Anúncio
Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood ražotnē
Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood ražotnē
Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood ražotnē
Próximos SlideShares
Corporate communications 2006 / 1st Place Corporate communications 2006 / 1st Place
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Baltic PR Awards(20)

Anúncio

Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood ražotnē

  1. Projekts: Ugunsnelaime AS Latfood ražotnē Kampa as pasūtītājs: AS Latfood Realizācijas laiks: 2005. gads Kategorija: Krīzes komunikācija Situācijas raksturojums Naktī uz 2005. gada 1. martu ap plkst. 19.30 AS Latfood ražotnē Ādažos izcēlies liels ugunsgrēks. Pirmās zi as par notikušo zi u a entūrās un radio parādās ap plkst. 21.00. pēc VUGD sniegtās informācijas. Ugunsnelaimes dzēšana turpinās vairāk kā diennakti. Ugunsnelaime noposta uz ēmuma ražotni, gatavās produkcijas un izejvielu noliktavas, biroja telpas. Izpētes darbs un nepieciešamās informācijas vākšana Uz ēmumā ir izstrādāts un ieviests standarta krīzes komunikācijas plāns, kas paredz atbildīgos, atbildības un darbību secību krīzes situācijās. Izvēlētā stratē ija (mēr i, mērīšanas kritēriji, mēr a grupu izvēle, vēstījumi, komunikācijas kanāli, konkrētas komunikāciju idejas un metodes) I Operatīvā krīzes komunikācija (menedžments) - pirmās 24 stundas pēc ugunsnelaimes Mēr i: 1) Pār emt informācijas plūsmas koordināciju medijiem; 2) Nepie aut baumu un faktu interpretāciju rašanos par notikušo (uz ēmuma likvidācija, darbinieku atlaišana u.c.). Realizācija: 20.45 darbu sāk krīzes vadības komanda (uz ēmuma vadība + PR a entūra). Izveidots krīzes vadības štābs PR a entūras telpās. Nominēti runasvīri komunikācijai ar medijiem viens – krīzes štābā, otrs notikuma vietā. Runasvīrs komunikācijai ar uz ēmuma darbiniekiem notikuma vietā – uz ēmuma enerāldirektors. 21.00 uz ēmums uzsāk komunikāciju ar medijiem “on-line” režīmā. (fakta apstiprinājums + iespējamā ugunsnelaimes izcelšanās vieta). Medijos parādās pirmās uz ēmuma sniegtās zi as par notiekošo. 02.00 krīzes štābā notiek krīzes vadības komandas sanāksme, kurā tiek izstrādāts detalizēts krīzes komunikācijas plāns un precizēti galvenie vēstījumi. 06.00 uz ēmums medijiem izplata pazi ojumu par ražošanas apturēšanu. 09.00 uz ēmuma darbinieki ārkārtas sanāksmē tiek informēti, ka visi saglabā savas darba vietas; 12.00 pazi ojums medijiem AS Latfood turpina sniegt lo istikas pakalpojumus + aicinājums uz preses brīfingu; 16.00 preses brīfings. Vēstījumi: - ražošana uz laiku apturēta uz ēmums turpinās sniegt lo istikas pakalpojumus; - uz ēmuma darbinieki netiek atlaisti; - tiek izvērtētas iespējas produkcijas pagaidu ražošanai Skandināvijā; - kartupe u iepirkums no zemniekiem netiks apturēts.
  2. Korporatīvajām auditorijām tiek izveidots vienots vēstījums un nominēti runasvīri ar katru no auditorijām. 1. marta laikā visas korporatīvās auditorijas tiek apzinātas. Operatīvās krīzes komunikācijas rezultāts: - Uz ēmums ir galvenais informācijas avots medijiem par notiekošo; - Medijos uz ēmuma sniegtā informācija tiek atspogu ota precīzi un bez faktu interpretācijām; - Darbinieki un korporatīvās auditorijas ir lojālas uz ēmumam. II komunikācija pēc krīzes periodā Situācijas raksturojums: Pēc ugunsnelaimes uz ēmums pārtrauc ražošanu Latvijā, uz laiku pārce ot to uz Skandināviju, taču ražošanas uzsākšanai nepieciešami aptuveni 1,5 mēneši. Šajā laikā nenotiek produkcijas piegāde veikaliem, produkcijas uzkrājumi veikalu noliktavās ir nepietiekami un produkts sāk pazust no veikalu plauktiem. Ilgstoši nenotiekot produkcijas piegādēm, tirgotāji vietas veikalu plauktos var atdot konkurentu produkcijai. Iespējamas lojālo patērētāju izvēles izmai as par labu konkurentu produkcijai. Tāpat patērētāju lojalitāti var mazināt fakts, ka produkts, kurš atgriezīsies veikalu plauktos būs ražots ārpus Latvijas. Nenotiekot ražošanai Latvijā lielākā da a ražošanas darbinieki netiek noslogoti. Tas darbiniekos var radīt nedrošības sajūtu un izsaukt pret uz ēmumu vērstas baumas. Mēr i: - Nepie aut baumu un negatīvu faktu interpretāciju saistībā ar uz ēmuma darbību; - Nodrošināt veiksmīgu produkta atgriešanos veikalu plauktos un veicināt pārdošanu; - Uzturēt patērētāju lojalitāti zīmolam kritiskā situācijā; - Nepie aut situāciju, ka partneri vēlas lauzt līgumus ar uz ēmumu. Risinājums: Tiek realizēta kampa a “Gaidiet, mēs atgriezīsimies aprīlī”, kurā sabiedrisko attiecību komunikācija tiek kombinēta ar mārketinga aktivitātēm. Medijiem tiek sniegta regulāra informācijas plūsma, nodrošinot lēmumu un uz ēmuma darbības publisku caurspīdīgumu. Publiski tiek definēts termi š, kad produkts atgriezīsies Latvijā. Pastiprināti tiek akcentētas zi as, ka arī Skandināvijā produkts tiek ražots no Latvijā ražotiem kartupe iem. Produkta ražošana notiek pēc Latfood receptēm un tehnolo ijām, lai tās ieviestu Skandināvijā strādā speciālisti no Latvijas. Tiek izstrādāti POS materiāli ar kampa as saukli, kuri tiek izvietoti tukšajos veikalu plauktos. Tiek realizēts TV klips ar kampa as saukli. Lai, nenotiekot ražošanai, uz ēmuma darbiniekiem stiprinātu piederības sajūtu uz ēmumam un novērstu baumu rašanos, tiek rīkotas regulāras sanāksmes, lai informētu par pie emtajiem lēmumiem un notikumu attīstību. Uz ēmuma partneriem tiek nodrošināta regulāra informācija par pie emtajiem lēmumiem. Uz ēmuma vadība personīgi izsaka pateicību tirgotājiem par lojalitāti krīzes periodā, pasniedzot “Medāli par pacietību”.
  3. III Krīzes situācijas noslēgums Publiski visām auditorijām tiek izsludināts uz ēmumu akcionāru lēmums atjaunot ražošanu Latvijā. Pēc lēmuma medijiem tiek nodrošināta regulāra informācija par rūpnīcas būvniecības gaitu. Pilnībā krīzes situācija tiks noslēgta ar jaunās rūpnīcas atklāšanu. Sasniegtais rezultāts Komunikācijā: Gandrīz visas uz ēmuma komunicētās zi as ir atspogu otas medijos. Uz ēmuma svarīgās auditorijās neizplatās nepatiesas baumas un faktu interpretācija par uz ēmumu. Medijos nav negatīvas informācijas saistībā ar uz ēmuma darbību. Ekonomiskais efekts: - Lojalitātes rādītājs - uz ēmuma vadības lēmumi tiek uz emti ar aplausiem, pat situācijā, kad tiek pazi ots par darba līgumu mai u no fiksētiem uz līgumdarbiem. Uz ēmuma darbinieki saglabā lojalitāti uz ēmumam un publiski aizstāv uz ēmumu. - Veikalu ēdes plauktu vietas neatdod konkurentiem, ir gatavs bez papildus samaksas uzturēt tukšus plauktus un izvietot tajās POS materiālus. Netiek lauzts neviens piegādes līgums ar tirgotājiem. - Netiek pārtraukta sadarbība ar kartupe u piegādātājiem – zemniekiem. Netiek zaudēta sadarbības ar lo istikas partneriem. - Iespējamā patērētāju lojalitātes krituma vietā, sasniegts lojalitātes pieaugums. Produkcijas pārdošanas apjomi 2005. gada otrajā pusgadā, pārsniedz pārdošanas apjomus 2004. gada otrajā pusgadā.
Anúncio