©
               

               


          ...
#!$%

( #'


 )
1 20

 '


3
5 #4

6 #'
9 8
                                                           ...
Ž ‘’

   “
     ”

– y•
Ž
™ ˜
                                               P

           ...
PÊ É

                                                          ...
PÊ É

                                                          ...
T
  V WU

    X
  ` WY
  a WU

b
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007

486 visualizações

Publicada em

Apresentação sobre os Resultados de 2007

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
486
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Banco Fibra - Apresentação sobre os Resultados de 2007

 1. 1.   © ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ § ¨
 2. 2. #! $% ( #' ) 1 20 ' 3 5 #4 6 #'
 3. 3. 9 8 R R ƒ„ i xSw TU S @A S 9B  ˆ†‡ T WV b T „ W u Y X D C „… Y… e d™ —˜ dg f U kj aT Ta ` 9 E l˜ e hm ig f Y h W †f bT X G F Y y € 9H C T ` dWa c V ‚ fX € T ` T P I   „ ƒ „ YU u Q C „ n „ e „… ˜ „… dg f |{ d™ —˜ g U o–n dq T q} e gf d i pY h g˜ qU dq p d rs ` i Yf q X d™ —˜ Yr Tr ` r  ‚€ e gf T ƒ g qY „… ~– f Tf ‡ dT p r W r zn b 7 bY T dsWa „ f Tr € W u Y U  „ f • „ ˜ „ b d „… r ` qg w q d Uˆ |‹ WV g Yr f m f lŒ T h ` Ta ` b ‰ Yr € ’ “‘ i t  „  ˆ†Š „ gv € g p —”t „ e™ … TU „… s qsu • ˜ WV s qg w T ”• Y X ls x yn qg x – z  T ` ‰ W †… YV q vu q Y `
 4. 4. Ž  ‘ ’ “ ” – y• Ž
 5. 5. ™ ˜ P Cš ›  À  · ¤  pœ £ § Ÿ ž § ¹ º¸ © ¨ ¸ ª  » Ÿ  £ « y«¬ ­ ¡ Ÿ§ ­ ¡  ¤ ¥ ¢ ¢  Ÿ£ ¡ ¢ ¯ p® Ÿ ¨ ¼ ¤ ¯ œ ­ Ÿ¥ £ ¸ ¸ ž ¡£ ° Ÿ  ¡ £ —  © ž ª ¸ ¦¥ ¡  « ½ Ÿ§ ­ «¬ ¡¥ ¡§ Ÿ£ Ÿ  ¾  ¢ ± p©  ¤ §   Ä ¿ ° ­ ² §  ÁÀ µ ¶´ ³ Ÿ¨   Å Â ÃÀ ¸ Æ ¸Ç ¥ ¥ ºÀ Ÿ£  ¸ µ ¼  ¢ ¤ § ¸  ¢
 6. 6. PÊ É QH 9Ê P Q @Q Û à îØ gí – í áÚ òØ ÝÛ ß s˜ á ÙàÛ ðãà ï s— Ù ÝØ e ß ñØ gp ™ q| Ý s s{ m rq|í e ™z s lq s˜ | gm íe e s{ ˜ lg q lg e gó í l| õ Ùà ôØ | ðãà ï Û q™ Ù à÷ ö s˜ Ìùú Ë ß n ñØ à ØÜ s Ý á e™ ÙÚÛ ×Ø ÌÍ Ë ” ÙÚÛ ×Ø Ó ûü ßà e uŠ Ì ˜ |{ e˜ æçè å æçè å ÝÜ ÎÏ ÝÜ ý Ò ÑÐ r| |u Ó È Þßà Þßà çë éê e çë éê Íþ |{ ãáÛ Ø ý ãáÛ Ø ÕÓÔ qs w ç ùú ç í ì â Î ì â Ï e ÖÎ í l| Ù gó Ù   Ïÿ Î õ Ùà ôØ Ì Û q™ ä ä ðãà ï s˜ Ù à÷ ö Ì ¡¢ ß s‹ ñØ àØ Ü Ý e™ ˜ á s e ßà ™ ˜{ u€ e˜ g s{ |u r| sm qw s ”• õ Ùà ôØ í ðãà ï Û ø – à÷ ö gí ˜ Ù ß ñØ à ØÜ qv Ý ˜ á ls ßà
 7. 7. PÊ É QH 9Ê P Q @Q ÿË ÿË 0 0 Íþ  % ÚÛ Ô $Î ÿ ÎÏ ý ý ùû ' ÒÑ 98 Õ Ìùú Ë Ë ÌÍ Ë 5 Ì ÎÏ ý ù)  Î ÿ (Î Ù   Ó ÿ  ÿ6 Ì ùú ÿ (Î Ó 0 Ó4 Í ù Î  Ó Ï ÝØ ÿ$ ÿú % Õ ý ÿ Ìù Î Ìùú Ë 1 Í ÓÌ ÿ ÕÓÔ Ô 7 Í Ô Î ÓÌ Ï   Ó Ì ÎÏ   ÓÔ   ú Ì   Ïÿ ÿ Ý× Ï Î Ìù Î Ô Îý   ù Î á ÓÌ Ö  Î   Ì Ì úÎ Óÿ  Î Î Ù ùý Ì Î 4ù Î Î2 Ï Ó Ý Ð Î   ÖÎ Ï ý Ô  û ÿ Î3 û Ì Ì Ó á Ø Î Ìý ÌÎ 5 ÕÓÔú ù Íþ  % ùû ÿ (Î Ô $Î ÿ 1 Ìù Ë Íþ ÷ ÒÑ   ú ÌÍ Ë Öú  5 ý ÓÌ Ï ý Ìÿ Ë Ó ÿD Óû Ìù Ë Ïÿ Ì C  Ó ÿ  ùú Î ÿ (Î Ú÷ @ 9 ÿú % Ó Í Ø ÕÓÔ 9  Ï ý Ïÿ Ì  Î ÓÏ Û Ìÿ  Ó E Ì ¡¢ Óù Ï Õ ùÎ û Î Óú Ì û Õ   Ïÿ Î Ìÿ Ï Î Ìùú Ë ÍB Ô ù ÿ6   A Ï Î   Ìÿú ý ÌÍ Î 5 û Ó Ìÿ ý Î Ö  Î ùý ¤¥ 4 Ô Ôú Ó   Ï Ý Øß Ö  Î Ð ù Ó Ì ÌÏ 7 Ö  Î Ô  ¦§ ú Ó Î Ô  Î ý ¨ ÙÚÛ ×Ø Ó ûü Ì Î © Ì Ó ¦ ÝÜ ý ¦ Ó Þßà £ © Íþ ãáÛ Ø ý ÒÑ ùú ú ÿ (Î ÿ (Î â Î Ñ   ÿ (Î Ú Ô $Î § Ù ÿ ùD ÓÌ Ï ÓÌ Ï Ûà ' ÕÓÔ   Ïÿ Î Õ Ïÿ 98 ÿ (Î   ÓÌ Ï ÿ    ÿ Ó ¦ ä Ì% ÿ  Ù Ï ÕÏ ÿ  Õ Î Î Ö  Î ÿú % Ó ý ÓÌ Ï ÿ 4 Î ÝØ Ì ¡¢  ÿ úÏ   Í Ó Ì Ó ý ÌÍ Ë ÝÞ Î ¡ú Î Ó   þÏ  ú F ù úÓ ý ú ÿË á ùý ý Ó ý Ó ÿ Ù  Ô Ð Ó Ï þ áØ Ô  Ó 0 ÓÔ  Ø Î ÓÏ ÎÏ ý Î Ìý Ì û ú Ñ   ÿ (Î Ìÿ Ë ùú ù ú ÿ Ë ú Ú÷ 1 Õ Ïÿ ù) 1 9  ÷ Q Ï ù)  Î ÓÌ Ï 98    Î Ï I ÿù ù   ÿ ÿ  ÕÏ Ó ùH ù Ï Ó I  ÿ ÿ  Ó 9 Õ ÎÏ ÕÌ ÝØ Ó  Î Ìù Ô ÿ  Ô ÒÑ Ôú Ì ¡¢  ú Ì Î Ýô Ô ý ¡ú ¡ú á Ìù Î ÿ Ó Î Ó ý F ùý Óÿ ú Î ÿ    F Ì  G Î ÕÓÔ Ó Óú Ó Ô Ú Ï R P Ï ! # ý S û Ö  Î Ó Ó û
 8. 8. T V WU X ` WY a WU b

×