Olhar marianne-ses2011

220 visualizações

Publicada em

Apresentação da pesquisa "O Olhar de Marianne: Um estudo sobre o voyeurismo em um conto de Anäis Ninn", apresentado no II Seminário Enlaçando Sexualidades.

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Olhar marianne-ses2011

  1. 1. MMaarriiaannnnee ((ccoonnttoo pprreesseennttee nnoo lliivvrroo ““DDeellttaa ddee vvêênnuuss:: hhiissttóórriiaass eerróóttiiccaass””)) AA ppeerrssoonnaaggeemm ttííttuulloo ddoo ccoonnttoo éé uummaa ppiinnttoorraa qquuee ccoommpplleemmeennttaa aa rreennddaa ddaattiillooggrraaffaannddoo ooss ccoonnttooss eerróóttiiccooss ddee AAnnaaïïss NNiinn.. UUmm ddiiaa,, AAnnaaïïss NNiinn cchheeggaa aaoo eessttúúddiioo ddeellaa ee eennccoonnttrraa uumm mmaannuussccrriittoo eemm qquuee MMaarriiaannnnee ccoonnttaa oo sseeuu eennvvoollvviimmeennttoo eerróóttiiccoo ccoomm FFrreedd,, nnoo qquuaall eessttaavvaa bbaasseeaaddoo nnoo jjooggoo ddee eexxiibbiicciioonniissmmoo // vvooyyeeuurriissmmoo
  2. 2. Marianne conseguia corresponder, mmaass ddee aallgguumm mmooddoo aaqquuiilloo nnããoo ssaattiissffaazziiaa aa vvoorraacciiddaaddee ppeelloo ccoorrppoo ddeellee,, ppoorr sseeuu sseexxoo,, ee eellaa aannssiiaavvaa sseerr ppoossssuuííddaa ppoorr eellee mmaaiiss ccoommpplleettaammeennttee,, sseerr ppeenneettrraaddaa.. ((…………………………………………………………)) sseennttiiuu qquuee jjaammaaiiss ssuuppeerraarriiaa aa ppaassssiivviiddaaddee ddeellee.. CChhoorroouu uumm ppoouuccoo,, sseennttiiddoo--ssee ttrraaííddaa ccoommoo mmuullhheerr.. CCoonnttuuddoo,, eellaa oo aammaavvaa..
  3. 3. (…) era um homem daquele ttiippoo eessttáá iinntteerreessssaaddoo aappeennaass eemm qquuee eeuu oollhhee ppaarraa eellee.. ((…………………………………………………………)) EEllee eessttaavvaa ssee ddeessppiinnddoo ddee mmaanneeiirraa eessppaannttoossaammeennttee ccaallccuullaaddaa ((……)) EEllee hhaavviiaa ttiirraaddoo oo ccaassaaccoo,, aa ccaammiissaa,, ooss ssaappaattooss,, aass mmeeiiaass.. SSóó rreessttaavvaamm aass ccaallççaass.. EEllee aass sseegguurroouu ccoommoo uummaa ssttrriipptteeaasseerr sseegguurraa aass ddoobbrraass ddee sseeuu vveessttiiddoo,, aaiinnddaa mmee oollhhaannddoo.. ((……)) EEnnttããoo eellee ssee iinncclliinnoouu,, aabbrriiuu oo cciinnttoo,, ee aass ccaallççaass eessccoorrrreeggaarraamm.. FFiiccoouu ccoommpplleettaammeennttee nnuu ddiiaannttee ddee mmiimm ee nnoo mmaaiiss óóbbvviioo eessttaaddoo ddee eexxcciittaaççããoo sseexxuuaall..
  4. 4. CCoonnssiiddeerraaççõõeess FFiinnaaiiss O erotismo é multifacetado e humano, longe de representar oo iinnssttiinnttoo sseexxuuaall ddee rreepprroodduuççããoo ddaa eessppéécciiee,, oo eerroottiissmmoo mmoossttrraa qquuee aa sseexxuuaalliiddaaddee hhuummaannaa ttaammbbéémm éé ppooddeerr,, pprraazzeerr,, ccrriiaaççããoo,, ppoorrttaannttoo,, mmúúllttiippllaa.. PPooddee sseerr vviivviiddoo aattrraavvééss ddoo oollhhaarr,, ccoommoo ooccoorrrreeuu ccoomm ooss ppeerrssoonnaaggeennss MMaarriiaannnnee ee FFrreedd.. AAlléémm ddooss ggeenniittaaiiss,, oo ccoorrppoo ee aa aallmmaa ssee ccoonnffiigguurraamm ccoommoo zzoonnaass eerróóggeennaass,, ccoonnffoorrmmee oobbsseerrvvaa VVaattssyyaayyaannaa,, nnoo KKaammaa-- SSuuttrraa,, aaoo mmoossttrraarr qquuee KKaammaa,, eenntteennddiiddoo ccoommoo uummaa aammáállggaammaa ddee aammoorr,, ggoozzoo ee pprraazzeerr sseennssuuaall,, oo DDhhaarrmmaa,, vviirrttuuddee ee vviiddaa eessppiirriittuuaall ee oo AArrtthhaa,, aaqquuiissiiççããoo ddaa rriiqquueezzaa mmaatteerriiaall,, eessttããoo jjuunnttooss ccoommoo ooss ffiinnss ddaa eexxiissttêênncciiaa hhuummaannaa.. AA mmuullttiipplliicciiddaaddee ttaammbbéémm eessttáá nnaa mmaanneeiirraa ccoommoo ooss ggêênneerrooss hhuummaannooss eennxxeerrggaamm oo eerroottiissmmoo.. FFrraanncceessccoo AAllbbeerroonnii ddeemmoonnssttrraa eemm sseeuu lliivvrroo OO eerroottiissmmoo qquuee hhoommeennss ee mmuullhheerreess eexxppeerriimmeennttaamm oo eerroottiissmmoo ddee ffoorrmmaa ddiiffeerreennttee:: HHoommeennss ssããoo vviissuuaaiiss ee ddeessccoonnttíínnuuooss,, eennqquuaannttoo aass mmuullhheerreess bbuussccaamm aa ccoonnttiinnuuiiddaaddee ee oouuttrrooss sseennttiiddooss.. EEssttaa ddiiffeerreennççaa éé eevviiddeennttee oo ccoommppoorrttaammeennttoo ccoonnttrraassttaannttee ddee FFrreedd ee ddee MMaarriiaannnnee.. DDeeppooiiss ddee AAnnaaïïss NNiinn,, oouuttrraass aauuttoorraass,, ddoo ppoorrttee ddee HHiillddaa HHiisstt,, TTrriissttaann TTaaoorrmmiinnoo,, AAnnaa FFeerrrreeiirraa,, PPaauulliinnee RReeaaggee,, CCaatthheerriinnee MMiilllleett,, uussaarraamm ddaa ppeennaa ppaarraa eexxpprreessssaarr sseeuuss ddeesseejjooss ee ssuuaa sseexxuuaalliiddaaddee.. SSeerráá qquuee eessttaa ppeerrssppeeccttiivvaa aaiinnddaa ssee mmaanntteemm?? EEssttee éé oo ppaappeell ppaarraa uummaa ffuuttuurraa ppeessqquuiissaa aa rreessppeeiittoo,, ppaarraa aabbeerr aa aapplliiccaaççããoo ddeessssee mmooddeelloo aass oouuttrraass eerróóttiiccaass ddee aauuttoorriiaa ffeemmiinniinnaa,, ppooddee ccoonnffiirrmmaarr oouu nnããoo eessttaa tteeoorriiaa..
  5. 5. CCoonnssiiddeerraaççõõeess FFiinnaaiiss O erotismo é multifacetado e humano, longe de representar oo iinnssttiinnttoo sseexxuuaall ddee rreepprroodduuççããoo ddaa eessppéécciiee,, oo eerroottiissmmoo mmoossttrraa qquuee aa sseexxuuaalliiddaaddee hhuummaannaa ttaammbbéémm éé ppooddeerr,, pprraazzeerr,, ccrriiaaççããoo,, ppoorrttaannttoo,, mmúúllttiippllaa.. PPooddee sseerr vviivviiddoo aattrraavvééss ddoo oollhhaarr,, ccoommoo ooccoorrrreeuu ccoomm ooss ppeerrssoonnaaggeennss MMaarriiaannnnee ee FFrreedd.. AAlléémm ddooss ggeenniittaaiiss,, oo ccoorrppoo ee aa aallmmaa ssee ccoonnffiigguurraamm ccoommoo zzoonnaass eerróóggeennaass,, ccoonnffoorrmmee oobbsseerrvvaa VVaattssyyaayyaannaa,, nnoo KKaammaa-- SSuuttrraa,, aaoo mmoossttrraarr qquuee KKaammaa,, eenntteennddiiddoo ccoommoo uummaa aammáállggaammaa ddee aammoorr,, ggoozzoo ee pprraazzeerr sseennssuuaall,, oo DDhhaarrmmaa,, vviirrttuuddee ee vviiddaa eessppiirriittuuaall ee oo AArrtthhaa,, aaqquuiissiiççããoo ddaa rriiqquueezzaa mmaatteerriiaall,, eessttããoo jjuunnttooss ccoommoo ooss ffiinnss ddaa eexxiissttêênncciiaa hhuummaannaa.. AA mmuullttiipplliicciiddaaddee ttaammbbéémm eessttáá nnaa mmaanneeiirraa ccoommoo ooss ggêênneerrooss hhuummaannooss eennxxeerrggaamm oo eerroottiissmmoo.. FFrraanncceessccoo AAllbbeerroonnii ddeemmoonnssttrraa eemm sseeuu lliivvrroo OO eerroottiissmmoo qquuee hhoommeennss ee mmuullhheerreess eexxppeerriimmeennttaamm oo eerroottiissmmoo ddee ffoorrmmaa ddiiffeerreennttee:: HHoommeennss ssããoo vviissuuaaiiss ee ddeessccoonnttíínnuuooss,, eennqquuaannttoo aass mmuullhheerreess bbuussccaamm aa ccoonnttiinnuuiiddaaddee ee oouuttrrooss sseennttiiddooss.. EEssttaa ddiiffeerreennççaa éé eevviiddeennttee oo ccoommppoorrttaammeennttoo ccoonnttrraassttaannttee ddee FFrreedd ee ddee MMaarriiaannnnee.. DDeeppooiiss ddee AAnnaaïïss NNiinn,, oouuttrraass aauuttoorraass,, ddoo ppoorrttee ddee HHiillddaa HHiisstt,, TTrriissttaann TTaaoorrmmiinnoo,, AAnnaa FFeerrrreeiirraa,, PPaauulliinnee RReeaaggee,, CCaatthheerriinnee MMiilllleett,, uussaarraamm ddaa ppeennaa ppaarraa eexxpprreessssaarr sseeuuss ddeesseejjooss ee ssuuaa sseexxuuaalliiddaaddee.. SSeerráá qquuee eessttaa ppeerrssppeeccttiivvaa aaiinnddaa ssee mmaanntteemm?? EEssttee éé oo ppaappeell ppaarraa uummaa ffuuttuurraa ppeessqquuiissaa aa rreessppeeiittoo,, ppaarraa aabbeerr aa aapplliiccaaççããoo ddeessssee mmooddeelloo aass oouuttrraass eerróóttiiccaass ddee aauuttoorriiaa ffeemmiinniinnaa,, ppooddee ccoonnffiirrmmaarr oouu nnããoo eessttaa tteeoorriiaa..

×