1 Історія графічної культури

B

001 Історія графічної культури

Слайд 3. Гра́фіка (нім. Graphik, від грец. γραφικός — «написаний») —
вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів,
використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання
кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму
Слайд 4. Графіка поділяється на такі різновиди:
• станкова — твори, що мають самостійний характер
• прикладна: книжкова та газетно-журнальна
• плакатна
• промислова
• архітектурна
• комп'ютерна
Слайд 5. Станкова графіка – графіка, яка прикрашає приміщення
квартир, галерей. Станкова графіка поширилась, здебільшого, після епохи
Відродження. Вона звертається до традиційних жанрів мистецтва: тематичної
композиції, портрета, пейзажу, натюрморту. Станкові твори друкованої графіки
широко використовуються для оформлення інтер'єрів.
У станковій графіці застосовуються різні композиційні правила, прийоми і
засоби, але вони дають трохи інші результати порівняно із станковим живописом
або скульптурою. Це пов'язано із специфічними особливостями. Основна риса
графічного мистецтва — умовність, яка відрізняється від вирішення живописного
твору або скульптури.
Умовність по-різному проявляється в різних видах графіки. У малюнках
станкової графіки умовність часто зовсім відсутня: форма і об'єм трактуються точно.
Близькі до натури й тональні вирішення. У начерках, де площина тонально не
проробляється, підкреслюються лише вузлові моменти, виділяються основні
контрасти.
Слайд 6. Прикладна графіка - це вид графіки, в якому зображення
отримують друкуванням, як і в гравюрі, але іншими способами. До основних технік
прикладної графіки належить монотипія, диотипія, акватипія, картонна гравюра,
вирізна паперова гравюра, трафаретний естамп, шовкографія, автотипія,
гіпсогравюра, гратографія.
Слайд 7. Плакатна графіка – художній засіб переконання, інформування
(написи, призиви, афіші, реклама)
Плака́т (нім. Plakat, фр. Placard — оголошення, афіша, від plaquer —
наклеїти, лат. placatum — повідомлення, свідоцтво) — різновид графіки.
Витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки. Лаконічне, помітне,
найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконане, як правило на
великому аркуші паперу, виготовляється з рекламною, інформаційною, навчальною
метою. Сучасний плакат — це найчастіше поліграфічне виконання художнього
оригіналу.
Види плакатів
▪ соціальний плакат — плакат, який пропагує базові соціальні цінності. В
соціальному плакаті відображені соціальні прояви особистості, специфіка соціальних
взаємовідносин в суспільстві, значущі соціальні проблеми, загрози та лиха
▪ авторський — це виставковий варіант; ближчий до мистецтва, він глибший
та суб'єктивніший
▪ масовий — безособовий, безіменний; носить спонтанний характер, має
тимчасовий епізодичний контакт з глядачем.
Слайд 8. Промислова графіка, вигляд прикладної художньої графіки. П. р.
обслуговує сферу виробництва і збуту промисловій продукції (товарні ярлики,
фірмові знаки, упаковки, видавничі марки; рекламні видання — каталоги, буклети,
проспекти і ін.) і сферу управління виробництвом (ділові папери — бланки, конверти
і ін.). Промислова графіка відома з давніх часів (клейма, торговельні марки).
Поступово промислова графіка стала окремою галуззю художньої діяльності. її
основні особливості склалися наприкінці 19 ст., коли з'явилися колективи
професійних художників, які працювали у цій галузі (напр., роботи художника П.
Беренса).
Промислова графіка розвивається у тісному зв'язку зі стильовими напрямами
того чи іншого часу (наприклад, модерн, функціоналізм — роботи Г. Байєра, Я.
Чихольда та ін.).
Сучасна промислова графіка в країнах Західної Європи належить до системи
художнього конструювання.
Слайд 9. Креслення архітектора, або Архітектурна графіка— графічний
образ ідеї архітектора в кресленні з масштабом. Це детальна розробка плану
майбутньої будівлі(або саду у ландшафтного архітектора)з використанням умовних
позначок майбутніх фундаментів, стін, пілонів або колон, з позначкою майбутніх
вікон, дверей. Креслення архітектора тісно пов’язане з математичними розрахунками
і вказівками розмірів майбутньої будівлі, співвідношенню його частин (масштаб).
Використовується як в проектуванні нових побудов, так і фіксаційних планів
існуючих або зруйнованих будівель. Сучасну архітектурну графіку поділяють на
класичну і цифрову. Класична виконується олівцями, папером.фарбами. Цифрова
використовує обчислювальні системи.
Слайд 10. Комп'ютерна гра́фіка — 1) розділ інформатики, який вивчає
методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту; 2) вид сучасного
мистецтва, яке також називають цифровим, що входить до загального медіа-арту —
зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і
виводяться засобами обчислювальної техніки,
включаючи апаратні і програмні засоби, рухома комп'ютерна графіка
називається комп'ютерним відео або комп'ютерною анімацією. Робота з
комп'ютерною графікою — один з найпопулярніших напрямків використання
персонального комп'ютера, до того ж виконують цю роботу не тільки професійні
художники і дизайнери. На будь-яких підприємствах іноді виникає необхідність
подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у випуску рекламної
листівки або буклету.
Без комп'ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна
програма. Робота над графікою становить до 90% робочого часу програмістських
колективів, які випускають програми масового використання.
Розрізняють 3 види комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна
графіка і фрактальна графіка. Вони відрізняються принципами формування
зображення при відображенні на екрані монітора або при друці на папері.
Слайд 11. Основні області застосування
Наукова графіка — перші комп'ютери використовувалися лише для
вирішення наукових і виробничих завдань. Щоб краще зрозуміти отримані
результати, виробляли їх графічну обробку, будували графіки, діаграми, креслення
розрахованих конструкцій. Перші графіки на машині отримували в режимі
символьного друку. Потім з'явилися спеціальні пристрої — графопобудовники
(плоттери) для створення креслень і графіків чорнильним пером на папері. Сучасна
наукова комп'ютерна графіка дає можливість проводити обчислювальні
експерименти з наочним поданням їх результатів.
Ділова графіка — область комп'ютерної графіки, призначена для наочного
представлення різних показників роботи установ. Планові показники, звітна
документація, статистичні зведення — для таких об'єктів за допомогою ділової
графіки створюються ілюстративні матеріали. Програмні засоби ділової графіки
включаються до складу електронних таблиць.
Конструкторська графіка використовується в роботі інженерів —
конструкторів, архітекторів, винахідників нової техніки. Цей вид комп'ютерної
графіки є обов'язковим елементом САПР (систем автоматизації проектування).
Засобами конструкторської графіки можна отримувати як плоскі зображення
(проекції, переріз), так і просторові тривимірні зображення.
Ілюстративна графіка — це довільне малювання і креслення на екрані
комп'ютера. Пакети ілюстративній графіки відносяться до прикладного програмного
забезпечення загального призначення. Найпростіші програмні засоби ілюстративної
графіки називаються графічними редакторами.
Художня і рекламна графіка — що стала популярною багато в чому завдяки
телебаченню. За допомогою комп'ютера створюються рекламні ролики, мультфільми,
комп'ютерні ігри, відео уроки, відео презентації. Графічні пакети для цих цілей
вимагають великих ресурсів комп'ютера за швидкодією і пам'яті. Відмінною
особливістю цих графічних пакетів є можливість створення реалістичних зображень
і «рухомих картинок». Отримання малюнків тривимірних об'єктів, їх повороти,
наближення, видалення, деформації пов'язано з великим обсягом обчислень.
Передача освітленості об'єкта в залежності від положення джерела світла, від
розташування тіней, від фактури поверхні, вимагає розрахунків, які враховують
закони оптики.
Комп'ютерна анімація — це отримання рухомих зображень на екрані
дисплея. Художник створює на екрані малюнки початкового і кінцевого положення
рухомих об'єктів, всі проміжні стани розраховує і зображує комп'ютер, виконуючи
розрахунки, що спираються на математичний опис даного виду руху. Отримані
малюнки, що виводяться послідовно на екран з певною частотою, створюють ілюзію
руху.
Мультимедіа — це об'єднання високоякісного зображення на екрані
комп'ютера зі звуковим супроводом. Найбільшого поширення системи мультимедіа
отримали в галузі навчання, реклами, розваг.
Слайд 12. Графічний дизайн — художньо-проектна діяльність по створенню
гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний
дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної
сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності.
Слайд 13. Основні продукти графічного дизайну
Загальноприйняте використання графічного дизайну стосується верстки
багатосторінкових видань (брошури, журнали, книги), створення рекламної
продукції, упаковки і веб-дизайну тощо. Твори графічного дизайну містять багато
елементів та візуальних засобів. Наприклад, в дизайні упаковки для товару
використовують наступні: логотип, ілюстрація, організований текст, форми та колір,
що сприяють єдиному сприйняттю картинки.
- книжкові макетита ілюстрації;
- рекламні та інформаційні плакати;
- графічне рішення листівокта поштових марок;
- оформлення платівок та DVD дисків;
- корпоративний стиль компанії і його основний елемент — логотип;
- буклети, брошури, календаріта інша рекламна поліграфічна продукція;
- упаковки, етикетки, обкладинки;
- сувенірна продукція;
- UI UX дизайн (вебсайти та мобільні додатки).
Слайд 14. Тенденція, тенденційність (від лат. tendo — направляю, прагну) —
можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Слайд 15. Тенденції графічного дизайну в 2019 р
Слайд 16. Ілюстра́ція — зображення, що супроводжує текст літературного
твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. До
винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвалися художниками вручну.
Перша техніка ілюстрацій, що з'явилася після винаходу книгодрукування,
був дереворит. У 16–17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18
столітті з'явилася літографія, значно підвищивши якість зображень.
Окремим різновидом ілюстрацій є
• технічні малюнки,
• діаграми,
• схеми,
• графіки.
Слайд 17. Комп'ютерне мистецтво або цифрове мистецтво (англ. Digital art) —
напрямок медіа-мистецтва, заснований на використанні комп'ютеру, інформаційних
технологій, як основи для художнього твору. Нині поняття комп'ютерного мистецтва
включає в себе як твори традиційного мистецтва, перенесені в нове середовище, на
цифрову основу, яка імітує первісний матеріальний носій (цифрова фотографія), так і
принципово нові види художніх творів, основним середовищем існування яких є
комп'ютерне середовище. Під його визначення вписується і цифровий
живопис (малюнок створюється від початку до кінця на комп'ютері), і
демосцена, pixel art, гіпертекстова література та ін.
Цифрове мистецтво — напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються
і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа
технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі. Цифрове мистецтво
існує одночасно в області мистецтва і в області технології. Відповідно, і мова понять,
якими оперує цей вид мистецтва, ділиться на дві групи. Першу можна позначити як
художню, її термінологія прийшла з галузі образотворчого мистецтва. Це такі
поняття, як стиль, простір, середа, композиція, пропорції, пластика, ритм, колір,
світло, контраст, нюанс, фактура.
Друга група понять — технічна — прийшла в дизайн з області техніки і технологій.
Медіа мистецтво, або медіа арт використовує в якості художнього поля сучасні
комунікативні технології — такі, як Інтернет і будь-який інший вид і формат передачі
сигналу по дротах або через ефір. Мультимедіа, медійне мистецтво, медіакультура —
це терміни і поняття інформаційної епохи, що з’явилися в самому кінці XX в.
Мультимедіа (від латинського multy — множинний і media — середовище, засіб)
дослівно означає «багато середовищ» або «безліч засобів». До «мультимедіа» існував
термін «мультиплікація» — вид кіномистецтва.
Слайд 18. Твори цифрового мистецтва за ступенем інтерактивності
розділяють на інтерактивні та неінтерактивні. До популярних інтерактивних творів
належать: веб-ресурси, мультимедійні підручники, мультимедійні презентації,
комп’ютерні ігри, інтерактивні галереї, музичні ролики тощо. До неінтерактивних
відносять рекламні та соціальні ролики, мультимедійні інсталяції, анімаційни
проекції та ін.
До прикладних видів мультимедійного продукту можна віднести
мультимедійні додатки, з якими безпосередньо працює звичайний користувач
мультимедійного комп’ютера. В першу чергу це комп’ютерні ігри. Також сюди
можна віднести мультимедіа-енциклопедії, відео і аудіоплеєри, програми для
створення презентацій і багато інших. Мультимедійні ігри — такі ігри, в яких гравець
взаємодіє з віртуальним середовищем, побудованим комп’ютером.
Слайд 19. Візуа́льна комуніка́ція — зв'язок шляхом засобів візуалізації, що
визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або
розглянути. Візуальна комунікація частково або повністю покладається на зір, і в
основному представлена або виражена двовимірними зображеннями. Вона включає в
себе: знак, типографіку, графіку, графічний дизайн, ілюстрацію, промисловий
дизайн, рекламу, цифрову анімацію та електронні ресурси.

Recomendados

Kompyuterna_grafika por
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaburich
116 visualizações17 slides
Komp 39 yuterna_grafika (1) por
Komp 39 yuterna_grafika (1)Komp 39 yuterna_grafika (1)
Komp 39 yuterna_grafika (1)burich
200 visualizações17 slides
Kompyuterna_grafika por
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaburich
219 visualizações17 slides
бурич por
буричбурич
буричoksanamk
153 visualizações17 slides
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед... por
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...Дмитро Загура
177 visualizações9 slides
referat por
referatreferat
referatSasha Kushmyruk
883 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 1 Історія графічної культури

посібник отр та от por
посібник отр та отпосібник отр та от
посібник отр та отslavinskiy
1.5K visualizações86 slides
комп'ютерна гр2 por
комп'ютерна гр2комп'ютерна гр2
комп'ютерна гр2mnitsuk
381 visualizações7 slides
комп'ютерна гр por
комп'ютерна гркомп'ютерна гр
комп'ютерна грmnitsuk
205 visualizações7 slides
комп’ютерна графіка por
комп’ютерна графікакомп’ютерна графіка
комп’ютерна графікаslavinskiy
778 visualizações7 slides
посібник окг Ch1 por
посібник окг Ch1посібник окг Ch1
посібник окг Ch1oleg1235
2.4K visualizações91 slides
презентація1 por
презентація1презентація1
презентація1vasja1999hhh
78 visualizações7 slides

Similar a 1 Історія графічної культури(20)

посібник отр та от por slavinskiy
посібник отр та отпосібник отр та от
посібник отр та от
slavinskiy1.5K visualizações
комп'ютерна гр2 por mnitsuk
комп'ютерна гр2комп'ютерна гр2
комп'ютерна гр2
mnitsuk381 visualizações
комп'ютерна гр por mnitsuk
комп'ютерна гркомп'ютерна гр
комп'ютерна гр
mnitsuk205 visualizações
комп’ютерна графіка por slavinskiy
комп’ютерна графікакомп’ютерна графіка
комп’ютерна графіка
slavinskiy778 visualizações
посібник окг Ch1 por oleg1235
посібник окг Ch1посібник окг Ch1
посібник окг Ch1
oleg12352.4K visualizações
презентація1 por vasja1999hhh
презентація1презентація1
презентація1
vasja1999hhh78 visualizações
презентація1 por vasja1999hhh
презентація1презентація1
презентація1
vasja1999hhh99 visualizações
презентація1 por vasja1999hhh
презентація1презентація1
презентація1
vasja1999hhh307 visualizações
графічний редактор por Cshkilniy
графічний редакторграфічний редактор
графічний редактор
Cshkilniy126 visualizações
комп’ютерна графіка por babuch12
комп’ютерна графікакомп’ютерна графіка
комп’ютерна графіка
babuch12490 visualizações
Komp verstka por metallurg056
Komp verstkaKomp verstka
Komp verstka
metallurg056175 visualizações
graphics_1 por kalishnatalka
graphics_1graphics_1
graphics_1
kalishnatalka444 visualizações
основи комп'ютерної графіки por Юлія Харчук
основи комп'ютерної графікиоснови комп'ютерної графіки
основи комп'ютерної графіки
Юлія Харчук2.3K visualizações
Комп'ютерна графіка por udod76
Комп'ютерна графікаКомп'ютерна графіка
Комп'ютерна графіка
udod76457 visualizações
Візуалізація інформації por Oleksandr Bobko
Візуалізація інформаціїВізуалізація інформації
Візуалізація інформації
Oleksandr Bobko3.9K visualizações
Види графіки por vovax
Види графікиВиди графіки
Види графіки
vovax1.9K visualizações
презентація на виробниче por olenanaumcuk3
презентація на виробничепрезентація на виробниче
презентація на виробниче
olenanaumcuk3157 visualizações
комп'ютерна графіка por dimolopachyk
комп'ютерна графікакомп'ютерна графіка
комп'ютерна графіка
dimolopachyk419 visualizações

Mais de basikk077

Інстуктивна карата_Рух козака.docx por
Інстуктивна карата_Рух козака.docxІнстуктивна карата_Рух козака.docx
Інстуктивна карата_Рух козака.docxbasikk077
316 visualizações3 slides
Учнівський розклад por
Учнівський розкладУчнівський розклад
Учнівський розкладbasikk077
203 visualizações5 slides
Учнівський розклад 2023-2024 por
Учнівський розклад 2023-2024Учнівський розклад 2023-2024
Учнівський розклад 2023-2024basikk077
15 visualizações5 slides
Робота з презентаціями (поглиблено) por
Робота з презентаціями (поглиблено)Робота з презентаціями (поглиблено)
Робота з презентаціями (поглиблено)basikk077
413 visualizações2 slides
Конспект-3 por
Конспект-3Конспект-3
Конспект-3basikk077
307 visualizações8 slides
Конспект-2 por
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2basikk077
559 visualizações11 slides

Mais de basikk077(14)

Інстуктивна карата_Рух козака.docx por basikk077
Інстуктивна карата_Рух козака.docxІнстуктивна карата_Рух козака.docx
Інстуктивна карата_Рух козака.docx
basikk077316 visualizações
Учнівський розклад por basikk077
Учнівський розкладУчнівський розклад
Учнівський розклад
basikk077203 visualizações
Учнівський розклад 2023-2024 por basikk077
Учнівський розклад 2023-2024Учнівський розклад 2023-2024
Учнівський розклад 2023-2024
basikk07715 visualizações
Робота з презентаціями (поглиблено) por basikk077
Робота з презентаціями (поглиблено)Робота з презентаціями (поглиблено)
Робота з презентаціями (поглиблено)
basikk077413 visualizações
Конспект-3 por basikk077
Конспект-3Конспект-3
Конспект-3
basikk077307 visualizações
Конспект-2 por basikk077
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2
basikk077559 visualizações
2 алгортми por basikk077
2 алгортми2 алгортми
2 алгортми
basikk0773.8K visualizações
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту por basikk077
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту
basikk0771.1K visualizações
09к 21-пошук інформації в інтернеті por basikk077
09к 21-пошук інформації в інтернеті09к 21-пошук інформації в інтернеті
09к 21-пошук інформації в інтернеті
basikk077860 visualizações
використання браузера por basikk077
використання браузеравикористання браузера
використання браузера
basikk0772K visualizações
служби інтернету por basikk077
служби інтернетуслужби інтернету
служби інтернету
basikk0775.7K visualizações
20 internet por basikk077
20 internet20 internet
20 internet
basikk077346 visualizações
ДНЗ 27 м.Рівне por basikk077
ДНЗ 27 м.РівнеДНЗ 27 м.Рівне
ДНЗ 27 м.Рівне
basikk0771.7K visualizações
ЗНО 2016 por basikk077
ЗНО 2016ЗНО 2016
ЗНО 2016
basikk077244 visualizações

Último

vidatki 01-10.2023.pdf por
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 visualizações3 slides
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
36 visualizações10 slides
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 visualizações14 slides
Č-UKencik.na web..pptx por
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptxsavcenkoalena
25 visualizações38 slides
11 компетентностей НУШ.pdf por
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdfolha1koval
32 visualizações3 slides
Фіз-ра.pdf por
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 visualizações15 slides

Último(19)

vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform728 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 visualizações
Č-UKencik.na web..pptx por savcenkoalena
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 visualizações
11 компетентностей НУШ.pdf por olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 visualizações
Фіз-ра.pdf por ssuser7541ef1
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações
Методичний річний 23-24.doc por home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 visualizações
ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
структура МР 23-24.pptx por home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1411 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 visualizações
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf por olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 visualizações
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf por olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 visualizações

1 Історія графічної культури

 • 1. Слайд 3. Гра́фіка (нім. Graphik, від грец. γραφικός — «написаний») — вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму Слайд 4. Графіка поділяється на такі різновиди: • станкова — твори, що мають самостійний характер • прикладна: книжкова та газетно-журнальна • плакатна • промислова • архітектурна • комп'ютерна Слайд 5. Станкова графіка – графіка, яка прикрашає приміщення квартир, галерей. Станкова графіка поширилась, здебільшого, після епохи Відродження. Вона звертається до традиційних жанрів мистецтва: тематичної композиції, портрета, пейзажу, натюрморту. Станкові твори друкованої графіки широко використовуються для оформлення інтер'єрів. У станковій графіці застосовуються різні композиційні правила, прийоми і засоби, але вони дають трохи інші результати порівняно із станковим живописом або скульптурою. Це пов'язано із специфічними особливостями. Основна риса графічного мистецтва — умовність, яка відрізняється від вирішення живописного твору або скульптури. Умовність по-різному проявляється в різних видах графіки. У малюнках станкової графіки умовність часто зовсім відсутня: форма і об'єм трактуються точно. Близькі до натури й тональні вирішення. У начерках, де площина тонально не проробляється, підкреслюються лише вузлові моменти, виділяються основні контрасти. Слайд 6. Прикладна графіка - це вид графіки, в якому зображення отримують друкуванням, як і в гравюрі, але іншими способами. До основних технік прикладної графіки належить монотипія, диотипія, акватипія, картонна гравюра, вирізна паперова гравюра, трафаретний естамп, шовкографія, автотипія, гіпсогравюра, гратографія. Слайд 7. Плакатна графіка – художній засіб переконання, інформування (написи, призиви, афіші, реклама) Плака́т (нім. Plakat, фр. Placard — оголошення, афіша, від plaquer — наклеїти, лат. placatum — повідомлення, свідоцтво) — різновид графіки.
 • 2. Витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки. Лаконічне, помітне, найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконане, як правило на великому аркуші паперу, виготовляється з рекламною, інформаційною, навчальною метою. Сучасний плакат — це найчастіше поліграфічне виконання художнього оригіналу. Види плакатів ▪ соціальний плакат — плакат, який пропагує базові соціальні цінності. В соціальному плакаті відображені соціальні прояви особистості, специфіка соціальних взаємовідносин в суспільстві, значущі соціальні проблеми, загрози та лиха ▪ авторський — це виставковий варіант; ближчий до мистецтва, він глибший та суб'єктивніший ▪ масовий — безособовий, безіменний; носить спонтанний характер, має тимчасовий епізодичний контакт з глядачем. Слайд 8. Промислова графіка, вигляд прикладної художньої графіки. П. р. обслуговує сферу виробництва і збуту промисловій продукції (товарні ярлики, фірмові знаки, упаковки, видавничі марки; рекламні видання — каталоги, буклети, проспекти і ін.) і сферу управління виробництвом (ділові папери — бланки, конверти і ін.). Промислова графіка відома з давніх часів (клейма, торговельні марки). Поступово промислова графіка стала окремою галуззю художньої діяльності. її основні особливості склалися наприкінці 19 ст., коли з'явилися колективи професійних художників, які працювали у цій галузі (напр., роботи художника П. Беренса). Промислова графіка розвивається у тісному зв'язку зі стильовими напрямами того чи іншого часу (наприклад, модерн, функціоналізм — роботи Г. Байєра, Я. Чихольда та ін.). Сучасна промислова графіка в країнах Західної Європи належить до системи художнього конструювання. Слайд 9. Креслення архітектора, або Архітектурна графіка— графічний образ ідеї архітектора в кресленні з масштабом. Це детальна розробка плану майбутньої будівлі(або саду у ландшафтного архітектора)з використанням умовних позначок майбутніх фундаментів, стін, пілонів або колон, з позначкою майбутніх вікон, дверей. Креслення архітектора тісно пов’язане з математичними розрахунками і вказівками розмірів майбутньої будівлі, співвідношенню його частин (масштаб). Використовується як в проектуванні нових побудов, так і фіксаційних планів існуючих або зруйнованих будівель. Сучасну архітектурну графіку поділяють на класичну і цифрову. Класична виконується олівцями, папером.фарбами. Цифрова використовує обчислювальні системи.
 • 3. Слайд 10. Комп'ютерна гра́фіка — 1) розділ інформатики, який вивчає методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту; 2) вид сучасного мистецтва, яке також називають цифровим, що входить до загального медіа-арту — зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і виводяться засобами обчислювальної техніки, включаючи апаратні і програмні засоби, рухома комп'ютерна графіка називається комп'ютерним відео або комп'ютерною анімацією. Робота з комп'ютерною графікою — один з найпопулярніших напрямків використання персонального комп'ютера, до того ж виконують цю роботу не тільки професійні художники і дизайнери. На будь-яких підприємствах іноді виникає необхідність подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у випуску рекламної листівки або буклету. Без комп'ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна програма. Робота над графікою становить до 90% робочого часу програмістських колективів, які випускають програми масового використання. Розрізняють 3 види комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка. Вони відрізняються принципами формування зображення при відображенні на екрані монітора або при друці на папері. Слайд 11. Основні області застосування Наукова графіка — перші комп'ютери використовувалися лише для вирішення наукових і виробничих завдань. Щоб краще зрозуміти отримані результати, виробляли їх графічну обробку, будували графіки, діаграми, креслення розрахованих конструкцій. Перші графіки на машині отримували в режимі символьного друку. Потім з'явилися спеціальні пристрої — графопобудовники (плоттери) для створення креслень і графіків чорнильним пером на папері. Сучасна наукова комп'ютерна графіка дає можливість проводити обчислювальні експерименти з наочним поданням їх результатів. Ділова графіка — область комп'ютерної графіки, призначена для наочного представлення різних показників роботи установ. Планові показники, звітна документація, статистичні зведення — для таких об'єктів за допомогою ділової графіки створюються ілюстративні матеріали. Програмні засоби ділової графіки включаються до складу електронних таблиць. Конструкторська графіка використовується в роботі інженерів — конструкторів, архітекторів, винахідників нової техніки. Цей вид комп'ютерної графіки є обов'язковим елементом САПР (систем автоматизації проектування). Засобами конструкторської графіки можна отримувати як плоскі зображення (проекції, переріз), так і просторові тривимірні зображення. Ілюстративна графіка — це довільне малювання і креслення на екрані комп'ютера. Пакети ілюстративній графіки відносяться до прикладного програмного
 • 4. забезпечення загального призначення. Найпростіші програмні засоби ілюстративної графіки називаються графічними редакторами. Художня і рекламна графіка — що стала популярною багато в чому завдяки телебаченню. За допомогою комп'ютера створюються рекламні ролики, мультфільми, комп'ютерні ігри, відео уроки, відео презентації. Графічні пакети для цих цілей вимагають великих ресурсів комп'ютера за швидкодією і пам'яті. Відмінною особливістю цих графічних пакетів є можливість створення реалістичних зображень і «рухомих картинок». Отримання малюнків тривимірних об'єктів, їх повороти, наближення, видалення, деформації пов'язано з великим обсягом обчислень. Передача освітленості об'єкта в залежності від положення джерела світла, від розташування тіней, від фактури поверхні, вимагає розрахунків, які враховують закони оптики. Комп'ютерна анімація — це отримання рухомих зображень на екрані дисплея. Художник створює на екрані малюнки початкового і кінцевого положення рухомих об'єктів, всі проміжні стани розраховує і зображує комп'ютер, виконуючи розрахунки, що спираються на математичний опис даного виду руху. Отримані малюнки, що виводяться послідовно на екран з певною частотою, створюють ілюзію руху. Мультимедіа — це об'єднання високоякісного зображення на екрані комп'ютера зі звуковим супроводом. Найбільшого поширення системи мультимедіа отримали в галузі навчання, реклами, розваг. Слайд 12. Графічний дизайн — художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності. Слайд 13. Основні продукти графічного дизайну Загальноприйняте використання графічного дизайну стосується верстки багатосторінкових видань (брошури, журнали, книги), створення рекламної продукції, упаковки і веб-дизайну тощо. Твори графічного дизайну містять багато елементів та візуальних засобів. Наприклад, в дизайні упаковки для товару використовують наступні: логотип, ілюстрація, організований текст, форми та колір, що сприяють єдиному сприйняттю картинки. - книжкові макетита ілюстрації; - рекламні та інформаційні плакати; - графічне рішення листівокта поштових марок; - оформлення платівок та DVD дисків; - корпоративний стиль компанії і його основний елемент — логотип; - буклети, брошури, календаріта інша рекламна поліграфічна продукція;
 • 5. - упаковки, етикетки, обкладинки; - сувенірна продукція; - UI UX дизайн (вебсайти та мобільні додатки). Слайд 14. Тенденція, тенденційність (від лат. tendo — направляю, прагну) — можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку. Слайд 15. Тенденції графічного дизайну в 2019 р Слайд 16. Ілюстра́ція — зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. До винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвалися художниками вручну. Перша техніка ілюстрацій, що з'явилася після винаходу книгодрукування, був дереворит. У 16–17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18 столітті з'явилася літографія, значно підвищивши якість зображень. Окремим різновидом ілюстрацій є • технічні малюнки, • діаграми, • схеми, • графіки. Слайд 17. Комп'ютерне мистецтво або цифрове мистецтво (англ. Digital art) — напрямок медіа-мистецтва, заснований на використанні комп'ютеру, інформаційних технологій, як основи для художнього твору. Нині поняття комп'ютерного мистецтва включає в себе як твори традиційного мистецтва, перенесені в нове середовище, на цифрову основу, яка імітує первісний матеріальний носій (цифрова фотографія), так і принципово нові види художніх творів, основним середовищем існування яких є комп'ютерне середовище. Під його визначення вписується і цифровий живопис (малюнок створюється від початку до кінця на комп'ютері), і демосцена, pixel art, гіпертекстова література та ін. Цифрове мистецтво — напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі. Цифрове мистецтво існує одночасно в області мистецтва і в області технології. Відповідно, і мова понять, якими оперує цей вид мистецтва, ділиться на дві групи. Першу можна позначити як художню, її термінологія прийшла з галузі образотворчого мистецтва. Це такі поняття, як стиль, простір, середа, композиція, пропорції, пластика, ритм, колір, світло, контраст, нюанс, фактура. Друга група понять — технічна — прийшла в дизайн з області техніки і технологій. Медіа мистецтво, або медіа арт використовує в якості художнього поля сучасні комунікативні технології — такі, як Інтернет і будь-який інший вид і формат передачі
 • 6. сигналу по дротах або через ефір. Мультимедіа, медійне мистецтво, медіакультура — це терміни і поняття інформаційної епохи, що з’явилися в самому кінці XX в. Мультимедіа (від латинського multy — множинний і media — середовище, засіб) дослівно означає «багато середовищ» або «безліч засобів». До «мультимедіа» існував термін «мультиплікація» — вид кіномистецтва. Слайд 18. Твори цифрового мистецтва за ступенем інтерактивності розділяють на інтерактивні та неінтерактивні. До популярних інтерактивних творів належать: веб-ресурси, мультимедійні підручники, мультимедійні презентації, комп’ютерні ігри, інтерактивні галереї, музичні ролики тощо. До неінтерактивних відносять рекламні та соціальні ролики, мультимедійні інсталяції, анімаційни проекції та ін. До прикладних видів мультимедійного продукту можна віднести мультимедійні додатки, з якими безпосередньо працює звичайний користувач мультимедійного комп’ютера. В першу чергу це комп’ютерні ігри. Також сюди можна віднести мультимедіа-енциклопедії, відео і аудіоплеєри, програми для створення презентацій і багато інших. Мультимедійні ігри — такі ігри, в яких гравець взаємодіє з віртуальним середовищем, побудованим комп’ютером. Слайд 19. Візуа́льна комуніка́ція — зв'язок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або розглянути. Візуальна комунікація частково або повністю покладається на зір, і в основному представлена або виражена двовимірними зображеннями. Вона включає в себе: знак, типографіку, графіку, графічний дизайн, ілюстрацію, промисловий дизайн, рекламу, цифрову анімацію та електронні ресурси.