau activităĠi publice sau private, inclusiv forma de emitere sau întocmire a actelor juridice úi aceea în care să fie sancĠionaĠi cei care au nesocotit legea materială. 3. După criteriul obiectului reglementării juridice, distingem legi cu caracter civil, penal, administrativ, fiscal etc. 4. Legile se mai diferenĠiază în legi generale, speciale úi excepĠionale. În literatura problemei se menĠionează această formă de clasificare, fără a se invoca însă criteriul ce o întemeiază. Considerăm că această distincĠie marchează voinĠa legiuitorului de a se exprima juridic cât mai nuanĠat în raport cu situaĠiile particulare, ireductibile, dar úi cu principiile de la care el porneúte. Legea specială produce o reglementare aparte, particulară úi particularizantă comparativ cu exigenĠele legii generale, care reprezintă dreptul comun. (Astfel, Codul civil este o lege generală faĠă de legea contractelor economice; Codul penal este, de asemenea, o lege generală în raport cu acele legi speciale ce cuprind dispoziĠii penale.) Fără să absolutizăm această distincĠie (care rămâne relativă, Ġinând de gradul de generalitate a unei alte reglementări juridice cu care se compară), trebuie totuúi să o reĠinem datorită importanĠei ce o are pentru procesul interpretării úi aplicării dreptului. În caz de concurs între legea generală úi legea specială, se aplică aceasta din urmă, după principiul “lex speciali derogat generali”. Se înĠelege totodată că, atunci când legea specială, care este prin natura ei de strictă interpretare, nu dispune totuúi altfel faĠă de cea generală, se aplică aceasta din urmă.
 22. Humă Ioan Cât priveúte legile sau reglement particulare. Astfel de de necesitate. Atunci când Parlamentul nu func în momente de tranzi decembrie 1989, pân mai 1990, acte cu putere de lege, numite Decretul-lege, cu un caracter hibrid, este un izvor de drept că nu emană de la Legislativ, el are totu relaĠiile sociale care prin importan care o poate chiar modifica sau înlocui. Decretul decret, pentru c forĠa juridică proprie legii. Decretul-lege se origineaz asigure continuitatea func Parlamentul fie c puĠin prompt de func necesare ori a fost desfiin (lovitură de stat, revolu creat astfel practica elabor statului sau Guvernul). Îns poate opera decât cu titlu excep politică, permanentizarea norm regimuri autoritare, nedemocratice. În situaĠii provizorii, special precizate în Constitu normative cu putere de lege în baza “legisla La acelaúi nivel cu legea (tratate, convenĠ Europeană a Drepturilor Omului” pentru statele membre ale Co Europei). Actele normative (ale organelor de stat Complexitatea vie alcătuiesc sistemul socio lege, a tuturor domeniilor sau a tuturor detaliilor normarea prin lege (activitatea legislativ consecinĠă, úi o sus (Preúedintele Republicii, administra Această acĠiune normativ a) actele elaborate nu trebuie s celorlalte legi; b) organele de stat în cauz sau pentru domenii supuse norm c) actele normative respective trebuie s materiale úi teritoriale a organului de la care provin; Raportul juridic úi izvoarele dreptului úte legile sau reglementările excepĠionale, ele vizează particulare. Astfel de acte sunt, de exemplu, acelea prin care se institui Atunci când Parlamentul nu funcĠionează, Executivul este acela care poate da, în momente de tranziĠie politică, precum acelea din România de dup decembrie 1989, până la constituirea Parlamentului în urma alegerilor din 20 mai 1990, acte cu putere de lege, numite decrete-lege. lege, cu un caracter hibrid, este un izvor de drept sui nu emană de la Legislativ, el are totuúi putere de lege, reglemente iile sociale care prin importanĠa lor fac obiectul normării prin lege, lege pe care o poate chiar modifica sau înlocui. Decretul-lege este, pe de o parte, , pentru că parvine de la Executiv, pe de altă parte este ă proprie legii. lege se originează în sistemul politico-juridic modern ú asigure continuitatea funcĠionării puterii publice în condiĠiile de criz Parlamentul fie că nu se poate întruni oportun, fie că, prin sistemul s in prompt de funcĠionare, n-ar putea adopta rapid iniĠiativele legislative necesare ori a fost desfiinĠat în urma precipitării evenimentelor politice de stat, revoluĠie). Pentru evitarea vidului de putere de legiferar practica elaborării decretelor-lege de către puterea executiv statului sau Guvernul). Însă în statul de drept guvernarea prin decrete poate opera decât cu titlu excepĠional; astfel, aúa cum probeaz , permanentizarea normării prin decrete cu putere de lege conduce la regimuri autoritare, nedemocratice. ii provizorii, special precizate în ConstituĠie, guvernul poate emite acte normative cu putere de lege în baza “legislaĠiei delegate” . i nivel cu legea sunt, ca izvor al dreptului, úi unele acte interna (tratate, convenĠii, acorduri etc.), semnate úi ratificate (precum “Conven a Drepturilor Omului” pentru statele membre ale Co Actele normative (ale organelor de stat) subordonate legii Complexitatea vieĠii economice úi social-politice, infinitatea rela tuiesc sistemul socio-uman fac imposibilă cuprinderea exhaustiv lege, a tuturor domeniilor sau a tuturor detaliilor unui raport social. Al normarea prin lege (activitatea legislativă a Parlamentului), opereaz úi o susĠinută acĠiune normativă a celorlalte organe de stat edintele Republicii, administraĠia publică). Ġiune normativă incumbă următoarele exigenĠe: ) actele elaborate nu trebuie să cuprindă dispoziĠii contrare Constitu celorlalte legi; b) organele de stat în cauză nu pot emite reglement sau pentru domenii supuse normării prin lege; c) actele normative respective trebuie să se circumscrie limitelor competen úi teritoriale a organului de la care provin; i izvoarele dreptului ionale, ele vizează situaĠii cu totul acte sunt, de exemplu, acelea prin care se instituie starea , Executivul este acela care poate da, , precum acelea din România de după 22 ituirea Parlamentului în urma alegerilor din 20 sui-generis; cu toate i putere de lege, reglementează ării prin lege, lege pe lege este, pe de o parte, parte este lege, întrucât are juridic modern úi are scopul să Ġiile de criză, când , prin sistemul său mai Ġiativele legislative rii evenimentelor politice ie). Pentru evitarea vidului de putere de legiferare s-a tre puterea executivă (ùeful în statul de drept guvernarea prin decrete-lege nu a cum probează experienĠa rii prin decrete cu putere de lege conduce la ie, guvernul poate emite acte i unele acte internaĠionale i ratificate (precum “ConvenĠia a Drepturilor Omului” pentru statele membre ale Consiliului politice, infinitatea relaĠiilor ce cuprinderea exhaustivă, prin unui raport social. Alături de a Parlamentului), operează, în a celorlalte organe de stat ii contrare ConstituĠiei úi nu pot emite reglementări primare scrie limitelor competenĠei
 23. Humă Ioan d) se cere respectat e) toate aceste acte trebuie elaborate în forma fiecare dintre Deúi sunt subordonate autorit conformează prevederilor ei, produc efecte în aceea legea pentru subiectele la care se refer care se aplică întotdeauna prioritar, aceste acte î Distingem, în România, urm legii: acte ale { executive - hotă sau alte organe centrale de stat; acte ale organelo a) Decretele preziden României în situa mobilizării, a instituirii st Preúedinte, aceste decrete trebuie contrasemnate de Pri Preúedintele mai emite concrete, individuale (ele privesc, de exemplu, aco grade militare, numirile sau rechem b) Hotărârile cu caracter nor acestuia de a fi organ de vârf al administra autoritatea executiv ConstituĠie úi legi, hot diferite domenii (de exemplu, organizarea administr modul de realizare a activit contravenĠii ú.a.). În baza unei împuterniciri exprese guvernul poate adopta (a emise pentru domenii rezervate legii, trebuiesc sup Parlamentului, prin lege. c) Ordinele cu caracter normativ celorlalĠi conduc administraĠiei de stat adoptă în baza prevederilor exprese ale legii, decretelor regulamentelor Guvernului. Ele se mai ad asemenea împuterniciri lipsesc, dar actul normativ superioară cere, în virtutea con act subordonat, care s d) Potrivit Legii nr. 69/1991 privind administra unei unităĠi administrativ normative ale consiliilor locale ale consiliului jude deciziile delega Emise în baza legii regulamentelor, având precizat temeiul lor legal, a exercitarea atribu organelor locale de specialitate (direc Raportul juridic úi izvoarele dreptului d) se cere respectată ierarhia forĠei juridice a actelor normative în stat; e) toate aceste acte trebuie elaborate în forma úi cu procedura stabilite pentru ele. i sunt subordonate autorităĠii legii, actele acestor organe, întrucât se ă prevederilor ei, produc efecte în aceeaúi măsură obligatorii ca legea pentru subiectele la care se referă. Dacă totuúi intră în dezacord cu legea, ă întotdeauna prioritar, aceste acte îúi pierd efectul juridic. Distingem, în România, următoarele categorii de acte normative subordonate legii: acte ale {úefului statului, numite decrete; acte ale organelor hotărâri, ordonanĠe, instrucĠiuni, elaborate de Guvern, ministere sau alte organe centrale de stat; acte ale organelor locale. Decretele prezidenĠiale cu caracter normativ sunt emise de Pre României în situaĠiile prevăzute de ConstituĠie úi legi: cu ocazia declar rii, a instituirii stării de urgenĠă ori a declarării războiului. Semnate de edinte, aceste decrete trebuie contrasemnate de Pri edintele mai emite úi decrete fără caracter normativ, care sunt deci acte concrete, individuale (ele privesc, de exemplu, acordările sau avans grade militare, numirile sau rechemările din funcĠii diplomatice). rârile cu caracter normativ ale Guvernului se întemeiaz acestuia de a fi organ de vârf al administraĠiei publice, exercitându autoritatea executivă pe întreg teritoriul statului. Fundamentându úi legi, hotărârile prevăd măsuri de aplicare a legilor în cele mai diferite domenii (de exemplu, organizarea administrativă central modul de realizare a activităĠii economice úi financiare, reglementarea unor ú.a.). În baza unei împuterniciri exprese úi pentru o durat guvernul poate adopta (aúa cum am precizat supra) ordonanĠe emise pentru domenii rezervate legii, trebuiesc supuse aprobă Parlamentului, prin lege. Ordinele cu caracter normativ úi instrucĠiunile mini i conducători ai organelor centrale de specialitate ale Ġiei de stat (Banca NaĠională, DirecĠia Centrală de Statistic în baza prevederilor exprese ale legii, decretelor, hot regulamentelor Guvernului. Ele se mai adoptă în mod excep asemenea împuterniciri lipsesc, dar actul normativ de autoritate juridic cere, în virtutea conĠinutului său, să se elaboreze úi s act subordonat, care să impună un mod unitar de executare. t Legii nr. 69/1991 privind administraĠia publică local i administrativ-teritoriale se manifestă ca izvoare de drept normative ale consiliilor locale, hotărârile (acelea care au caracter normativ) ale consiliului judeĠean, ordinele prefectului (dacă cuprind norme juridice), deciziile delegaĠiei permanente úi dispoziĠiile (normative) ale primarului. Emise în baza legii cu scopul aplicării legilor, decretelor, hot regulamentelor, având precizat temeiul lor legal, aceste acte normative asigur exercitarea atribuĠiilor în interes local al autorităĠilor menĠionate. Conduc organelor locale de specialitate (direcĠiile financiară, sanitară i izvoarele dreptului ei juridice a actelor normative în stat; i cu procedura stabilite pentru ii legii, actele acestor organe, întrucât se sură obligatorii ca úi în dezacord cu legea, i pierd efectul juridic. toarele categorii de acte normative subordonate efului statului, numite decrete; acte ale organelor centrale , elaborate de Guvern, ministere sunt emise de Preúedintele i legi: cu ocazia declarării zboiului. Semnate de edinte, aceste decrete trebuie contrasemnate de Primul ministru. caracter normativ, care sunt deci acte rile sau avansările în ii diplomatice). se întemeiază în calitatea iei publice, exercitându-úi pe întreg teritoriul statului. Fundamentându-se pe gilor în cele mai ă centrală úi locală, i financiare, reglementarea unor i pentru o durată limitată, ordonanĠe. Acestea, fiind use aprobării ulterioare a iunile miniútrilor úi ale de specialitate ale ă de Statistică ú.a.) se în baza prevederilor exprese ale legii, decretelor, hotărârilor úi în mod excepĠional, când de autoritate juridică se elaboreze úi să se aplice un ă locală, în limitele ca izvoare de drept hotărârile (acelea care au caracter normativ) cuprind norme juridice), (normative) ale primarului. rii legilor, decretelor, hotărârilor este acte normative asigură Ġionate. Conducătorii , sanitară, de muncă úi
 24. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 96 ocrotiri sociale, inspectoratele pentru cultură, úcolar etc.) emit dispoziĠii pe baza actelor normative cu autoritate juridică superioară, provenind de la puterea legislativă, preúedinĠie sau de la administraĠia publică ierarhic superioară. Desigur, paleta izvoarelor dreptului este mai bogată, ea cuprinzând, pe lângă actele normative deja enunĠate, úi alte acte normative ale organelor de stat. Amintim, astfel, hotărârile normative ale Senatului úi Camerei DeputaĠilor, prin care acestea îúi adoptă regulamentele de funcĠionare. La diferitele niveluri ale puterii executive se întâlnesc “normativele”, “standardele”, “normele interne” ú.a. În rezumat, se poate preciza că forĠa juridică a actelor normative úi, ca urmare, locul ocupat pe scara ierarhică a izvoarelor de drept depind de poziĠia de autoritate a unui organ de stat în cadrul sistemului autorităĠilor publice (implicit de categoria de organe - legislativă ori executivă - în care se integrează organul emitent) úi de caracterul general úi sau special al competenĠei sale materiale. Sarcina de lucru 7 Enumără în maximum 10 - 15 rânduri deosebirile existente între lege úi decretul-lege, între o ordonanĠă úi o ordonanĠă de urgenĠă. 3.3. Izvoarele nonetatice ale dreptului 3.3.1. Actele normative ale organizaĠiilor nestatale Pe lângă autorităĠile de stat, publice, în societatea noastră există úi acĠionează numeroase organizaĠii úi asociaĠii nestatale sau private de diferite tipuri (cooperativele, societăĠile, băncile etc.), având sau nu un scop lucrativ ori personalitate juridică. În marea lor majoritate, ele se organizează úi funcĠionează după propriile lor statute, elaborate în baza unor prevederi exprese ale organelor de stat sau în consonanĠă cu exigenĠele generale ale legii. Este semnificativ faptul că actele acestor organizaĠii nu au, obiúnuit, un caracter juridic, membrii lor respectându-le benevol sau prin aplicarea mijloacelor sancĠionatorii acceptate de colectiv. OrganizaĠiile nestatale încheie diferite acte juridice cu caracter civil, comercial, de dreptul muncii; uneori pot emite acte juridice unilaterale specifice, individuale sau chiar normative, în măsură să provoace efecte în afara lor, recunoscute úi garantate de stat. Sub incidenĠa izvoarelor de drept intră doar actele juridice unilaterale cu caracter normativ; ele reglementează raporturi juridice proprii acestor organizaĠii.
 25. Humă Ioan 3.3.2. Obiceiul juridic (cutuma) Cutuma reprezint de lege din stră Contextul social al convie datini, precum ú orice obicei a devenit izvor de drept. A dobândit a sancĠionat (recunos fost invocat de p normă juridică. Se în formarea unei cutume; practica îns activităĠi desfăú unor necesităĠi sociale anumită durată activităĠilor omene Înainte de apari popoarele, manifestându acreditate printr evolutiv, de durat uneori oferind ú dinaintea Legii celor XII Table a avut un net carac obiceiul pământului ( dreptului scris, el a continuat s În Ġara noastră, ocupa pildă, stăpânirea romano structură juridic îndeosebi acela referitor la re legăturile de rudenie proprietate restrâns grup lărgit de oameni. Indiferent de raporturile asociau, repartizându timp ce pădurea, izlazul La români, dreptul obi o altă activitate tradi transhumanĠă, implica o organizare juridic reguli în desfăú împărĠirea roadel În materie penal pornind de la specificul viziunii noastre spiritual vinovat din comunitate; în cazul infrac peste sat”, care semnifica oprobiul comunit furt, hoĠul era purtat prin sat cu lucrul furat, provocându sancĠionator, dispre PopulaĠia româneasc documentele, pentru conservarea str Ġării, într-un act emis la 1500 de c Raportul juridic úi izvoarele dreptului Obiceiul juridic (cutuma) Cutuma reprezintă regula cristalizată în decursul timpului úi acceptat de lege din strămoúi. Contextul social al convieĠuirii umane a generat permanent uzuri, obi datini, precum úi alte forme ale ceea ce am putea numi generic orice obicei a devenit izvor de drept. A dobândit această calitate doar obiceiul ionat (recunoscut) prin încorporare într-o normă oficială, ori acela care a fost invocat de părĠi în faĠa unei instanĠe de judecată, iar aceasta l juridică. Se înĠelege că simpla repetare a unor practici nu asigur formarea unei cutume; practica însăúi trebuie să fie altceva decât o sum i desfăúurate mecanic-existenĠial; ea generează cutuma dac ăĠi sociale úi dacă, totodată, este uniformă úi se aplic durată, astfel încât să-úi găsească reflexul necesar în sistemul ilor omeneúti. Înainte de apariĠia dreptului scris, normele cutumiare au existat la popoarele, manifestându-se ca cele mai vechi norme juridice. Ele nu au fost acreditate printr-un act emis de cineva, ci s-au constituit spontan, într evolutiv, de durată. Izvoarele scrise le-au confirmat autenticitatea uneori oferind úi motivaĠia păstrării lor. De pildă, jus vetus al dreptului roman dinaintea Legii celor XII Table a avut un net caracter cutumiar, înt ământului (mos majorum). Multe secole după intrarea în vigoare a dreptului scris, el a continuat să se aplice, influenĠând însăúi structura acestuia. ara noastră, ocupaĠiile străine nu au putut impieta obiceiul p pânirea romano-bizantină la Dunărea de Jos n-a anulat vechea juridică a populaĠiei autohtone, care aplica dreptul “vulgar” , îndeosebi acela referitor la relaĠiile din cadrul obútiilor săteú rudenie úi comunitate. Dacă la început obútea era legat proprietate restrânsă, mai târziu ea s-a bazat pe proprietatea dev rgit de oameni. Indiferent de raporturile de rudenie dintre ei, s asociau, repartizându-úi porĠiunile de teren agricol pe care le lucrau anual, în durea, izlazul úi apele erau în folosinĠă comună. La români, dreptul obiúnuielnic a operat úi asupra relaĠiilor sociale generate de activitate tradiĠională: păstoritul. Activitatea pastorală, caracterizat Ġă, implica o organizare juridică specifică privind complexul de reguli în desfăúurarea muncii în stână, obligaĠiile care reveneau fiec irea roadelor ú.a. În materie penală, dreptul obiúnuielnic nu accepta pedeapsa cu moartea, ci pornind de la specificul viziunii noastre spirituale - cerea izgonirea celui vinovat din comunitate; în cazul infracĠiunilor mai uúoare se aplica re semnifica oprobiul comunităĠii faĠă de fapta comis ul era purtat prin sat cu lucrul furat, provocându-se astfel, cu titlu ionator, dispreĠul colectivităĠii. ia românească din Transilvania a purtat o luptă tenace, a documentele, pentru conservarea străvechilor norme cutumiare. În alt un act emis la 1500 de către banii Severinului, se invoca i izvoarele dreptului úi acceptată cu rang uirii umane a generat permanent uzuri, obiúnuinĠe, i alte forme ale ceea ce am putea numi generic obicei. Dar nu calitate doar obiceiul oficială, ori acela care a , iar aceasta l-a validat ca simpla repetare a unor practici nu asigură fie altceva decât o sumă de cutuma dacă dă curs i se aplică repetat pe o cesar în sistemul ia dreptului scris, normele cutumiare au existat la toate se ca cele mai vechi norme juridice. Ele nu au fost ontan, într-un proces au confirmat autenticitatea úi utilitatea, al dreptului roman ter cutumiar, întemeiat în intrarea în vigoare a ăúi structura acestuia. ine nu au putut impieta obiceiul pământului. De a anulat vechea iei autohtone, care aplica dreptul “vulgar” , ăteúti, formate prin útea era legată de o a bazat pe proprietatea devălmaúă a unui de rudenie dintre ei, sătenii se iunile de teren agricol pe care le lucrau anual, în iilor sociale generate de ă, caracterizată prin privind complexul de iile care reveneau fiecăruia, nuielnic nu accepta pedeapsa cu moartea, ci - cerea izgonirea celui oare se aplica „strigarea de fapta comisă. În caz de se astfel, cu titlu tenace, aúa cum atestă vechilor norme cutumiare. În altă zonă a tre banii Severinului, se invoca Jus
 26. Humă Ioan Raportul juridic úi izvoarele dreptului Teoria generală a dreptului 98 Valachium sau Jus Valachorum în materie de zestre, iar într-un act de judecată, emis de aceiaúi bani al Severinului în 1478 úi care se referea la procedura jurătorilor, se preciza că aceasta s-a făcut “antique et approbata lex districtuum valachicalius universorum”, adică după legea veche, recunoscută în districtele româneúti. Aúa cum atestă úi în prezent unele dispoziĠii din dreptul nostru, valoarea normativă a obiceiului nu a dispărut cu totul. Conform art. 970, alin. 2, Cod civil, de pildă, convenĠia obligă nu doar la ceea ce prevede expres, ci úi la toate urmările ce obiceiul sau legea le dau obligaĠiei, după natura sa; potrivit art.1450, Cod civil, închirierea mobilelor pentru utilarea úi decorarea caselor, apartamentelor sau magazinelor se consideră făcută pentru durata ordinară a închirierilor de case, apartamente sau magazine, în funcĠie de obiceiul locului. ğin de dreptul cutumiar úi dispoziĠiile de trimitere la noĠiuni nedefinite legal, precum acelea de “bun proprietar”, “culpă” ú.a., situaĠie în care judecătorii aplică aceste noĠiuni prin raportare la obiceiurile locale avute în vedere de părĠi. Trebuie menĠionat totuúi că înserarea obiceiului în dreptul contemporan prezintă o seamă de dificultăĠi. Obiceiul contravine caracterului organizat al activităĠii legislative úi rigurozităĠii actului normativ. De asemenea, prin ambiguitatea interpretării, poate întreĠine arbitrariul. Totodată, obiceiul nu este sincron ritmului devenirii sociale úi, implicit, dinamicii activităĠii normative, în raport cu care generarea spontană a obiceiului este prea lentă. De aceea, cutuma constituie doar cu titlu excepĠional un izvor de drept úi numai dacă legea trimite expres la obicei; acesta reglementează raporturi juridice de importanĠă locală, nenormate, din această cauză, de dreptul scris. Dacă, în condiĠiile precizate, în unele ramuri de drept cutuma mai este prezentă într-o oarecare măsură, în cadrul dreptului penal rolul ei este cu totul exclus; aici funcĠionează principiul legalităĠii pedepsei úi incriminării - Nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege - , care admite ca izvor de drept exclusiv legea scrisă. Spre deosebire de statutul ei pe planul intern al dreptului, cutuma reprezintă un izvor important pentru dreptul internaĠional public contemporan (de pildă, în materia uzanĠelor diplomatice) ori pentru dreptul comerĠului internaĠional. 3.3.3. Contractul normativ „Contractul - precizează Codul civil în art. 942 - este acordul între două sau mai multe persoane, spre a constitui sau stinge între dânúii un raport juridic”. Când un contract nu referă la un raport juridic concret, ci stabileúte reguli cu caracter general, care să servească la orientarea părĠilor, el dobândeúte valoarea unui act normativ, manifestându-se ca izvor de drept. Ca formă de exprimare a dreptului, contractul acĠionează îndeosebi în domeniul dreptului internaĠional public. Statele sunt subiectele principale ale relaĠiilor de drept internaĠional; ele îúi normează raporturile în baza unor acorduri stabilite. După terminologia adoptată în dreptul internaĠional,
 27. Humă Ioan contractul ia forma acordului, tratatului, pactului declaraĠiei etc. Sunt, de pild Tribunalului Militar Interna Carta OrganizaĠ statele membre ale O.N.U. Pentru dreptul intern, contractul normativ a însemn dreptului constitu construcĠiei social reglementat rela Anglia, 1215), seniorii când iobagii ră nobilii (care se gr Cluj - Mănăútur la 6 iulie 1437. Contractul normativ este instr prin care statele federative stabilesc structura un Sub forma contractului colectiv de munc dreptul intern, ca un important izvor al dreptului muncii Contractul colectiv de munc într-o ramură determinat muncă. ExistenĠa contractel teoria juridică ca un argument în favoarea punctului de vedere dup dreptul n-ar fi doar o emana obligatorii sunt stipulate în contractele în c negocieri cu patronatul. Nu trebuie îns aceste dispoziĠ dispoziĠii care legitimeaz fiinĠează deoarece statul le îng 3.3.4. Regulile de convieĠuire social Regulile de convie doar atunci când legea refer precizează fapte ce contravin direct regulilor de convie exemplu, Decretul nr. 153 din 1970 pentru stabilire contravenĠii privind regulile de convie sau bunelor moravur ultrajul contra bunelor moravuri acestea, legea instituie contraven sociale a căror nesocotire este pedep reglementează nemijlocit unele reguli de convie raporturilor personale nepatrimoniale dintre so Codul familiei, art. 2), avem de ca atare, au ca izvor de drept actul normativ care 3.3.5. Practica judiciară úi doctrina juridic De-a lungul timpului, în impact cu dreptul roman, sistem evoluat Raportul juridic úi izvoarele dreptului contractul ia forma acordului, tratatului, pactului, convenĠiei, protocolului, iei etc. Sunt, de pildă, izvoare ale dreptului interna Tribunalului Militar InternaĠional de la Nurnberg, adoptat la Londra în 1945, Carta OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite, adoptată în acelaúi an úi la care au aderat statele membre ale O.N.U. Pentru dreptul intern, contractul normativ a însemnat un izvor important al dreptului constituĠional, deoarece a reglementat domenii de baz iei social-politice. Prin intermediul unui astfel de contract reglementat relaĠiile nobilimea úi regalitatea (Magna Charta Libertatum Anglia, 1215), seniorii úi vasalii, feudalii úi oraúele. În istorie, au fost când iobagii răsculaĠi au obĠinut unele drepturi prin convenĠiile încheiate cu nobilii (care se grăbeau să le încalce), aúa cum a fost înĠelegerea semnat ăútur la 6 iulie 1437. Contractul normativ este instrumentul juridic prin care statele federative stabilesc structura unională. Sub forma contractului colectiv de muncă, contractul normativ se manifest tern, ca un important izvor al dreptului muncii úi securit Contractul colectiv de muncă prevede condiĠiile generale ale organiz ă determinată; în baza sa se încheie contractele individuale de a contractelor colective úi a contractelor de adeziune a fost apreciat ă ca un argument în favoarea punctului de vedere dup ar fi doar o emanaĠie a statului, deoarece dispozi obligatorii sunt stipulate în contractele în cauză de către sindicate prin negocieri cu patronatul. Nu trebuie însă neglijat faptul că, în ultim aceste dispoziĠii sunt ele însele garantate de stat, întemeindu ii care legitimează contractul colectiv sau de adeziune. În fond deoarece statul le îngăduie prin sistemul său legislativ Ġuire socială Regulile de convieĠuire socială sunt un izvor indirect al dreptului doar atunci când legea referă expres la ele. Sunt úi situaĠii în care fapte ce contravin direct regulilor de convieĠuire social exemplu, Decretul nr. 153 din 1970 pentru stabilirea úi sanc ii privind regulile de convieĠuire socială, ordinea úi lini sau bunelor moravuri (de exemplu, art. 321 din Codul penal incrimineaz ultrajul contra bunelor moravuri úi tulburarea liniútii publice). În leg acestea, legea instituie contravenĠii úi sancĠiuni, fără să defineasc ăror nesocotire este pedepsită. Atunci când îns ă nemijlocit unele reguli de convieĠuire (de pild raporturilor personale nepatrimoniale dintre soĠi sau dintre pă Codul familiei, art. 2), avem de-a face deja cu reguli juridice prop ca atare, au ca izvor de drept actul normativ care le consacră. ă úi doctrina juridică a lungul timpului, în Ġările europene continentale cutumele au intrat în impact cu dreptul roman, sistem evoluat úi dominat de legi sc i izvoarele dreptului , convenĠiei, protocolului, , izvoare ale dreptului internaĠional Statutul tat la Londra în 1945, úi la care au aderat at un izvor important al ional, deoarece a reglementat domenii de bază ale politice. Prin intermediul unui astfel de contract úi-au regalitatea (Magna Charta Libertatum - ele. În istorie, au fost úi cazuri inut unele drepturi prin convenĠiile încheiate cu Ġelegerea semnată la tur la 6 iulie 1437. Contractul normativ este instrumentul juridic , contractul normativ se manifestă, în úi securităĠii sociale. iile generale ale organizării muncii ; în baza sa se încheie contractele individuale de i a contractelor de adeziune a fost apreciată în ca un argument în favoarea punctului de vedere după care ie a statului, deoarece dispoziĠiile general- ătre sindicate prin ă, în ultimă analiză, ii sunt ele însele garantate de stat, întemeindu-se pe alte contractul colectiv sau de adeziune. În fond, ele u legislativ. sunt un izvor indirect al dreptului úi aceasta i situaĠii în care legea fapte ce contravin direct regulilor de convieĠuire socială (de úi sancĠionarea unor , ordinea úi liniútea publică) i (de exemplu, art. 321 din Codul penal incriminează tii publice). În legătură cu definească însă regulile . Atunci când însăúi legea uire (de pildă, în materia i sau dintre părinĠi úi copii, în a face deja cu reguli juridice propriu-zise care, rile europene continentale cutumele au intrat în i dominat de legi scrise, în care
Anúncio