O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Za Moju M.

555 visualizações

Publicada em

Publicada em: Turismo, Tecnologia
  • Login to see the comments

Za Moju M.

  1. 1. Za moju M.
  2. 2. <ul><li>Zbr oj sve svoje pobjede i gre š ke, poraze, nadanja, sve rije č i te š ke. Na papir stav i sva sv oja tra ž enja neke velike sre ć e prepune dizanja i ga ž enja i podv uc i crtu ispod toga svega i zapitaj samu sebe: Ž aliti?! Zbog č ega? </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Prekri ž i u jednom potezu ruke sve one koji su t i obe ć avali mirne luke i kleli se da ć e skinuti t i zvijezde sa neba, </li></ul><ul><li>... ali, ne... To nije ono š to t e b i treba. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Tv oja je sre ć a negdje u t e b i, raste u svim tv ojim osmjesima koji su sakriveni i za svaki tu ž ni dan koji je ikada svanuo, sač uva la si jedan osmjeh koji nikada nije planuo. Svaku suzu koju s i ikada pustila, nadomjesti jednim osmjehom koji s i propustila i izravna j ra č une sama sa sobom, izjedna č i rije č i ''dobrodo š la'' i ''zbogom'',zaplje šći svim svojim gre š kama, porazima i padovima, svim svojim snovima o dalekim gradovima. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Kona č no vidi koliko s i blizu nekoj novoj ljepoti ž ivota, glasno zapjeva j svojoj slobodi i vikni: divota! Koliko ljubavi jo š u teb i ima, koliko pjesama, </li></ul><ul><li>koliko rima... Posprem i sobu, bacam ovo i o n o... Na mjesto starih stvari stav i sve novo. I krevet t i nekako sjaji u tom svemu, toliko ćeš krasnih snova jo š usniti u njemu! </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Gdje god je bilo crno, sada je bijelo. Sve š to je bilo pola, sada je cijelo. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Zbr o j i sve gre š ke i samo s e nasmije ši , jer u suznim o č ima jo š sre ć u ti krije š . Nis i jo š ni dala sve š to mo žeš dati, ni nezna š jo š sve š to tek ćeš znati, tek negdje t e tv oje sunce č eka i mladost je tv oja tek potekla rijeka. Kada pogleda š na sve, ne, nije t i ž ao. Hvala ž ivotu š to sve gre š ke t i je dao. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Jer sada samo dalje ide š jo š pametnija i ruku na srce... Nikada sretnija. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>K. K. </li></ul>

×