O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
The Inspiration Company AB
office: +46-8-5000 54 30 | fax: +46-8-5000 54 31
mail: info@inspirationcompany.se
Hammarby Fabr...
The Inspiration Company AB
office: +46-8-5000 54 30 | fax: +46-8-5000 54 31
mail: info@inspirationcompany.se
Hammarby Fabr...
The Inspiration Company AB
office: +46-8-5000 54 30 | fax: +46-8-5000 54 31
mail: info@inspirationcompany.se
Hammarby Fabr...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nycklar för en framgångsrik belöningsstrategi

Att sätta motivation i system leder till effekter - Implementering av belöningssystem leder till ökad motivation

  • Entre para ver os comentários

Nycklar för en framgångsrik belöningsstrategi

  1. 1. The Inspiration Company AB office: +46-8-5000 54 30 | fax: +46-8-5000 54 31 mail: info@inspirationcompany.se Hammarby Fabriksväg 23, S-120 30 Stockholm www.inspirationcompany.se Nycklar för en framgångsrik belöningsstrategi Att sätta motivation i system leder till effekter - implementering av belöningssystem leder till ökad motivation” Det finns en rad metoder för att öka motivationen hos medarbetarna på en arbetsplats. Vad krävs för att lyckas? Ett bra förarbete är en av framgångsfaktorerna. För att kunna formulera en framgångsrik belöningsstrategi bör företagsledningen följa en handlingsplan där de bör diskutera följande frågor; 1. Vilka avdelningar, grupper eller divisioner finns inom företaget och hur berörs det? Vilka är företagets framgångsfaktorer? Vad bör göras för att uppnå eller behålla önskad marknadsposition, stämmer dessa framgångsfaktorer med vad som skapar framgång inom branschen? Vilken är företagets övergripande strategi? Vilka är de första indikatorerna som visar på framsteg i identifierade framgångsfaktorer? Vilka är de främsta hoten mot företagets mål? 2. Vilken typ av beroende är nödvändigt hos anställda för att strategin ska lyckas? Hur bör de anställda handla, hur bör de inte agera, vad skall de göra mer av respektive mindre av? I vilken utsträckning vet de anställda hur de ska handla och varför de bör handla på detta sätt? 3. Vad bör programmet innehålla för att framgångsrikt uppfylla sitt syfte? Individuellt eller teambaserat? Hur pass tävlingsinriktat bör programmet vara? Ska det vara mot eget mål eller ska teamen jämföras? Ska det gälla alla eller skräddarsys motivationsprogrammet för varje grupp? 4. Finns det något befintligt belöningssystem och hur fungerar det? Var bör förändringarna ske? Är företagets ledning beredda att lägga ner tid, pengar och ansträngning på att göra dessa förändringar? Hur viktigt är dessa förändringar för företagets fortlevnad? 5 nyckelframgångar för en lyckad belöningsstrategi När frågorna har besvarats hjälper det organisationen att utforma ett effektivt belöningssystem och ett fungerande motivationsprogram. Det primära är hur man investerar i sina medarbetare, inte hur stora investeringarna är. Vilken nytta erhålls för varje investerad krona? 1. Beteende och aktiviteter måste vara tydligt definierade Vår mer än 18 år långa erfarenhet av arbete med motivationsprogram visar att om förarbetet är bra och hygienfaktorerna finns på plats är förutsättningarna goda för att lyckas. Mätbarhet viktigt Ett effektivt program måste vara specifikt. I mätnings- och feedbacksystem ska det vara klart och tydligt definierat vilken typ av beteende man ska besitta i organisationen och vilka aktiviteter som är prioriterade. Vilka resultat som ska uppnås ska vara klart och även vilka beteenden och aktiviteter som krävs ska vara tydligt utformade. 2. Realistiska mål En grundprincip är att målen är förståeliga och realistiska att uppnå. Om man inte riktigt förstår vad som menas med målen eller att de anses allt för svåra att uppnå, kan det leda till att medarbetarna slutar att prestera, eftersom målen ändå är omöjliga att uppnå. En annan orsak till låg prestation kan vara att tidsperioden inte är realistisk. 3. Rätt struktur och rättvist Det är viktigt att se ett motivationsprogram som en strategisk investering. Alltför kortsiktigt blir inte trovärdigt. Ett framgångsrikt program måste vara pålitligt och sättas i system med uppföljning varje månad. Det måste vara utformat och användas på ett sätt så att det uppfyller sitt syfte.
  2. 2. The Inspiration Company AB office: +46-8-5000 54 30 | fax: +46-8-5000 54 31 mail: info@inspirationcompany.se Hammarby Fabriksväg 23, S-120 30 Stockholm www.inspirationcompany.se Hela systemet ska vara smart, kommunikativt och administrativt likväl som kostnadseffektivt. Det finns företag som har delat ut belöning oavsett om individerna har uppnått önskat resultat eller inte. Det får till följd att de anställda förväntade att belöning skulle utfalla varje år och systemet mister därmed sin effekt. Lika förödande är att ha en struktur som gör att det lätt blir samma personer eller team som alltid får största eller enda belöningen. Även här får det förödande effekt med misstro och lågpresterande medarbetare som tror att de ändå inte har chansen. 4. Timing hela vägen För att användandet av belöningar och motivationsprogram ska vara framgångsrikt krävs att timingen är rätt. Feedback och belöningar ska ges så fort som det är möjligt efter ett uppnått mål. Då finns ett samband mellan prestationen och belöningen. Om en individ har två månader på sig att uppnå ett specifikt mål är prestationen som högst de sista veckorna. Timingen har stor betydelse för graden av aktivitet av den anställde, hur brådskande olika ärenden uppfattas och hur starkt fokuset är att prioritera arbetsuppgifterna och/eller aktiviteterna. 5. Gör det enkelt och förståeligt Synen på vad som ska belönas och vilka beteenden och aktiviteter som ska motiveras, bör klargöras av ledningen innan man startar. Min erfarenhet är att man ofta har många områden man vill mäta. Här måste ledningen välja vad som är prioriterat så det blir enkelt att förstå och följa upp. En samsyn måste råda inom organisationen om vad som upplevs som rimliga och godtagbara belöningar, relaterat till prestationen. 6. Fallgropar Vi vill också lyfta upp några av de största fallgroparna. • Ett vanligt förekommande fel är att ledningen har fattat ett beslut om vad som ska mätas och hur detta ska följas upp utan att medarbetarna varit med i beslutet. • Att inte kunna påverka från början leder lätt till mindre engagemang. • Om mätområdet är fel, d v s individen eller teamet inte kan påverka resultatet blir det ofta väldigt negativt. • Att man inte har en struktur som gör att det upplevs rättvist 7. Olika nivåer Här gäller det att tänka till så att alla som ska vara med har samma chans. Om nedbrutna mål och aktiviteter är olika för grupperna inom företaget är det viktigt att hitta en struktur där grupperna inte jämförs med varandra. Exempelvis kan det vara tre nivåer i motivationsprogrammet: Nivå Område Företagsnivå Alla får poäng om företaget uppnår sina mål Avdelning/grupp/team Alla får poäng om teamet lyckats med sina mål Individ Individen får poäng utifrån egna målnycklar Sammanfattning Hygienfaktorerna måste finnas på plats – d v s rimliga marknadslöner, trivsam arbetsmiljö och en hygglig företagskultur (ett motivationsprogram kan hjälpa att bygga det sistnämnda). Om detta fungerar ska strukturen vara ett "win-win", d v s individen och/eller teamet ska känna att man kan påverka och se resultat av sin prestation likväl som företaget tydligt ska se effekterna och kunna ”räkna hem” investeringen. Belöningen kommer att öka när arbetsinsatserna ökar i värde för företaget, marginalnyttan för företaget ökar också för varje tillfälle som den anställde gör en förändring eller utvecklar sin arbetsinsats i någon form. Det primära är naturligtvis också att nyttan och resultatet måste överstiga dess totala kostnad.
  3. 3. The Inspiration Company AB office: +46-8-5000 54 30 | fax: +46-8-5000 54 31 mail: info@inspirationcompany.se Hammarby Fabriksväg 23, S-120 30 Stockholm www.inspirationcompany.se Motivationsprogrammet måste vara utformat på ett sådant sätt att det är lätt administrerat och i hög grad självfinansierat. Lika viktigt är att företagets mål och visioner är tydliga och förståeliga för alla, inte bara företagets ledning. Om det är möjligt ska man alltid sträva efter att bryta ner företagsmålet dels på team- och individnivå så långt det är möjligt men också i så korta perioder som möjligt. Har man ett treårigt mål bör man bryta ner det i etappmål om minst kvartal och har man avvikelser som kommer från omvärldsfaktorer på vägen måste man vara beredd att revidera målen så att de fortfarande är realistiska. Stefan Thorberg VD | Inspiration Director | Expert på Motivation- och Lojality Management Tel: 070-18 33 612 | Epost: stefan@inspirationcompany.se

×