Эх функц ба тодорхой биш интеграл

Battur
BatturTheacher em Battur
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интеграл тоолол
Д. Баттөр1
1Department of Computer Science
Ulaanbaatar University
2010 оны 1-р сарын 25
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Агуулга
1 Интегралчлах үйлдэл
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
2 Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Агуулга
1 Интегралчлах үйлдэл
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
2 Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Математикт ямар нэгэн үйлдлийг судлах явцад энэ
үйлдлийн урвуу үйлдлийн тухай асуудал ямагт тавигддаг.
Дифференциалчлалын урвуу үйлдэл, тухайлбал, өгөгдсөн
уламжлалаар нь функцийг олох үйлдэл бол интегралчлал
(буюу интегралчлах үйлдэл) гэж нэрлэгддэг.
Интеграл тооллын үндсэн ухагдахуун нь функцийн эх
функц, тодорхой биш интеграл ба тодорхой интеграл бөгөөд
эдгээр нь функцийн хязгаар ба уламжлалын
тусламжтайгаар тодорхойлогддог.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Математикт ямар нэгэн үйлдлийг судлах явцад энэ
үйлдлийн урвуу үйлдлийн тухай асуудал ямагт тавигддаг.
Дифференциалчлалын урвуу үйлдэл, тухайлбал, өгөгдсөн
уламжлалаар нь функцийг олох үйлдэл бол интегралчлал
(буюу интегралчлах үйлдэл) гэж нэрлэгддэг.
Интеграл тооллын үндсэн ухагдахуун нь функцийн эх
функц, тодорхой биш интеграл ба тодорхой интеграл бөгөөд
эдгээр нь функцийн хязгаар ба уламжлалын
тусламжтайгаар тодорхойлогддог.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Эх функц, түүний гол чанар (a, b) завсар дээр f(x), F(x)
функцүүд тодорхойлогдсон бөгөөд F(x) нь
дифференциалчлагдах функц гэж үзье.
Тодорхойлолт
Хэрэв (a, b) завсар дээр F (x) = f(x), эсвэл dF(x) = f(x)dx
тэнцэтгэл биелэгдэж байвал F(x)-г f(x) функцийн эх функц
гэнэ.
Ийнхүү, өгөгдсөн f(x) функцийн хувьд
F (x) = f(x) тэнцэтгэлийг хангах F(x) функцийг
олох бодлого тавигдаж байгаа бөгөөд энэ
бодлого нь дифференциалчлалын урвуу
үйлдэлд хүргэж байгаа юм.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Эх функц, түүний гол чанар (a, b) завсар дээр f(x), F(x)
функцүүд тодорхойлогдсон бөгөөд F(x) нь
дифференциалчлагдах функц гэж үзье.
Тодорхойлолт
Хэрэв (a, b) завсар дээр F (x) = f(x), эсвэл dF(x) = f(x)dx
тэнцэтгэл биелэгдэж байвал F(x)-г f(x) функцийн эх функц
гэнэ.
Ийнхүү, өгөгдсөн f(x) функцийн хувьд
F (x) = f(x) тэнцэтгэлийг хангах F(x) функцийг
олох бодлого тавигдаж байгаа бөгөөд энэ
бодлого нь дифференциалчлалын урвуу
үйлдэлд хүргэж байгаа юм.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Эх функц, түүний гол чанар (a, b) завсар дээр f(x), F(x)
функцүүд тодорхойлогдсон бөгөөд F(x) нь
дифференциалчлагдах функц гэж үзье.
Тодорхойлолт
Хэрэв (a, b) завсар дээр F (x) = f(x), эсвэл dF(x) = f(x)dx
тэнцэтгэл биелэгдэж байвал F(x)-г f(x) функцийн эх функц
гэнэ.
Ийнхүү, өгөгдсөн f(x) функцийн хувьд
F (x) = f(x) тэнцэтгэлийг хангах F(x) функцийг
олох бодлого тавигдаж байгаа бөгөөд энэ
бодлого нь дифференциалчлалын урвуу
үйлдэлд хүргэж байгаа юм.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц
юм.Учир нь:
F (x) = sin x = cos x = f(x);
F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц
F (x) = (x3
) = 3x2
= f(x);
F(x) =
√
1 − x2 бол f(x) = − x√
1−x2
функцийн эх функц
байна.
F (x) = ( 1 − x2) =
−2x
2
√
1 − x2
= −
x
√
1 − x2
= f(x);
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц
юм.Учир нь:
F (x) = sin x = cos x = f(x);
F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц
F (x) = (x3
) = 3x2
= f(x);
F(x) =
√
1 − x2 бол f(x) = − x√
1−x2
функцийн эх функц
байна.
F (x) = ( 1 − x2) =
−2x
2
√
1 − x2
= −
x
√
1 − x2
= f(x);
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц
юм.Учир нь:
F (x) = sin x = cos x = f(x);
F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц
F (x) = (x3
) = 3x2
= f(x);
F(x) =
√
1 − x2 бол f(x) = − x√
1−x2
функцийн эх функц
байна.
F (x) = ( 1 − x2) =
−2x
2
√
1 − x2
= −
x
√
1 − x2
= f(x);
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц
юм.Учир нь:
F (x) = sin x = cos x = f(x);
F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц
F (x) = (x3
) = 3x2
= f(x);
F(x) =
√
1 − x2 бол f(x) = − x√
1−x2
функцийн эх функц
байна.
F (x) = ( 1 − x2) =
−2x
2
√
1 − x2
= −
x
√
1 − x2
= f(x);
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц
юм.Учир нь:
F (x) = sin x = cos x = f(x);
F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц
F (x) = (x3
) = 3x2
= f(x);
F(x) =
√
1 − x2 бол f(x) = − x√
1−x2
функцийн эх функц
байна.
F (x) = ( 1 − x2) =
−2x
2
√
1 − x2
= −
x
√
1 − x2
= f(x);
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц
юм.Учир нь:
F (x) = sin x = cos x = f(x);
F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц
F (x) = (x3
) = 3x2
= f(x);
F(x) =
√
1 − x2 бол f(x) = − x√
1−x2
функцийн эх функц
байна.
F (x) = ( 1 − x2) =
−2x
2
√
1 − x2
= −
x
√
1 − x2
= f(x);
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг
шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x)
функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C]
нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь,
[F(x) + C] = F (x) = f(x)
Теорем
Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц
бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь
хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана.
Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл
Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0
тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу
F(x) = G(x) + C, (C = const) болно.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг
шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x)
функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C]
нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь,
[F(x) + C] = F (x) = f(x)
Теорем
Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц
бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь
хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана.
Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл
Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0
тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу
F(x) = G(x) + C, (C = const) болно.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг
шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x)
функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C]
нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь,
[F(x) + C] = F (x) = f(x)
Теорем
Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц
бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь
хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана.
Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл
Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0
тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу
F(x) = G(x) + C, (C = const) болно.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг
шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x)
функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C]
нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь,
[F(x) + C] = F (x) = f(x)
Теорем
Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц
бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь
хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана.
Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл
Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0
тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу
F(x) = G(x) + C, (C = const) болно.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Агуулга
1 Интегралчлах үйлдэл
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
2 Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Тодорхой биш интеграл (a, b) завсар дээр өгөгдсөн f(x)
функцийн тодорхой биш интеграл гэж f(x)
функцийн ямар нэгэн эх функц F(x) ба
∀C = const утганд [F(x) + C] нийлбэрийг
нэрлэнэ. Энэ тохиолдолд
f(x)dx = F(x) + C
гэж тэмдэглэн бичдэг ба зүүн талд байгаа
илэрхийллийг интеграл эф-икс дэ икс гэж
уншина.
Энэ бичлэгт орсон -интегралын тэмдэг;
f(x)dx-интегралын дорхи илэрхийлэл;
f(x)-интегралын дорхи функц гэж тус тус
нэрлэгдэнэ.
Өгөгдсөн f(x) функцийн дурын эх функц, эсвэл
тодорхой биш интегралыг бодож гаргах үйлдэл
нь интегралчлал юм.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C
x2
dx =
x3
3
+ C; ex
dx = ex
+ C
Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b)
завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим
нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр
дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин
байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас,
(a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй
байх нь албагүй.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C
x2
dx =
x3
3
+ C; ex
dx = ex
+ C
Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b)
завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим
нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр
дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин
байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас,
(a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй
байх нь албагүй.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C
x2
dx =
x3
3
+ C; ex
dx = ex
+ C
Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b)
завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим
нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр
дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин
байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас,
(a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй
байх нь албагүй.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C
x2
dx =
x3
3
+ C; ex
dx = ex
+ C
Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b)
завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим
нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр
дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин
байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас,
(a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй
байх нь албагүй.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Жишээ
cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C
x2
dx =
x3
3
+ C; ex
dx = ex
+ C
Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b)
завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим
нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр
дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин
байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас,
(a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй
байх нь албагүй.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
Зарим элементар функцийн интегралыг элементар
функцүүдээр илэрхийлэх боломжгүй байдаг бөгөөд тийм
интегралууд нь авагдахгүй интегралууд гэж нэрлэгддэг.
Авагдахгүй интегралын сонгомол жишээ:
Френель-ийн интегралууд : sin x2dx; cos x2dx;
Пуассоны интеграл : e−x2
dx;
Интеграл синус : sin x
x dx;
Интеграл косинус : cos x
x dx;
Интеграл логарифм : dx
ln x ;
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
Агуулга
1 Интегралчлах үйлдэл
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
2 Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь,
f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x),
d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx;
2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C.
Учир нь, f (x)dx = df(x) тул
f (x)dx = df(x) = f(x) + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь,
f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x),
d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx;
2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C.
Учир нь, f (x)dx = df(x) тул
f (x)dx = df(x) = f(x) + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь,
f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x),
d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx;
2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C.
Учир нь, f (x)dx = df(x) тул
f (x)dx = df(x) = f(x) + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь,
f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x),
d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx;
2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C.
Учир нь, f (x)dx = df(x) тул
f (x)dx = df(x) = f(x) + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 ∀α = const = 0 утганд
[α · f(x)]dx = α · f(x)dx
4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx
5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд
f(ax + b)dx =
1
a
· F(ax + b) + C
Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас
[1
a
· F(ax + b) + C]
= 1
a
· F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b)
байна.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 ∀α = const = 0 утганд
[α · f(x)]dx = α · f(x)dx
4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx
5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд
f(ax + b)dx =
1
a
· F(ax + b) + C
Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас
[1
a
· F(ax + b) + C]
= 1
a
· F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b)
байна.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 ∀α = const = 0 утганд
[α · f(x)]dx = α · f(x)dx
4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx
5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд
f(ax + b)dx =
1
a
· F(ax + b) + C
Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас
[1
a
· F(ax + b) + C]
= 1
a
· F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b)
байна.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 ∀α = const = 0 утганд
[α · f(x)]dx = α · f(x)dx
4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx
5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд
f(ax + b)dx =
1
a
· F(ax + b) + C
Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас
[1
a
· F(ax + b) + C]
= 1
a
· F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b)
байна.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
Агуулга
1 Интегралчлах үйлдэл
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
2 Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
1. xαdx = xα+1
α+1
+ C, (α = −1). 2. dx
x
= ln |x| + C, (x = 0.)
3. dx√
x
= 2
√
x + C, (x > 0). 4. dx
x2 = − 1
x
+ C, (x = 0).
5. ex dx = ex + C; 6. ax dx = ax
ln a
+ C, (a > 0)
7. sin xdx = − cos x + C; 8. cos xdx = sin x + C;
9. dx
cos2 x
= tg x + C; 10. dx
sin2 x
= − ctg x + C;
11. dx√
1−x2
= arcsin x + C; − arccos x + C;
12. dx
1+x2 = arctg x + C; − arctg x + C;
13. sh xdx = ch x + C; 14. ch xdx = sh x + C;
15. dx
ch 2x
= th x + C; 16. dx
sh 2x
= − cth x + C;
17. dx
1−x2 = 1
2
ln 1+x
1−x
+ C; 18. dx√
1+x2
= ln x + 1 + x2 + C
19. dx√
x2−1
= ln x + x2 − 1 + C (|x| > 1);
Хүснэгт: Үндсэн интегралууд
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
Жишээ
dx
2x+3 = 1
2
d(2x+3)
2x+3 = 1
2 ln |2x + 3| + C
√
x − 2dx =
√
x − 2d(x − 2) = (x−2)
3
2
3
2
+ C =
2
3 (x − 2)
3
2 + C
sin 5xdx = sin 5x d(5x)
5 = 1
5 sin 5xd(5x) =
−1
5 cos 5x + C
tg xdx = sin x
cos x dx = − d(cos x)
cos x = − ln | cos x| + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
Жишээ
dx
2x+3 = 1
2
d(2x+3)
2x+3 = 1
2 ln |2x + 3| + C
√
x − 2dx =
√
x − 2d(x − 2) = (x−2)
3
2
3
2
+ C =
2
3 (x − 2)
3
2 + C
sin 5xdx = sin 5x d(5x)
5 = 1
5 sin 5xd(5x) =
−1
5 cos 5x + C
tg xdx = sin x
cos x dx = − d(cos x)
cos x = − ln | cos x| + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
Жишээ
dx
2x+3 = 1
2
d(2x+3)
2x+3 = 1
2 ln |2x + 3| + C
√
x − 2dx =
√
x − 2d(x − 2) = (x−2)
3
2
3
2
+ C =
2
3 (x − 2)
3
2 + C
sin 5xdx = sin 5x d(5x)
5 = 1
5 sin 5xd(5x) =
−1
5 cos 5x + C
tg xdx = sin x
cos x dx = − d(cos x)
cos x = − ln | cos x| + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
Жишээ
dx
2x+3 = 1
2
d(2x+3)
2x+3 = 1
2 ln |2x + 3| + C
√
x − 2dx =
√
x − 2d(x − 2) = (x−2)
3
2
3
2
+ C =
2
3 (x − 2)
3
2 + C
sin 5xdx = sin 5x d(5x)
5 = 1
5 sin 5xd(5x) =
−1
5 cos 5x + C
tg xdx = sin x
cos x dx = − d(cos x)
cos x = − ln | cos x| + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Агуулга
1 Интегралчлах үйлдэл
Эх функц
Тодорхой биш интеграл
2 Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралын үндсэн чанар
Үндсэн интегралуудын жагсаалт
3 Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн
интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн
интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог.
Интегрлчлах үндсэн алхмууд
1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x)
функцийг зохих хувиргалт ба томьёо
ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах
функцүүдийн нийлбэрт задлана
2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан
задлаж хялбарчилна
3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн
интеграл ашиглан бичнэ.
4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн
интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн
интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог.
Интегрлчлах үндсэн алхмууд
1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x)
функцийг зохих хувиргалт ба томьёо
ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах
функцүүдийн нийлбэрт задлана
2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан
задлаж хялбарчилна
3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн
интеграл ашиглан бичнэ.
4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн
интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн
интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог.
Интегрлчлах үндсэн алхмууд
1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x)
функцийг зохих хувиргалт ба томьёо
ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах
функцүүдийн нийлбэрт задлана
2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан
задлаж хялбарчилна
3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн
интеграл ашиглан бичнэ.
4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн
интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн
интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог.
Интегрлчлах үндсэн алхмууд
1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x)
функцийг зохих хувиргалт ба томьёо
ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах
функцүүдийн нийлбэрт задлана
2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан
задлаж хялбарчилна
3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн
интеграл ашиглан бичнэ.
4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн
интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн
интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог.
Интегрлчлах үндсэн алхмууд
1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x)
функцийг зохих хувиргалт ба томьёо
ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах
функцүүдийн нийлбэрт задлана
2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан
задлаж хялбарчилна
3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн
интеграл ашиглан бичнэ.
4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ.
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
(1 −
√
x)2
dx = (1 − 2
√
x + x)dx
= dx − 2
√
xdx + xdx
= x − 2x
3
2
3
2
+ x2
2 + C
= x − 4
3 x
√
x + x2
2 + C
x4 + 9x − 5
x2
dx = (x2 + 9
x − 5
x2 )dx
= x2dx + 9 dx
x − 5 dx
x2
= x3
3 + 9 ln |x| + 5
x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
tg2
xdx = sin2
x
cos2 x
dx = 1−cos2 x
cos2 x
dx
= (
1
cos2 x
−
cos2 x
cos2 x
)dx = (
1
cos2 x
− 1)dx
= dx
cos2 x
− dx = tg x − x + C
sin2
xdx =
1 − cos 2x
2
dx
=
1
2
(1 − cos 2x)dx
=
1
2
dx −
1
2 · 2
cos 2xd(2x)
=
x
2
−
1
4
sin 2x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
sin x · cos 3xdx =
1
2
(sin 4x − sin 2x)dx
=
1
2 · 4
sin 4xd(4x) −
1
2 · 2
sin 2xd(2x
=
1
8
cos 4x +
1
4
cos 2x + C
1
sin2
x · cos2 x
dx =
sin2
x + cos2 x
sin2
x cos2 x
dx
=
1
cos2 x
+
1
sin2
x
dx
= tg x − ctg x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
sin x · cos 3xdx =
1
2
(sin 4x − sin 2x)dx
=
1
2 · 4
sin 4xd(4x) −
1
2 · 2
sin 2xd(2x
=
1
8
cos 4x +
1
4
cos 2x + C
1
sin2
x · cos2 x
dx =
sin2
x + cos2 x
sin2
x cos2 x
dx
=
1
cos2 x
+
1
sin2
x
dx
= tg x − ctg x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
sin x · cos 3xdx =
1
2
(sin 4x − sin 2x)dx
=
1
2 · 4
sin 4xd(4x) −
1
2 · 2
sin 2xd(2x
=
1
8
cos 4x +
1
4
cos 2x + C
1
sin2
x · cos2 x
dx =
sin2
x + cos2 x
sin2
x cos2 x
dx
=
1
cos2 x
+
1
sin2
x
dx
= tg x − ctg x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
sin x · cos 3xdx =
1
2
(sin 4x − sin 2x)dx
=
1
2 · 4
sin 4xd(4x) −
1
2 · 2
sin 2xd(2x
=
1
8
cos 4x +
1
4
cos 2x + C
1
sin2
x · cos2 x
dx =
sin2
x + cos2 x
sin2
x cos2 x
dx
=
1
cos2 x
+
1
sin2
x
dx
= tg x − ctg x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
sin x · cos 3xdx =
1
2
(sin 4x − sin 2x)dx
=
1
2 · 4
sin 4xd(4x) −
1
2 · 2
sin 2xd(2x
=
1
8
cos 4x +
1
4
cos 2x + C
1
sin2
x · cos2 x
dx =
sin2
x + cos2 x
sin2
x cos2 x
dx
=
1
cos2 x
+
1
sin2
x
dx
= tg x − ctg x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
sin x · cos 3xdx =
1
2
(sin 4x − sin 2x)dx
=
1
2 · 4
sin 4xd(4x) −
1
2 · 2
sin 2xd(2x
=
1
8
cos 4x +
1
4
cos 2x + C
1
sin2
x · cos2 x
dx =
sin2
x + cos2 x
sin2
x cos2 x
dx
=
1
cos2 x
+
1
sin2
x
dx
= tg x − ctg x + C
МАТЕМАТИК-2
Интегралчлах үйлдэл
Интегралчлалын дүрмүүд
Интегралчлалын үндсэн аргууд
Задлах арга
Жишээ
sin x · cos 3xdx =
1
2
(sin 4x − sin 2x)dx
=
1
2 · 4
sin 4xd(4x) −
1
2 · 2
sin 2xd(2x
=
1
8
cos 4x +
1
4
cos 2x + C
1
sin2
x · cos2 x
dx =
sin2
x + cos2 x
sin2
x cos2 x
dx
=
1
cos2 x
+
1
sin2
x
dx
= tg x − ctg x + C
МАТЕМАТИК-2
1 de 73

Recomendados

функцийн тодорхойлогдох муж ба утгын муж por
функцийн тодорхойлогдох муж ба утгын мужфункцийн тодорхойлогдох муж ба утгын муж
функцийн тодорхойлогдох муж ба утгын мужHorloo Ebika
23.8K visualizações10 slides
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл por
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интегралинтегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интегралboogii79
15.9K visualizações27 slides
Integral por
IntegralIntegral
Integralnyamgerel_44
5.5K visualizações13 slides
Lection 1 por
Lection 1Lection 1
Lection 1Sukhee Bilgee
30.2K visualizações12 slides
Lection 5 por
Lection 5Lection 5
Lection 5Sukhee Bilgee
7.3K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

функцийн өсөх ба буурах нөхцөл por
функцийн өсөх ба буурах нөхцөлфункцийн өсөх ба буурах нөхцөл
функцийн өсөх ба буурах нөхцөлdoogii2335
8.8K visualizações9 slides
Дээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл por
Дээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлДээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл
Дээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлBattur
6.5K visualizações73 slides
Уламжлал por
УламжлалУламжлал
УламжлалМарт
4.6K visualizações15 slides
Funktsin grafik8 por
Funktsin grafik8Funktsin grafik8
Funktsin grafik8rmarey
6.4K visualizações17 slides
Ердийн дифференциал тэгшитгэл por
Ердийн дифференциал тэгшитгэлЕрдийн дифференциал тэгшитгэл
Ердийн дифференциал тэгшитгэлBattur
11K visualizações67 slides
функц шинжлэх график байгуулах por
функц шинжлэх график байгуулахфункц шинжлэх график байгуулах
функц шинжлэх график байгуулахKhishighuu Myanganbuu
13.7K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

функцийн өсөх ба буурах нөхцөл por doogii2335
функцийн өсөх ба буурах нөхцөлфункцийн өсөх ба буурах нөхцөл
функцийн өсөх ба буурах нөхцөл
doogii23358.8K visualizações
Дээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл por Battur
Дээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлДээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл
Дээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл
Battur6.5K visualizações
Уламжлал por Март
УламжлалУламжлал
Уламжлал
Март 4.6K visualizações
Funktsin grafik8 por rmarey
Funktsin grafik8Funktsin grafik8
Funktsin grafik8
rmarey6.4K visualizações
Ердийн дифференциал тэгшитгэл por Battur
Ердийн дифференциал тэгшитгэлЕрдийн дифференциал тэгшитгэл
Ердийн дифференциал тэгшитгэл
Battur11K visualizações
функц шинжлэх график байгуулах por Khishighuu Myanganbuu
функц шинжлэх график байгуулахфункц шинжлэх график байгуулах
функц шинжлэх график байгуулах
Khishighuu Myanganbuu13.7K visualizações
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд por Enkhbaatar.Ch
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогуудMath 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
Enkhbaatar.Ch2.1K visualizações
Lection 4 por Sukhee Bilgee
Lection 4Lection 4
Lection 4
Sukhee Bilgee25.6K visualizações
математик анализ лекц№10 por narangerelodon
математик анализ лекц№10математик анализ лекц№10
математик анализ лекц№10
narangerelodon12.5K visualizações
Урвуу матриц por Bolorma Bolor
Урвуу матрицУрвуу матриц
Урвуу матриц
Bolorma Bolor30K visualizações
MT101 Lecture 1(Mongolia) por Munhbayr Sukhbaatar
MT101 Lecture 1(Mongolia)MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)
Munhbayr Sukhbaatar33.3K visualizações
Math101 Lecture4 por Munhbayr Sukhbaatar
Math101 Lecture4Math101 Lecture4
Math101 Lecture4
Munhbayr Sukhbaatar10.2K visualizações
Undrah por enhmonh
UndrahUndrah
Undrah
enhmonh9.9K visualizações
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих por zaya_0902
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
zaya_090215.9K visualizações
Lekts02 por Ankhaa
Lekts02Lekts02
Lekts02
Ankhaa8.9K visualizações
Олон хувьсагчтай функцийн нөхцөлт экстремум, интеграл por Battur
Олон хувьсагчтай функцийн нөхцөлт экстремум, интегралОлон хувьсагчтай функцийн нөхцөлт экстремум, интеграл
Олон хувьсагчтай функцийн нөхцөлт экстремум, интеграл
Battur4.2K visualizações
2012 09 10 тоон дараалл хязгаар лекц№2 por Э. Гүнтулга
2012 09 10 тоон дараалл хязгаар лекц№22012 09 10 тоон дараалл хязгаар лекц№2
2012 09 10 тоон дараалл хязгаар лекц№2
Э. Гүнтулга5K visualizações
Тоон цуваа por Battur
Тоон цувааТоон цуваа
Тоон цуваа
Battur8.1K visualizações
математик анализ лекц№5 por narangerelodon
математик анализ лекц№5математик анализ лекц№5
математик анализ лекц№5
narangerelodon12.5K visualizações
Lekts 6 por Anhaa8941
Lekts 6Lekts 6
Lekts 6
Anhaa8941982 visualizações

Similar a Эх функц ба тодорхой биш интеграл

Интегралчлах үндсэн аргууд por
Интегралчлах үндсэн аргуудИнтегралчлах үндсэн аргууд
Интегралчлах үндсэн аргуудBattur
401 visualizações89 slides
ЛЕКЦ №3.pdf por
ЛЕКЦ №3.pdfЛЕКЦ №3.pdf
ЛЕКЦ №3.pdfAkhyt
1.3K visualizações5 slides
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx por
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxMathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxAltansukh Mainbayar
11 visualizações24 slides
Seminar 1 por
Seminar 1Seminar 1
Seminar 1boogii79
3K visualizações4 slides
цахим хичээл 2 por
цахим хичээл 2цахим хичээл 2
цахим хичээл 2nandia
4.5K visualizações9 slides
Bvleg 6 recursion por
Bvleg 6 recursionBvleg 6 recursion
Bvleg 6 recursionOrgil Jargalsaihan
1.4K visualizações29 slides

Similar a Эх функц ба тодорхой биш интеграл(10)

Интегралчлах үндсэн аргууд por Battur
Интегралчлах үндсэн аргуудИнтегралчлах үндсэн аргууд
Интегралчлах үндсэн аргууд
Battur401 visualizações
ЛЕКЦ №3.pdf por Akhyt
ЛЕКЦ №3.pdfЛЕКЦ №3.pdf
ЛЕКЦ №3.pdf
Akhyt1.3K visualizações
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx por Altansukh Mainbayar
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxMathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Altansukh Mainbayar11 visualizações
Seminar 1 por boogii79
Seminar 1Seminar 1
Seminar 1
boogii793K visualizações
цахим хичээл 2 por nandia
цахим хичээл 2цахим хичээл 2
цахим хичээл 2
nandia4.5K visualizações
Bvleg 6 recursion por Orgil Jargalsaihan
Bvleg 6 recursionBvleg 6 recursion
Bvleg 6 recursion
Orgil Jargalsaihan1.4K visualizações
матщматик анализ 6 por narangerelodon
матщматик анализ 6матщматик анализ 6
матщматик анализ 6
narangerelodon3.9K visualizações
Mt102 lekts4 por Sukhee Bilgee
Mt102 lekts4Mt102 lekts4
Mt102 lekts4
Sukhee Bilgee523 visualizações
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf por Akhyt
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
Akhyt3.7K visualizações
Mt102 lekts3 por Sukhee Bilgee
Mt102 lekts3Mt102 lekts3
Mt102 lekts3
Sukhee Bilgee506 visualizações

Mais de Battur

Тодорхой интегралын хэрэглээ por
Тодорхой интегралын хэрэглээТодорхой интегралын хэрэглээ
Тодорхой интегралын хэрэглээBattur
376 visualizações93 slides
Тодорхой интеграл por
Тодорхой интегралТодорхой интеграл
Тодорхой интегралBattur
208 visualizações81 slides
Бутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц арга por
Бутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц аргаБутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц арга
Бутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц аргаBattur
348 visualizações33 slides
Хязгаарыг бодох por
Хязгаарыг бодохХязгаарыг бодох
Хязгаарыг бодохBattur
445 visualizações66 slides
Уламжлал por
УламжлалУламжлал
УламжлалBattur
446 visualizações85 slides
Нэг хувьсагчийн функц por
Нэг хувьсагчийн функцНэг хувьсагчийн функц
Нэг хувьсагчийн функцBattur
361 visualizações101 slides

Mais de Battur(13)

Тодорхой интегралын хэрэглээ por Battur
Тодорхой интегралын хэрэглээТодорхой интегралын хэрэглээ
Тодорхой интегралын хэрэглээ
Battur376 visualizações
Тодорхой интеграл por Battur
Тодорхой интегралТодорхой интеграл
Тодорхой интеграл
Battur208 visualizações
Бутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц арга por Battur
Бутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц аргаБутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц арга
Бутархай рациональ функцийг интегралчлах өвөрмөц арга
Battur348 visualizações
Хязгаарыг бодох por Battur
Хязгаарыг бодохХязгаарыг бодох
Хязгаарыг бодох
Battur445 visualizações
Уламжлал por Battur
УламжлалУламжлал
Уламжлал
Battur446 visualizações
Нэг хувьсагчийн функц por Battur
Нэг хувьсагчийн функцНэг хувьсагчийн функц
Нэг хувьсагчийн функц
Battur361 visualizações
Матриц, тодорхойлогчийг хэрэглэн шугаман тэгшитгэлийн системийг бодох por Battur
Матриц, тодорхойлогчийг хэрэглэн шугаман тэгшитгэлийн системийг бодохМатриц, тодорхойлогчийг хэрэглэн шугаман тэгшитгэлийн системийг бодох
Матриц, тодорхойлогчийг хэрэглэн шугаман тэгшитгэлийн системийг бодох
Battur673 visualizações
Матриц болон тодорхойлогч, тэдгээрийг бодох нь por Battur
Матриц болон тодорхойлогч, тэдгээрийг бодох ньМатриц болон тодорхойлогч, тэдгээрийг бодох нь
Матриц болон тодорхойлогч, тэдгээрийг бодох нь
Battur1.2K visualizações
Функцэн цуваа por Battur
Функцэн цувааФункцэн цуваа
Функцэн цуваа
Battur3.6K visualizações
Хялбар интегралчлагдах 1-р эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл por Battur
Хялбар интегралчлагдах 1-р эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлХялбар интегралчлагдах 1-р эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл
Хялбар интегралчлагдах 1-р эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл
Battur6.1K visualizações
Олон хувьсагчтай функцийн экстремум por Battur
Олон хувьсагчтай функцийн экстремумОлон хувьсагчтай функцийн экстремум
Олон хувьсагчтай функцийн экстремум
Battur475 visualizações
Олон хувьсагчтай функцийн үндэс por Battur
Олон хувьсагчтай функцийн үндэсОлон хувьсагчтай функцийн үндэс
Олон хувьсагчтай функцийн үндэс
Battur355 visualizações
Test sourse MT207 por Battur
Test sourse MT207Test sourse MT207
Test sourse MT207
Battur802 visualizações

Эх функц ба тодорхой биш интеграл

 • 1. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интеграл тоолол Д. Баттөр1 1Department of Computer Science Ulaanbaatar University 2010 оны 1-р сарын 25 МАТЕМАТИК-2
 • 2. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Агуулга 1 Интегралчлах үйлдэл Эх функц Тодорхой биш интеграл 2 Интегралчлалын дүрмүүд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга МАТЕМАТИК-2
 • 3. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Агуулга 1 Интегралчлах үйлдэл Эх функц Тодорхой биш интеграл 2 Интегралчлалын дүрмүүд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга МАТЕМАТИК-2
 • 4. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Математикт ямар нэгэн үйлдлийг судлах явцад энэ үйлдлийн урвуу үйлдлийн тухай асуудал ямагт тавигддаг. Дифференциалчлалын урвуу үйлдэл, тухайлбал, өгөгдсөн уламжлалаар нь функцийг олох үйлдэл бол интегралчлал (буюу интегралчлах үйлдэл) гэж нэрлэгддэг. Интеграл тооллын үндсэн ухагдахуун нь функцийн эх функц, тодорхой биш интеграл ба тодорхой интеграл бөгөөд эдгээр нь функцийн хязгаар ба уламжлалын тусламжтайгаар тодорхойлогддог. МАТЕМАТИК-2
 • 5. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Математикт ямар нэгэн үйлдлийг судлах явцад энэ үйлдлийн урвуу үйлдлийн тухай асуудал ямагт тавигддаг. Дифференциалчлалын урвуу үйлдэл, тухайлбал, өгөгдсөн уламжлалаар нь функцийг олох үйлдэл бол интегралчлал (буюу интегралчлах үйлдэл) гэж нэрлэгддэг. Интеграл тооллын үндсэн ухагдахуун нь функцийн эх функц, тодорхой биш интеграл ба тодорхой интеграл бөгөөд эдгээр нь функцийн хязгаар ба уламжлалын тусламжтайгаар тодорхойлогддог. МАТЕМАТИК-2
 • 6. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Эх функц, түүний гол чанар (a, b) завсар дээр f(x), F(x) функцүүд тодорхойлогдсон бөгөөд F(x) нь дифференциалчлагдах функц гэж үзье. Тодорхойлолт Хэрэв (a, b) завсар дээр F (x) = f(x), эсвэл dF(x) = f(x)dx тэнцэтгэл биелэгдэж байвал F(x)-г f(x) функцийн эх функц гэнэ. Ийнхүү, өгөгдсөн f(x) функцийн хувьд F (x) = f(x) тэнцэтгэлийг хангах F(x) функцийг олох бодлого тавигдаж байгаа бөгөөд энэ бодлого нь дифференциалчлалын урвуу үйлдэлд хүргэж байгаа юм. МАТЕМАТИК-2
 • 7. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Эх функц, түүний гол чанар (a, b) завсар дээр f(x), F(x) функцүүд тодорхойлогдсон бөгөөд F(x) нь дифференциалчлагдах функц гэж үзье. Тодорхойлолт Хэрэв (a, b) завсар дээр F (x) = f(x), эсвэл dF(x) = f(x)dx тэнцэтгэл биелэгдэж байвал F(x)-г f(x) функцийн эх функц гэнэ. Ийнхүү, өгөгдсөн f(x) функцийн хувьд F (x) = f(x) тэнцэтгэлийг хангах F(x) функцийг олох бодлого тавигдаж байгаа бөгөөд энэ бодлого нь дифференциалчлалын урвуу үйлдэлд хүргэж байгаа юм. МАТЕМАТИК-2
 • 8. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Эх функц, түүний гол чанар (a, b) завсар дээр f(x), F(x) функцүүд тодорхойлогдсон бөгөөд F(x) нь дифференциалчлагдах функц гэж үзье. Тодорхойлолт Хэрэв (a, b) завсар дээр F (x) = f(x), эсвэл dF(x) = f(x)dx тэнцэтгэл биелэгдэж байвал F(x)-г f(x) функцийн эх функц гэнэ. Ийнхүү, өгөгдсөн f(x) функцийн хувьд F (x) = f(x) тэнцэтгэлийг хангах F(x) функцийг олох бодлого тавигдаж байгаа бөгөөд энэ бодлого нь дифференциалчлалын урвуу үйлдэлд хүргэж байгаа юм. МАТЕМАТИК-2
 • 9. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц юм.Учир нь: F (x) = sin x = cos x = f(x); F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц F (x) = (x3 ) = 3x2 = f(x); F(x) = √ 1 − x2 бол f(x) = − x√ 1−x2 функцийн эх функц байна. F (x) = ( 1 − x2) = −2x 2 √ 1 − x2 = − x √ 1 − x2 = f(x); МАТЕМАТИК-2
 • 10. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц юм.Учир нь: F (x) = sin x = cos x = f(x); F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц F (x) = (x3 ) = 3x2 = f(x); F(x) = √ 1 − x2 бол f(x) = − x√ 1−x2 функцийн эх функц байна. F (x) = ( 1 − x2) = −2x 2 √ 1 − x2 = − x √ 1 − x2 = f(x); МАТЕМАТИК-2
 • 11. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц юм.Учир нь: F (x) = sin x = cos x = f(x); F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц F (x) = (x3 ) = 3x2 = f(x); F(x) = √ 1 − x2 бол f(x) = − x√ 1−x2 функцийн эх функц байна. F (x) = ( 1 − x2) = −2x 2 √ 1 − x2 = − x √ 1 − x2 = f(x); МАТЕМАТИК-2
 • 12. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц юм.Учир нь: F (x) = sin x = cos x = f(x); F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц F (x) = (x3 ) = 3x2 = f(x); F(x) = √ 1 − x2 бол f(x) = − x√ 1−x2 функцийн эх функц байна. F (x) = ( 1 − x2) = −2x 2 √ 1 − x2 = − x √ 1 − x2 = f(x); МАТЕМАТИК-2
 • 13. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц юм.Учир нь: F (x) = sin x = cos x = f(x); F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц F (x) = (x3 ) = 3x2 = f(x); F(x) = √ 1 − x2 бол f(x) = − x√ 1−x2 функцийн эх функц байна. F (x) = ( 1 − x2) = −2x 2 √ 1 − x2 = − x √ 1 − x2 = f(x); МАТЕМАТИК-2
 • 14. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ F(x) = sin x функц нь f(x) = cos x функцийн эх функц юм.Учир нь: F (x) = sin x = cos x = f(x); F(x) = x3 бол f(x) = 3x2 функцийн эх функц F (x) = (x3 ) = 3x2 = f(x); F(x) = √ 1 − x2 бол f(x) = − x√ 1−x2 функцийн эх функц байна. F (x) = ( 1 − x2) = −2x 2 √ 1 − x2 = − x √ 1 − x2 = f(x); МАТЕМАТИК-2
 • 15. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x) функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C] нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь, [F(x) + C] = F (x) = f(x) Теорем Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана. Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0 тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу F(x) = G(x) + C, (C = const) болно. МАТЕМАТИК-2
 • 16. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x) функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C] нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь, [F(x) + C] = F (x) = f(x) Теорем Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана. Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0 тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу F(x) = G(x) + C, (C = const) болно. МАТЕМАТИК-2
 • 17. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x) функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C] нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь, [F(x) + C] = F (x) = f(x) Теорем Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана. Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0 тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу F(x) = G(x) + C, (C = const) болно. МАТЕМАТИК-2
 • 18. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Интегралчлал нь нэгэн утгатай биш үр дүнг өгнө гэдгийг шууд тогтоож болно. Тухайлбал, хэрэв F(x) нь f(x) функцийн эх функц бол дурын C = const авахад [F(x) + C] нийлбэр нь мөн f(x) функцийн эх функц байна.Учир нь, [F(x) + C] = F (x) = f(x) Теорем Хэрэв F(x) ба G(x) функцүүд нь f(x) функцийн дурын хоёр эх функц бол тэдгээрийн ялгавар нь тогтмол, өөрөөр хэлбэл, эх функцүүд нь хоорондоо зөвхөн тогтмол нэмэгдэхүүнээр ялгагдана. Баталгаа F(x) − G(x) = Φ(x) гэж тэмдэглэвэл Φ (x) = [F(x) − G(x)] = F (x) − G (x) = f(x) − f(x) = 0 тэнцэтгэл биелэгдэнэ. Ийм учраас Φ(x) = C = const буюу F(x) = G(x) + C, (C = const) болно. МАТЕМАТИК-2
 • 19. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Агуулга 1 Интегралчлах үйлдэл Эх функц Тодорхой биш интеграл 2 Интегралчлалын дүрмүүд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга МАТЕМАТИК-2
 • 20. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Тодорхой биш интеграл (a, b) завсар дээр өгөгдсөн f(x) функцийн тодорхой биш интеграл гэж f(x) функцийн ямар нэгэн эх функц F(x) ба ∀C = const утганд [F(x) + C] нийлбэрийг нэрлэнэ. Энэ тохиолдолд f(x)dx = F(x) + C гэж тэмдэглэн бичдэг ба зүүн талд байгаа илэрхийллийг интеграл эф-икс дэ икс гэж уншина. Энэ бичлэгт орсон -интегралын тэмдэг; f(x)dx-интегралын дорхи илэрхийлэл; f(x)-интегралын дорхи функц гэж тус тус нэрлэгдэнэ. Өгөгдсөн f(x) функцийн дурын эх функц, эсвэл тодорхой биш интегралыг бодож гаргах үйлдэл нь интегралчлал юм. МАТЕМАТИК-2
 • 21. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C x2 dx = x3 3 + C; ex dx = ex + C Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b) завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас, (a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй байх нь албагүй. МАТЕМАТИК-2
 • 22. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C x2 dx = x3 3 + C; ex dx = ex + C Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b) завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас, (a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй байх нь албагүй. МАТЕМАТИК-2
 • 23. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C x2 dx = x3 3 + C; ex dx = ex + C Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b) завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас, (a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй байх нь албагүй. МАТЕМАТИК-2
 • 24. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C x2 dx = x3 3 + C; ex dx = ex + C Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b) завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас, (a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй байх нь албагүй. МАТЕМАТИК-2
 • 25. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Жишээ cos xdx = sin x + C; sin xdx = − cos x + C x2 dx = x3 3 + C; ex dx = ex + C Санамж Дифференциал тооллыг судлах явцад (a, b) завсар дээр өгөгдсөн функц энэ завсрын зарим нэгэн цэгүүд((a, b) завсар) дээр дифференциалчлагдахгүй (уламжлал оршин байхгүй) байж болохыг ажигласан. Ийм учраас, (a, b) дээр өгөгдсөн функц бүр эх функцтэй байх нь албагүй. МАТЕМАТИК-2
 • 26. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Эх функц Тодорхой биш интеграл Зарим элементар функцийн интегралыг элементар функцүүдээр илэрхийлэх боломжгүй байдаг бөгөөд тийм интегралууд нь авагдахгүй интегралууд гэж нэрлэгддэг. Авагдахгүй интегралын сонгомол жишээ: Френель-ийн интегралууд : sin x2dx; cos x2dx; Пуассоны интеграл : e−x2 dx; Интеграл синус : sin x x dx; Интеграл косинус : cos x x dx; Интеграл логарифм : dx ln x ; МАТЕМАТИК-2
 • 27. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт Агуулга 1 Интегралчлах үйлдэл Эх функц Тодорхой биш интеграл 2 Интегралчлалын дүрмүүд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга МАТЕМАТИК-2
 • 28. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь, f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x), d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx; 2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C. Учир нь, f (x)dx = df(x) тул f (x)dx = df(x) = f(x) + C МАТЕМАТИК-2
 • 29. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь, f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x), d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx; 2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C. Учир нь, f (x)dx = df(x) тул f (x)dx = df(x) = f(x) + C МАТЕМАТИК-2
 • 30. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь, f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x), d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx; 2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C. Учир нь, f (x)dx = df(x) тул f (x)dx = df(x) = f(x) + C МАТЕМАТИК-2
 • 31. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 1 f(x)dx = f(x) ба d f(x)dx = f(x)dx. Учир нь, f(x)dx = [F(x) + C] = F (x) = f(x), d f(x)dx = f(x)dx dx = f(x)dx; 2 f (x)dx = f(x) + C ба df(x) = f(x) + C. Учир нь, f (x)dx = df(x) тул f (x)dx = df(x) = f(x) + C МАТЕМАТИК-2
 • 32. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 ∀α = const = 0 утганд [α · f(x)]dx = α · f(x)dx 4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx 5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд f(ax + b)dx = 1 a · F(ax + b) + C Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас [1 a · F(ax + b) + C] = 1 a · F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b) байна. МАТЕМАТИК-2
 • 33. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 ∀α = const = 0 утганд [α · f(x)]dx = α · f(x)dx 4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx 5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд f(ax + b)dx = 1 a · F(ax + b) + C Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас [1 a · F(ax + b) + C] = 1 a · F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b) байна. МАТЕМАТИК-2
 • 34. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 ∀α = const = 0 утганд [α · f(x)]dx = α · f(x)dx 4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx 5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд f(ax + b)dx = 1 a · F(ax + b) + C Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас [1 a · F(ax + b) + C] = 1 a · F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b) байна. МАТЕМАТИК-2
 • 35. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 ∀α = const = 0 утганд [α · f(x)]dx = α · f(x)dx 4 [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx 5 Хэрэв f(x)dx = F(x) + C байвал ∀a, b = const хувьд f(ax + b)dx = 1 a · F(ax + b) + C Баталгаа Өгөгдсөн ёсоор F (x) = f(x) учраас [1 a · F(ax + b) + C] = 1 a · F (ax + b)(ax + b) = F (ax + b) = f(ax + b) байна. МАТЕМАТИК-2
 • 36. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт Агуулга 1 Интегралчлах үйлдэл Эх функц Тодорхой биш интеграл 2 Интегралчлалын дүрмүүд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга МАТЕМАТИК-2
 • 37. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 1. xαdx = xα+1 α+1 + C, (α = −1). 2. dx x = ln |x| + C, (x = 0.) 3. dx√ x = 2 √ x + C, (x > 0). 4. dx x2 = − 1 x + C, (x = 0). 5. ex dx = ex + C; 6. ax dx = ax ln a + C, (a > 0) 7. sin xdx = − cos x + C; 8. cos xdx = sin x + C; 9. dx cos2 x = tg x + C; 10. dx sin2 x = − ctg x + C; 11. dx√ 1−x2 = arcsin x + C; − arccos x + C; 12. dx 1+x2 = arctg x + C; − arctg x + C; 13. sh xdx = ch x + C; 14. ch xdx = sh x + C; 15. dx ch 2x = th x + C; 16. dx sh 2x = − cth x + C; 17. dx 1−x2 = 1 2 ln 1+x 1−x + C; 18. dx√ 1+x2 = ln x + 1 + x2 + C 19. dx√ x2−1 = ln x + x2 − 1 + C (|x| > 1); Хүснэгт: Үндсэн интегралууд МАТЕМАТИК-2
 • 38. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт Жишээ dx 2x+3 = 1 2 d(2x+3) 2x+3 = 1 2 ln |2x + 3| + C √ x − 2dx = √ x − 2d(x − 2) = (x−2) 3 2 3 2 + C = 2 3 (x − 2) 3 2 + C sin 5xdx = sin 5x d(5x) 5 = 1 5 sin 5xd(5x) = −1 5 cos 5x + C tg xdx = sin x cos x dx = − d(cos x) cos x = − ln | cos x| + C МАТЕМАТИК-2
 • 39. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт Жишээ dx 2x+3 = 1 2 d(2x+3) 2x+3 = 1 2 ln |2x + 3| + C √ x − 2dx = √ x − 2d(x − 2) = (x−2) 3 2 3 2 + C = 2 3 (x − 2) 3 2 + C sin 5xdx = sin 5x d(5x) 5 = 1 5 sin 5xd(5x) = −1 5 cos 5x + C tg xdx = sin x cos x dx = − d(cos x) cos x = − ln | cos x| + C МАТЕМАТИК-2
 • 40. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт Жишээ dx 2x+3 = 1 2 d(2x+3) 2x+3 = 1 2 ln |2x + 3| + C √ x − 2dx = √ x − 2d(x − 2) = (x−2) 3 2 3 2 + C = 2 3 (x − 2) 3 2 + C sin 5xdx = sin 5x d(5x) 5 = 1 5 sin 5xd(5x) = −1 5 cos 5x + C tg xdx = sin x cos x dx = − d(cos x) cos x = − ln | cos x| + C МАТЕМАТИК-2
 • 41. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт Жишээ dx 2x+3 = 1 2 d(2x+3) 2x+3 = 1 2 ln |2x + 3| + C √ x − 2dx = √ x − 2d(x − 2) = (x−2) 3 2 3 2 + C = 2 3 (x − 2) 3 2 + C sin 5xdx = sin 5x d(5x) 5 = 1 5 sin 5xd(5x) = −1 5 cos 5x + C tg xdx = sin x cos x dx = − d(cos x) cos x = − ln | cos x| + C МАТЕМАТИК-2
 • 42. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Агуулга 1 Интегралчлах үйлдэл Эх функц Тодорхой биш интеграл 2 Интегралчлалын дүрмүүд Интегралын үндсэн чанар Үндсэн интегралуудын жагсаалт 3 Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга МАТЕМАТИК-2
 • 43. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог. Интегрлчлах үндсэн алхмууд 1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x) функцийг зохих хувиргалт ба томьёо ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах функцүүдийн нийлбэрт задлана 2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан задлаж хялбарчилна 3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн интеграл ашиглан бичнэ. 4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ. МАТЕМАТИК-2
 • 44. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог. Интегрлчлах үндсэн алхмууд 1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x) функцийг зохих хувиргалт ба томьёо ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах функцүүдийн нийлбэрт задлана 2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан задлаж хялбарчилна 3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн интеграл ашиглан бичнэ. 4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ. МАТЕМАТИК-2
 • 45. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог. Интегрлчлах үндсэн алхмууд 1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x) функцийг зохих хувиргалт ба томьёо ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах функцүүдийн нийлбэрт задлана 2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан задлаж хялбарчилна 3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн интеграл ашиглан бичнэ. 4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ. МАТЕМАТИК-2
 • 46. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог. Интегрлчлах үндсэн алхмууд 1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x) функцийг зохих хувиргалт ба томьёо ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах функцүүдийн нийлбэрт задлана 2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан задлаж хялбарчилна 3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн интеграл ашиглан бичнэ. 4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ. МАТЕМАТИК-2
 • 47. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Задлах арга Интегралчлалын туйлын зорилго нь өгөгдсөн интегралыг ямар нэгэн аргаар үндсэн интегралуудад шилжүүлэхэд оршдог. Интегрлчлах үндсэн алхмууд 1 Өгөгдсөн f(x)dx интегралын дорхи f(x) функцийг зохих хувиргалт ба томьёо ашиглах замаар хялбар интегралчлагдах функцүүдийн нийлбэрт задлана 2 Интегралын үндсэн чанаруудыг ашиглан задлаж хялбарчилна 3 Хялбар интегралуудын эх функцийг үндсэн интеграл ашиглан бичнэ. 4 Төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэнэ. МАТЕМАТИК-2
 • 48. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 49. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 50. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 51. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 52. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 53. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 54. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 55. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ (1 − √ x)2 dx = (1 − 2 √ x + x)dx = dx − 2 √ xdx + xdx = x − 2x 3 2 3 2 + x2 2 + C = x − 4 3 x √ x + x2 2 + C x4 + 9x − 5 x2 dx = (x2 + 9 x − 5 x2 )dx = x2dx + 9 dx x − 5 dx x2 = x3 3 + 9 ln |x| + 5 x + C МАТЕМАТИК-2
 • 56. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 57. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 58. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 59. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 60. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 61. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 62. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 63. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 64. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 65. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 66. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ tg2 xdx = sin2 x cos2 x dx = 1−cos2 x cos2 x dx = ( 1 cos2 x − cos2 x cos2 x )dx = ( 1 cos2 x − 1)dx = dx cos2 x − dx = tg x − x + C sin2 xdx = 1 − cos 2x 2 dx = 1 2 (1 − cos 2x)dx = 1 2 dx − 1 2 · 2 cos 2xd(2x) = x 2 − 1 4 sin 2x + C МАТЕМАТИК-2
 • 67. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ sin x · cos 3xdx = 1 2 (sin 4x − sin 2x)dx = 1 2 · 4 sin 4xd(4x) − 1 2 · 2 sin 2xd(2x = 1 8 cos 4x + 1 4 cos 2x + C 1 sin2 x · cos2 x dx = sin2 x + cos2 x sin2 x cos2 x dx = 1 cos2 x + 1 sin2 x dx = tg x − ctg x + C МАТЕМАТИК-2
 • 68. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ sin x · cos 3xdx = 1 2 (sin 4x − sin 2x)dx = 1 2 · 4 sin 4xd(4x) − 1 2 · 2 sin 2xd(2x = 1 8 cos 4x + 1 4 cos 2x + C 1 sin2 x · cos2 x dx = sin2 x + cos2 x sin2 x cos2 x dx = 1 cos2 x + 1 sin2 x dx = tg x − ctg x + C МАТЕМАТИК-2
 • 69. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ sin x · cos 3xdx = 1 2 (sin 4x − sin 2x)dx = 1 2 · 4 sin 4xd(4x) − 1 2 · 2 sin 2xd(2x = 1 8 cos 4x + 1 4 cos 2x + C 1 sin2 x · cos2 x dx = sin2 x + cos2 x sin2 x cos2 x dx = 1 cos2 x + 1 sin2 x dx = tg x − ctg x + C МАТЕМАТИК-2
 • 70. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ sin x · cos 3xdx = 1 2 (sin 4x − sin 2x)dx = 1 2 · 4 sin 4xd(4x) − 1 2 · 2 sin 2xd(2x = 1 8 cos 4x + 1 4 cos 2x + C 1 sin2 x · cos2 x dx = sin2 x + cos2 x sin2 x cos2 x dx = 1 cos2 x + 1 sin2 x dx = tg x − ctg x + C МАТЕМАТИК-2
 • 71. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ sin x · cos 3xdx = 1 2 (sin 4x − sin 2x)dx = 1 2 · 4 sin 4xd(4x) − 1 2 · 2 sin 2xd(2x = 1 8 cos 4x + 1 4 cos 2x + C 1 sin2 x · cos2 x dx = sin2 x + cos2 x sin2 x cos2 x dx = 1 cos2 x + 1 sin2 x dx = tg x − ctg x + C МАТЕМАТИК-2
 • 72. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ sin x · cos 3xdx = 1 2 (sin 4x − sin 2x)dx = 1 2 · 4 sin 4xd(4x) − 1 2 · 2 sin 2xd(2x = 1 8 cos 4x + 1 4 cos 2x + C 1 sin2 x · cos2 x dx = sin2 x + cos2 x sin2 x cos2 x dx = 1 cos2 x + 1 sin2 x dx = tg x − ctg x + C МАТЕМАТИК-2
 • 73. Интегралчлах үйлдэл Интегралчлалын дүрмүүд Интегралчлалын үндсэн аргууд Задлах арга Жишээ sin x · cos 3xdx = 1 2 (sin 4x − sin 2x)dx = 1 2 · 4 sin 4xd(4x) − 1 2 · 2 sin 2xd(2x = 1 8 cos 4x + 1 4 cos 2x + C 1 sin2 x · cos2 x dx = sin2 x + cos2 x sin2 x cos2 x dx = 1 cos2 x + 1 sin2 x dx = tg x − ctg x + C МАТЕМАТИК-2