O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Sinergija 11 časopis

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Powered by: Internet ogledalo
Sinergija magazin 3
                   Uvodnik


    Pred vama je treći broj “Sinergija magazina...
Sinergija magazin 3
Cloud Computing
fleksibilnost i ušteda
Vladimir Knežević radi u predstavništvu Microsofta u Srbiji...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Sinergija 11 časopis (20)

Anúncio

Sinergija 11 časopis

 1. 1. Powered by: Internet ogledalo
 2. 2. Sinergija magazin 3 Uvodnik Pred vama je treći broj “Sinergija magazina”. Za razliku od prethodna dva, ovo izdanje je tematski fokusirano na Cloud computing, koji je i glavna tema predstojeće “Sinergije 11”, koja će se ove godine održati u mesecu oktobru. Teh­ nologija clouda nije nova, ali je poslednjih par godina doživela re­revelation. U tehničkom smislu glavni okidač za naglu ekspanziju cloud rešenja je virtueliza­ cija i alati koji okružuju vir tuelizaciona rešenja – takozvani menadžment ala­ ti. A, kako ćete moći da pročitate (i odgledate) u intervjuu sa Vladimirom Kne­ ževićem, specijalistom za oblast cloud rešenja, “Microsoft je na polju vir tueli­ zacione tehnologije veoma dugo prisutan i to ne samo u domenu server kon­ solidacije... već i na polju vir tuelizacija aplikacija i vir tuelizacija desktopa.” Mic rosoft Hyper­V teh nolo gija, kao je dan od ala ta za vir tuelizaci­ ju, je napredovala velikom br zinom, što je uzrokovalo da postane po­ uzdana platforma za najzahtevnije data centre i, ono što je možda najintere­ santnije za naše tržište, da sa finansijsko­materijalne strane bude dostupna i ma­ lim i srednjim preduzećima, što i jeste jedna od osnovnih ideja cloud koncepta. Office 365 je novi proizvod/usluga kompanije Microsoft koja smešta najpopu­ larnije Microsoft proizvode u „cloud“, što znači da vi ne morate da brinete o serverima, aplikacijama, bekapu podataka, već vam je to uračunato u cenu korišćenja usluge. Cloud rešenja na Microsoft Windows Phone mobilnoj platformi izborila su se sa nekim dugogodišnjim problemima u mobilnoj industriji. U tekstu koji se osvr­ će na ovu platformu biće reči o inovacijama u WM7 i rešenjima koja proizvođa­ čima u industriji mobilnih komunikacija već godinama nisu polazila za rukom. CRM softver je nekad bio isključivo dostupan „odabranim“ – firmama ko­ je su posedovale potrebnu desktop i IT infrastrukturu koja bi podržala CRM softver. Mnoge od tih aplikacija su od tada migrirale na Internet i onda su po­ nuđene kao „cloud“ CRM softver. Više o tome u tekstu Vladimira Ljubibratića. Microsoft je tokom 2010. i početkom ove godine počeo sa unapređenjem svih ser vera i alatki za rad sa Azure platformom, to jest za cloud computing. Sinergija magazin 3 zato piše o novostima koje se odnose na ovu platformu. Na sledećim stranicama ćete videti, kako tvrdi poznata analitička ku­ ća Gartner, da je interesovanje za Cloud computing skočilo sa 3. na 1. me­ sto, jer je u vreme krize, koja tek treba da se okonča, poslovni imperativ po­ stao ušteda, a ova tehnologija je upravo pravo rešenje za njeno ostvarivanje. Zoran Kovačević Powered by: Internet ogledalo
 3. 3. Sinergija magazin 3 Cloud Computing fleksibilnost i ušteda Vladimir Knežević radi u predstavništvu Microsofta u Srbiji kao specijalista za rešenja u oblasti poslovne produktivnosti, kao i rešenja iz oblasti cloud computinga. Trenutno je posvećen pronalaženju najboljih rešenja za top enterprise korisnike i mapiranju Microsoft tehnologija na poslovne potrebe klijenata. Pravi je sagovornik na temu Microsoftovog „računarstva u oblacima“ i benefita koje ono donosi korisnicima.
 4. 4. Sinergija magazin 3 Cloud nije nova tehnologija. Kako to da je tek poslednjih godina izbila Razgovarao: Zoran Kovačević, glavni i odgovorni urednik Internet ogledala u prvi plan? Cloud nije nepoznanica u tehnič- nepoznanica. Kompanije koje se bave dina kompanija koja nudi malo dru- kom smislu. Izgleda da se posle 30 go- informaciono-komunikacionim teh- gačiji koncept: dok drugi vendori to dina vraćamo starom konceptu cen- nologijama su došle do istog zaključ- nude kao ser vis, mi nudimo „softver tralizovanog pristupa i terminalnog ka i ideje da takvu vrstu usluga ponu- plus ser vis“ . Dozvoljavamo moguć- pristupa radnim stanicama. Međutim, de krajnjim korisnicima. U tehničkom nost da krajnji korisnik bira, odnosno ne treba tehnički ići toliko daleko da smislu, glavni okidač za naglu ekspan- kombinuje, da li će određene ser vi- bi se objasnio Cloud koncept, jer nas ziju cloud rešenja jeste vir tuelizaci- se imati isključivo kod sebe ili ih kom- cloud ser visi svuda okružuju, bez ob- ja i alati koji okružuju vir tuelizaciona binovati sa nekim javno dostupnim zira da li koristimo uslugu distributiv- rešenja, takozvani menadžment ala- ser visom koji može da ponudi Micro- ne mreže struje, vodovoda ili nekih ti. Microsoft je na polju vir tuelizacio- soft. U tom smislu definišemo „infra- drugih ser visa poput korišćenja uslu- ne tehnologije veoma dugo prisutan i strukturu kao ser vis”. Pokušaću to da ge mobilnih operatera... Cloud ser vis to ne samo u domenu server konsoli- objasnim plastično: ako vi kao kraj- je nešto što krajnjim korisnicima nije dacije, a mnogi poistovećuju vir tueli- nji korisnik izrazite želju da podiže- zaciju samo sa server konsolidacijom, te ser vere, ne morate ih kupiti i fizič- već i na polju vir tuelizacija aplikacija ki staviti u svoje okruženje, već mo- i vir tuelizacija desktopa. Ako gleda- žete naručiti od Microsofta vir tuelne mo celokupno rešenje zasnovano na ser vere, vir tuelne mašine. Šta ćete vi vir tuelizacionim tehnologijama, ka- na tim vir tuelnim mašinama podiza- ko bi infrastruktura bila potpuno ska- ti, to je vaša stvara. Ako, pak, želite labilna, moramo pogledati sve aspek- da vam Microsoft pripremi platformu te vir tuelizacije. Onog trenutka ka- da se na tim virtuelnim serverima na- da se ta infrastruktura učini tako flek- đe već prekonfigurisan Windows, već sibilnom možemo pričati o početku pripremljena baza podatka, Micro- cloud ser visa. Zašto se danas krenulo soft to može učiniti. Takva vrsta servi- u toliku ekspanziju? Očigledno odgo- sa koji Microsoft nudi kroz javni ili pu- vor možemo naći u nagloj ekspanzi- blic cloud zove se „platforma kao ser- ji različitih, veoma zahtevnih uređaja, vis“ I na kraju, na vrhu tog steka, jeste hardvera, koji su dostupni po relativ- aplikacija ili „softver kao servis”, gde vi no povoljnim cenama, ali svakako bih kao krajnji korisnik možete da traži- prednost dao virtuelizaciji. To je nešto te od Microsofta da vam isporuči bi- što je promovisalo cloud. lo koju aplikaciju koju već danas kori- stite, bilo da je to Office, Word, Excel, Kako Microsoft definiše Cloud? mail, neki por tal koji koristite ili neka CRM aplikacija. Microsoft, kao i većina drugih ven- dora, definiše cloud kroz primenu tri „Firma u firmi” osnovna ser visa. Cloud computing ser visi mogu da se pojave u tri obli- Na koje sve načine može da se ko­ ka: „infrastruktura kao ser vis”, „platfor- risti cloud? ma kao ser vis” i „softver kao ser vis“. Međutim, moram napraviti jednu raz- Jedan od razloga zašto cloud com- liku. Microsoft je u ovom trenutku je- puting nailazi na masovnu primenu Powered by: Internet ogledalo
 5. 5. Sinergija magazin 3 jeste ušteda. Razlozi za prelazak na troškova koji bi se odvojili za infra- šću primer konferencije Sinergija, gde cloud zbog uštede su očigledni, za- strukturu lokalno, uzimanje ser visa jednom u godinu dana angažovani to što vi nemate svoj hardver, koristi- kroz cloud od nekog trećeg lica daje tim ljudi iz Microsofta sedne i pravi te ser vise provajdera; usluga setapa, vam mogućnost da sa kapitalnih in- jednu mini-firmu u okviru firme. Ka- održavanja, prelaska na nove verzije, vesticija pređete na operativne inve- da dođe trenutak da se Sinergija ak- pečovanja, podrške krajnjim korisni- sticije, što je mnogim firmama danas tivira potrebna nam je infrastruktura, cima, sve je to izmešteno negde, out- mnogo bolji model vođenja troškova jer za dve i po hiljade ljudi koji se po- sorsovano, i u tom smislu ukupna ce- koji su vezani za IT. Cloud computing jave tamo potrebno je imati određe- na imanja takve infrastrukture je ma- nailazi na jako lepu primenu u situaci- ne servere, radne stanice i neki sistem nja. Pored očiglednih ušteda u smislu jama koje mi zovemo „On/Off“. Nave- za registraciju. Kada bismo to podizali
 6. 6. Sinergija magazin 3 lokalno, bila bi nam potrebna odgova- rala svoj hardver, mnogo je bolje da te ručno, da zasučete rukave, uzmete rajuća sredstva za servere, za hardver, dalji napredak, odnosno rast, učini u disk pa da instalirate, već je dovoljno ali i za aplikacije. Mnogo je lakše u tom cloudu, jer tako može svoju infrastruk- da se to pokrene sa nekog centralnog slučaju potražiti servis, iskoristiti ga tih turu da učini skalabilnom. Takođe, ne- mesta ili repozitorijuma i uradi bukval- nekoliko dana ili meseci, i onog tre- što što se zove nepredviđeno opte- no copy/paste jednog vir tuelnog ser- nutka kada vam on više ne treba za rećenje ili predviđeno opterećenje: u vera. Složićete se da je to mnogo lak- tu godinu ukinuti ga. To su ta „On/Off” trenucima kada firma radi recimo go- še i brže. Kada se napravi ta privatna scenarija i mnoge firme to danas kori- dišnji obračun plata pa je potrebno infrastruktura, na vrh te infrastruktu- ste. S druge strane, ako firma ima na- malo više resursa, ili ako neka kompa- re mogu da se okače i aplikacije, tako glu ekspanziju, a nije prethodno skali- nija ima raz vojne timove ili okruženja da krajnji korisnik u okviru lokalnog pa je potrebno malo više ser vera za okruženja može da ima operativni si- testiranje aplikacija, a to traje relativ- stem, može da ima aplikaciju poput no kratko – nekoliko dana, nedelja ili Officea, a pri tom da se taj operativ- meseci, potpuno je logično da taj ser- ni sistem ili aplikacija ne nalazi na nje- vis zatražite iz clouda i platite onoliko govom računaru, već mu je njegov IT koliko ste koristili, kada ste koristili, na to isporučio sa neke centralne tačke. način kako ste koristili. Praktično, spustio mu je sliku računa- ra. To je jedna vrsta vir tuelizacije, ali i Jedinstvena ponuda jedna vrsta cloud servisa koji se lokal- no koristi. Microsoft u ovom trenutku Na šta se konkretno odnosi ponu­ ima sve te alate koji mogu da napra- da Microsofta u oblasti clouda? ve ovakvo okruženje potpuno dostup- nim za krajnjeg korisnika, i kada se to Do sada smo pričali o cloud compu- za firmu učini dostupnim i ekonomski tingu kao ser visu, i taj pojam se vezu- isplativim, onda to okruženje može da je za public, odnosno javni cloud. Taj se prebaci u celosti ili delimično i u pu- skok do javnog clouda će biti mno- blic cloud. Mislim da smo mi sada jedi- go lakši ako se firma pripremi za to, a ni vendor koji se na polju clouda bavi, Microsoft ima tehnologije i alate ko- a da može da ponudi celokupan stek ji mogu da ponude krajnjem korisni- tehnologija. Sve što danas korisnici ku mogućnost da podigne svoj pri- imaju od Microsoft alata dostupno je vatni cloud. Kao što sam rekao, kon- i u public ponudi. Ako je to e-mailing cept Microsoft Clouda jeste „Software kroz Exchange server, ako je to portal, Plus Ser vices“. Dajemo mogućnost da kolaboracija na por talu, ako su to li- krajni korisnik odluči koje će aplikaci- ve mitinzi, aplikacije poput CRM, Na- je ili radne tokove da kombinuje. Da visiona... za sve to danas postoji aktiv- li će oni biti u private ili public clou- na ponuda u svetu kroz taj javni ili pu- du, bira korisnik. U tom smislu, Micro- blic cloud. soft nudi široku paletu proiz voda, pr- vo za private cloud. Kada govorimo o Koje su prednosti poslovanja kroz private cloudu, tu svakako treba po- Microsoft cloud? menuti Hyper-V i System Center alate, koji vam zapravo daju mogućnost da Prednosti Microsoft cloud rešenja i kontrolišete vir tuelno ser versko okru- tehnologija su što krajnjem korisniku ženje – ako iz nekog razloga neki ser- daju mogućnost da svoju infrastruktu- ver otkaže, više to ne morate da radi- ru učine fleksibilnom ili, ako se opre- Powered by: Internet ogledalo
 7. 7. Sinergija magazin 3 dele za javni ser vis, da svoje troško- ilove, svoje podatke izolovano, i ne ve svedu na minimum, da kontrolišu žele da se ti podaci nalaze na nekim IT radne tokove na način na koji to nji- ser verima iz van kompanije“. OK, vi ma odgovara, da ih kontrolišu, da ih napravite private cloud za posebnu uključuju i isključuju, da ih plate kad strukturu ljudi i možete da kombinu- ih koriste i na način kako ih koriste. jete to kao jedan veliki sistem. To je Jednom rečju, Microsoft cloud ponu- Microsoftova prednost. da je vezana za slobodu izbora. To nas izdvaja od svih ostalih vendora. Tako Bezbednost u vezi sa cloudom... da bi to bile, ako biramo ključne reči, fleksibilnost i ušteda. Pitanje bezbednosti i, mogu da do- dam, pitanje poverljivosti podataka je Microsoftova prednost jako važna tema. U smislu bezbedno- sti Microsoft je dosta investirao, što Javni ili privatni Cloud? Kada ko­ potvrđuju podaci da su na skoro svim ji koristiti? kontinentima rasprostranjeni geokla- steri ser vera koji daju mogućnost da To je jako važno pitanje, s obzirom svi podaci budu redundantni. U sluča- na to da zbog nekih lokalnih zakon- ju da se iz nekog razloga desi nepred- skih regulativa, legislativa, nije mogu- viđeni pad ser vera na jednom delu će u potpunosti primeniti neko jav- planete, svi podaci će biti izmigrira- no cloud rešenje, postavlja se pita- ni, redundantni i dostupni na nekom nje konkretno da li je moguće public drugom kraju planete. Tako da, što cloud ponudu hostovati u nekoj ze- se toga tiče, Microsoft ima baš široku mlji gde to nije jasno regulisano. Mic- mrežu u infrastrukturnom smislu, i svi rosoft ima odgovor na to – ako u ta- podaci su bezbedni. kvim uslovima nije moguće promo- Vrlo važan je podatak da je Micro- visati public cloud, onda korisnik mo- soft u domenu clouda, iako postoje že koristiti svoj private cloud. I druga predrasude da je drugačije, jako du- prednost, koju sam već pomenuo, je- go prisutan. Mi smo kroz komercijal- ste kombinacija: ako iz nekog razlo- ni cloud servis prisutni sigurno 15 go- ga određeni radni tokovi nisu mogu- dina. Navešću primer Hotmaila ili Win- ći kroz public cloud, recimo e-mail ko- dows Live koji koristi blizu 400 mili- munikacija zbog lokalnih zakona ne ona ljudi – otvoreno je 400 miliona sme da stoji izvan granica zemlje, on- naloga. To je mail u cloudu, to je ko- da nećemo e-mail komunikaciju drža- laboracija u cloudu, to je online hard ti kroz public cloud, ali ćemo tu opciju disc u cloudu. To su sve ser visi koje dati kroz privatni cloud. Ako korisnik Microsoft već jako dugo nudi krajnjim živi u zemlji gde je sve to moguće, on korisnicima. Mi smo rekli, ako smo i dalje ima pravo izbora; da kaže: „Za sposobni da to uradimo za krajnjeg određeni deo korisnika, zbog ušteda, korisnike, zašto ne bismo bili sposob- održavanja i svega što public cloud ni da uradimo za poslovno okruženje. donosi, želim da te sve ser vise držim Tu se sad dotičemo i jednog dru- na Microsoft public cloudu . Ali mo- gog pitanja – pitanja poverljivosti po- ji top menadžment i direktori žele da dataka. Microsoft potpuno garantuje imaju svoju infrastrukturu, svoje ma- svojim tehnologijama da ti podaci ni Powered by: Internet ogledalo
 8. 8. Sinergija magazin 3 na koji način ne smeju niti će biti kom- jeve telefona njihovih kolega, zaposle- mo o Office 365 ponudi, najavljuje se promitovani. Kao ostali vendori pot- nih ili njihovih prijatelja. I nekako je to da će biti dostupna u pr voj polovini pisujemo SLA sa krajnjim korisnikom prihvaćeno kao normalna stvar. Sad se sledeće kalendarske godine, kao i ne- na četiri devetke, za određene ser vise sličan koncept nudi i u IT-u – neko će ki drugi pravi public cloud ser visi. Me- na tri, negde na četiri devetke, ali ono vam hostovati mejlove, neće ulaziti u đutim, paralelno sa tim mi intenzivno što je jako bitno i mislim da smo tu je- sadržaj tih mejlova, nego će vam pru- radimo na raz voju partnerskog kana- dinstveni – mi potpisujemo i finansij- žati samo ser vis. Tako da mislim da sa- la i partnerskih private cloud ponu- ske uslove i ograničenja. U slučaju da mo treba da se napravi jedan pomak da. Microsoft partneri su u stanju da iz nekog razloga dođe do pada ser visa da ljudi shvate da već te ser vise ne- podignu lokalne data centre u našem mi dajemo money back guarantee za gde koriste i da je zaštita informacija, okruženju, da nude Microsoft cloud odgovarajuće ser vise. U ovom trenut- u stvari lično razumevanje bezbedno- krajnjim korisnicima. Takva vrsta clo- ku ni jedan provajder ne može to da sti, odnosno kako mi to vidimo. uda iz Microsoft ugla se zove „Private ponudi. Tako da smo i sa strane bez- cloud kroz partner hosting“. Tako da bednosti i poverljivosti podataka pot- Private cloud kroz aktuelna ponuda, koju nudi direktno puno obezbedili krajnjeg korisnika. partner hosting Microsoft, će možda nešto kasnije do- Treba napomenuti da je bezbed- ći u Srbiju, ali u ovom trenutku posto- nost i pitanje svesti ili paradigme. Da- I na kraju Cloud computing u Srbiji je partneri koji mogu da ponude re- nas korisnici, pa i direktori velikih fir- – šta i kada možemo da očekujemo? cimo CRM kroz cloud, Share Point ili mi, koriste mobilne telefone, pri čemu Exchange kroz hostovanu platformu, možda nisu svesni da telekom provaj- Microsoft public cloud ponuda u Outlook... tako da smo našli način da deri imaju informaciju o svim telefoni- ovom trenutku nije u potpunosti do- ponudimo krajnim korisnicima Micro- ma, razgovorima, odnosno barem bro- stupna za Srbiju. Ako govorimo reci- soft cloud rešenje. Powered by: Internet ogledalo
 9. 9. Sinergija magazin 3 „Oblačno“ računarstvo Svetska ekonomska kriza još nije prošla. Predviđa se da će trajati do kraja 2012. Po rečima eko­ nomista biće to „najveća ekonomska kriza u istoriji čovečanstva“. Ona je razotkrila propuste u poslovanju mnogih, ali i podsetila na značaj racionalizacije i ušteda u poslovanju. A kada govo­ rimo o mogućim uštedama u IT­u, svakako treba pomenuti Gartnerov izveštaj u kojem je prili­ kom navođenja 25 načina štednje značajna pažnja poklonjena ­ cloud computingu. Pr vo pravilo kod ušteda je „reši se za IT bezbednost; više arhitekata IT­a. njaju u stvarno smanjenje troškova. kapitalnih troškova“. Modifikovano, Reklo bi se i više ručkova sa finansij­ ono glasi „prebaci kapitalne troškove skim direktorima, jer njima treba ob­ Pripreme za Cloud u operativne“. jasniti neke stvari – šta se dobija ako Neke kompanije su ranije ušle u se oprema ne kupuje, već iznajmljuje; Zaključno sa 1Q11, najviše koristi od ovu priču. Rezultat toga, prema istra­ gde su uštede! cloud computinga imali su – prodav­ živanjima Gartnera, je da je procenat ci hardvera. Prema Gartnerovim poda­ operativnih troškova (rente) povećan Moguće dobiti cima, čak 54% novca koji se vr te u ra­ u odnosu na kapitalne troškove. Čak čunarstvu u oblacima otišlo je na ovu i kritične 2008. godine, kada je kriza Pr vo, treba zapaziti da je reč o pre­ stranu, a očekuje se da do 2016. godi­ oglašena, iznosio je preko 70 %. Na­ lazu sa „zahteva za kapacitetima“ na ne ovaj segment tržišta obrne oko 150 ravno da je onda „bojni poklik“ postao: „zahtev prema potrebama“. Drugo, milijardi US dolara. Stigla je oprema, a „Videti šta sve može da se iznajmljuje!“ smanjuju se troškovi računarskih re­ i neophodni softver, i sve je spremno Cloud computing – računarstvo u sursa i, kao treće, prelazi se sa tehno­ za veliku scenu. Ostaje samo odluka oblacima je vrlo brzo dospeo u žižu logije na potrošnju „vrednosti“. Ipak, u privatni ili javni cloud. interesovanja i popeo se sa trećeg na Gartnerovom istraživanju sa kraja 4Q, prvo mesto. Mnoge kompanije su iz­ iznosi se podatak da oko 70% kompa­ Kako odlučiti? vestile o vrlo uspešnim rešenjima u nija koje imaju preko 1.000 zaposle­ ovim oblastima, ali i o promeni načina nih još nije otpočelo sa uvođenjem Za javni Cloud computing se opre­ organizacije samog IT sektora. IT ru­ računarstva „u oblaku“. Šta više, na to delite ako: (1) postoji ušteda, (2) nivoi kovodioci više nisu bili samo puki po­ se odlučilo samo 3% kompanija, 43% usluge garantuju ispunjenje svih vaših smatrači događaja – morali su da bu­ će to da uradi do 2016. godine, a još zahteva, (3) rešite pravno pitanje vla­ du uključeni i u biznis i u pravni deo 31% do kraja 2020. godine. Oni koji se sništva podataka i (4) ako vam nije po­ problema. Struktura IT sektora je mo­ protive cloud computingu kao razlog treban visok nivo inter vencija ukoliko rala da se promeni: manje programe­ najčešće navode pitanje bezbednosti imate problema sa ovim tipom usluga. ra, više zaposlenih koji se bave poslov­ i nedostatak iz veštavanja o nastalim U protivnom, odlučite se za privatno nim modelima u IT­u; više stručnjaka problemima, a poneki još uvek sum­ računarstvo u oblaku. Powered by: Internet ogledalo
 10. 10. Sinergija magazin 3 Dr Petar Kočović, Kada govorimo o vrstama usluga, Gartner tu imamo tri komponente: softver kao usluga, platforma kao usluga i infra­ struktura kao usluga. Pravna pitanja I za kraj da se osvr nemo na skup pravnih pitanja vezanih za računar­ stvo u oblacima o kojima treba voditi računa pri sklapanju ugovora. Ugovo­ ri koji se potpisuju moraju da zaštite korisnika usluga. Na prvom mestu, on mora da zadrži pravo vlasništva nad svojim podacima, zatim ima pravo na ugovor koji definiše nivoe usluga, pra­ vo na izmenu korisničke usluge, ako je to potrebno, pravo da unapred sazna ograničenja nivoa usluga, pravo da se sazna jurisdikcija u slučajevima da do­ đe do spora, pravo da sve zna o bez­ bednosnim procedurama i pravo da zna sve o licencama koje su neophod­ ne za rad celokupnog okruženja u ra­ čunarstvu u oblacima. Na potezu su korisnici Kada je reč o cloud computingu, stvari se polako zahuktavaju. Provaj­ deri su spremni. Samo se čeka da se u većem broju u priču uključe oni koji­ ma je ova usluga potrebna. Powered by: Internet ogledalo
 11. 11. Sinergija magazin 3 Microsoft Dynamics CRM online CRM softver je u upotrebi oko dve dekade. Stidljivo je startovao kao softver za upravljanje kon­ taktima. Tokom godina evoluirao je uvođenjem automatizacije prodajnih procesa i softverskih aplikacije za unapređenje i upravljanje korisničkom podrškom. Kako su CRM softverske aplika­ cije sazrevale tako se unapređivala i tehnologija i platforma na kojoj su razvijene. CRM softver je nekad bio isključivo dostupan „odabranim“ – firmama koje su posedovale potrebnu desktop i IT infrastrukturu koja bi podržala CRM softver. Mnoge od tih aplikacija su od tada migrirale na Internet i onda su ponuđene kao „cloud“ CRM softver. Ako sumiram sve članke o cloud Cloud computing je glasnik evolucije u poslovanju – nije computingu na koje sam naišao u po­ manje uticajniji od ere e-poslovanja – u pozitivnom i negativ- slednjih godinu i više dana, čini se da nom smislu. – Gartner su istraživačke kompanije u pravu – računarstvo u oblacima se čvrsto in­ be za globalizacijom i sve većim po­ vlja preko interneta isporučene ser­ tegrisalo u naš svet i tu namerava da većanjem konkurentnosti. Proširenje vise za komunikaciju, kolaboraciju i ostane. na nova tržišta može biti brže podrža­ produktivnost koji su upravljani od Prema Gartneru do 2012. godine no i često znatno jeftinije kroz upotre­ strane pružaoca usluga. Nisu zavisni 80% Fortune 1000 kompanija će kori­ bu softverskih rešenja „u oblaku“. Ova od lokacije i može im se daljinski pri­ stiti neke od „cloud computing“ uslu­ činjenica, uz kraće vreme implemen­ stupiti i na taj način zaposlenim pru­ ga, a 20% preduzeća neće posedovati tacije, niže inicijalne troškove i pristup žiti mogućnost da rade kad i gde god bilo kakva IT sredstva. poslednjim tehnologijama, čini cloud žele. Usluge su često bazirane na web Ova misao je ogromna promena u ponudu putem za budućnost. orjentisanim alatima kojima korisnici industriji i proizašla je iz jake potre­ U osnovi cloud computing predsta­ mogu pristupiti putem web čitača na Powered by: Internet ogledalo
 12. 12. Sinergija magazin 3 način kao što su radili sa desktop apli­ je da se danas Microsoft Dynamics kacijama. Ovaj koncept je znan i kao CRM sistem može hostovati – takva Vladimir Ljubibratić, software­as­a­ser vice (SaaS). cloud rešenja su često mnogo jeftini­ izvršni direktor, Extreme d.o.o. Mnoge današnje relacije počivaju ja i lakša za upotrebu, posebno u ma­ na Internetu. Preduzeća sve više nala­ lim preduzećima, jer korisnici mogu iznajmljivanjem svega nekoliko kori­ ze veći broj poslova putem web pre­ lagano povećati ili smanjiti svoju upo­ snika. Prednost Microsoft Dynamics traga, Facebook fan stranica i drugih trebu u zavisnosti od trenutnih potre­ CRM hostinga je da možete dodava­ sajtova na webu. Zbog toga posebno ba. Takođe, kroz hosting model Mic­ ti korisnike, ali i funkcionalnosti, kako ima smisla pratiti i graditi ove relacije rosoft Dynamics CRM je lakše i brže se ukaže potreba. koristeći CRM ser vise „u oblaku“, po­ implementirati i koristiti – klijenti ne Koristi od hostovanog Microsoft sebno ako nude nadgledanje socijal­ moraju brinuti o održavanju ili pohra­ Dynamics CRM sistema su: nih mreža. njivanju podataka, jer je ovo obaveza ­ niži i predvidivi troškovi – korisni­ pružaoca usluga. Osim nižih troškova, ci plaćaju samo ono što koriste CRM za široke narodne mase značajna prednost je povećana sigur­ ­ pouzdanost nost i pouzdanost sistema. Datacen­ ­ agilnost i fleksibilnost Microsoft Dynamics CRM dozvolja­ tri su fizički zaštićeni, a profesional­ ­ skalabilnost va vašem timu da pristupi podacima ni inženjeri redovno ažuriraju sistem ­ višeslojna sigurnost u bilo koje vreme upotrebom sjajnih i vode računa o rezer vnim kopijama. ­ pristup sa bilo koje tačke alata kroz web čitač, e­mail sistem ili Na kraju treba spomenuti da korisni­ ­ poslednje verzije softvera telefone. Ovo vodi ka unapređenoj ko­ ci usluga ne treba da vode računa o ­ internet kolaboracija laboraciji unutar tima, pošto se poda­ primeni novih tehnologija – uvek su ­ brža isporuka ci ažuriraju u realnom vremenu tako im dostupne poslednje verzije i una­ ­ nema potreba za održavanjem ili da se stiče utisak da svi rade na svo­ pređenja. „pečovanjem“ jim podacima koji im se ser viraju na Ukoliko spadate u kategoriju malih ­ manje potrebnih infrastrukturnih način koji odgovara upravo njima. Ov­ preduzeća i niste pre probali CRM si­ resursa de posebno ističem jedinstveno pove­ stem, najbolji način je da krenete sa ­ veća efikasnost zivanje sa alatima za produktivnost – Microsoft Office Outlook, Word ili Ex­ cel. Korisnici rade kao što su i pre ra­ dili, bez dodatnih obaveza da zapišu već postojeću aktivnost u drugom si­ stemu za CRM – Microsoft Dynamics CRM se brine o tome da se podaci is­ pravno beleže. Svi znamo koliko je posao zadrža­ vanja klijenata angažovanim u dužem periodu vremena zahtevan. Od naših zaposlenih traži fleksibilnost, kreativ­ no razmišljanje i ogromnu memoriju, posebno ako komuniciraju sa velikim brojem klijenata. Ovo nikako nisu la­ gani zadaci. CRM alati su danas oba­ vezni kako bi bili u stanju da pratimo ove relacije i kako bi bolje shvatili in­ teresovanja klijenata, njihove potre­ be i eventualne zamerke. Dobra stvar Powered by: Internet ogledalo
 13. 13. Sinergija magazin 3 Promene u velikim preduzećima potrebna je internet konekcija i pla­ ća se upravo ono što se upotrebljava. Jedna od stvari koja je interesantna Uopšteno, CAPEX je često nejasan ka­ u poslednje vreme je motivisanost fir­ da je reč o njegovom uticaju na ope­ mi da iz vrše prelaz od tradicionalnih racije poslovanja, a to posebno važi modela poslovnih sistema (ERP, CRM, u domenu IT oblasti. Naravno da nam HCM i drugi) na SaaS ponudu. U tom je potreban ser ver da bismo obavlja­ smislu Microsoft ima jake adute ­ već li naš posao, ali da li stvarno upotre­ aktuelni Microsoft BPOS ser visi, koji bljavamo svih 100% tog ser vera to­ evoluiraju ka Office 365 ponudi, a po­ kom njegovog radnog veka. Osim to­ sebno u domenu CRM ponude sa Mic­ ga, CAPEX takođe ima održavanje i rosoft Dynamics CRM SaaS ponudom. „neočekivane događaje“ koje OPEX Jedan od razloga da se kompani­ nema. Primer: napajanje u ser verskoj je sve više opredeljuju za SaaS model sobi (kao i rezer vni naponski uređa­ uslovljen je prelaskom sa kapitalne ji) su upravo otkazali i zbog toga je iz­ potrošnje (CAPEX) ka IT operativnoj gubljeno nekoliko ser vera na neodre­ potrošnji (OPEX). Ovo zaslužuje kra­ đeno vreme zbog njihove izloženosti tak opis pomenuta dva modela po­ pregrejavanju (barem dok se ne za­ trošnje. mene neispravni uređaji). Rezultat je IT CAPEX je potrošen novac na na­ neočekivano povećanje CAPEX troška bavku fizičkih sredstava za obavlja­ za taj kvartal. nje poslovanja. Primer IT CAPEX­a su: Evo primera koji ilustruje razliku iz­ printeri, ser veri, laptopovi, mrežna među navedena dva troška. Za poten­ Tipično vreme potrebno za iz vršenje oprema itd. OPEX je novac potrošen cijalnu CRM implementaciju Acme ku­ sličnog CRM projekta je 3­6 meseci na operativne aspekte obavljanja po­ puje 150.000 US dolara vredne CRM (instalacija hardvera, postavka softve­ slovanja. Primeri OPEX­a su: telefon­ i druge softverske licence, uz to in­ ra i modifikacije). Ovo znači da pr ve ski ser visi, iznajmljene mrežne linije, vestira još 20.000 dolara za ser verske godine kupovine CRM sistema Acme toneri za printere. Softverske licence uređaje i mrežnu opremu koja treba ne vidi u potpunosti koristi tog siste­ preduzeća se tipično tretiraju kao CA­ da pokrije rad 100 zaposlenih u pro­ ma, iako sve vreme tokom tog perio­ PEX. U tu grupu ubrajaju se i ser ve­ daji, marketingu i finansijama. Njiho­ da plaća za CAPEX. ri i mrežna oprema koja je potrebna vi mesečni operativni troškovi za odr­ U slučaju sa SaaS pružaocem uslu­ za pokretanje softvera. Sa druge stra­ žavanje i podršku, IT zaposlene i iz­ ga i plaćanjem mesečne pretplate, ne, mesečni troškovi za Internet ho­ najmljivanje za mrežne i internet lini­ ovaj trošak se u potpunosti tretira kao sting, iznajmljeni prostor za data cen­ je je 2.000 dolara. Prema tome, Acme OPEX trošak, pa bi godišnje troškove tre ili off­site arhiviranje se tretiraju d.o.o. troši 170.000 dolara na IT CA­ mogli lakše i jasnije predvideti, a vre­ kao IT OPEX. PEX i 24.000 na IT OPEX za celu godi­ me startovanja bi bilo minimalno. Sa­ Ključ je u razlici između ova dva nu. Pošto se trošak CAPEX­a amor ti­ aS pružalac usluge je već preuzeo od­ modela: IT CAPEX se amor tizuje u pe­ zuje tokom tri godine, samo 56.600 IT govornost za isporuku ser vera i po­ riodu od tri godine, pa tako, iako se CAPEX­a se vidi u bilansima svake go­ stavku osnove softvera. cena licenci prikazuje do 30% tota­ dine. Ipak, ukupan trošak za funkcio­ Ovaj deo predstavlja značajnu či­ la u trogodišnjem periodu, taj iznos nisanje njihovog CRM sistema tokom njenicu kada je reč o transformaciji je udarac za bilans preduzeća. Tako­ godine je 80.600 dolara. preduzeća ka SaaS rešenjima. Poseb­ đe IT CAPEX je manje fluidan i mnogo Još jedan nedostatak je da CRM si­ no treba istaći prednosti koje mogu skuplji od redovnog IT OPEX­a. OPEX stem ne proizvodi koristi za Acme sve biti iskorišćene kada imamo više sek­ tipično predstavlja realne troškove – dok nije instaliran, konfigurisan i ispo­ tora u firmi koji mogu zahtevati spe­ za obavljanje poslovanja preduzeća ručen celoj grupi od 100 zaposlenih. cifična softverska rešenja. U tom slu­ Powered by: Internet ogledalo
 14. 14. čaju model po principu plati­kako­ko­ svim privrednim granama. Bez obzira način stvorile potpuno novu vrednost, ristiš ili plati­kako­rasteš će pomoći da na delatnost firme CRM uvek ima isti oslanjajući se na Microsoft Dynamics se još više smanje IT troškovi u velikim cilj – unapređenje poslovanja i brigu o CRM, svetski poznato poslovno reše­ kompanijama. No, ovo se odnosi i na klijentima. CRM inicijativa može da po­ nje. manje kompanije koje sad mogu is­ tekne iz jednog sektora firme i uobiča­ E2 CRM Hosting rešenje koristi naj­ koristiti moderne IT tehnologije koje jeno su to prodaja ili marketing, među­ bolje od Weba i Microsoft Office apli­ im nisu bile dostupne u prošlosti. Sa­ tim bitno je znati da je sama platfor­ kacija kako bi se postigao bolji marke­ da kompanije tačno mogu identifiko­ ma toliko fleksibilna da dozvoljava ka­ tinški pristup, efikasnija prodaja i pro­ vati koliko će ih koštati uvođenje CRM snije širenje upotrebe kroz uključenje fesionalna podrška klijentima. Web sistema, a ser veri i hardver ne moraju drugih ljudi ili sektora u firmi, ili uspo­ orjentisana infrastruktura i prirodno biti zasebno nabavljani za jednu kom­ stavljanje veza sa drugim sistemima ili spajanje sa Microsoft Outlookom, Wor­ paniju ili specifične sektore veće kom­ servisima koji su nam na raspolaganju. dom i Excelom obezbeđuju potpuno panije. Da spomenem ERP aplikacije, klijent­ uspostavljanje produktivnog sistema ske portale, vezu sa socijalnim mreža­ i obuku korisnika u kratkom vremen­ Microsoft Dynamics CRM ma Facebook ili Twitter, kao nov kanal skom roku bez dodatnog napora inter­ „u oblaku“ kod nas marketing komunikacije. nog IT osoblja. E2 CRM Hosting predstavlja jedin­ Extreme je u partnerstvu sa kompa­ Za korišćenje MS Dynamics CRM­a stvenu uslugu na domaćem tržištu ­ nijom Eunet upravo pružio takvu jedin­ ne postoji previše mala ili previše veli­ hosting rešenje za postavku i održava­ stvenu uslugu u našem regionu. Sve ka firma. U našoj zemlji, kao i u svetu, nje Microsoft Dynamics CRM rešenja. firme sada mogu potpuno besplatno CRM koriste firme od nekoliko zapo­ Projekat E2 CRM Hosting nastao je za­ u periodu od 30 dana probati moguć­ slenih, pa sve do nekoliko hiljada za­ jedničkim radom firmi EUnet i Extreme, nosti CRM platforme, čime je Microsoft poslenih. Takođe, Microsoft Dynamics koje su uložile znanje, iskustvo i eks­ Dynamics CRM tehnologija još više pri­ CRM je zastupljen u svim sektorima i pertizu, svaka iz svoje oblasti i na taj bližena krajnjim korisnicima. Powered by: Internet ogledalo
 15. 15. Sinergija magazin 3 Microsoft - pouzdan partner za vaš oblak Još 2008. godine, kada je Microsoft zvanično predstavio Hyper-V, govorili smo o sjajnim mogućnostima, novim trendovima, cloud computingu, tehnologijama kao servisima (XaaS) i virtualizaciji kao budućnosti ICT-a, ali tada se na Microsoft i njegovu Hyper-V tehnologiju gle- dalo sa podozrenjem. Danas, samo nekoliko godina kasnije, Microsoft Hyper-V slovi za stabil- nu virtualizacionu osnova sa velikim prednostima nad konkurencijom. U trendu cloud computinga, vir tu- će upravi kompanije dati jasnu sliku tetnih Microsoft cloud servisa. alizacija zauzima centralno mesto, a o strategiji prelaska na cloud compu- Hyper-V solidnu osnovu za sve vrste ting. Uz ispravno i uspešno izvedenu Poznato, ali drugačije clouda - privatni (private), javni (pu- procenu rizika, uprava kompanije će blic) i hibridni (hybrid). lako proceniti koje resurse će koristiti Mnogi od nas već niz godina kori- iz javnog clouda, a za koje resurse će stimo neke od Microsoft cloud servisa Više od potrebe graditi sopstveni, privatni cloud. kao što su Hotmail, MSN, Messanger, Microsoft vidi Cloud kao buduć- Windows Live, Bing, Xbox Live ili Win- Kompanije se odlučuju za neki od nost ICT-a i uložio je 9,5 milijardi do- dows Update, a da o tome nismo raz- pomenutih clouda u zavisnosti od po- lara u istraživanje i raz voj, što pred- mišljali kao o cloud computingu. Na- trebe. Ali nisu samo potrebe te koje stavlja najveći budžet koji je neka ravno, već je postavljeno pitanje da li ih opredeljuju. Tu pre svega značaj- svetska kompanija izdvojila u tu svr- je cloud computing samo marketinški nu ulogu ima risk management koji hu. Zato i ne čudi sve veći broj kvali- trik, ali se sa takvim razmišljanjem ne Powered by: Internet ogledalo Powered by: Internet ogledalo
 16. 16. Sinergija magazin 3 Sa­ a­Mi­a­ i­ o­ ić, š l šn v CEO,­YUTRO.com možemo složiti. Tehnologije jesu po- stojale i ranije, ali nisu bile dostup- ne širokom krugu korisnika. Ranije su data centri bili privilegija velikih kompanija, kao i redundanse, cluste- ri, high-availability, terminalske, VPN i RDP konekcije. Drugi nisu mogli se- bi da priušte te tehnologije. Na sreću, ICT se razvija velikom brzinom, pa su sve pomenute a i neke nove tehnolo- gije danas dostupne svim kompani- jama podjednako. Možda će zvuča- ti čudno, ali svetska ekonomska kriza Powered by: Internet ogledalo
 17. 17. Sinergija magazin 3 je jedan od akceleratora cloud compu- rosoft partner kompanija Yutro. Yutro.com za potrebe managed servi- ting modela poslovanja, jer je cilj sma- com iz vela je nekoliko cloud re- ce providinga, zatim privatni cloud u njiti kapitalne investicije (CAPEX) u ICT šenja koja se nalaze u produkciji Opštinama Lazarevac i Topola, hibrid- u korist predvidivih operativnih tro- od 2008. godine. Uspešno su rea- ni cloud na Učiteljskom fakultetu u Be- škova (OPEX). lizovani projekti javnog i privat- ogradu i privatni cloud u JP Yugoim- nog clouda u nekoliko kompani- port-SDPR. Zaokružena ponuda ja i nekoliko vertikalnih segmena- Navedeni projekti iz vedeni su na ta industrije. Uspešno je realizo- Microsoft Hyper-V platformi s upotre- Microsoft je u potpunosti posvećen van javni cloud u samoj kompaniji bom Failover Clusteringa. U toku pret- cloud poslovanju i njihova ponuda za- sniva se na principu „Software + Ser- vice“. Ovaj pristup kombinuje cloud usluge sa postojećom infrastruktu- rom, čime je kompanijama omoguće- na potpuna fleksibilnost da izaberu re- šenje koje im najviše odgovara. U ši- rokom asor timanu softvera i ser visa Microsoft je apsolutni lider na tržištu, jer pokriva celokupne potrebe kom- panija raznih veličina, a uskoro će biti predstavljen i Office 365 koji će ponu- du zaokružiti u celinu, čime će i mala preduzeća biti u prilici da koriste naj- savremenije tehnologije i tako posta- nu konkurentni na globalnom tržištu. Partnerski projekti Na našem tržištu, dugogodišnji Mic- Powered by: Internet ogledalo
 18. 18. Sinergija magazin 3 hodne tri godine, kompanija Yutro. panije Yugoimport-SDPR nosio je sa ta bio je što kompletna LAN mreža ne- com susrela se sa nizom izazova u ser- sobom sasvim drugačije izazove, na ma dodira sa internetom ili bilo kojom verskoj i desktop virtualizaciji, ali su svi koje je bilo neophodno pronaći origi- drugom WAN konekcijom, što je pred- uspešno rešeni zahvaljujući konstant- nalna rešenja za uspešno realizovanje stavljalo poseban izazov pri ažuriranju nom napretku Microsoft tehnologija, projekta. Osnovni preduslov ovog pro- sistema u samoj instalaciji kao i tran- kao i stručnom usavršavanju i labora- jekta bio je sigurnosni model CIA (Con- ziciji raznih ser visa sa starijih verzija torijskom testiranju od strane kompa- fidentiality, Integrity, Availability). na nove. nije Yutro.com. Svaki korak u realizaciji ovog pro- In te re sant no re še nje hi brid nog jekta morao je biti pažljivo isplaniran, Za velike i male cloud sistema na Učiteljskom fakulte- odobren i dokumentovan, čime se po- tu u Beogradu jedinstven je slučaj u Mic ro soft Hyper-V teh- akademskim institucijama u Srbiji, gde nologija je napredovala ve- je Cloud koncept zasnovan na Micro- likom brzinom, što je uzro- soft Hyper-V dokazao svoju zrelost u kovalo da Hyper-V postane upotrebi. pouzdana platforma za naj- Deo privatnog clouda namenjen je zahtevnije data centre i, ono nastavnom i nenastavnom osoblju fa- što je možda najinteresantni- kulteta i delimično studentima, dok je je za naše tržište, da sa finan- javni deo clouda kroz svoje servise na- sijsko-materijalne strane bu- menjen prvenstveno studentima a de- de dostupan i malim i sred- limično nastavnom osoblju. Kuriozitet njim preduzećima, što je jed- ovog projekta je to što je na Microsoft na od osnovnih ideja Cloud Hyper-V platformi virtualizovan i pro- koncepta. gram za studentsku službu Elektroteh- Sa novim cloud servisima ničkog fakulteta u Beogradu, koji je u kompanije Microsoft i mikro potpunosti realizovan na opensource preduzeća u Srbiji biće u pri- platformi ali uspešno i stabilno funkci- stigao visoki standard u implementa- lici da na isti način koriste informacione oniše na Hyper-V osnovi. ciji privatnog cloud sistema u JP Yugo- tehnologije kao najveće multinacional- Sa druge strane, privatni cloud kom- import-SDPR. Kuriozitet ovog projek- ne kompanije. Powered by: Internet ogledalo
 19. 19. Sinergija magazin 3 Windows Azure Osim tehničkih izmena i poboljšanja, Microsoft je tokom 2010. i početkom ove godine počeo sa unapređenjem svih servera i alatki za rad sa Azure platformom, to jest za Cloud computing. Ove novosti treba da ohrabre nove primene Azu­ re platforme u poslovnom okruženju. Promene su doživeli i Small Business Server, Windows Server 2008 R2, a najavljen je nastavak aktivnosti za prilagođavanje Dynamics AX cloud platformi. Powered by: Internet ogledalo
 20. 20. Sinergija magazin 3 Dejan Protić, Database Manager, Saobraćajni fakultet Beogradskog univerziteta na kroz Community Technology Pre­ view (CTP). Hyper-V Firmama koje žele sopstveni cloud namenjeno je Hyper­V rešenje. Ovaj novi Microsof tov proiz vod omogu­ ćava manjim kompanijama da maksi­ malno iskorite sopstvene računarske resurse ili iznajme cloud. Ovo rešenje donosi tri moguća pristupa korišće­ nju clouda. Pr vi je kupovina hardvera za sop­ stveni cloud od preporučenih part­ nera. Na listi se nalaze poznata ime­ na kao što su Fujitsu, Dell, Hitachi, HP i drugi. Drugi je Hyper­V cloud po ubrzanoj proceduri, tj. varijanta u kojoj se od proiz vođača hardvera iznajmljuje in­ frastruktura po dogovoru, uključuju­ ći i Windows Azure platformu. Na taj U „Azurnom svetu“ proteklu godi­ osnovnih zadataka kao što su iz vrša­ način se dobija na vremenu i smanju­ nu obeležile su nove SDK verzije, kao vanje upita, promene strukture baze ju se troškove. i nove funkcionalnosti. Međutim, bor­ podataka i promene podataka u ta­ Treći način je korišćenje ser vis pro­ ba za kupce se nastavlja. belama. vajdera, gde kupujete „hosting“ za Osim toga, uvedena je nova apli­ Pored ove aplikacije, novost pred­ vaše cloud potrebe prema vašim zah­ kacija bazirana na Silverlightu name­ stavlja i Windows Azure Traffic Ma­ tevima. Microsoft već ima preko 70 njena upravljanju resursima na Azu­ nager namenjen balansiranju kori­ provajdera ovog tipa u svetu. re platformi pod nazivom „Azure Plat­ šćenja resursa koji su distribuirani na Ostale manje izmene čine uvođe­ form Management Por tal“. Ovaj por tal Internetu. Uz pomoć ove alatke ad­ nje podrške Windows Azure za Win­ omogućava jednostavnu administra­ ministratori mogu rerutirati saobra­ dows Ser ver 2008 R2 u nje govim ciju SQL Azure baza podataka i na­ ćaj prema ser veru kod više provajde­ Web, Worker i VM rolama. Ova podr­ menjen je developerima i admini­ ra na osnovu per formansi aplikacije ška omogućava korišćenje širokog di­ stratorima koji žele jednostavnu alat­ ili na primer u slučaju otkaza nekog japazona mogućnosti Windows Ser­ ku za upravljanje, raz voj i obavljanje od njih. Aplikacija je za sada dostup­ vera 2008 R2 kao što su IIS 7.5, Ap­ Powered by: Internet ogledalo
 21. 21. Sinergija magazin 3 pLocker kao i unapređena komandna znatih por talskih platformi kao što nološka platforma, Microsoft aktiv­ linija i upravljanje putem PowerShell su Wordpress, Joomla, Drupal i dru­ no unapređuje mogućnosti i otklanja verzije 2.0. Nova je i mogućnost da vi­ gi na Windows Azure. Podrška za PHP probleme u raz voju. Windows Azure še Windows Live ID poseduje admi­ na Windows Azure postoji od samog dobija podršku za sve postojeće i no­ nistratorske privilegije na istom Win­ početka, a uz pomoć WebMatrixa, ko­ ve proiz vode, a takođe je primetan dows Azure nalogu. ji je potpuno besplatan, vaši por tali napor da se uključe i najvažnije po­ mogu nastaviti svoj život i na drugoj slovne aplikacije kao što su CRM, ERP, Nešto i za opensource platformi. Podržani su i HTML 5, a po­ i poveća ukupna fleksibilnost. korisnike... stoji podrška za SEO alatke. Naj va žni je re zer ve kom pa ni ja u Microsoft se takođe potrudio da svetu prema cloud computingu i da­ Iako je Windows Azure platforma olakša pristup Azure platformi i za ko­ lje su vezane za bezbednost podata­ nastala u Microsoftu, nisu zaboravlje­ risnike sasvim malih instanci i time ka, per formanse, troškove implemen­ ni ni popularni sistemi za upravlja­ utiče na cenu raz voja i za manje zah­ tacije i zrelost same platforme. Sigur­ nje sadržajima koji su pisani za PHP, tevne korisnike. no je da ćemo u narednim godinama Javu, Ruby. Tako je nedavno promo­ imati priliku da vidimo dalja usavrša­ visano rešenje pod nazivom WebMa­ Pogled u budućnost vanja Windows Azurea, ali već sada trix koje omogućava pojednostavlje­ mogućnost stvaranja “privatnog clo­ nu proceduru za publikovanje po­ Iako je cloud computing nova teh­ uda“ treba ozbiljno uzeti u obzir. Powered by: Internet ogledalo
 22. 22. Powered by: Internet ogledalo
 23. 23. Sinergija magazin 3 Ofce 365 Kada bih se vratio desetak godina u prošlost i odlučio da napišem redove koji slede, vero­ vatno bi me proglasili za pisca naučne fantastike ili vizionara. Nisam ni jedno ni drugo, ali ono što je tada izgledalo apsolutno nemoguće sada je postalo normalno. Prisetite se nekih stvari koje su nam nekad bile daleke i nedostižne, a sada se gotovo podrazumevaju: telefona koje nosite u džepu, personalnih računara u skoro svakom domaćinstvu, gledanja ličnih video zapi­ sa o nepogodama nekoliko sati nakon što se one dese, dolazak do željenih informacija nakon par klikova mišem… Svi ovi trendovi se dešavaju gotovo stihijski, jer glavni pokretači trendova su – korisnici. Neosporna je činjenica da neke od vodećih IT kompanija diktiraju trendove, ali uvek su korisnici ti koji donesu poslednju presudu. Kompanijama koje prepoznaju želje kori­ snika i uspeju da ih kvalitetno zadovolje zagarantovan je uspeh. Zato je zadovoljstvo korisni­ ka nekim proizvodom ili uslugom uvek bilo tema za koju su ozbiljne kompanije spremne da izdvoje i vreme i novac. Savremeno poslovno okruženje je tivce, desktop računare za administra­ to u cenu korišćenja usluge. Proizvodi odavno našlo oslonac u IT tehnologi­ ciju. Sve računare kupujemo sa OEM koje dobijate su: jama, ali za razliku od situacije nekad, operativnim sistemom i nekom antivi­ Microsoft Office 2010 Professional sada poslovanje od IT tehnologija zah­ rusnom zaštitom. Sledeće što nam je Plus – aplikacija koja je standard u kan­ teva maksimalan učinak uz minimal­ potrebno su e­mail sistem, web sajt, si­ celarijskom poslovanju ne troškove. Sve se svodi na onu staru: stem za chat, i neko ko će sve to pode­ Office Web Apps – online aplikaci­ „Stavi na papir pa vidi da li ti se isplati“. siti na računarima. Moramo da računa­ ja koja omogućava da uređujete Word, Ali krenimo redom. mo i na neku podršku celokupnom si­ Excel, PowerPoint i Onenote datoteke stemu... Kako vam se čini mogućnost iz vašeg web browsera Večito pitanje uštede da dobijete sve navedeno za 5,25 evra Exchange Online – popularni sistem po korisniku?! za rad e­mail porukama, kalendarom i Pretpostavimo da smo kompanija kontaktima, koji uključuje antivirusnu koja je pokrenula neki novi biznis, gde Mogućnost nemogućeg i antispam zaštitu, kao i mogućnost či­ nudimo X proizvode i Y usluge. Zapo­ tanja na bilo kojem mobilnom telefonu slili smo komercijaliste, operativce, ad­ Office 365 je novi proiz vod/uslu­ SharePoint Online – sistem za krei­ ministraciju. Sada na red dolazi nabav­ ga kompanije Microsoft koja smešta ranje portal sajtova za povezivanje ko­ ka IT proizvoda i usluga. Naravno, že­ najpopularnije Microsoft proizvode u lega, partnera i kupaca limo da uštedimo gde god možemo, „cloud“, što znači da vi ne morate da Lync Online – sistem za chat, eviden­ pogotovo na IT­u, ali... Nabavljamo lap­ brinete o serverima, aplikacijama, be­ tiranje statusa i organizovanje online top računare za komercijaliste i opera­ kapu podataka, već vam je to uračuna­ sastanaka (audio i video konferencije) Powered by: Internet ogledalo
 24. 24. Sinergija magazin 3 Usluga se nudi u nekoliko nivoa: Office 365 for Education – name­ njen obrazovnim institucijama koje že­ Bojan Buhač, Office 365 for Small Business –na­ le da obezbede đacima i studentima Rukovodilac IT odeljenja, Smart d.o.o. menjen kompanijama sa 1 do 50 kori­ pristup alatima za produktivnije uče­ snika, koje imaju minimalne IT resurse nje slovnim partnerima ili ih nemaju uopšte Prednosti korišćenja Officea 365 se ­ integraciji sistema sa Microsoft Of­ Office 365 for Enterprises – name­ ogledaju u: fice aplikacijama njen kompanijama koje poseduju IT ­ pristupu e­mail porukama, doku­ ­ savremenim poslovnim funkcional­ odeljenja ali žele da smanje operativ­ mentima, kontaktima i kalendarima sa nostima koje uključuju desktop aplika­ ne troškove, delimično ili u celosti, ta­ gotovo svih uređaja cije, intranet portale, izradu spoljnog ko što će deo korisnika izmestiti u Offi­ ­ dobijanju sredstva za jednostavnu web sajta, chat, video konferencije, e­ ce 365 aplikacije i bezbednu saradnju sa kolegama i po­ mail i voice mail Powered by: Internet ogledalo
 25. 25. Sinergija magazin 3 ­ arhiviranju e­mail poruka ma (sistem sme da ne radi ukupno 3 Jeftino i jednostavno ­ fleksibilnom proširivanju i smanji­ sata godišnje) vanju broja korisnika ­ online ili telefonskoj podršci (u za­ Za Office 365 na tržištu Srbije situa­ ­ 99,9% godišnjoj dostupnosti siste­ visnosti od nivoa usluge). cija je iznenađujuće pozitivna. Mnoga Powered by: Internet ogledalo
 26. 26. Sinergija magazin 3 lovi sa Hotmaila? Gotovo sigurno je da niste. Posao administratora u svakom preduzeću je da vodi računa i o tome. Ako krenete u „krpljenje“ rupa u bekap strategiji, uvidećete da cena bezbed­ nosti nije ni malo niska. Da biste „u po­ slovnom IT­u“ imali nivo pouzdanosti kao Hotmail, sigurno je da bi vaša kom­ panija morala da uloži mnogo novca u bekap strategiju. Sa Officeom 365 mo­ žete da budete spokojni što se tiče si­ gurnosti podataka. Sledeće pitanje je koliko bi koštalo da se Office 365 ima u vlastitoj firmi. Kada biste krenuli da stavljate sve to na pa­ pir brzo biste uvideli da ste prešli cifru po kojoj ovu uslugu dobijate od Mic­ rosofta. Samo cena hardvera i njegove redundantnosti već uveliko premašuje cenu Office 365 usluge, a tek nakon to­ ga na red dolazi cena softverskih licen­ ci, od operativnog sistema, preko Ex­ change, Sharepoint i Lync sistema, do antivirusne i antispam zaštite. Potencijalni korisnici Ko su najbolji „kandidati“ za korisnike ovakvog sistema? Svakako da je Office 365 pravo rešenje za one koji imaju veći broj kancelarija, gde su korisnici među­ sobno razdvojeni ali imaju potrebu za tesnom saradnjom. Pored ovakve po­ stavke, sledeći „kandidat“ su kompanije koje nemaju svoj IT a žele najsavreme­ ni je ala te. Treći koji se mogu pre­ poznati jesu firme koje već poseduju takozvanu „OnPremise“ (hardver i soft­ mala preduzeća žele premium uslugu mail, Yahoo ili Gmail naloga. Verovat­ ver kod sebe) arhitekturu, i žele da kon­ po što nižoj ceni sa što većom jedno­ no ga i dan danas koristite i niste ima­ soliduju i izmeste svoje podatke u Offi­ stavnošću eksploatacije. li pritužbe na njega. Da li ste ikada po­ ce 365 okruženje, te na taj način smanje Setite se vašeg prvog otvaranja Hot­ mislili da će vam možda nestati e­mai­ IT troškove. Powered by: Internet ogledalo
 27. 27. Sinergija magazin 3 Windows Phone 7 – cloud rešenja Cloud computing kao vodeći koncept za budućnost ICT-a nametnuo se i kao logična kompo- nenta svih komunikacija. Razvojem mobilnog interneta i predstavljanjem Windows Phone 7 operativnog sistema krajem 2010. godine, bilo je jasno da će Microsoftov novi sistem za mobil- ne telefone počivati na cloud tehnologiji. Cloud rešenja na Microsoft Win- Ne treba napominjati da je već uveli- tak ili podatke o nekom od vaših kon- dows Phone mobilnoj platformi iz- ko integrisan sa skoro svim društve- takata, on će automatski biti prome- borila su se sa nekim dugogodišnjim nim mrežama, tako da je koristeći Li- njen svuda. problemima u mobilnoj industriji. U ve account kao 3rd party moguće izvr- Treba napomenuti da je Microsoft ovom tekstu izdvajamo dva najzna- šiti integraciju huba čak i sa mrežama za sledeći WP7 update najavio i inte- čajnija. koje nisu direktno podržane. Peoples graciju Peoplesa sa Twitterom, kao i sa će nakon sinhronizacije uporediti sve još nekim društvenim mrežama, što će Ljudi iz oblaka kontakte i objediniti ih po bilo kom lo- svima koji se bave društvenim mediji- gičnom parametru (imenu, prezime- ma omogućiti još lakši posao. Koncept „objedinjavanja“ kontakata nu, e-mailu). u jedinstvenu bazu, kao i mogućnost „U prevodu“ to znači da ćete, pored Fotografije u oblacima sor tiranja istih prema „nameni“ je de- mogućnosti da na bilo koji način (po- finitivno ono što svim proiz vođačima zivom, SMS-om, e-mailom ili tako što Fotografije napravljene mobilnim u industriji mobilnih komunikacija već ćete nešto napisati na Facebook zidu) telefonima su već odavno sastavni godinama ne polazi za rukom. Svi po- komunicirate, moći da na kar tici sva- deo naših života, a nakon brzog raz- kušaji da se to realizuje kroz ranije ver- kog svog kontakta jednostavnim sli- voja društvenih mreža i mobilnih apli- zije Windows Mobile platforme bili su deom u levo pogledate „What’s new?“. kacija za pristup, sve češće zanimlji- prilično neuspešni. Svi ovi podaci, odnosno veze o nji- ve situacije uslikane mobilnim tele- Pr vi adut Windows Phone 7 platfor- hovim odnosima sve vreme se čuvaju fonom već nakon nekoliko trenuta- me u odnosu na konkurenciju defini- na najsigurnijem mestu – u oblaku! Bi- ka završe na nekoj od nama omiljenih tivno je People’s HUB. On objedinjuje lo da je reč o Microsoft Liveu ili nekom društvenih mreža. Neće biti neobično apsolutno sve kontakte. Osnovni na- privatnom cloudu (Exchange). Dakle, ako jednoga dana, smanjenjem cena log je, naravno, Microsoft Live ID. Pri ukoliko neko od vaših prijatelja pro- masovnih memorija i ugrađivanjem inicijalizaciji telefona, dovoljno je une- meni broj telefona na nekoj od svojih sve boljih i boljih sočiva, doživimo ti Live ID i kontakti koje već poseduje- društvenih mreža ili u podacima o se- da mobilni telefoni potpuno zamene te na Live nalogu za nekoliko sekundi bi na bilo kom serveru, promena će se amaterske foto-aparate. će se naći na vašem uređaju. Pored Li- automatski naći u vašem imeniku za S druge strane, svakom od nas se ve naloga, Peoples će se sinhronizo- samo nekoliko sekundi. S druge stra- bar nekad desilo da shvati da nije „pre- vati i sa Exchangeom i Facebookom. ne, ako vi u telefonu promenite poda- bacio“ fotografije s mobilnog telefo- Powered by: Internet ogledalo
 28. 28. Sinergija magazin 3 na u računar ili da ih nije rasporedio dejti doneti još čitav niz cloud reše- na način kako bi ih lakše našao, pa su nja koja će biti implementirana u ope- Mihajlo Pavlović, one „nestale“. Neki su imali neprijatno rativni sistem. Do tada, a siguran sam CMO, YUTRO.com iskustvo da im se „kar tica“ ošteti i vi- da govorim u ime svih korisnika, vrlo še ne bude čitljiva, a ima i onih koji su smo zadovoljni i ovim dostupnim. kao „early-adopteri“ virusa za mobilne telefone bili prinuđeni da se pozdra- ve sa skoro čitavom kolekcijom foto- grafija. Srećom, rešenje postoji: regi- stracijom Live naloga korisniku se na raspolaganje stavlja fantastičan cloud ser vis koji je Microsoft nazvao Skydri- ve. Iskreno govoreći, nisam razumeo na šta bi neko mogao da potroši 25 GB online prostora dok nisam postao ko- risnik WP7 telefona. Poput Peoples huba, Photos Hub će po apsolutno istim principima objedi- niti sve fotografije sa svih mrežnih me- sta. Kao i kod ljudi, dobićete moguć- nost da jednostavno pregledate i no- vosti kod vaših prijatelja kada su foto- grafije u pitanju. Ono što je da le ko naj va žni je je da ćete izborom opcije za automat- ski upload napravljenih fotografija na Skydrive zauvek rešiti probleme čuva- nja, arhiviranja i „presnimavanja“ fo- tografija, pošto ćete svoj kompletan foto-album imati sačuvan u cloudu. Dakle, sa bilo kog računara ili telefo- na, bilo gde na svetu, vaše fotografije su vam dostupne kroz Windows Live SkyDrive. Vama ostaje samo izbor da li ćete dozvoliti svima da ih vide ili ćete ih sačuvati samo za sebe. Revolucionarno rešenje koje kom- binuje najsavremenije tehnologije de- finitivno je drugi najznačajniji aspekt oslanjanja Windows Phone 7 platfor- me na cloud computing tehnologiju. Više od tehnologije Za kraj, ostaju obećanja Windows Phone 7 development tima da će ap- Powered by: Internet ogledalo
 29. 29. XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106
 30. 30. XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106
 31. 31. XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106

×