Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty
Próximos SlideShares
Slide thuyet trinh nguyen ngoc phan vanSlide thuyet trinh nguyen ngoc phan van
Carregando em ... 3
1 de 26
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty(20)

Mais de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Anúncio

Último(20)

Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Chính Công Ty

 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING CASE 04: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG (MÃ CHỨNG KHOÁN: ADC - HNX) Hà Nội - 2017
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TBYT ĐÀ NẴNG Cho thông tin doanh nghiệp như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG (ADC: HNX) Đơn vị: triệu đồng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Năm N N-1 N-2 A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 91,679 81,936 67,713 1. Tài sản ngắn hạn 66,306 60,036 62,128 1.1. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25,670 20,863 5,476 1.2. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,250 750 12,500 1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn 16,116 26,372 34,167 1.4. Hàng tồn kho 7,428 9,358 8,372 1.5. Tài sản ngắn hạn khác 2,841 2,692 1,613 2. Tài sản dài hạn 25,373 21,900 5,585 2.1. Các khoản phải thu dài hạn 1,313 2,063 1,246 2.2. Tài sản cố định 2,075 695 1,538 2.3. Bất động sản đầu tư 0 0 0 2.4. Tài sản dơ dang dài hạn 0 17,170 0 2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,000 0 0 2.6. Tài sản dài hạn khác 19,985 1,971 2,801 2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015) 0 0 0 B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 91,679 81,936 67,713 1. Nợ phải trả 46,280 48,674 40,108 1.1. Nợ ngắn hạn 46,259 48,674 40,108 1.2. Nợ dài hạn 21 0 0 2. Vốn chủ sở hữu 45,399 33,262 27,605 2.1. Vốn và các quỹ 45,399 33,262 27,605 2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 - Phân tích ngang: Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp và phân tích BCTC doanh nghiệp? Đưa ra nhận xét, giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính công ty?
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Phần tài sản: Tài sản cố định tăng 1.380 triệu với tỷ lệ tăng 33.4% so với năm N-1 và tăng 537 triệu với tỷ lệ tăng 74.1% so với năm N-2. Mức tăng này hoàn toàn do đầu tư vào máy móc thiết bị nhà xưởng. Còn đầu tư tài chính dài hạn đã giảm hết, chứng tỏ doanh nghiệp đã quan tâm đến việc tăng năng lực công ty, mở rộng kinh doanh và như vậy việc bán các chứng khoản đầu tư ngắn hạn, chi tiêu tiền là hợp lý. Đã đầu tư theo chiều sâu, tăng sức mạnh cạnh tranh.Tài sản đầu tư tài chính ngắn hạng tăng 4.807 triệu với tỷ lệ tăng 81%. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu giảm 10.2560 triệu đồng còn lại các loại tài sản dở dang năm N hầu như không có , hàng tồn kho giảm 1930 triệu đồng tỷ lệ giảm 79% so với năm N-1, và giảm 944 triệu đồng, tỷ lệ giảm 88% so với năm N-2 điều này chứng tỏ doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính và đây cũng là nhiệm vụ chính của đơn vị. Hàng tồn kho, các khoản phải thu tăng thể hiện khả năng chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp có sự tăng lên . Tuy vậy, cần phải xem trong hàng tồn kho có khoản kém, mất phẩm chất hoặc lỗi thời hay không. • Phần nguồn vốn: Nợ phải trả giảm 2.394 triệu với tỷ lệ 95% song đó là tăng nợ dài hạn 21 triệu . Điều này cho thấy để tăng quy mô kinh doanh, doanh nghiệp đã dùng nguồn vốn dài hạn tài trợ. Việc tài trợ này đem lại sự an toàn về mặt tài chính. Vốn chủ sở hữu tăng 12.137 triệu chủ yếu do lợi nhuận chưa phân phối để lại, điều này chứng tỏ kết quả kinh doanh trong năm đã đem lại hiệu quả. - Phân tích dọc: • Về tài sản: do sự biến động của các loại tài sản là khác nhau nên tỷ trọng từng loại tài sản trong tổng tài sản đều có biến động. Tài sản dở dang có tỷ trọng giảm 100% so với năm N-1. Còn tài sản cố định tăng 18.014 triệu đồng tỷ lệ 98%, tương ứng với tỷ trọng của tài sản cố định. Vì đầu tư tài chính ngắn hạn giảm, trong đó giảm nhiều nhất là đầu tư tài chính ngắn hạn và tiền chứng tỏ doanh nghiệp đã dùng tiền và đầu tư ngắn hạn rút bớt để tăng tài sản cố định (phù hợp với nhận xét theo chiều ngang) . Vấn đề cần xem xét là tỷ trọng các loại tài sản như vậy đã hợp lý hay chưa (vốn dùng phân bổ cho các loại tài sản). Như vậy, muốn biết tốc độ quay vòng vốn có được nâng lên và hiệu quả có tăng lên hay không còn phải xem xét hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Xu hướng như vậy là hợp lý và có lợi cho sức cạnh tranh trong tương lai. Nếu điều kiện kinh doanh không thay đổi thì điều kiện như vậy sẽ có nhiều thuận lợi.
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET • Về nguồn vốn: Nợ phải trả có xu hướng giảm 95% cho thấy độ phụ thuộc về tài chính là giảm, song chủ yếu là tăng nợ dài hạn tăng 100%. Còn nợ ngắn hạn lại giảm 95% trong tổng nguồn vốn. Tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu càng giảm cho thấy tuy mức độ phụ thuộc về tài chính có tăng song trong năm tới, khó khăn của doanh nghiệp về tài chính là giảm. Vì nguồn vốn chủ sở hữu tăng, lãi kinh doanh vẫn thu được, năng lực kinh doanh tăng, doanh nghiệp cần chú ý trả nợ dài hạn dần, nếu không lâu dài sẽ bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Về mối quan hệ của các chỉ tiêu cho thấy nguồn vốn chủ sở hữu trong năm là 45.399 triệu đồng, nhỏ hơn tài sản đang sử dụng .Điều này chứng tỏ doanh nghiệp hiện đang phụ thuộc vào bên ngoài. Song nguồn vốn cố định = nguồn vốn của chủ sở hữu + Nợ dài hạn = 45.399 + 21 = 45.420 triệu đồng lại nhỏ hơn tài sản lưu động nhiều điều đó chứng tỏ khả năng thanh toán nhìn chung là tốt . Nợ phải thu nhỏ hơn nợ phải trả thể hiện doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn nhiều hơn là đi chiếm dụng. Phải chăng để thích ứng với quy mô kinh doanh được mở rộng, doanh nghiệp đã mở rộng tín dụng với người mua để phát triển được thị trường. Nếu điều đó là đúng và thực hiện được thì đây là điều tất yếu. Qua bảng trên cho thấy Công ty Cổ Phần Mỹ Thuật và truyền thông mua sắm tài sản bằng vay dài hạn, bổ sung vốn từ lãi kinh doanh, giảm các khoản đầu tư tài chính và dự trữ tiền mặt tổng cộng từ các nguồn trên . Trong đó giảm các khoản đầu tư (có ngắn hạn và dài hạn) là 46.280 triệu đồng, chiếm tỷ trọng đến 50% tổng số nguồn vốn cung cấp trong năm (điều đó cho thấy công ty đã huy động nguồn vốn chủ yếu trong nội bộ). Điều này chứng tỏ để mua sắm tài sản công ty chủ yếu huy động nguồn vốn nội bộ tuy có kết hợp sử dụng nguồn vốn từ bên ngoài, nhưng là vay dài hạn để tăng vốn thường trực phục vụ nhu cầu kinh doanh, còn phần vay ngắn hạn tăng 46.259 triệu Tổng cộng nguồn vốn huy động trong năm là 46.259 triệu, công ty chủ yếu dùng để mua sắm tài sản cố định. Phần còn lại để giảm 1930 triệu, giảm các khoản phải thu 80 triệu và tăng các khoản phải trả. Việc đầu tư tăng tài sản cố định là để tăng năng lực sản xuất và như vậy hàng tồn kho cũng sẽ tăng là điều bình thường. Các khoản phải thu giảm chứng tỏ mức độ chiếm lĩnh thị trường giảm.Qua việc phân tích trên ta đi đến kết luận: công ty đã chú trọng đến đầu tư tài sản cố định để tăng năng lực sản xuất kinh doanh hiện có và thu hẹp lĩnh vực hoạt động (cắt giảm hoạt động đầu tư tài
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET chính), do hoạt động này 2 năm liên tục đều lỗ.Trong năm tới cần chú ý đến sự cân đối giữa các loại tài sản và giảm dần các khoản vay.
 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Năm N N-1 N-2 TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 239,417 201,382 155,740 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 Doanh thu thuần 239,417 201,382 155,740 Giá vốn hàng bán 160,373 135,880 108,046 Lợi nhuận gộp 79,044 65,502 47,693 Doanh thu hoạt động tài chính 820 526 1,407 Chi phí tài chính 277 16 5 Trong đó: Chi phí lãi vay 277 16 5 Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết 0 0 0 Chi phí bán hàng 51,085 43,532 29,498 Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,779 13,790 11,753 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,723 8,690 7,844 Thu nhập khác 745 251 319 Chi phí khác 43 57 104 Lợi nhuận khác 702 193 215 Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015) 0 0 0 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,425 8,884 8,059 Chi phí thuế TNDN 2,167 2,327 2,061 Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,077 2,228 1,996 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 90 99 65 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,257 6,557 5,998 Yêu cầu: 1. Phân tích so sánh dọc và so sánh ngang cáo cáo tài chính và nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua. 2. Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính công ty. 3. Hãy đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Phân tích ngang: Lợi nhuận thuần thuần từ hoạt động kinh doanh năm N tăng 33 triệu đồng so với năm N-1, tương ứng tăng 99% và với năm N-1 tăng 879 triệu
 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET đồng so với năm N, tương ứng tăng 89.9% . Như vậy, nhìn chung về mặt quy mô, lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng đáng kể. – Doanh thu năm N tăng 38.035 triệu đồng, tương ứng tăng 84 % so với năm N-1. - Chi phí tài chính năm N tăng 261 triệu đồng, tương ứng tăng 17,3% so với năm N-1. Giá vốn hàng bán năm N tăng 24.493 triệu đồng, tương ứng tăng 84% so với năm N-1 - Doanh thu hoạt động tài chính năm N tăng 294 triệu đồng, tương tăng 64% so với năm N-1 . - Chi phí bán hàng tăng 7.553 đồng, tương ứng tăng 85% so với năm N-1 . - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5.989 triệu đồng, tương ứng tăng 69.7% so với năm N-1 Sự tăng lên về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chủ yếu do sự giảm về chi phí tài chính đặc biệt là chi phí lãi vay. - Lợi nhuận trước thuế năm N cũng tăng mạnh, cụ thể, tăng 33 triệu đồng, tương ứng tăng 99.6% so với năm N-1, do tốc độ tăng của thu nhập khác nhỏ hơn tốc độ chi phí làm cho lợi nhuận thuần trước thuế có sự tăng khá mạnh về quy mô 2 .Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính công ty - Tỷ trọng giá vốn chiếm phần lớn trong doanh thu, cụ thể, năm N-1 là 66% và năm N-1 là 67%.Tốc độ tăng của giá vốn năm N-1 không tăng nhiều ( tốc độ tăng của giá vốn là 84% trong khi tốc độ tăng của doanh thu là 84%). Nếu như năm N, để tạo ra 100 đồng doanh thu thì mất 84% đồng giá vốn thì năm N-1, để tạo ra 100 đồng doanh thu mất 84% đồng giá vốn, vậy là Công ty truyền thông cần bỏ thêm ra 16 đồng giá vốn/100 đồng doanh thu. Chứng tỏ có sự hao phí trong việc tạo ra doanh thu. - Tỷ trọng của chi phí tài chính năm N-2 chiếm 1 tỷ trọng lớn là 31% nhưng năm N-1 tăng mạnh 59%. Tốc độ tăng của chi phí tài chính lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu cho thấy doanh nghiệp chưa thực hiện những biện pháp giảm chi phí tài chính. Cụ thể, nếu năm 2012, để tạo ra 1 đồng doanh thu cần 25 đồng chi phí tài chính nhưng năm 2013, để tạo ra 100 đồng doanh thu chỉ cần có 14,1 đồng chi phí tài chính, giảm đi hơn 10 đồng. - Tỷ trọng chi phí bán hàng năm N-2 là 3.1 % và năm N-1 là 5.9%.Tốc độ tăng của chi phí bán hàng năm N-1 tăng
 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET nhanh hơn so với năm N tức là năm N-1 để tạo ra 100 đồng doanh thu thì cần 3.1 đồng nhưng năm 2013 để tạo ra 100 đồng doanh thu cần 5.9 đồng, dù tốc độc tăng của CPBH tăn hơn nhiều so với tốc độc tăng của doanh thu nhưng vì tỷ trọng của chi phí BH là nhỏ nên sự ảnh hưởng của việc tăng chi phí này không lớn đến doanh thu. - Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp năm N-1 là 6,97% và năm N là 6,37%. Tốc độ tăng của chi phí quản lý chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu 8 nên có thể nói là mức hao phí chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 giảm so với năm 2012.. - Tỷ trọng LNST năm N là 0.91 %, và năm N là 0.9 %. Tức là, ở năm N-1, cứ 100 đồng doanh thu tạo ra được 0.91 đồng LNST, còn năm 2013 là cứ 100 dồng doanh thu tạo ra được 0.9 đồng LNST. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng chi phí không có chuyển biến tích cực trong doanh nghiệp 3.Hãy đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, muốn tồn tại và phát triển được dù ở bất cứ địa bàn nào, ngành nghề kinh doanh nào, điều kiện kinh doanh ra sao thì chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý của doanh nghiệp phải có kiến thức nhất định về kỹ năng, kỹ thuật ngành nghề mà mình kinh doanh, kiến thức về tổ chức nhân sự trong doanh nghiệp, phải am hiểu kiến thức chính trị, kinh tế - xã hội, công nghệ thì mới có khả năng lãnh đạo, nắm bắt thời cơ và quản lý doanh nghiệp thành công. Giảm bớt những thủ tục về hành chính gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Giảm chi phí đầu vào và gia tăng sản lượng đầu ra và tìm giải pháp tạo điều kiện giúp doanh nghiệp khi mới khởi nghiệp, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế suy thoái, đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề có trình độ cao giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Có cách thức quản lý các doanh nghiệp từ địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở, tránh tình trạng cán bộ địa phương không nắm bắt được tình hình của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý.
 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET SINH VIÊN HOÀN THÀNH BẰNG CÁCH ĐIỀN CÁC BẢNG SAU VÀ PHÂN TÍCH 1. Phân tích so sánh dọc và so sánh ngang cáo cáo tài chính và nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua. - Phân tích ngang: Phần tài sản: Tài sản cố định tăng 1380 triệu với tỷ lệ tăng 33%. Mức tăng này hoàn toàn do đầu tư vào máy móc thiết bị nhà xưởng. Còn đầu tư tài chính dài hạn đã giảm hết, chứng tỏ doanh nghiệp đã quan tâm đến việc tăng năng lực công ty, mở rộng kinh doanh và như vậy việc bán các chứng khoản đầu tư ngắn hạn, chi tiêu tiền là hợp lý. Đã đầu tư theo chiều sâu, tăng sức mạnh cạnh tranh.Tài sản lưu động giảm ,6% tương ứng với 149 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do đầu tư ngắn hạn giảm đến 25,7% tương ứng với 1.340 triệu đồng (7.9%), hàng tồn kho giảm 1930 triệu với tỷ lệ giảm (1.93%) chứng tỏ doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính và đây cũng là nhiệm vụ chính của đơn vị. Hàng tồn kho, các khoản phải thu tăng thể hiện khả năng chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp có sự tăng lên . Tuy vậy, cần phải xem trong hàng tồn kho có khoản kém, mất phẩm chất hoặc lỗi thời hay không. Khả năng trả nợ của khách hàng như thế nào.• • Phần nguồn vốn: Nợ phải trả tăng 860 triệu với tỷ lệ 73.2% song đó là tăng nợ dài hạn 21. Còn nợ ngắn hạn lại giảm 2415 triệu cho thấy để tăng quy mô kinh doanh, doanh nghiệp đã dùng nguồn vốn dài hạn tài trợ. Việc tài trợ này đem lại sự an toàn về mặt tài chính. Vốn chủ sở hữu tăng 80 triệu chủ yếu do lợi nhuận chưa phân phối để lại, điều này chứng tỏ kết quả kinh doanh trong năm đã đem lại hiệu quả. - Phân tích dọc: • Về tài sản: do sự biến động của các loại tài sản là khác nhau nên tỷ trọng từng loại tài sản trong tổng tài sản đều có biến động. Tài sản lưu động có tỷ trọng giảm 21,56% (từ 63,84% đầu năm đến cuối kỳ còn 42,28%). Còn tài sản cố định tăng 21,56%, tương ứng với tỷ trọng của tài sản cố định. Vì đầu tư tài chính ngắn hạn giảm, trong đó giảm
 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET nhiều nhất là đầu tư tài chính ngắn hạn và tiền chứng tỏ doanh nghiệp đã dùng tiền và đầu tư ngắn hạn rút bớt để tăng tài sản cố định (phù hợp với nhận xét theo chiều ngang) . Vấn đề cần xem xét là tỷ trọng các loại tài sản như vậy đã hợp lý hay chưa (vốn dùng phân bổ cho các loại tài sản). Như vậy, muốn biết tốc độ quay vòng vốn có được nâng lên và hiệu quả có tăng lên hay không còn phải xem xét hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Xu hướng như vậy là hợp lý và có lợi cho sức cạnh tranh trong tương lai. Nếu điều kiện kinh doanh không thay đổi thì điều kiện như vậy sẽ có nhiều thuận lợi. • Về nguồn vốn: Nợ phải trả có xu hướng tăng thấy độ phụ thuộc về tài chính là tăng, song chủ yếu là tăng nợ dài hạn (tăng 11,34%: từ 2,61 -> 13,95%). Còn nợ ngắn hạn lại giảm 3,38% trong tổng nguồn vốn. Tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu càng giảm cho thấy tuy mức độ phụ thuộc về tài chính có tăng song trong năm tới, khó khăn của doanh nghiệp về tài chính là giảm. Vì nguồn vốn chủ sở hữu tăng, lãi kinh doanh vẫn thu được, năng lực kinh doanh tăng, doanh nghiệp cần chú ý trả nợ dài hạn dần, nếu không lâu dài sẽ bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Qua bảng trên cho thấy Công ty mua sắm tài sản bằng vay dài hạn, bổ sung vốn từ lãi kinh doanh, giảm các khoản đầu tư tài chính và dự trữ tiền mặt tổng cộng từ các nguồn trên là 4.234 triệu đồng. Trong đó giảm các khoản đầu tư (có ngắn hạn và dài hạn) là 2.940 triệu đồng, chiếm tỷ trọng đến 70% tổng số nguồn vốn cung cấp trong năm (điều đó cho thấy công ty đã huy động nguồn vốn chủ yếu trong nội bộ). Giảm dự trữ tiền mặt 110 triệu và bổ sung vốn từ lợi nhuận 80 triệu. Điều này chứng tỏ để mua sắm tài sản công ty chủ yếu huy động nguồn vốn nội bộ tuy có kết hợp sử dụng nguồn vốn từ bên ngoài, nhưng là vay dài hạn để tăng vốn thường trực phục vụ nhu cầu kinh doanh, còn phần vay ngắn hạn chỉ tăng 100 triệu với tỷ lệ 2,3% tổng số nguồn vốn huy động trong năm . Tổng cộng nguồn vốn huy động trong năm là 4.234 triệu, công ty chủ yếu dùng để mua sắm tài sản cố định (3.794 triệu), với tỷ trọng 87,7% . Phần còn lại để tăng hàng tồn kho 120 triệu, tăng các khoản phải thu 80 triệu và giảm bớt các khoản phải trả. Việc đầu tư tăng tài sản cố định là để tăng năng lực sản xuất và như vậy hàng tồn kho cũng sẽ tăng là điều bình thường. Các khoản phải thu tăng chứng tỏ mức độ chiếm lĩnh thị trường có tăng lên.Qua việc phân tích trên ta đi đến kết luận: công ty đã chú trọng đến đầu tư tài sản cố định để tăng năng lực sản xuất kinh doanh hiện có và
 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET thu hẹp lĩnh vực hoạt động (cắt giảm hoạt động đầu tư tài chính), do hoạt động này 2 năm liên tục đều lỗ.Trong năm tới cần chú ý đến sự cân đối giữa các loại tài sản và giảm dần các khoản vay.
 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Bảng 1: Phân tích so sánh ngang bảng cân đối kế toán công ty………. Chỉ tiêu Năm N Năm N-1 So sánh N/N-1 Năm N-2 So sánh N-1/N-2 +/- % +/- % A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 91,679 81,936 9,833 12% 67,713 14,223 21% 1. Tài sản ngắn hạn 66,306 60,036 6,270 10% 62,128 (2,092) -3% 1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền 25,670 20,863 4,807 23% 5,476 15,387 281% 1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 14,250 750 13,500 1800% 12,500 (11.750) 94% 1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn 16,116 26,372 (10,256) 39% 34,167 (7,795) 23% 1.4. Hàng tồn kho 7,428 9,358 (1,93) 21% 8,372 986 12% 1.5. Tài sản ngắn hạn khác 2,841 2,692 0,149 6% 1,613 1,079 67% 2. Tài sản dài hạn 25,373 21,900 3,473 16% 5,585 16,315 292% 2.1. Các khoản phải thu dài hạn 1,313 2,063 (0,75) 36% 1,246 817 66% 2.2. Tài sản cố định 2,075 695 1,38 199% 1,538 (843) -55% 2.3. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0% 0 0 0% 2.4. Tài sản dở dang dài hạn 0 17,170 (17,17) -100% 0 (17,17) 0% 2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,000 0 2,000 0%% 0 0 0% 2.6. Tài sản dài hạn khác 19,985 1,971 18,014 914% 2,801 (830) -30% 2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015) 0 0 0 0% 0 0 0% B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 91,679 81,936 9,743 12% 67,713 14,223 21% 1. Nợ phải trả 46,280 48,674 (2,394) -5%% 40,108 8,566 21% 1.1. Nợ ngắn hạn 46,259 48,674 (2,415) -5% 40,408 8,566 21% 1.2. Nợ dài hạn 21 0 21 0% 0 0 0% 2. Vốn chủ sở hữu 45,399 33,262 12,137 37% 27,605 5,657 20% 2.1. Vốn và các quỹ 45,399 33,262 12,137 37% 27,605 5.657 20$ 2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0% 0 0 0%
 13. - Phân tích ngang: Phần tài sản: Tài sản cố định tăng 1380 triệu với tỷ lệ tăng 33%. Mức tăng này hoàn toàn do đầu tư vào máy móc thiết bị nhà xưởng. Còn đầu tư tài chính dài hạn đã giảm hết, chứng tỏ doanh nghiệp đã quan tâm đến việc tăng năng lực công ty, mở rộng kinh doanh và như vậy việc bán các chứng khoản đầu tư ngắn hạn, chi tiêu tiền là hợp lý. Đã đầu tư theo chiều sâu, tăng sức mạnh cạnh tranh.Tài sản lưu động giảm ,6% tương ứng với 149 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do đầu tư ngắn hạn giảm đến 25,7% tương ứng với 1.340 triệu đồng (7.9%), hàng tồn kho giảm 1930 triệu với tỷ lệ giảm (1.93%) chứng tỏ doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính và đây cũng là nhiệm vụ chính của đơn vị. Hàng tồn kho, các khoản phải thu tăng thể hiện khả năng chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp có sự tăng lên . Tuy vậy, cần phải xem trong hàng tồn kho có khoản kém, mất phẩm chất hoặc lỗi thời hay không. Khả năng trả nợ của khách hàng như thế nào.• • Phần nguồn vốn: Nợ phải trả tăng 860 triệu với tỷ lệ 73.2% song đó là tăng nợ dài hạn 21. Còn nợ ngắn hạn lại giảm 2415 triệu cho thấy để tăng quy mô kinh doanh, doanh nghiệp đã dùng nguồn vốn dài hạn tài trợ. Việc tài trợ này đem lại sự an toàn về mặt tài chính. Vốn chủ sở hữu tăng 80 triệu chủ yếu do lợi nhuận chưa phân phối để lại, điều này chứng tỏ kết quả kinh doanh trong năm đã đem lại hiệu quả. - Phân tích dọc: • Về tài sản: do sự biến động của các loại tài sản là khác nhau nên tỷ trọng từng loại tài sản trong tổng tài sản đều có biến động. Tài sản lưu động có tỷ trọng giảm 21,56% (từ 63,84% đầu năm đến cuối kỳ còn 42,28%). Còn tài sản cố định tăng 21,56%, tương ứng với tỷ trọng của tài sản cố định. Vì đầu tư tài chính ngắn hạn giảm, trong đó giảm nhiều nhất là đầu tư tài chính ngắn hạn và tiền chứng tỏ doanh nghiệp đã dùng tiền và đầu tư ngắn hạn rút bớt để tăng tài sản cố định (phù hợp với nhận xét theo chiều ngang) . Vấn đề cần xem xét là tỷ trọng các loại tài sản như vậy đã hợp lý hay chưa (vốn dùng phân bổ cho các loại tài sản). Như vậy, muốn biết tốc độ quay vòng vốn có được nâng lên và hiệu quả có tăng lên hay không còn phải xem xét hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Xu hướng như vậy là hợp lý và có lợi cho sức cạnh tranh trong tương lai. Nếu điều kiện kinh doanh không thay đổi thì điều kiện như vậy sẽ có nhiều thuận lợi.
 14. • Về nguồn vốn: Nợ phải trả có xu hướng tăng thấy độ phụ thuộc về tài chính là tăng, song chủ yếu là tăng nợ dài hạn (tăng 11,34%: từ 2,61 -> 13,95%). Còn nợ ngắn hạn lại giảm 3,38% trong tổng nguồn vốn. Tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu càng giảm cho thấy tuy mức độ phụ thuộc về tài chính có tăng song trong năm tới, khó khăn của doanh nghiệp về tài chính là giảm. Vì nguồn vốn chủ sở hữu tăng, lãi kinh doanh vẫn thu được, năng lực kinh doanh tăng, doanh nghiệp cần chú ý trả nợ dài hạn dần, nếu không lâu dài sẽ bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Qua bảng trên cho thấy Công ty mua sắm tài sản bằng vay dài hạn, bổ sung vốn từ lãi kinh doanh, giảm các khoản đầu tư tài chính và dự trữ tiền mặt tổng cộng từ các nguồn trên là 4.234 triệu đồng. Trong đó giảm các khoản đầu tư (có ngắn hạn và dài hạn) là 2.940 triệu đồng, chiếm tỷ trọng đến 70% tổng số nguồn vốn cung cấp trong năm (điều đó cho thấy công ty đã huy động nguồn vốn chủ yếu trong nội bộ). Giảm dự trữ tiền mặt 110 triệu và bổ sung vốn từ lợi nhuận 80 triệu. Điều này chứng tỏ để mua sắm tài sản công ty chủ yếu huy động nguồn vốn nội bộ tuy có kết hợp sử dụng nguồn vốn từ bên ngoài, nhưng là vay dài hạn để tăng vốn thường trực phục vụ nhu cầu kinh doanh, còn phần vay ngắn hạn chỉ tăng 100 triệu với tỷ lệ 2,3% tổng số nguồn vốn huy động trong năm . Tổng cộng nguồn vốn huy động trong năm là 4.234 triệu, công ty chủ yếu dùng để mua sắm tài sản cố định (3.794 triệu), với tỷ trọng 87,7% . Phần còn lại để tăng hàng tồn kho 120 triệu, tăng các khoản phải thu 80 triệu và giảm bớt các khoản phải trả. Việc đầu tư tăng tài sản cố định là để tăng năng lực sản xuất và như vậy hàng tồn kho cũng sẽ tăng là điều bình thường. Các khoản phải thu tăng chứng tỏ mức độ chiếm lĩnh thị trường có tăng lên.Qua việc phân tích trên ta đi đến kết luận: công ty đã chú trọng đến đầu tư tài sản cố định để tăng năng lực sản xuất kinh doanh hiện có và thu hẹp lĩnh vực hoạt động (cắt giảm hoạt động đầu tư tài chính), do hoạt động này 2 năm liên tục đều lỗ.Trong năm tới cần chú ý đến sự cân đối giữa các loại tài sản và giảm dần các khoản vay.
 15. Nhận xét: Bằng những kinh nghiệm được tích lũy và sự hiểu biết về thị trường, trong những năm qua, công ty đã không ngừng đổi mới hoàn thiện mình để bắt kịp với sự biến động của nền kinh tế, dần từng bước làm ăn có hiệu quả, khẳng định vị trí của mình trên thương trường cũng như chữ tín với khách hàng. Góp phần vào sự thành công đó phải kể đến vào trò của kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ nói riêng. Với chức năng kiểm tra, giám sát kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thực sự trở thành công cụ đắc lực trong việc phản ánh và giám sát tình hình biến động của sản phẩm, hàng hóa, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty. Bảng 2: Phân tích so sánh dọc bảng cân đối kế toán công ty………. Chỉ tiêu Năm N N-1 N-2 A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 100% 100% 100% 1. Tài sản ngắn hạn 66,44% 63,94% 61,44% 1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,25% 13,67% 11,17% 1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25,67% 22,17% 22,01% 1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn 16% 18,5% 20,31% 1.4. Hàng tồn kho 7,4% 4,9% 4,9% 1.5. Tài sản ngắn hạn khác 3.12% 4,7% 3,05% 2. Tài sản dài hạn 33.56% 31,06% 38.56% 2.1. Các khoản phải thu dài hạn 1,313% 1,013% 1,13 2.2. Tài sản cố định 2% 5% 3% 2.3. Bất động sản đầu tư 0% 0% 0% 2.4. Tài sản dở dang dài hạn 0% 0% 0% 2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2% 0% 0% 2.6. Tài sản dài hạn khác 28,247% 25,047% 37,43% 2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015) 0% 0% 0% B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 100% 100% 100% 1. Nợ phải trả 54,601% 50,100% 47,60 1.1. Nợ ngắn hạn 46,259% 43,210% 41,59% 1.2. Nợ dài hạn 8,342% 6.89% 6.01% 2. Vốn chủ sở hữu 45,399% 49.9% 52,4% 2.1. Vốn và các quỹ 45,399% 49,9% 52,4% 2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0% 0% 0%
 16. Theo bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty 3 năm gần đây ta thấy: - Doanh thu thuần về bán hàng của công ty tăng dần, năm N-2 tăng so với N-1 một lượng tương ứng với tốc độ giảm 0.25%, song năm N-1 lại tăng so với năm N một lượng 2.5 %. - Hàng tồn kho năm N-2 không tồn nhiều hơn so với năm N-1, năm N-1 tăng so với năm N tốcc độ tăng 2.5 % - Tài sản ngắn hạn ta8ngn dần qua các năm thể hiện đầu tư nguyên vật liệu cho quá trình làm nên sản phẩm . Nhận xét: Hạn chế còn tồn tại - Thứ nhất: Tình hình theo dõi công nợ: Công ty có mối quan hệ kinh doanh với nhiều khách hàng, là bạn hàng thân thiết lâu dài, do đó, hay xảy ra tình trạng khách hàng nhận hàng trước và thanh toán sau. Việc này khiến kế toán phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi các khoản công nợ. Vấn đề yêu cầu công ty nên có những biện pháp thích hợp để khắc phục tình trạng này nhưng vẫn đảm bảo được mối quan hệ với khách hàng. - Thứ 2: Tình hình các khoản chiết khấu: Công ty không có các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán hay giảm giá hàng bán để khuyến khích khách hàng thanh toán tiền hàng trước thời hạn cho công ty. Trong thời buổi kinh tế thị trường, sự canh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp thì điều này có thể làm cho công ty mất thị trường tiêu thụ; dẫn đến tình trạng nợ lâu, không chịu thanh toán của một bộ phân khách hàng, làm cho công ty bị động trong việc huy động và sử dụng vốn, không bảo toàn được vốn, tăng các chi phí đi thu nợ của bộ phận công nợ. Chính sách chiếu khấu thương mại chưa thực hiện, công ty không khuyến khích được khách hàng mua hàng với số lượng lớn, đây là một trong số nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thụ hàng hóa. - Thứ 3: Tình hình sử dụng phần mềm kế toán: Việc sử dụng hình thức kế toán phần mềm trên máy vi tính cũng gây ra một số hạn chế cho doanh nghiệp, cụ thể như: Công việc hạch toán có thể bị gián đoạn do mất điện, mất mạng hoặc lỗi máy tính; Dữ liệu có thể bị mất hoàn toàn khi mất máy tính nếu chưa được sao chép cẩn thận. Các thông tin trong hệ thống sẽ bị sai lệch nếu công tác thông tin đầu vào không đúng, không được xem xét cẩn thận và cũng rất khó khăn trong việc tìm ra lỗi. Thêm vào đó, các thao tác sửa lỗi cũng mất nhiều công đoạn, thời gian…Cùng với việc máy tính không có tính bảo mật cao, các thông tin kế toán dễ bị xâm nhập, lấy dữ liệu nhằm tạo cơ hội để gian lận…
 17. Thứ 4: Trích lập dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi tại công ty vẫn chưa được sử dụng mà khách hàng của công ty hiện tại trả chậm khá nhiều, quá hạn hợp đồng vẫn chưa thanh toán. Nếu không trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi, công ty sẽ khó bảo toàn được vốn, rủi ro cao, mất cơ hội đầu tư.
 18. Bảng 3: Phân tích so sánh ngang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty………. Chỉ tiêu So sánh N/N-1 So sánh N-1/N-2 N N-1 +/- % N-2 +/- % TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 239,417 201,382 38,035 18,89% 67,713 45,642 29,31% Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0% 62,128 0 0% Doanh thu thuần 239,417 201,382 38,035 18,89% 5,476 45,642 29,31% Giá vốn hàng bán 160,373 135,880 24,493 18,03% 12,500 27,834 25,76% Lợi nhuận gộp 79,044 65,502 13,542 20,67% 34,167 17,809 37,34% Doanh thu hoạt động tài chính 820 526 294 55,89% 8,372 (881) -62,62% Chi phí tài chính 277 16 261 1631,25% 1,613 11 220% Trong đó: Chi phí lãi vay 277 16 261 1631,25% 5,585 11 220% Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết 0 0 0 0 1,246 0 0% Chi phí bán hàng 51,085 43,532 7,553 17,35% 1,538 14,034 47,58% Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,779 13,790 5,989 43,43% 0 2,037 17,33% Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,723 8,690 33 0,38% 0 846 10,79% Thu nhập khác 745 251 494 196,81% 0 (68) -21,32% Chi phí khác 43 57 (14) -24,56% 2,801 (47) -45,19% Lợi nhuận khác 702 193 509 263,73% 0 (22) -10,23% Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015) 0 0 0 0% 67,713 0 0% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,425 8,884 541 6,09% 40,108 825 10,24% Chi phí thuế TNDN 2,167 2,327 (160) -6,88% 40,108 266 12,91% Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,077 2,228 (151) -6,78% 0 232 11.62% Chi phí thuế TNDN hoãn lại 90 99 (9) -9,09% 27,605 34 52,31%
 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,257 6,557 700 10,68% 27,605 559 9,32%
 20. Phân tích ngang: Lợi nhuận thuần thuần từ hoạt động kinh doanh năm N tăng 33 triệu đồng so với năm N-1, tương ứng tăng 99% và với năm N-1 tăng 879 triệu đồng so với năm N, tương ứng tăng 89.9% . Như vậy, nhìn chung về mặt quy mô, lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng đáng kể. – Doanh thu năm N tăng 38.035 triệu đồng, tương ứng tăng 84 % so với năm N-1. - Chi phí tài chính năm N tăng 261 triệu đồng, tương ứng tăng 17,3% so với năm N-1. Giá vốn hàng bán năm N tăng 24.493 triệu đồng, tương ứng tăng 84% so với năm N-1 - Doanh thu hoạt động tài chính năm N tăng 294 triệu đồng, tương tăng 64% so với năm N-1 . - Chi phí bán hàng tăng 7.553 đồng, tương ứng tăng 85% so với năm N-1 . - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5.989 triệu đồng, tương ứng tăng 69.7% so với năm N-1 Sự tăng lên về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chủ yếu do sự giảm về chi phí tài chính đặc biệt là chi phí lãi vay. - Lợi nhuận trước thuế năm N cũng tăng mạnh, cụ thể, tăng 33 triệu đồng, tương ứng tăng 99.6% so với năm N-1, do tốc độ tăng của thu nhập khác nhỏ hơn tốc độ chi phí làm cho lợi nhuận thuần trước thuế có sự tăng khá mạnh về quy mô 2 .Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính công ty - Tỷ trọng giá vốn chiếm phần lớn trong doanh thu, cụ thể, năm N-1 là 66% và năm N- 1 là 67%.Tốc độ tăng của giá vốn năm N-1 không tăng nhiều ( tốc độ tăng của giá vốn là 84% trong khi tốc độ tăng của doanh thu là 84%). Nếu như năm N, để tạo ra 100 đồng doanh thu thì mất 84% đồng giá vốn thì năm N-1, để tạo ra 100 đồng doanh thu mất 84% đồng giá vốn, vậy là Công ty truyền thông cần bỏ thêm ra 16 đồng giá vốn/100 đồng doanh thu. Chứng tỏ có sự hao phí trong việc tạo ra doanh thu. - Tỷ trọng của chi phí tài chính năm N-2 chiếm 1 tỷ trọng lớn là 31% nhưng năm N-1 tăng mạnh 59%. Tốc độ tăng của chi phí tài chính lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu cho thấy doanh nghiệp chưa thực hiện những biện pháp giảm chi phí tài chính. Cụ thể, nếu năm 2012, để tạo ra 1 đồng doanh thu cần 25 đồng chi phí tài chính nhưng năm 2013, để tạo ra 100 đồng doanh thu chỉ cần có 14,1 đồng chi phí tài chính, giảm đi hơn 10 đồng. - Tỷ trọng chi phí bán hàng năm N-2 là 3.1 % và năm N-1 là 5.9%.Tốc độ tăng của chi phí bán hàng năm N-1 tăng nhanh hơn so với năm N tức là năm N-1 để tạo ra 100 đồng doanh thu thì cần 3.1 đồng nhưng năm 2013 để tạo ra 100 đồng doanh thu
 21. cần 5.9 đồng, dù tốc độc tăng của CPBH tăn hơn nhiều so với tốc độc tăng của doanh thu nhưng vì tỷ trọng của chi phí BH là nhỏ nên sự ảnh hưởng của việc tăng chi phí này không lớn đến doanh thu. - Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp năm N-1 là 6,97% và năm N là 6,37%. Tốc độ tăng của chi phí quản lý chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu 8 nên có thể nói là mức hao phí chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 giảm so với năm 2012.. - Tỷ trọng LNST năm N là 0.91 %, và năm N là 0.9 %. Tức là, ở năm N-1, cứ 100 đồng doanh thu tạo ra được 0.91 đồng LNST, còn năm 2013 là cứ 100 dồng doanh thu tạo ra được 0.9 đồng LNST. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng chi phí không có chuyển biến tích cực trong doanh nghiệp Nhận xét: - Thứ nhất, về bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của công ty được thiết kế kế gọn nhẹ, linh hoạt và phù hợp với quy mô, đặc điểm kinh doanh của công ty. Bộ máy kế toán đảm bảo ghi chép kịp thời các yêu cầu thông tin kế toán của công ty. Bộ máy kế toán của công ty được chia thành các bộ phận với các chức năng cụ thể và chuyên môn hóa như: kế toán tổng hợp, thủ quỹ,…giúp cho việc ghi chép các thông tin trong doanh nghiệp được nhịp nhàng và thống nhất. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán có năng lực, nhiệt tình được bố trí và phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với khả năng để tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công việc. - Thứ 2: về hình thức kế toán: Công ty sử dùng hình thức kế toán máy, hạch toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp Accura và in sổ theo hình thức “Nhật ký chung”. Ưu điểm của hình thức “Nhật ký chung” là mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện. Thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán, được dùng phổ biến. Thuận tiện cho phân công lao động kế toán và việc ứng dụng tin học và sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán. Có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin kế toán ở mọi thời điểm trên Sổ Nhật ký chung vì vậy giúp cho việc kịp thời cung cấp thông tin cho nhà quản lý. - Thứ 3: về chứng từ, sổ sách sử dụng: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán của công ty được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, có kết cấu hợp lý, phù hợp với các đặc điểm kinh doanh của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho các công việc kế toán và việc tiêu thụ hàng hóa được nhanh chóng. Cùng với đó là việc lập chứng từ liên quan đến hàng hóa bán ra kịp thời, chấp hành đúng quy định của hệ thống kế toán Việt Nam. Những sổ sách được phần mềm kế toán tự động lập, và được in ra khi công ty phát sinh nhu cầu.
 22. Tài khoản sử dụng: Bên cạnh việc áp dụng thống nhất hệ thống tài khoản do Bộ tài chính quy định thì tùy theo mức độ phát sinh các nghiệp vụ cũng như số lượng các đối tượng cần theo dõi mà công ty mở thêm các tài khoản chi tiết giúp cho việc hạch toán được thuận lợi hơn. Ví dụ như: TK 511 “doanh thu bán hàng”, Kế toán chia những khoản cấp 2 để theo dõi doanh thu bán hàng của từng mặt hàng khác nhau Bảng 4: Phân tích so sánh dọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty ………. Chỉ tiêu Năm N N-1 N-2 TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 100% 100% 100% Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0% 0% Doanh thu thuần 239,417 18,89% 29,31% Giá vốn hàng bán 160,373 18,03% 25,76% Lợi nhuận gộp 79,044 20,67% 37,34% Doanh thu hoạt động tài chính 820 55,89% -62,62% Chi phí tài chính 277 1631,25% 220% Trong đó: Chi phí lãi vay 277 1631,25% 220% Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết 0 0 0% Chi phí bán hàng 51,085 17,35% 47,58% Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,779 43,43% 17,33% Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,723 0,38% 10,79% Thu nhập khác 745 196,81% -21,32% Chi phí khác 43 -24,56% -45,19% Lợi nhuận khác 702 263,73% -10,23% Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015) 0 0% 0% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,425 6,09% 10,24% Chi phí thuế TNDN 2,167 -6,88% 12,91% Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,077 -6,78% 11.62% Chi phí thuế TNDN hoãn lại 90 -9,09% 52,31% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,257 10,68% 9,32%
 23. Nhận xét: Tiền mặt tại Công ty là một yếu tố vốn bằng tiền cấu thành trên Tài sản lưu động nhằm phục vụ nhu cầu kê khai thường xuyên tại Công ty. Để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, Công ty luôn cần một lượng tiền mặt. Số tiền mặt được ổn định ở một mức hợp lý nhất. Tiền mặt tại quỹ Công ty luôn được đảm bảo an toàn và thực hiện một cách triết để đúng theo chế độ thu, chi quản lý tiền mặt. Hiện nay, Công ty chỉ sử dụng loại tiền Việt Nam tại quỹ để thanh toán. Nhằm quản lý và hạch toán chính xác tiền mặt tại quỹ không để xẩy ra tình trạng mất mát, thiếu hụt thì công tác quản lý tiền mặt tại quỹ ở DN nói chung và Công ty CPĐT và DV SHC Việt Nam nói riêng đều tuân theo những nguyên tắc sau: - Mọi khoản thu, chi Tiền mặt đều phải có chứng từ hợp lý, hợp pháp để chứng minh (như phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi .). Sau khi kiểm tra chứng từ hợp lệ thủ quỹ tiến hành thu hoặc chi tiền và giữ lại các chứng từ đã có chữ ký của người nộp tiền hoặc người nhận tiền. - Việc quản lý Tiền mặt tại quỹ phải do thủ quỹ, giám đốc chỉ thị. Khi thủ quỹ có công tác đột xuất buộc phải vắng mặt ở nơi làm việc hoặc có sự thay đổi thủ quỹ thì phải có văn bản chính thức của Công ty. Khi bàn giao quỹ dứt khoát phải tiến hành kiểm kê, thủ quỹ tuyệt đối không được nhờ người khác làm thay, không được trực tiếp mua bán vật tư, hàng háo của Công ty hay kiểm nghiệm công tác kế toán. - Việc kiểm tra quỹ không chỉ tiến hành định kỳ mà còn phải thường xuyên kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn tình trạng vay mượn gây thất thoát công quỹ. - Số tiền mặt tồn quỹ luôn phải đúng với số liệu trong sổ quỹ. Mọi sai lệch đều phải tìm ra nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.
Anúncio