O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Projekts: Ugunsnelaime AS Latfood ražotnēKampa as pasūtītājs: AS LatfoodRealizācijas laiks: 2005. gadsKategorija: Krīzes k...
Korporatīvajām auditorijām tiek izveidots vienots vēstījums un nominēti runasvīri ar katru noauditorijām. 1. marta laikā v...
III Krīzes situācijas noslēgumsPubliski visām auditorijām tiek izsludināts uz ēmumu akcionāru lēmums atjaunot ražošanuLatv...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
Cakeday
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood ražotnē

Baixar para ler offline

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood ražotnē

  1. 1. Projekts: Ugunsnelaime AS Latfood ražotnēKampa as pasūtītājs: AS LatfoodRealizācijas laiks: 2005. gadsKategorija: Krīzes komunikācijaSituācijas raksturojumsNaktī uz 2005. gada 1. martu ap plkst. 19.30 AS Latfood ražotnē Ādažos izcēlies lielsugunsgrēks. Pirmās zi as par notikušo zi u a entūrās un radio parādās ap plkst. 21.00. pēcVUGD sniegtās informācijas. Ugunsnelaimes dzēšana turpinās vairāk kā diennakti.Ugunsnelaime noposta uz ēmuma ražotni, gatavās produkcijas un izejvielu noliktavas, birojatelpas.Izpētes darbs un nepieciešamās informācijas vākšanaUz ēmumā ir izstrādāts un ieviests standarta krīzes komunikācijas plāns, kas paredzatbildīgos, atbildības un darbību secību krīzes situācijās.Izvēlētā stratē ija (mēr i, mērīšanas kritēriji, mēr a grupu izvēle, vēstījumi,komunikācijas kanāli, konkrētas komunikāciju idejas un metodes)I Operatīvā krīzes komunikācija (menedžments) - pirmās 24 stundas pēc ugunsnelaimesMēr i:1) Pār emt informācijas plūsmas koordināciju medijiem;2) Nepie aut baumu un faktu interpretāciju rašanos par notikušo (uz ēmuma likvidācija,darbinieku atlaišana u.c.).Realizācija:20.45 darbu sāk krīzes vadības komanda (uz ēmuma vadība + PR a entūra). Izveidots krīzesvadības štābs PR a entūras telpās. Nominēti runasvīri komunikācijai ar medijiem viens –krīzes štābā, otrs notikuma vietā. Runasvīrs komunikācijai ar uz ēmuma darbiniekiemnotikuma vietā – uz ēmuma enerāldirektors.21.00 uz ēmums uzsāk komunikāciju ar medijiem “on-line” režīmā. (fakta apstiprinājums +iespējamā ugunsnelaimes izcelšanās vieta). Medijos parādās pirmās uz ēmuma sniegtāszi as par notiekošo.02.00 krīzes štābā notiek krīzes vadības komandas sanāksme, kurā tiek izstrādāts detalizētskrīzes komunikācijas plāns un precizēti galvenie vēstījumi.06.00 uz ēmums medijiem izplata pazi ojumu par ražošanas apturēšanu.09.00 uz ēmuma darbinieki ārkārtas sanāksmē tiek informēti, ka visi saglabā savas darbavietas;12.00 pazi ojums medijiem AS Latfood turpina sniegt lo istikas pakalpojumus + aicinājums uzpreses brīfingu;16.00 preses brīfings. Vēstījumi: - ražošana uz laiku apturēta uz ēmums turpinās sniegt lo istikas pakalpojumus; - uz ēmuma darbinieki netiek atlaisti; - tiek izvērtētas iespējas produkcijas pagaidu ražošanai Skandināvijā; - kartupe u iepirkums no zemniekiem netiks apturēts.
  2. 2. Korporatīvajām auditorijām tiek izveidots vienots vēstījums un nominēti runasvīri ar katru noauditorijām. 1. marta laikā visas korporatīvās auditorijas tiek apzinātas.Operatīvās krīzes komunikācijas rezultāts:- Uz ēmums ir galvenais informācijas avots medijiem par notiekošo;- Medijos uz ēmuma sniegtā informācija tiek atspogu ota precīzi un bez faktu interpretācijām;- Darbinieki un korporatīvās auditorijas ir lojālas uz ēmumam.II komunikācija pēc krīzes periodāSituācijas raksturojums:Pēc ugunsnelaimes uz ēmums pārtrauc ražošanu Latvijā, uz laiku pārce ot to uz Skandināviju,taču ražošanas uzsākšanai nepieciešami aptuveni 1,5 mēneši. Šajā laikā nenotiek produkcijaspiegāde veikaliem, produkcijas uzkrājumi veikalu noliktavās ir nepietiekami un produkts sākpazust no veikalu plauktiem. Ilgstoši nenotiekot produkcijas piegādēm, tirgotāji vietas veikaluplauktos var atdot konkurentu produkcijai. Iespējamas lojālo patērētāju izvēles izmai as parlabu konkurentu produkcijai. Tāpat patērētāju lojalitāti var mazināt fakts, ka produkts, kuršatgriezīsies veikalu plauktos būs ražots ārpus Latvijas.Nenotiekot ražošanai Latvijā lielākā da a ražošanas darbinieki netiek noslogoti. Tas darbiniekosvar radīt nedrošības sajūtu un izsaukt pret uz ēmumu vērstas baumas.Mēr i:- Nepie aut baumu un negatīvu faktu interpretāciju saistībā ar uz ēmuma darbību;- Nodrošināt veiksmīgu produkta atgriešanos veikalu plauktos un veicināt pārdošanu;- Uzturēt patērētāju lojalitāti zīmolam kritiskā situācijā;- Nepie aut situāciju, ka partneri vēlas lauzt līgumus ar uz ēmumu.Risinājums:Tiek realizēta kampa a “Gaidiet, mēs atgriezīsimies aprīlī”, kurā sabiedrisko attiecībukomunikācija tiek kombinēta ar mārketinga aktivitātēm. Medijiem tiek sniegta regulārainformācijas plūsma, nodrošinot lēmumu un uz ēmuma darbības publisku caurspīdīgumu.Publiski tiek definēts termi š, kad produkts atgriezīsies Latvijā. Pastiprināti tiek akcentētaszi as, ka arī Skandināvijā produkts tiek ražots no Latvijā ražotiem kartupe iem. Produktaražošana notiek pēc Latfood receptēm un tehnolo ijām, lai tās ieviestu Skandināvijā strādāspeciālisti no Latvijas. Tiek izstrādāti POS materiāli ar kampa as saukli, kuri tiek izvietotitukšajos veikalu plauktos. Tiek realizēts TV klips ar kampa as saukli.Lai, nenotiekot ražošanai, uz ēmuma darbiniekiem stiprinātu piederības sajūtu uz ēmumamun novērstu baumu rašanos, tiek rīkotas regulāras sanāksmes, lai informētu par pie emtajiemlēmumiem un notikumu attīstību.Uz ēmuma partneriem tiek nodrošināta regulāra informācija par pie emtajiem lēmumiem.Uz ēmuma vadība personīgi izsaka pateicību tirgotājiem par lojalitāti krīzes periodā,pasniedzot “Medāli par pacietību”.
  3. 3. III Krīzes situācijas noslēgumsPubliski visām auditorijām tiek izsludināts uz ēmumu akcionāru lēmums atjaunot ražošanuLatvijā. Pēc lēmuma medijiem tiek nodrošināta regulāra informācija par rūpnīcas būvniecībasgaitu. Pilnībā krīzes situācija tiks noslēgta ar jaunās rūpnīcas atklāšanu.Sasniegtais rezultātsKomunikācijā:Gandrīz visas uz ēmuma komunicētās zi as ir atspogu otas medijos. Uz ēmuma svarīgāsauditorijās neizplatās nepatiesas baumas un faktu interpretācija par uz ēmumu. Medijos navnegatīvas informācijas saistībā ar uz ēmuma darbību.Ekonomiskais efekts:- Lojalitātes rādītājs - uz ēmuma vadības lēmumi tiek uz emti ar aplausiem, pat situācijā, kadtiek pazi ots par darba līgumu mai u no fiksētiem uz līgumdarbiem. Uz ēmuma darbiniekisaglabā lojalitāti uz ēmumam un publiski aizstāv uz ēmumu.- Veikalu ēdes plauktu vietas neatdod konkurentiem, ir gatavs bez papildus samaksas uzturēttukšus plauktus un izvietot tajās POS materiālus. Netiek lauzts neviens piegādes līgums artirgotājiem.- Netiek pārtraukta sadarbība ar kartupe u piegādātājiem – zemniekiem. Netiek zaudētasadarbības ar lo istikas partneriem.- Iespējamā patērētāju lojalitātes krituma vietā, sasniegts lojalitātes pieaugums. Produkcijaspārdošanas apjomi 2005. gada otrajā pusgadā, pārsniedz pārdošanas apjomus 2004. gadaotrajā pusgadā.

Vistos

Vistos totais

682

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

147

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×